Mapa web Contacte Cercador

Agenda IDECE

ÚLTIMA HORA NAVEGACIÓ RIU EBRE

Degut als molt baixos cabals de l'Ebre aigües avall de Xerta (78m3), l'IDECE recomana NO navegar amb les embarcacions a motor per motius de seguretat. (20.07.2019)

CAMINADA IDECE

La caminada popular IDECE 2019 es realitzarà el proper mes de setembre per motius de calendari. Disculpeu les molèsties i resteu atents a les inscripcions.
(30.05.2019 - 30.08.2019)

Lliurament de Premis IDECE

El proper 14 de desembre a les 17:30 a l'edifici de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre es realitzarà acte de lliurament de la setena edició premis IDECE.
DATA : 14 Desembre 2018
HORA: 17:30
LLOC: Plaça Gerard Vergés,1 Tortosa
Es prega confirmació assitència als telèfons 977 495 495 / 977 495 496 (14.12.2018 - 14.11.2018)

09.10.2018. REUNIO AMB AJUNTAMENT DE TORTOSA I CLUB DE REM TORTOSA

Amb motiu de la coordinació per al 3r. Trofeu Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa + XXXIII Regata Descens de l’Ebre
27 i 28 d'octubre
Informació general
DATA: 27 i 28 d’octubre de 2018
LLOC: TORTOSA. Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
ORGANITZA: Club de Rem Tortosa, Club Nàutic Amposta i Federació Catalana de
Rem.
COL·LABOREN: Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Amposta i l’IDECE
info@clubnauticamposta.org
remtortosa@gmail.com

Aquest any el Descens es durà a terme des de Campredò i fins Amposta Un total de 9km, ja que s'estan fent obres a la zona del club de RemTortosa que impossibiliten realitzar la sortida a la zona habitual
(09.10.2018)

05.10.2018. 23a REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE

Temes:
• Acció A.2 - Permisos nova rampa de Xerta
o Negociacions amb la CHE, ACA i altres actors implicats.
o Terminis previstos.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió
Estat dels tràmits per la portada dels esturions i altres accions a fer.
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos
Estat del sistema de seguiment dels peixos. Accions a fer.
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació
Seguiment funcionament càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta.
• Acció E.1 – E.8 – Comunicació
2. Revisió de la carta Comissió Europea sobre el Mid-Term report. Accions a fer.
3. 2on pagament de la subvenció als socis.
4. Data propera reunió.
5. Visita a les instal·lacions pels esturions.

(05.10.2018)

01.10.2018. Continua el tràmit d'autoritzacions per la CHE tema rampa de Xerta.

Aquest dilluns s'han presentat contestacions a les al.legacions formulades en l'expedient davant la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el projecte de Rampa de peixos a l'Assut de Xerta (01.10.2018)

28.09.2018. REUNIÓ CONSELL RECTOR DE L'IDECE

ORDRE DEL DIA CONSELL RECTOR 28.09.2018
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 8/06/2017.
2. Presentació del nou Consell Rector.
3. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2017.
4. Ratificar l’acord del Ple del Consorci CODE del dia 28 de desembre de 2017, de dissolució i liquidació del Consorci per la creació del nou consorci COPATE
5. Ratificar els suports donats a diferents administracions.
6. Proposta de nomenament del càrrec de director.
7. Torn obert de paraules. (28.09.2018)

27.09.2018 REUNIÓ TÉCNICA LIFE MIGRATOEBRE

A les Oficines del Parc natural, s'ha mantingut una reunió técnica per paralr sobre la recuperació dels transmissors al riu, el projecte de reintroducció de la llamprea i els tràmits en ordre a la portada d'esturions de França. (27.09.2018)

20.09.2018. S'obre convocatòria dels Premis IDECE

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre fins al 22 d'octubre de 2018.

Ja s'ha publicat la convocatòria dels premis IDECE 2018.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7710 - 20.9.2018
CVE-DOGC-A-18261055-2018
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE
RESOLUCIÓ VEH/2114/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, per a l'any 2018 (ref. BDNS 415514).
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha creat els Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
D'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i, alhora, afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants i fomentar la projecció de les comarques esmentades.
En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú fomentar l'elaboració de projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques de l'Ebre, mitjançant l'atorgament dels premis IDECE.
Aquests premis s'han creat per reconèixer la creativitat i l'esforç dels alumnes, els treballs dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre.
Per tots aquests motius, es creu especialment interessant dedicar aquesta nova edició dels Premis IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
De conformitat amb les competències que m'atorga el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre,
Resolc:
Article 1. Convocar la setena edició dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.


Podeu consultar el DOGC aquí:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7710/1694517.pdf
(20.09.2018)

19.09.2018. L'IDECE PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE DESPOBLAMENT RURAL

Jornada: Despoblació rural i desenvolupament sostenible en zones menys densament poblades.
Organitzada per la Diputació de Tarragona en el marc de la pertinença a les xarxes europees d’administracions intermèdies Partenalia i Arc Llatí.
El desenvolupament econòmic i sostenible de les zones rurals és un dels eixos de treball de la Diputació de Tarragona. Cal reforçar la connexió entre desenvolupament territorial i polítiques de cohesió i vetllar per tal que el proper pressupost de la UE permeti l’impuls de nous projectes i iniciatives de cooperació territorial cofinançades amb fons europeus.
(19.09.2018)

12,13 D'OCTUBRE DE 2018 XVII FESTA DE L'AIGUARDENT PRAT DE COMTE

L'IDECE col.labora en la present edició. Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals stands firals.

(13.09.2018)

04.09.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES DE LAMPREA MARINA (PETROMYZON MARINUS) AL TRAM FINAL DE L'EBRE.

L’IDECE,dintre del projecte LifeMigratoEbre, el DEPARTAMENT DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela i la ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON”, han desenvolupat un treball per recuperar la llamprea a l’Ebre.
Abast: El treball consisteix en el mostreig en els hàbitats adequats per al desenvolupament d’ammocetes de lamprea marina (Petromyzonmarinus) en el riu Ebre, estimant la densitat i l'estat metamòrfic dels exemplars. Contempla la prospecció i la localització de les àrees de mostreig i els mostrejos específics de ammocetes.
Metodologia: La captura dels possibles exemplars es realitza mitjançant pesca elèctrica.
L'equip és format per sis persones: cinc doctors i un llicenciat en Biologia, sota la direcció del Director de la EHEC Sr. Fernando Cobo Gradín

Època: Per les particularitats del cicle vital de l'espècie és recomanable que els mostrejos es realitzin en el mes de setembre.
(05.09.2018)

03-09-2018. FEDER 2014-2020

El Govern publica la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per ens locals
La convocatòria d'ajuts publicada està dotada amb 37 milions d'euros
Els projectes beneficiaris han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7698/1692964.pdf).
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6 del programa operatiu d’aquests fons que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.


(03.09.2018)

31.08.2018 Es restringeix la circulació de vehicles pesants a l'N-340 i l'N-240

A partir de diumenge 2 de setembre, els vehicles pesants no poden circular per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 al seu pas per les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona.

La mesura es fa efectiva després que s’apliquin bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2. La resolució que estableix les restriccions es va publicar al DOGC el 3 d’agost passat.

Aquesta mesura permet resoldre una reivindicació històrica als municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams.

La restricció s’aplica en aquests trams:
•N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
•N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
•N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

Les bonificacions acordades
•Desviament de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
•Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.

Pel que fa a l’N-240:
•Bonificacions per a vehicles pesants entre les sortides de l’AP-2 número 7, a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria: per als camions de pas, del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals, del 50%.

Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
(31.08.2018)

28.08.2018 LIFE MIGRATOEBRE(28.08.2018)

27.08.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES – LLAMPREES - EN EL TRAM FINAL DE L'EBRE

En col·laboració amb el DEPARTAMENTO DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela.

ESTIMACIÓ: Al setembre d'aquest any i, en funció dels resultats que surtin, planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.

(27.08.2018)

08.08.2018. PUBLICADES DEL BASES DELS PREMIS IDECE.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1691015.pdf

JA PODEU COMENÇAR A ENLLESTIR ELS VOSTRES TREBALLS. ESTEU ATENTS A LA CONVOCATÒRIA DINTRE LES PROPERES SETMANES.

1. Objecte i finalitat
L'objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres de l'Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior als centres d'ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior a la resta d'Instituts de Catalunya o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que estiguin empadronats/des en algun dels municipis de les Terres de l'Ebre.
3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en CD o en llapis de memòria USB en què s'hagi enregistrat el treball en format .pdf. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l'autor/a, sense firma. Han d'acompanyar el treball d'un sobre tancat, en la part exterior del qual s'hi ha de fer constar el títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a. En l'interior del sobre, s'hi ha d'incloure el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l'acompanya s'han de presentar en les dependències que es determini en la resolució de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l'acompanya comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la president/a de l'IDECE que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s'ha d'adjuntar.
b) Els criteris d'avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual s'imputen.
5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta) i amb el seu desenvolupament.

La previsió de la convocatòria -pendent d'aprovar-se- estableix:
Criteris de valoració

El jurat tindrà en compte els criteris següents a l’hora d’atorgar el premi:

• El caràcter innovador del treball.
• La projecció sobre el territori.
• L’anàlisi de l’entorn.
• La creativitat.
• L’esforç.
• La metodologia amprada.
• Els continguts.

