Mapa web Contacte Cercador

Aprovat l'inici de redacció dels PDU d'enoturisme i del domini esquiable La Molina-Masella

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) ha donat també llum verd a l’aprovació definitiva del PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre. (20.11.2014)

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) ha aprovat avui encarregar l’inici dels treballs de redacció de dos plans directors urbanístics (PDU), el d’enoturisme i el del domini esquiable La Molina-Masella. L’impuls a la redacció d’aquests plans s’emmarca en la voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat d’aprofitar les eines del planejament urbanístic per estimular sectors d’activitat local i potenciar recursos naturals pel desenvolupament econòmic i social.

Igualment, la Comissió ha emès l’informe previ a l’aprovació definitiva pel conseller del PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre, els anomenats masets.

Potenciar l’enoturisme

El Pla director urbanístic (PDU) d’enoturisme abastarà els territoris compresos en qualsevol de les deu Denominacions d’Origen (DO) catalanes. El seu objectiu serà facilitar un marc urbanístic adequat per potenciar i gestionar el turisme basat en la coneixença del paisatge de les vinyes, l’arquitectura dels cellers i el procés d’elaboració del vi o el cava. Un dels seus punts claus serà l’establiment d’una regulació urbanística que entengui les diferències del territori.

Actualment, la regulació d’aquestes activitats i instal·lacions es limita a l’àmbit territorial de cada municipi, de manera que es poden trobar paràmetres reguladors d’ocupació màxima de les instal·lacions o sostre màxim molt diferents en territoris d’idèntiques característiques pel que fa a la seva activitat agrària, població vegetal, paisatge i topografia.

La intenció és, per tant, fixar àmbits territorials més amplis, a efectes de regulació urbanística d’una activitat que s’estén en idèntiques condicions per un territori molt més ampli que el del terme municipal i, fins i tot, que el de la comarca. Cal tenir present que les vinyes de les DO abasten una superfície aproximada de 50.500 hectàrees.

El PDU haurà de vetllar per potenciar i aprofitar els recursos de cada àrea sense perjudicar-ne la qualitat paisatgística, regulant les construccions que són necessàries per a l’activitat d’enoturisme. Així, pel que fa als usos, es considera important fomentar el seu potencial turístic, fent possible el desenvolupament d’activitat hotelera, comercial, museística i de restauració vinculada i establint la regulació necessària per a la seva adequada integració.


Motor d’activitat econòmica a la Cerdanya

La CPTUC també ha aprovat l’inici de la redacció d’un PDU del domini esquiable La Molina- Masella. Aquest nou instrument de planejament abastarà els municipis d’Alp, Das i Urús, a la Cerdanya; Bagà i Castellar de N’Hug, al Berguedà, i Toses, al Ripollès.

El fet de poder comptar amb un instrument de planejament estratègic i supramunicipal, com és un PDU, permetrà actuar amb una visió global de tot el territori comprès en el domini esquiable.

Fins ara, cada nova inversió o millora a realitzar comportava l’inici d’un nou expedient adaptat al planejament de cada municipi, amb la parcialitat i els temps de tramitació que això comporta. Una vegada aprovat el PDU, aquest ja preveurà totes les inversions a realitzar en el seu horitzó temporal, planificades tenint en compte la globalitat del domini esquiable i acompanyades dels seus projectes. Per tant, només caldrà la preceptiva llicència municipal per dur-les a terme.

Les estacions de La Molina i Masella connecten per a formar un dels dominis esquiables més grans dels Pirineus, amb 135 km i 908 canons de neu. L’accés al conjunt de 118 pistes es fa a través d’una xarxa de 32 remuntadors, que tenen capacitat p ara transportar 41.180 esquiadors/hora. Ambdues estacions sumen 10 escoles d’esquí, que donen feina a 520 professors.

Per donar una idea de l’activitat directa i indirecta que mouen les estacions d’esquí, cal dir que La Molina i Masella compten amb 23 establiments d’allotjament, amb 3.771 places situades a peu d’estacions, i 14.046 places més en la seva àrea d’influència. Durant la temporada 2013-2014, La Molina i Masella van vendre 668.847 forfaits (dies/esquí), amb una facturació conjunta per forfets de 12.630.000€.

En aquest sentit, segons un estudi d’ESADE i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) sobre l’impacte de les estacions d’esquí i muntanya sobre l’economia de la seva àrea d’influència, cada euro de despesa en forfet genera 6,03 euros de despesa addicional directa.


Regulació dels masets

La Comissió també ha donat el vistiplau previ a l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic (PDU) de les construccions agrícoles tradicionals de les comarques de l’Ebre, els masets. La voluntat del Departament és posar en valor i regular aquestes edificacions pròpies del sòl rural de la zona.

Als efectes del PDU s’entén per maset aquella edificació rural vinculada a una explotació agrícola que servia principalment per a l’emmagatzematge dels estris i productes de conreu i d’aixopluc.

El seu valor no recau tant en les característiques individuals de cada edifici com en el fet de pertànyer a un conjunt edificat que forma part d’un paisatge i a l’ús tradicional agrícola i de lleure familiar propi de les Terres de l’Ebre.

Aquesta importància paisatgística i de suport a l'ús agrícola, i l’arrelament tradicional en el territori d’aquest tipus d’edificació, ha desembocat en una demanda, per part dels habitants d’aquestes comarques de dotar-se de la figura urbanística necessària per preveure la preservació dels masets existents i la regulació de possibles noves construccions. El PDU també vetlla perquè aquestes construccions no derivin cap a altres usos no compatibles amb el sòl no urbanitzable.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/277597/ca/aprovat-linici-redaccio-pdu-denoturisme-domini-esquiable-molina-masella.do

Destaquem