Mapa web Contacte Cercador

CARMEN BIGORRA GUALBA NOVA DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE

Carmen Bigorra Gualba ha estat nomenada directora dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.

(14.04.2011)

Les principals funcions dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre són:

a) Representar el Departament en el seu àmbit territorial.
b) Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits, a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.
c) Exercir d’òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.
d) Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.
e) Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.
f) Executar i supervisar les tasques d’administració general.
g) Tramitar i, si s’escau, resoldre els procediments administratius dels quals, d’acord amb la normativa sectorial, en tinguin atribuïda la competència.
h) Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.
i) Qualsevol altra funció que els sigui encomanada.


Destaquem