7. Premis als projectes guanyadors

El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la forma següent:

1r. premi dotat amb 1.500 €
2n. premi dotat amb 1.000 €
3r. premi dotat amb 700 €
4t. premi dotat amb 500 €

(08.08.2018)

27.07.2018 DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

L’IDECE col·labora en la III edició del Festival Internacional de Música de Cambra @DeltaChamberMF. Del 3 a 5 d'agost al Museu de les Terres de l'Ebre a #Amposta
(03.08.2018 - 05.08.2018)

01.08.2018. REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN.

Aprofitant la inauguració de la exposició Life Migratoebre al Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert, s’ha celebrat la reunió anual entre els dos Instituts de desenvolupament (idece I Idapa) per tal d'intercanviar projectes i iniciatives. Problemàtiques com la mobilitat i els transport públic,
Aquesta reunió s’ha complementat amb una visita al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici on hem estat rebuts per la seva directora, Mercè Aniz i Montes. En aquesta reunió s’han plantejat les solucions que el Parc Nacional ha adoptat per a la bona gestió del parc i la seva possible aplicació als nostres parcs naturals - dels Ports i del Delta de l’Ebre- . Per la seva part s’han interessat sobre els procediments relacionats amb la declaració per la Unesco com a reserva de la Biosfera de les nostres comarques.

(01.08.2018)

31.08.2018 El Govern nomena els representants de la Generalitat al Consell Rector de l’IDECE

El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE a aquest Departament.
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles.

(31.07.2018)

31.08.2018. INAUGURADA LA EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A AL CENTRE DE FAUNA DEL PONT DE SUERT.

L’Alcalde de Pont de Suert, el Director General de Polítiques de Muntanya i Litoral, els Directors de l’IDAPA i del Centre Piscícola i de Fauna, el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà han assistit a la inauguració de la exposició Life Migratoebre.La instal.lació s’ha portat fins all Centre de Fauna del Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça. Actualment, el centre es dedica al manteniment en captivitat d’exemplars de les següents espècies: visó europeu (Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Entre els seus objectius hi ha la informació, la divulgació i la sensibilització de la població en general sobre la importància i la conservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat, així com l'augment del coneixement i el suport de la ciutadania i les institucions envers la conservació del visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, com a espècies emblemàtiques dels nostres rius, així com la reproducció en captivitat de la truita comuna mediterrània i la substitució gradual de la truita comuna atlàntica per la mediterrània per a les repoblacions. (31.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, AMB LA PIRAGUADA DE LA URV.

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili organitza per al dissabte 6 d’octubre la IV PIRAGUADA DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE, que s’ha previst vagi de Miravet fins a Benifallet.
L’IDECE, com cada edició, col·labora a l’esdeveniment donant el suport logístic a la navegació, cedint les barques de suport i el servei de vigilància i ajuda a la navegació.
(30.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, DINTRE DEL PROGRAMA LIFE, DOTA DE NOUS EQUIPS AL PROJECTE.

Condicions de manteniment d’esturions per sensibilització a l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita:
A França ja tenen reservats en ferm, a punt per a ser transportats cap a Catalunya, 4 o 5 esturions de la cohort del 2007 (tenen, doncs, uns 11 anys), prereproductors, tots mascles, que fan entre 1,20 i 1,30 m, i de 10 a 13 kg, cadascun. MIGADO i DRÉAL-Nouvelle Aquitaine demanen que al Centre de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita es mantinguin en un dipòsit circular o cilíndric i amb una altura mínima superior als 2 metres, amb l’objectiu que els peixos puguin nedar a tota la columna d’aigua. La proposta de Direcció de l’IRTA a la Ràpita consisteix en un nou dipòsit de 62 m3, 2.25 m d’altura x 6.1 m de diàmetre. Inclourà un filtre de tambor, un de biològic, desinfecció per llum ultraviolada, una unitat de refrigeració de l’aigua, una capa d’enfosquiment i un RAS, un sistema control de la temperatura de l'aigua, oxigen dissolt, salinitat i cabal, incloent un sistema d’alarma i d’enregistrament automàtic d’aquestes dades.

Es tracta d’un acord per a la sensibilització del públic en general en relació a la necessitat de recuperació de l’esturió, no per a la reproducció en captivitat d’aquesta espècie. (30.07.2018)

26.07.2018. ENLLESTIDA LA DOCUMENTACIÓ DEL MID-TERM REPORT DEL LIFE MIGRATOEBRE

S'ha enllestit la documentació corresponent al Mid-Term Report que fa referència al periode 22/12/16 fins a 31/03/18. (26.07.2018)

24.07.2018. REUNIÓ DEL CONSELL DE MARCA DE LES TERRES DE L'EBRE.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la Marca Terres de l’Ebre del dia 9 de novembre de 2017.
2. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Baix Ebre.
3. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Montsià.
4. Informe de presidència.
5. Informe de direcció.
6. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió del XXVII Premi Jordi Cartanyà, any 2018.
7. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2018.
8. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió del productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2018.
9. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per la promoció conjunta i coordinada d’una campanya de publicitat per a l’any 2018.
10. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita per la dinamització i promoció de l’Estació Nàutica per a l’any 2018.
11. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament Sant Carles de la Ràpita per la promoció de turisme de creuers i xàrter a les Terres de l’Ebre a través del port de Sant Carles de la Ràpita per a l’any 2018.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.
(24.07.2018)

31.07.2018. INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ “MIGRATOEBRE, PER UN RIU PLE DE VIDA” AL PONT DE SUERT.

Aquesta exposició, iniciativa del Life Migratoebre coordinat per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), l’hem volgut apropar al Pirineu en tant que amb l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran) hem estat col·laboradors molt propers. Servirà per donar a conèixer el nostre riu i la problemàtica que ens afecta, als veíns i visitants d'aquestes comarques del nord del país. La inauguració tindrà lloc el proper dimarts dia 31 de juliol, a les 18:30h, al Centre de Piscícola i de Fauna de Pont de Suert.

(24.07.2018)

21-07-2018. 7A BAIXADA DE RENAIXEMENT

Exit en la 7a edició de la Baixada del Renaixement de Tortosa, organitzada pel CN Tortosa. (21.07.2018)

20.07.2018 ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU PANTALÀ FLOTANT MODULAR.

L’IDECE ha possat en servei un nou pantalà flotant modular, que tindrà caràcter multidisciplinar i per a dferents localitzacions per millorar els serveis als esdeveniments esportius que s’organitzen a l’Ebre.
Es tracta d’un pantalà modular, no fixe i transportable, de 6x3 metres, format per 36 mòduls amb protecció als raig UVA per tal donar servei a activitats que es puguin portar a terme al riu Ebre,
Tant el mòduls com els seus components d’unió estan construïts en polietilè d’alta densitat, amb una extraordinària resistència a l’impacte, inclemències del temps, als raig UVA i indeformables. Els mòduls tenen una mida de 100x50x40, es pot muntar qualsevol configuració i amb possibilitat d’ampliació, amb escala de 5 graons.
La primera prova la tindrem aquest dissabte amb motiu de la 7a Baixada del renaixement, competició de natació entre Xerta i Tortosa.
(20.07.2018)

20-07-2018 PRESENTACIO A TORTOSA LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA FEDER

La consellera de la presidència, Elsa Artadi, ha presentat aquest matí als Serveis Territorials del Departament de Presidència a Tortosa la propera convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a representants municipals de les Terres de l’Ebre. La consellera, que ha estat acompanyada del Secretari general d’administracions locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, ha explicat que més enllà la presentació de la convocatòria la intenció de la visita també és explicar la orientació del departament en aquesta nova legislatura “on hem incorporat la relació amb les administracions locals des de Presidència per poder donar més transversalitat i poder treballar amb col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals pel bé de la cohesió territorial i la riquesa que tenim al nostre país”.

Artadi ha recordat que el termini per presentar els projectes acaba el cinc de desembre i ha posat el departament a disposició dels ajuntaments “per oferir tot el seu suport” alhora que ha subratllat el “compromís de tot l'equip per poder treballar en aquells projectes més ambicioses i que requereixen musculatura econòmica i administrativa”.
(20.07.2018)

18.07.2018 PROTECCIÓ OLIVERES MIL.LENÀRIES

(18.07.2018)

17.07.2018. Presentació de la VIA BLAVA 2018

AJUNTAMENT DE TORTOSA. Presentem una nova edició de la 'Via Blava de l'Arròs al Vi' que es farà dissabte 21 de juliol. Hi participaran una vintena d'embarcacions que sortiran de #Riumar a #Deltebre amb prop de 100 persones que podran gaudir de la Festa del #Renaixement18 de #Tortosa Ajuntament de Deltebre.

Per part de l’IDECE es procedirà a un acompanyament de les embarcacions des d’Amposta fins a Tortosa, ajuda a l’amarrament de les barques a l’embarcador de la plaça del Mercat de Tortosa, un abaorlament de les de més calat a la part de Ferreries i una coordinació amb la prova de natació Baixada del Renaixement organitzada pel Club Natació Tortosa.
(17.07.2018)

13.07.2018. PREPARATIUS A L'EMBARCADOR DE L'ANTIC CLUB DE REM

Aquest matí s'han mantingut reunions amb els responsables del CN RIUMAR organitzadors de la Via Blava dsel proper dia 21 de juliol, per preveure l'arribada de les embarcacions i evitar els problemes que els sediments provinents dels alts cabals del riu d'aquestes darreres setmanes. Tanmateix, s'ha cercat la millor ubicació de l'arribada dels nedadors participants en la Baixada de Renaixement del mateix dia 21 de juliol. (13.07.2018)

13.07.2018. INICI OBRES EMBARCADOR DE TORTOSA


Ports Generalitat
‏ @portsgencat
42 minHace 42 minutos

Inici de les obres de l’embarcador de Tortosa per impulsar la pràctica dels esports nàutics, el turisme i la integració amb la ciutat, amb una inversió de més de 100.000 €.
(13.07.2018)

12.07.2018. Sessió de la Comissió d'urbanisme

Sota la presidència de la nova Directora General d’Urbanisme, Elisabet Cirici.
ORDRE DEL DIA.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. L'Ametlla de Mar.
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental sobre el Pla especial urbanístic càmping Eco-fundació Plater,
PLANEJAMENT
3. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, Ribes Altes 2a fase, àmbit sector E
4. Roquetes
Modificació del pla general d'ordenació urbana referent al carrer Lleida,
5. Tortosa
Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10
6. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 1/2017, relativa a la cessió de terrenys pel vial públic i incorporació a la trama urbana,
7. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 2/2017, carrer Nou, carrer Pla de Corany i nou carrer,
8. La Torre de l'Espanyol
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,
9. Batea
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, sobre la regulació de l'ús de magatzem agrícola en sòl urbà
10. Horta de Sant Joan
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre l'ús de càmping
(12.07.2018)

12.07.2018. RECULL FOTOGRÀFIC DE LA 9 BAIXADA DE L'EBRE

En l'enllaç lateral dret "9a Baixada Vogant per l?Ebre" teniu un complet recull fotogràfic de l'esdeveniment. Gràcies a tots els participants i a l'equip organitzador. (12.07.2018)

10.07.2018. MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA EL CARGOL POMA.

Per possibilitar el pas de la resclosa de les embarcacions de ruta turística del riu Ebre.
El protocol subscrit, a efectes de adaptar-lo a les embarcacions de ruta turística del riu Ebre, i als llaguts en particular, per al cas de que no puguin ser extrets de l’aigua mitjançant remolc s’efectuarà el següent:

- la fotografia en prendrà en la seva versió subaquàtica, garantint que la fotografia reflexi amb claredat que l’estat de neteja del casc és òptim, fixant la matrícula, fixant la data i l’hora d’obtenció de la fotografia, en el moment de la inspecció.
- La fotografia es farà arribar per via telemàtica al telèfon o al correu electrònic que la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre estableixi (dins de les 5 hores de vigència del certificat).
- Les despeses que comporti aquest procediment fotogràfic subaquàtic seran a càrrec de l’usuari.

(10.07.2018)

03.07.2018. REUNIO AMB RESPONSABLES DE BOMBERS DE LA GENERALITAT TEMES NAVEGACIÓ FLUVIAL.

Aquest matí s’ha mantingut una reunió de treball per establir mecanismes de coordinació en ordre a possibles incidents al curs del riu Ebre. Per part de IDECE s’ha donat informació sobre els mitjans materials i personals dels que es disposa, protocols d’actuació emprats en temes d’avisos d’emergències, desinfecció musclo zebrat, inspeccions cargol poma i servei de vigilància i ajuda a la navegació. (03.07.2018)

02.07.2018. LA 9a BAIXADA VOGANT PER L’EBRE, ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.


Ahir diumenge 1 de juliol, va tenir lloc la 9a edició de la baixada Vogant per l’Ebre, entre Xerta i Tortosa. Amb una participació de més de 700 persones, les condicions climatològiques i de cabals del riu – 221 m3/s al seu pas per Tortosa – han propiciat una jornada sense incidents. A partir de les 8:30 hs els autobusos de Tortosa fins a Xerta varen sortir amb total puntualitat i fluïdesa. Un cop a Xerta, els participants varen poder prendre un petit esmorzar i els castellers de Tortosa ens varen oferir un pilar. La sortida dels participants també va ser puntual a 10:30 hs.
A les 13:30 hs arribaven les darreres piragües a la platja fluvial de Ferreries a Tortosa.
Felicitem a les empreses que desenvolupen activitats al riu, que un any més s’han implicat en aquesta piraguada, als serveis mèdics i ambulàncies, tot i que sortosament no varen haver d’intervenir mes que per qüestions molt menors, a l’empresa HIFE, i a l’empresa de manteniment de la via navegable contractada per IDECE i als seu personal, i en especial a Lluís García i Montse per la logística que ha fet possible un matí que posa en valor el nostre riu.
(02.07.2018)

02.07.2018. REUNIÓ AMB CN RIUMAR, ORGANITZADORS DE LA VIA BLAVA 2018.

El proper 21 de juliol, entre el Club Nàutic Riumar/Deltebre i Xerta. Les embarcacions navegaran fins a l’embarcador de Tortosa, on podran gaudir de la festa de Renaixement. L’IDECE facilitarà els treballs d’atracada, i de guia des d’Amposta fins Tortosa. (02.07.2018)

La 7a edició dels premis IDECE a punt de convocar-se i publicar-se.

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat per aquest any 2018 la 7a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, i materialitzat amb uns guardons que premien la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.

És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi.
Enguany s’han confeccionat unes bases que regeixen el premi, i que tan sols resta la seva publicació als diaris oficials, que entenem serà imminent. Un cop feta la publicació, ho comunicarem al web i als instituts de les nostres comarques.
(29.06.2018)

25.06.2018. reunió organització 9a BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

Aquest matí s'ha dut a terme la darrera reunió per coordinar la 9a edició de la Baixada Vogant per l'Ebre, entre Xerta i Tortosa el proper diumenge 1 de juliol. La cadena SER ha gravat la seva entrevista al Director per a la seva emissió en data d'avui. Els cabals actuals de l'Ebre al seu pas per Tortosa són de 237 m3/s, òptims per a la navegació. Les inscripcions van al ritme previst. (25.06.2018)

21.06.2018 L'IDECE COL.LABORA EN LA XVII BAIXADA DEL RENAIXEMENT

EL DISSABTE 21-07-2018, ORGANITZADA PEL CLUB NATACIÓ TORTOSA.

XVII Baixada del Renaixement és una esdeveniment de natació que consisteix en recórrer el trajecte del riu Ebre entre Xerta i Tortosa, amb un total de 12,522 metres. Forma part del circuit català de travesses de la Federació Catalana de Natació. La prova s'emmarca dins les Festes del Renaixement de Tortosa i festes majors de Xerta. Un ambient esportiu i festiu únic. (21.06.2018)

21.06.2018 NORMALITZADA LA NAVEGABILITAT A L'EBRE CATALA

Per a la present campanya de navegació 2018 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt o riu avall la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. .
Resclosa de Xerta
La resclosa de Xerta està oberta.
Horari de pas de 10:00 fins 19:00
Informació cabals on-line
CONSULTEU ESTAT CABALS ACTUALS

La navegació restarà interrompuda quan hi hagin cabals inferiors a 78 m3/s i superiors a 800 m3/s.
(21.06.2018)

19.06.2018. TREBALLS DE RESTITUCIÓ DE L’EMBARCADOR DE TORTOSA UN COP NORMALITZATS ELS CABALS

En data d’avui, el servei d’ajuda a la navegació de l?IDECE ha fet els treballs per restituir l’embarcador de Tortosa a la seva ubicació. El passat 1 de juny, i atenent al elevats cabals ( 1.300 m3/s) -amb tendència a augmentar- que podien desplaçar-lo, es va decidir assegurar-lo i mantenir-lo en un indret del riu amb menys corrents. Amb els cabals actuals (513 m3/s) es pot considerar estabilitzat el nivell. (19.06.2018)

18.06.18 REUNIÓ DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Els socis del grup Life Migratoebre han mantingut la reunió de treball periòdica per actualitzar l'estat de desenvolupament del projecte. (18.06.2018)

15.06.18 INAUGURACIÓ RAMPA DE PEIXOS ASSUT D'ASCÓLa rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a Ascó, una de les claus per recuperar l'esturió a l'Ebre
Presentada aquesta infraestructura, que millorarà la connectivitat fluvial al tram final del riu, afavorirà el retorn d’espècies migratòries desaparegudes a la zona, i en consolidarà d’altres com l’anguila, la llamprea i la saboga

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat anuncia que l’any que ve podria entrar en servei una altra rampa a l’assut de Xerta


La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada de l’alcalde d’Ascó (Ribera d’Ebre), Josep Maria Buixeda; el vicepresident segon del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gil Martí, i el director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Joan Martín i Masdéu, ha presentat aquest divendres la rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a l’assut d’Ascó. A l’acte també hi han assistit el director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre, Antonio Suárez, i representants dels diferents socis del projecte LIFE MigratoEbre, en el marc del qual s’ha construït la rampa.

Connectivitat ecològica

Aquesta infraestructura servirà perquè els peixos puguin salvar la barrera que representa l’assut, de 170 metres i uns dos metres d’altura, i que capta aigua per a la refrigeració de les centrals nuclears Ascó 1 i Ascó 2. Amb cabals baixos i mitjans, la resclosa els representava un obstacle, així que, des del LIFE MigratoEbre, s’ha impulsat la construcció d'una rampa perquè es puguin desplaçar riu amunt i riu avall, millorant la connectivitat ecològica del tram final de l’Ebre.

La rampa per a peixos d’Ascó, que també garantirà el pas de piragües i caiacs, és la més gran de Catalunya i una de les de majors dimensions de tota la península Ibèrica. Té una longitud total de 50 metres, amb una amplada de 10, una profunditat mínima de 50 centímetres, i un pendent del 3,5 per cent. El cabal circulant és d’entre 4.000 i 8.000 litres d’aigua per segon i ha costat 93.000 euros, que han aportat els socis del projecte amb cofinançament de la Unió Europea.

14 espècies afectades

Les preses i els assuts afecten negativament els moviments dels peixos, imprescindibles per al seu cicle vital, ja que s’han de desplaçar estacionalment pel riu. Alguns fins i tot s’han de moure entre el mar i els rius i aiguamolls. Per això, és important establir algun dispositiu que els faciliti el pas quan troben grans obstacles.


A l’entorn d’Ascó s’hi poden trobar moltes espècies pròpies dels trams finals dels gran rius. Uns mesos a l’any n’hi poden coincidir fins a 14, però algunes s’hi han rarificat molt o s’hi han arribat a extingir, bàsicament per la sobrepesca. Totes les espècies autòctones s’han vist afectades per la competència amb invasores, –com el silur (Silurus glanis), la gambúsia (Gambusia affinis), la perca americana (Micropterus salmoides), o el peix sol (Lepomis gibbosus)– la sobreexplotació de l’aigua i la mala connectivitat derivada del gran nombre d’assuts i preses.

Recuperar l’esturió

El projecte LIFE MigratoEbre duu a terme accions beneficioses per a les espècies autòctones, però se centra principalment en la recuperació de l’esturió europeu (Acipenser sturio), la saboga (Alosa fallax), la llamprea (Petromizon marinus) i l’anguila europea (Anguilla anguilla).

En el cas de l’esturió, que va desaparèixer de l’Ebre fa una quarantena d’anys, es preveu que l’any vinent comenci un projecte pilot per a la repoblació amb exemplars provinents de l’estuari de la Gironda, a la confluència entre els rius Garona i Dordonya, prop de Bordeus (França), l’únic lloc d’Europa on la població ha sobreviscut a la construcció de preses, la contaminació i la sobrepesca. Enguany està previst traslladar cinc esturions mascles des de l'estació d'experimentació de l'IRSTEA a Saint Seurin-sur-l'Isle (la Gironda, Nova Aquitània, França) fins a al centre d'aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) per a projectes d’educació i sensibilització ambiental. Aquests exemplars es podran observar en continu a través de càmeres subaquàtiques i fins i tot visitar en dates assenyalades.

Per comprovar el nivell de millora de la connectivitat fluvial, el LIFE Migratoebre inclou la captura de peixos per marcar-los i tornar-los al riu. Se’ls instal·la uns radiotransmissors que permeten fer-ne un seguiment a través de la xarxa de radioreceptors instal·lats en diversos punts del tram final de l’Ebre. De moment, se n’han col·locat en espècies com la saboga o l’anguila i, més endavant, també en duran els esturions.
Nova rampa a Xerta

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha anunciat que s’està ultimant la redacció del projecte per construir una altra rampa al tram final del riu, concretament a l’assut de Xerta. Aquesta quadruplicarà la dimensió de la d’Ascó, superant els 200 metres de longitud, esdevenint la més gran de la península i una de les més grans d’Europa. El pressupost de l'obra ronda els 900.000 euros i haurà de reformar una escala preexistent, construïda fa uns anys per Acuamed, que ha resultat ineficaç. La infraestructura podria entrar en servei al llarg de l’any vinent.

Mentrestant, a les comportes de la resclosa de Xerta s'han instal·lat sis càmeres subaquàtiques que permetran avaluar regularment el pas de peixos per mitjà d'un comptatge visual. En funció dels resultats obtinguts, es podran ajustar els temps d'obertura i tancament de la resclosa perquè hi pugui passar la major quantitat possible, com fa, per exemple, a França, la Companyia Nacional del Roine, compaginant les resclosades per a la navegació fluvial amb les dels peixos.

Cinc socis implementant mesures

El projecte LIFE Migratoebre el coordina i lidera l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) i té com a socis beneficiaris la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Fundació Catalunya-La Pedrera; el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (CERM); i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). A més, compta amb la col·laboració del Parc Natural Delta de l’Ebre, de la Reserva Natural de Sebes i del Museu de les Terres de l’Ebre i amb el suport dels ajuntaments de Xerta, Ascó i Flix, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, de la Hidroelèctrica de Xerta SL, i de l’Institut Nacional de Recerca de Ciència i Tecnologia per al Medi Ambient i l’Agricultura (IRSTEA) de Bordeus.

El període d’execució del projecte havia de ser de quatre anys i finalitzar aquest 2018, tot i que la Unió Europea ha aprovat una pròrroga de dos anys més. (15.06.2018)

08.06.2018. L’IDECE S’INCORPORA AL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA.

L’IDECE s’incorpora al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, atès el canvi d’adscripció de l’IDECE, d’acord amb l’article 3.2.19 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda el DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial, i en la seva virtut, l’IDECE s’adscriu al departament mitjançant la Secretaria General.

(08.06.2018)

5.06.2018 Nou empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

• Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el Parc Natural del Delta de l’Ebre ha celebrat l’acte de lliurament d’aquesta certificació, que mostra el compromís amb els principis del turisme sostenible en l’àmbit del parc natural

• També ha inaugurat una nova exposició permanent a l’Ecomuseu del parc, que s’endinsa en els hàbitats singulars d’aquest espai natural protegit
El director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, ha lliurat avui la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) a nou empreses vinculades a activitats turístiques dins d’aquest àmbit, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Concretament, les empreses que han superat l’auditoria necessària per aconseguir aquest distintiu són :

1. Empreses d’activitat turística:

· Deltacleta
· Aula de Natura Plegadis
· Riu a l’Ebre
· Rutes Muntanya

2. Allotjaments:

· Apartaments Turístics Ornis
· Barraca Vilbor
· Casetes del Delta

3. Empreses agroalimentàries amb visita turística:

· Kensho Sake
· Mirador Badia
Tres de les noves empreses acreditades són de Sant Carles de la Ràpita, dues de Sant Jaume d’Enveja, dues de Deltebre i dues de l’Ampolla.

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits és un instrument de la Federació EUROPARC per acreditar el compromís per aplicar els principis del turisme sostenible en l’àmbit d’un determinat parc. El Parc Natural del Delta de l’Ebre està acreditat amb la CETS en espais protegits des de l’any 2007. Des de 2010, les empreses turístiques que operen en un espai Carta poden acreditar-se amb aquest guardó. Les nou noves empreses acreditades se sumen a les 29 empreses adherides a la Carta en l’àmbit del Parc Natural del Delta de l’Ebre.
(06.06.2018)

05.06.2018 COMISSIÓ D’URBANISME A AMPOSTA

PLANEJAMENT
2. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, DT8 definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques,
3. L'Ametlla de Mar Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, dinamització polígon industrial,
4. L'Ametlla de Mar Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per la inclusió en el catàleg de masies l'edifici
del polígon 34, parcel·la 5,
5. Tortosa Modificació del Pla parcial urbanístic Temple Sud,
6. Sant Carles de la Ràpita Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació al PAUt.04 "Avinguda
Sagrat Cor",
7. Ulldecona Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament art. 2.12 projectes enderroc i article 15.15 jaciments arqueològics,
8. Ginestar Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptar al Pla director de les construccions agrícoles tradicionals.
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
9. Amposta
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de
les persones
10. Amposta
Modificació puntual del Pla especial urbanístic La Vall de Cabiscol 002
11. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT

(05.06.2018)

05.06.2018. ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2018 .

Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat organitza l'acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2018. Tindrà lloc el proper dimarts 5 de juny a les 18 h, al Palau de la Generalitat. L’acte serà presidit pel M. Hble Sr. Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya.
En l’acte, presentat per la periodista especialitzada en medi ambient Cori Calero, es lliuraran els premis en les modalitats de “Projectes de recerca, desenvolupament i innovació” i “Iniciatives de protecció i millora del medi ambient”, aquest any emmarcades en la temàtica de l’economia circular; i en la modalitat de “Trajectòries de protecció i millora del medi ambient”.
LA GENERALITAT RENUNCIARÀ ALS ENVASOS DE PLÀSTIC D’UN SOL ÚS Com a alternativa s'utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta.
Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície. Les Nacions Unides han volgut dedicar el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, a aquest problema i han instat els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir urgentment la producció i l'ús excessiu de plàstics d'un sol ús.
Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya deixarà de fer servir ampolles de begudes, coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes de plàstic d'un sol ús. Com a alternativa s'utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta. Aquesta prohibició s'aplicarà als departaments i ens del sector públic de la Generalitat, tant en els productes d'ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de difusió.
Aquesta proposta, que s'ha anunciat amb motiu del Dia del Medi Ambient, s'aprovarà durant la pròxima reunió del Consell Executiu.
(05.06.2018)

04.056.2018 S’AIXECA L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155 I DE LES MESURES QUE SE’N DERIVEN

Amb la publicació del Decret 3/2018 de nomenament pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i la seva presa de possessió, s’aixeca automàticament l’aplicació de l’article 155.

L’aixecament de l’article 155 deixa sense efectes l’Ordre HFP/1281/2017, de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de desembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en execució de la resolució del Senat de 27 d'octubre de 2017, per la qual s'acorda l'aplicació de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'article 155 de la Constitució.

En conseqüència a partir d’avui 4 de juny de 2018:
- El MINHAFP no retindrà els lliuraments a compte del sistema de finançament i per tant el Tresor deixarà de pagar directament les obligacions econòmiques i en conseqüència, lliurarà les bestretes a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
- Es deixarà d’emetre els certificats pels que es certifica que les despeses no es dirigeixen al finançament d’actuacions il·legals o contràries a les decisions dels Tribunals i que s’havien de realitzar pels pagaments efectuats mitjançant les entitats de crèdit per part de la Generalitat i el seu sector públic.
- Es deixarà de fer la declaració responsable dels òrgans de contractació, del Interventors i responsables de les entitats del sector públic en el moment de l’adjudicació que certifica que els bens o serveis no estan relacionats amb actuacions il·legals o contràries a les decisions dels Tribunals.
(04.06.2018)

01.05.2018 CAMPANYA PER DIFONDRE BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS DE DRONS EN ELS PARCS NATURALS

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha posat en marxa una campanya informativa per difondre bones pràctiques en l’ús de drons en espais naturals d’aquest àmbit, amb l’objectiu de compatibilitzar aquesta activitat amb la conservació d’hàbitats i espècies, i evitar impactes en la biodiversitat.

Així, davant la popularització d’aquesta pràctica, tant des d’una vessant lúdica com professional, la Generalitat ha editat material divulgatiu destinat a particulars, empreses i entitats interessades en fer volar aquestes petites aeronaus en espais d’interès paisatgístic com el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Les directrius incideixen en la necessitat de volar sempre en condicions meteorològiques òptimes, mai amb vent, pluja, tempestes; evitar apropar-se a qualsevol infraestructura perillosa o sensible (línies elèctriques, torres de telecomunicacions, carreteres) i a menys de 8 km d’aeroports i aeròdroms. També recorden la necessitat de tenir el dron sempre a vista, a menys de 500 metres i no superar els 120 metres d’alçada. També cal disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a l'aeronau.
(04.06.2018)

L'Ebre necessita aportar entre 1,2 i 3,5 milions de tones més de sediments per frenar la subsidència

• El projecte europeu Life Ebro Admiclim demostra que és possible frenar la subsidència i la regressió de la costa aplicant mesures d’adaptació

• Un canvi en la gestió dels arrossars reduiria en gran mesura l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle

• El document ‘Accions per al Clima al Delta de l'Ebre’ aposta per un procés transparent i participatiu amb els actors socials, econòmics i les administracions que faciliti la governança per reduir la vulnerabilitat del Delta de l’Ebre

Les proves pilot realitzades al curs baix de l’Ebre i als canals de reg del seu delta en el marc del projecte europeu Life Ebro Admiclim demostren que cal una aportació suplementària de sediments al riu d’entre 1,2 i 3,5 milions de tones anuals. Aquesta és una de les conclusions del projecte, coordinat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), tots tres del Departament de Territori i Sostenibilitat; la Universitat de Còrdova (UCO); el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, que s’han presentat aquest divendres a Barcelona.

El Life Ebro Admiclim, que s’ha desenvolupat al llarg de quatre anys, planteja diferents accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre, una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència. I ho fa amb un enfocament innovador a escala internacional a partir de la gestió integrada de l'aigua, dels sediments i dels hàbitats –arrossars i zones humides– per optimitzar l'elevació del sòl, mitjançant l'aportació de sediment i de matèria orgànica, reduir l'erosió costanera, augmentar l'acumulació –segrest– de carboni al sòl, minvar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), i millorar la qualitat de l'aigua.

Retrocés de la costa de fins a 10 metres anuals

El Delta de l’Ebre és una zona humida de gran importància internacional, considerada un dels sistemes costaners més vulnerables al canvi climàtic de la Mediterrània i de tota la Unió Europea. Actualment pateix una pèrdua de zones humides i d’arrossars degut a la regressió de la costa per la falta de sediments fluvials, que queden retinguts als embassaments de la conca.

El retrocés costaner és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua d’aiguamolls s’ha avaluat en 150 hectàrees entre els anys 1957 i 2000. Aquest problema s’accentua per la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic, i per la subsidència –enfonsament–de manera que gairebé un 50% de la superfície del Delta podrà quedar afectada per aquest fenomen durant aquest segle.

Mapa de zonificació de la subsidència de la plana deltaica

L’ICGC ha elaborat un mapa del Delta que detalla les zones més vulnerables a l’enfonsament, dades que permetran prioritzar les àrees d’actuació per pal·liar aquest problema. Aquest mapa de zonificació de la subsidència s’ha elaborat gràcies a un model geològic 3D del delta elaborat amb l’adquisició i processat de dades del subsòl i dades de moviment a partir d’imatges de satèl·lits.
La taxa de subsidència de la plana deltaica s’ha determinat en 0,3 centímetres anuals de mitjana, similar a la d’altres zones deltaiques del món, tot i que localment hi pot haver valors superiors. Les imatges corresponen al període 1992-2010 i a informació actual més acurada dels satèl·lits Sentinel. També gràcies a diversos reflectors artificials que retornen amb gran intensitat el senyal emès per aquests satèl·lits per obtenir una millor estimació de la distribució espacial de la subsidència.

D’aquesta manera, s’ha comprovat que l'interior s’enfonsa pràcticament un mil·límetre per any mentre que la subsidència va augmentant progressivament cap a la desembocadura fins als tres mil·límetres anuals aproximadament. Si al fenomen se li afegeix la pujada del nivell del mar, la pèrdua d’elevació seria superior al metre durant el present segle, per la qual cosa, si no es prenen mesures, la meitat de la seva superfície quedarà per sota del nivell del mar l’any 2100.

Frenar la regressió mobilitzant sediments

Tant la regressió de la línia de costa com la pèrdua d’elevació només es poden compensar amb mesures d’adaptació enfocades a recuperar l’arribada de sediment a través del riu i amb la generació de matèria orgànica als aiguamolls i als arrossars, uns processos naturals que es poden optimitzar amb tècniques innovadores d’enginyeria ecològica. Les solucions habituals de protecció de la costa mitjançant dics comportarien la dessecació de la plana deltaica, una gran despesa econòmica i un impacte ambiental de gran magnitud.

El Life Ebro Admiclim planteja com a solució mobilitzar a través del riu els sediments que queden retinguts als embassaments, per una banda, i els fangs resultants del procés de potabilització de l’aigua a la planta del CAT situada a l’Ampolla, transportant-los i injectant-los a la xarxa de canals, per l’altra. Les proves pilot d’injecció de sediment realitzades a Móra d’Ebre i a Benifallet , amb solatges provinents de terrasses fluvials d’aigües amunt, han permès calcular, amb un model de simulació, com seria la distribució dels sediments fins al Delta i afinar l’aportació suplementària que cal al riu perquè n’arribin prou a la costa per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del nivell del mar: una aportació mínima d’1,2 milions de tones anuals fins a l’any 2100.

Si la pujada del nivell del mar fos superior als 53 centímetres estimats actualment, les aportacions haurien de situar-se entre 2,5 i 3,5 milions de tones anuals. Cal tenir en compte que els càlculs estimen que l’embassament de Mequinensa rep anualment uns 2 milions de tones de sediments. I, sobretot, que, a dia d’avui, tan sols n’arriben a la desembocadura 100.000 tones, menys d’un 10% de l’aportació necessària per frenar la subsidència i la regressió.

Reduir les emissions dels arrossars

Els llots de la potabilitzadora de l’Ampolla del CAT que, de fet, no són sinó sediments procedents dels cabals del riu captats a Campredó, i mobilitzats a través dels canals, ajuden al fenomen d’acreció, aportant gruix al sòl dels arrossars. Segons ha constatat l’IRTA, la producció d’arròs no es veu influenciada per l’aportació d’aquests llots, si bé contribueixen a mitigar les emissions dels arrossars gràcies a l’augment de capacitat de segrest de carboni de la matèria orgànica provinent d’aquests llots.

Justament en els camps amb més profunditat de sòl s’hi pot realitzar un reg intermitent que, en comparació amb el sistema d’inundació permanent dels arrossars, pot arribar a reduir les emissions de metà –un dels principals gasos amb efecte d’hivernacle– fins a un 90% durant la temporada de creixement del cereal. El reg intermitent també permet una reducció en les aportacions d’aigua per comparació a la inundació.

Altres mesures de mitigació que es poden prendre en la gestió dels arrossars passen per retirar les restes vegetals que queden a l’aigua després de la sega. El projecte quantifica que un 70% del metà que es produeix en els camps d’arròs és en la postcollita, produït pels processos de metabolització i fermentació de la palla. És per això que l’equip investigador recomana incorporar la palla al novembre o al desembre, ja que s’ha observat que es produeix menys emissions que si es fa l’octubre.

Aquestes dades són de gran interès internacional de cara a establir mesures per reduir les emissions si es té en compte que els sistemes predictius actuals estimen que el cultiu d’arròs és el responsable d’una quarta part de les emissions de metà de l’agricultura a nivell mundial.

Llacunes que fan de filtres verds

En el marc del projecte s’han posat en funcionament i monitoritzat dos aiguamolls, un en cada hemidelta, per millorar la seva eficàcia com a filtres biològics. Aquestes llacunes han permès millorar la qualitat de l'aigua, reduint-ne la quantitat de nutrients –entre el 70 i el 80% de nitrogen i fòsfor– i de contaminants.

Gràcies a la vegetació aquàtica que han afavorit, han actuat alhora com a grans magatzems de carboni. El ràpid creixement de les plantes i algues provoca l’absorció de diòxid de carboni (CO2) de l’aire que necessiten per fer la fotosíntesi i acaba acumulant-se al sòl de la zona humida en forma de carboni orgànic. Per tant, aquesta vegetació acaba actuant com a embornal d’un dels gasos responsables de l’efecte hivernacle i de la pujada de les temperatures a nivell global.

Finalment els aiguamolls han esdevingut també una bona eina per retenir els sediments i guanyar elevació del terreny –acreció vertical– per compensar la pujada del nivell del mar i la subsidència.

Acció Climàtica per al Delta de l’Ebre

Tant l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Unió Europea com l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic(ESCACC) consideren el Pirineu i el Delta de l'Ebre com els dos territoris més vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya. És per això que plantegen l'elaboració de documents de treball específics d'adaptació per a cadascun d’ells.

Des del Life Ebro Admiclim s’ha redactat el document “Accions per al Clima al Delta de l’Ebre” (ACDE), que identifica els quatre grans reptes que ha d’afrontar per esdevenir menys vulnerable als impactes del canvi climàtic en particular, i del canvi global, en general. Mitjançant cinc mesures i 44 accions, l’ACDE –elaborat amb la participació no només dels socis del projecte, sinó també amb la dels actors del Delta– té com a objectiu que la segona zona humida més important de la Mediterrània Occidental no desaparegui, i fa una crida a fer possible un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, i un model d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa. L’ACDE proposa com a primera mesura la implicació activa de tots els actors socials i econòmics, i de totes les administracions involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i participatiu que faciliti la millora en les formes de governança, defugint de dogmatismes, tot i trencant l’individualisme i fomentant un projecte comú del territori i per al territori, consensuat i assumit per tot els actors.


https://youtu.be/ank42bkiaDA
(25.05.2018)

24.05.2018 Institut de l´Ebre. Organització d´un Simulacre d´un incident amb Múltiples Víctimes. I

En la edició d’enguany, l’accident consisteix en un incendi a bord del llagut “Lo Sirgador”. Els serveis d’ajuda a la navegació de l’Ebre de l’IDECE fa una primera intervenció d’extinció, suport als serveis mèdics i remolc fins al port fluvial d’Amposta.
Objectius a assolir:
- Formar, mitjançant la realització de diferents simulacres, Tècnics en Emergències Sanitàries amb les competències professionals, personals i socials, i les capacitats clau, incloses en el seu perfil professional.
(24.05.2018)

14.05.18 Índex Clima Empresarial de les Terres de l'Ebre

L'Índex del Clima Empresarial a les Terres de l'Ebre, és un estudi que elabora, amb una periodicitat semestral, la Càtedra d’Economia Local i Regional (CELiR) de la URV a partir d’enquestes qualitatives realitzades més d’un centenar d’empreses del territori.
L'informe que es presenta dilluns correspon al segon semestre del 2017. A l'acte hi intervindran el director de la CELiR, Juan Antonio Duro; Pau Galiana, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV; i Daniel Cortijo, president de l’ACECE. (14.05.2018)

Dos freqüències més de tren per sentit amb la doble via en marxa i connexions amb TGV i aeroport

Les freqüències de trens entre Tortosa i Barcelona incrementaran de 10 a 12 i es reduirà el temps mitjà de viatge per anar des de la capital ebrenca a la capital catalana. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha avançat la nova organització ferroviària que el Departament de Territori preveu desplegarà l’R-16, un cop es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona (previst per a la tardor, segons la darrera promesa del Ministeri de Foment). Hi haurà 8 trens per sentit que aniran de Tortosa a Tarragona i Barcelona i que, per primer cop, connectaran amb l’enllaç de l’aeroport a l’estació del Prat de Llobregat. També hi haurà 4 trens per sentit, semi-ràpids (Alvia), que no passaran per Tarragona ciutat, però tindran parada a l’estació de l’AVE de la Secuita i Perafort. El temps de viatge dels trens que passaran per Tarragona escurçarà 10 minuts la durada mitjana actual (2 hores i 25 minuts), i els semi-ràpids uniran Tortosa i Barcelona en 1 hora i 48 minuts.
L’actual línia R-16 passarà a tenir dos trajectes paral·lels quan es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona. Com ha explicat a l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el Secretari de Mobilitat, Ricard Font, en una reunió aquest dijous, les Terres de l’Ebre tindran per primera vegada connexió ferroviària amb l’aeroport i amb l’estació del Tren de Gran Velocitat (TGV) del Camp de Tarragona (a la qual només s’hi pot connectar ara, des de l’Ebre, amb vehicle privat). A més a més, es reduirà la durada mitjana dels viatges, entre 10 i 37 minuts, segons el recorregut.
Per altra banda, Roigé ha reclamat a l’estat espanyol que amb la posada en marxa de la nova infraestructura ferroviària mantingui les parades que fan actualment 4 Euromed (que connecten amb Barcelona amb 1 hores 53 minuts) i 6 Talgos a l’estació de l’Aldea. La Generalitat paga 2,1 milions d’euros per equiparar provisionalment el preu del Bitllet de l’Eruomed al Regional de l’R-16, mentre no acabi l’obra de la doble via. A més de mantenir aquest servei al preu corresponent, s’insisteix des de Tortosa que s’habiliti poder viatjar cap al País Valencià des de l’Aldea amb aquests trens Euromed (actualment s’ha d’adquirir un bitllet com si es viatgés des de Tarragona).
L’alcaldessa ha avançat que la Taula de Mobilitat està treballant en una proposta d’horaris per aquesta nova combinació de freqüències i modalitats de trens, amb franges horàries que intentaran alternar els trens més ràpids amb els més lents. Roigé també ha apuntat que els preus no s’han de veure afectats per aquesta reducció dels temps de viatge. (14.05.2018)

11.05.2018.S'INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGACIÓ

Un cop els cabals de l'Ebre han baixat dels 800 m3/seg la campanya de navegació 2018 s'ha iniciat. S'han condicionat els diferents embarcadors afectats per la riuada, s'ha tornat l'embarcador de Tortosa un cop reparat i s'ha obert la resclosa de navegació de l'Assut de Xerta. Esteu atents a la web ebrenavegable.
https://youtu.be/eYuoPVSJtwg (11.05.2018)

10.05.2018. FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA.

Un total de 45 empreses, cinc més que la passada edició, participaran enguany en el sisè Fòrum d’Ocupació Universitària que se celebrarà al campus Terres de l’Ebre de la URV. Aquesta trobada serveix per posar en contacte els estudiants recent titulats i tota la gent formada que hi estigui interessada amb les empreses del territori, i vol ser una eina de captació de talent intel·lectual per a les empreses i evitar-ne la fuga fora del territori. Els interessats poden portar els currículums a les empreses d'11:30 a 13:30 i de 15:00 a 17:00 hores
Al llarg del matí hi haurà xerrades, tallers i conferències.
(10.05.2018)

09.05.2018. PREPARATIUS PER A LA 9A BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

La present edició del 2018, entre Xerta i Tortosa, prevista per al diumenge 1 de juliol de 2018. Properament obrirem les inscripcions. (09.05.2018)

05.05.2018 LLIURAMENT DE PREMIS DEL FESTIVAL TERRES LAB.

El Gran Premi del festival ha estat per al vídeo promocional de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme en el que s’explica com a través de les notes trobades en un diari de viatge extraviat, dos amigues comparteixen una aventura que els porta per Catalunya a la recerca del seu destí. El premi Terres de l'Ebre al Millor Film que promou la sostenibilitat ha estat per la breu pel·lícula documental sobre el Parc Natural dels Esculls Tubbataha, a les Filipines, un espai declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. (05.05.2018)

3.05.2018. PRESENTACIÓ XARXA DE CIUTATS DE LES TERRES DE L'EBRE

L'informe que porta per títol "La Xarxa de Ciutats a les Terres de l'Ebre: de realitat incipient a motor de desenvolupament" posa èmfasi en la necessitat d'una major col·laboració entre les ciutats i municipis ebrencs per tal d'afavorir el desenvolupament econòmic d'un territori perifèric i amb poc pes demogràfic; però amb unes potencialitats importants de creixement i de captació de talent.
L'informe el presenta el seu autor, Josep Maria Piñol, de la Fundació URV i de la Càtedra d'Economia Local i Regional URV (CELiR); i el director de la CELiR, el catedràtic del Departament d'Economia de la URV, Juan Antonio Duro.
(03.05.2018)

02-05-2018 INAUGURACIÓ FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

El director general de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier Espasa, ha inaugurat aquest matí a Tortosa el Terres Catalunya, el festival internacional especialitzat en pel·lícules que difonen i promocionen destinacions turístiques. Durant la inauguració, Espasa ha declarat que “la candidatura del Terres Catalunya a ser membre del Comitè Internacional de Festivals de Films Turístics és una gran oportunitat per la projecció i el posicionament que ofereix a Catalunya”. A l’acte també ha assistit la directora de serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles.

Enguany, al terres Catalunya hi participen cent films de divuit països convocats en dues competicions diferents: una secció de documentals focalitzats en l’experiència del viatge i el respecte al medi ambient; i una altra de comunicació turística, pensada per difondre accions i projectes impulsats per fundacions, ONG’s, associacions o empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible, el manteniment de l’entorn natural, el paisatge i la biodiversitat.

En el marc del festival es realitzen les jornades professionals Terres LAB, que acullen conferències i estudis de cas per explorar tendències innovadores en la representació audiovisual de l’experiència del viatge. L’esdeveniment ofereix un marc de debat per reflexionar sobre les interrelacions entre la indústria del turisme i la de l’audiovisual amb l’objectiu d’anticipar i analitzar les tendències comunicatives més exitoses, així com explorar noves sinergies. La Generalitat dona suport a iniciatives com el Festival terres Catalunya i el Terres LAB, per ser un esdeveniment que fomenta la creació de sinergies entre empreses catalanes del sector turístic i audiovisual i ajuda a projectar Catalunya arreu del món
(02.05.2018)

29.04.2018 EXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA 6A CAMINADA POPULAR IDECE.

Fins a un nombre de 260 persones han participat en la edició d’enguany de la Caminada Popular IDECE. Malgrat un temps que amenaçava inestable, la participació ha estat un èxit i no s’ha registrat cap incident. Tot i això es va preveure un servei de transport cas que la climatologia fos adversa. Felicitats a la UEC per la perfecta organització i als participants pel seu esforç i interès en conèixer la Serra de Godall i els seus atractius naturals. Igualment donar les gràcies als Ajuntaments de Godall i Ulldecona per la seva col·laboració.(29.04.2018)

28.04.2018. ASSISTÈNCIA A LA INAUGURACIÓ D’EXPOEBRE 2018.

La 74a edició d'Expoebre ha tancat portes aquest dimarts, 1 de maig, al vespre amb xifres molt satisfactòries tant de visitants com de nombre d'expositors. Segons informen fonts municipals, tot i que en aquests quatre dies de fira hi ha hagut algunes hores de pluja, Fira Tortosa ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició que superarà el nombre de visitants i amb més expositors que mai.

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada del regidor de Promoció Econòmica i president de Fira Tortosa, Emili Lehmann, i el director de Fira Tortosa, Ramon Ferrando, s'ha mostrat molt satisfeta de la 74a edició d'Expoebre poques hores abans de tancar portes. L'increment d'expositors, prop de 200, s'ha aconseguit gràcies, en bona part, a la posada en marxa del nou saló Celebrem, dedicat a nuvis i tot tipus de celebracions. Segons ha explicat Roigé, tot i que algunes vendes, com és en el sector de l'automoció, es produeixen els dies després d'Expoebre, "estem satisfets perquè els resultats sembla que seran bons".
(28.04.2018)

26.04.2018 COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE. SESSIÓ A MORA D’EBRE.

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Comarca Baix Ebre

2. Alfara de Carles
2018 / 066099 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, regulació de construccions ramaderes,


3. L'Ametlla de Mar
2018 / 065812 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Artilleria,


4. L'Ametlla de Mar
2018 / 065819 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Port Olivet,


5. Tortosa
2018 / 066041 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10

PLANEJAMENT

Comarca Baix Ebre

6. L'Ametlla de Mar
2007 / 028570 / E
Correcció d'errada material del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a les claus de sòl no urbanitzable 21 i 22, i al plànol de detall de sòl urbà del nucli de Cala Nova


7. L'Ampolla
2018 / 065866 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 07, zona Incasòl plurifamiliar (Zic),


8. Xerta
2018 / 065830 / E
Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 006, àmbit TV-3541 carretera de Paüls

Comarca Montsià

9. Amposta
2018 / 065963 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de les persones

Comarca Ribera d'Ebre

10. La Torre de l'Espanyol
2018 / 065780 / E
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,


11. Móra la Nova
2018 / 065680 / E
Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector S-17, illa 4


12. Móra la Nova
2018 / 065687 / E
Modificació puntual del pla parcial urbanístic del sector S-17, illa 6

(26.04.2018)

(19.04.2018)

09.04.2018.SEGUIMENT DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA I ELS HÀBITATS DE L'EBRE

CONCLUSIONS GENERALS 2014 - 2017
Les dades recollides fins als primers tres trimestres de 2017 es poden resumir amb els punts següent:
 La qualitat de l’hàbitat fluvial al tram final de l’Ebre obtinguda a partir de l’índex d’hàbitat fluvial (IHF) és bona o molt bona.
 La qualitat del bosc de ribera (QBR) hi és millorable a alguns trams dels quals es disposa de dades, sobretot al curs principal del riu Ebre. D’altra banda, les dades dels afluents de les quals es disposa, el Siurana i l’Asmat, constaten la
presència d’un bosc de ribera molt ben consolidat en aquests cursos fluvials.
 Les dades fisicoquímiques recollides constaten un nivell de sals, clorurs i components nitrogenats (nitrats i nitrits) força elevats, superiors als que serien desitjables. Amb alguns valors força extrems de nitrats puntualment. Puntualment també s’ha assolit algun valor extrem de sulfats.
 Els nivells d’alguns metalls pesats en peixos a l’embassament de Flix superen lleugerament els barems desitjables per al consum humà. Concretament, el mercuri i el metilmercuri són els principals contaminants detectats en peixos, sobretot a Flix i aigua avall d’aquest embassament. A banda d’això, es detecta cadmi en mol·luscs de les badies del Delta.
 Pel que fa als plaguicides, diazinon i clorpirifos són els compostos que més apareixen al sediment. Els valors més elevats a l’aigua corresponen al Delta de l’Ebre, sobretot terbutrina i clorpirifos, amb una gran variabilitat anual de les seves concentracions associades al cabal i la precipitació.
 Pel que fa als indicadors biològics, els macroinvertebrats aquàtics (mesurats a Flix, Móra d’Ebre, Xerta i Tortosa i del riu Siurana a Bellmunt i els índexs basats en les diatomees (mesurats a Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet, Xerta i Tortosa i dos afluents, el Siurana a Bellmunt i l’Asmat a Capçanes) determinen una qualitat de l’aigua bona o molt bona a excepció de Flix, on la població de diatomees i fitoplàncton va mostrar nivells millorables els anys 2014 i 2015. A partir dels índex basats en la densitat del fitoplàncton (mesurats a l’embassament de Riba-roja, Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet i Xerta), totes les masses d’aigua es consideren oligotròfiques, amb bon estat, amb l’excepció de l’embassament de Riba-roja, que presenta un nivell d’eutròfia massa elevat.
 Els índexs basats en els macròfits (IVAM i IVAM-CLM) mesurats a Xerta i Tortosa determinen un nivell elevat de nutrients als sediments.

Avaluació de l'impacte en els peixos de la tala de macròfits al tram final del riu Ebre
Les conclusions principals són les següents:
• Absència d’individus juvenils i laves d’espècies autòctones de peixos entre les masses de macròfits mostrejades. Els individus de mida més gran fugien abans de poder ser capturats, de la mateixa manera que es pressuposa que ho farien davant de la barca de sega.

• La gambúsia, invasora d’origen americà, és l’espècie de peix clarament predominant entre els macròfits del tram final de l’Ebre.

(09.04.2018)

OBERTA LA INSCRIPCIO PER A LA 6A CAMINADA POPULAR. INSCRIPCION A LA WEB DE UEC TORTOSA

Aquest any amb data 29 d’abril de 2018, proposem la caminada entre els pobles de Godall i Ulldecona. Descobrirem una gran desconeguda la Serra de Godall. Passejarem entre cultius d’oliveres i matolls a les parts no cultivades. Trobarem la font de Cap d’Àsens, un oasis en mig del paisatge dur i sec de la serra. Podrem veure marges de pedra seca i els típics tancats o corrals per als ramats coneguts com “Paridores”. Passarem per l’ermita de la Pietat d’Ulldecona , on en grups de 25 o 30 persones visitarem el centre d’interpretació de les pintures rupestres i després amb un guia visitarem les pintures. Remuntarem la serra i veurem les canteres de Pedra d’Ulldecona i arribarem al poble d’Ulldecona on haurem deixat el cotxe, si aixequem el cap podrem veure el Castell que domina el poble.

(09.04.2018)

08.04.2018. L’IDECE COL.LABORA EN LA FESTA DE LA CLOTXA ORGANITZADA PEL CONSELL COMARCAL RIBERA EBRE

Població: LA SERRA D'ALMOS (TARRAGONA)
Dates d'ús: DIUMENGE 08/04/2018
Model: CARPA POLIGONAL 700 m2
Dimensions: 20m x 35m
(08.04.2018)

28.03.2018. L'IDECE COL.LABORA EN LA EDICIÓ DEL LLIBRE SOBRE LA BATALLA DE L'EBRE

EBRE, relats d'una batalla
En el projecte hi han participat 26 persones, entre elles escriptores i escriptors que han creat una història fictícia, però que hagués pogut passar, sobre cada un dels 16 personatges fets per al joc.
El llibre conté 270 pàgines de ficció, passió, sofriment i amor ambientat a la històrica Batalla de l’Ebre que alguns van patir tant i d’altres van viure com una victòria.
(28.03.2018)

13.03.2018. REUNIÓ A LA CHE AMB ENTITATS PER LA NOVA RAMPA DE XERTA

A la reunió han estat presents la CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL EBRO, LES DUES COMUNITATS DE REGANTS I la HIDROELECTRICA DE XERTA S’ha informat als possibles afectats dels aspectes generals de la proposta encarregada pel Grup Life. (13.03.2018)

08.03.2018. Inauguració de l’exposició “Migratoebre" al Museu del Ter a Manlleu

A càrrec dels Srs. Il·lm. Sr. Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu, Miquel Rafa,Director de l’àrea de territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, i Sr. Jordi Montanyà, Rector de la Universitat de Vic
(08.03.2018 - 27.05.2018)

06-03-2018 11.20 La xarxa de bus exprés.cat guanya un 58% de viatgers l'any 2017 i arriba a més de 1

L’any passat es van posar en servei 6 noves línies que es van afegir a les 30 que ja estaven en funcionament L’increment mitjà de viatgers

La xarxa de busos d’altes prestacions exprés.cat que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat ha transportat l’any 2017 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que l’any 2016, quan el nombre d’usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s’explica tant per l’augment de la demanda com per la posada en servei de noves línies. Concretament, l’any passat en van entrar en funcionament 6, repartides per tot el territori, que s’afegien a les 30 que ja donen servei des de l’any 2012. L’increment mitjà de viatgers en aquests 36 corredors l’any 2017 ha estat del 9,6%.

A banda de l’increment de l’oferta, la incorporació dels serveis a la xarxa exprés.cat comporta un seguit d’avantatges per als usuaris, com ara millores en la informació, comoditat i capacitat dels serveis. (06.03.2018)

19.02.18 REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. : 19 I 20 DE FEBRER DE 2018

Assistents:
NEEMO (José Álvarez)
IDECE (Joan Martín, Juan Carlos Alemany, Maite Porta)
CERM (Marc Ordeix, Marta Basco)
Fundació Catalunya – La Pedrera (Miquel Rafa, Mariano Cebolla, Gemma Monclús)
IRTA (Enric Gisbert)
GENCAT (Nati Franch i Jesús Gómez)
Rosa Padern

Revisió tècnica
Acció A.1
Davant les explicacions donades, José Álvarez entén que analitzar els llocs de posta entre Flix i Ribaroja no té sentit per raons diverses:
La resclosa no funciona i, per tant, no hi ha viabilitat biològica; la baixada dels esturions hauria de ser per la turbina i quedarien triturats;
Els esturions s’alimentarien malament per la contaminació de la zona i això seria perjudicial per a ells;
ENDESA no es presta a col·laborar en el projecte.
Per tot això, s’acorda que no es durà a terme el treball de l’Acció A.1 entre Flix i Ribaroja.

S’acorda també que la DG Pesca analitzarà la possibilitat de definir unes zones d’exclusió de pesca a l’Ebre per a esturions, saboga i llamprea d’acord amb les àrees de posta detectades en l’Acció A.1.

Accions C.2 i A.1
Rampa de Xerta
S’explica a José Álvarez els dos avantprojectes rebuts per a la nova rampa de Xerta i la selecció del projecte de l’enginyer Albacar que consisteix en la reforma de l’actual rampa d’Aquamed. Aquesta proposta de rampa suposa que el màxim d’aigua que necessita la rampa són 15m3/segon. La Comunitat de Regants no pot oposar-s’hi ja que es tracta d’aigua que passa per sobre de l’assut i, per tant, no els afecta.

Es preveu que seran necessaris entre 7-8 mesos per a l’obtenció de permisos i 6 mesos per a l’obra. L’IDECE presentarà el nou projecte a la CHE el més aviat possible (l’avantprojecte estarà enllestit per mitjans de març).

Per tot això, s’acorda demanar una esmena per a prorrogar el contracte amb la Comissió Europea de 24 mesos (fins 30 de juny de 2020).

Acció C.2
El Serveis Jurídics del MAPAMA han donat llum verda a l’acord entre els governs francès i espanyol per a la portada d’esturions a l’Ebre. En breu es trametrà a França. El govern francès té molt interès en l’acord per dos motius: d’una banda, per temes de conscienciació i sensibilització de la població local i, de l’altra, per assegurar un stock d’esturions fora de França.
Una data possible per a l’alliberament d’esturions a l’Ebre seria la tardor-hivern de 2018 o la primavera de 2019. Marc Ordeix insisteix que és més important crear a mig termini un stock d’esturions a l’Ebre que no pas alliberar uns pocs juvenils al riu. En el cas de que no es poguessin alliberar esturions, es proposa el marcatge de sabogues com a substitutiu.
Els deliverables previstos en aquesta Acció queden posposats a més endavant.

Acció D.1
Com que no s’han alliberat esturions, aquesta Acció queda parcialment posposada així com els seus Deliverables.

Acció D.2
Pels seguiment dels peixos, s’han instal·lat 40 boies de formigó, de 500kg cadascuna al llarg del riu. Dins de cada boia s’ha instal·lat un radiotransmissor Vemco (cedit pel govern francès davant la impossibilitat d’adquirir-ne en aquesta fase per part de la Generalitat). En breu s’haurà de procedir a la recàrrega de les bateries dels radiotransmissors i a la descàrrega d’informació els mateixos.
A més dels radiotransmissors, el govern francès també ha cedit transmissors per a marcar peixos a través d’un conveni amb l’IDECE vigent fins desembre 2018.
Durant l’any 2017, s’han dut a terme dues campanyes de marcatge (maig i setembre). S’ha doblat els punts de marcatge establerts en la proposta. En total, s’han marcat 386 peixos de 12 espècies amb pit tags i també 13 llises, 12 anguiles i 5 sabogues amb radiotransmissors (cedits pels francesos). El marcatge amb radiotransmissors estava inicialment pensat pels esturions però s’ha considerat interessant marcar altres espècies per a provar el sistema de telemetria.

Acció D.3

L’Informe corresponent a l’estat biològic del riu de l’any 2017 elaborat pel CERM – UVIC està penjat a la web del projecte.

Acció D.4
S’han instal·lat 6 càmeres a la resclosa de Xerta. L’IDECE té un contracte amb la Comunitat de Regants per a l’obertura de la resclosa per a la navegació. Durant el període crític d’abril-maig caldria obrir la resclosa periòdicament (cada hora aproximadament). L’IDECE assegurarà que sigui així fent-hi passar una embarcació quan sigui necessari. José Álvarez demana si és possible una Declaració de conformitat dels Regants al respecte. L’IDECE comenta que això no és necessari atès que hi ha un contracte vigent amb ells.
Pel que fa a la resclosa de Flix, i atesa la impossibilitat de fer-hi res per l’actitud d’ENDESA i també per les males condicions mediambientals de la zona pels esturions, es comenta amb José Álvarez la possibilitat de passar els diners previstos en material a Flix (llums, etc...) a la rampa d’Ascó i a la futura de Xerta (antenes). José Álvarez comenta que aquest canvi s’ha de tractar com una canvi d’elements elèctrics d’un lloc a un altre del riu.

Accions E
S’han editat dues newsletters fins a l’actualitat. La tercera s’editarà durant el mes de març 2018.
El nombre de seguidors a les xarxes socials segueix incrementant-se.
Es preveu fer una roda de premsa per a la inauguració de la rampa d’Ascó.
La web disposa del vídeo del projecte traduït a l’anglès.
El panell informatiu de la rampa d’Ascó s’instal·larà en breu. Un altre panell anirà a la rampa de Xerta. Un tercer podria anar a Flix (al Club nàutic).
L’exposició del LIFE MIGRATOEBRE continua la seva itinerància, ara fora de les Terres de l’Ebre. Durant el proper mes de març s’inaugurarà al Museu del Ter a Manlleu. Després s’exhibirà al Museu Blau, a Barcelona.
S’està fent un catàleg de l’exposició (no previst inicialment) i se’n produiran 500 exemplars.
S’ha traduït i maquetat 5 exemplars d’explicació de l’exposició en castellà i 5 en anglès.
La Xarxa de voluntaris del projecte està constituïda pels seguidors a les xarxes socials i les entitats locals i els seus membres que han estat contactades pel GNF (des de desembre 2017 ja no treballen pel projecte).
Underwater Hide (Acció E.7): aquesta acció no es farà. L’acció prevista a l’IRTA amb els esturions pot, en certa manera, substituir-la.
El vídeo del projecte ha guanyat un premi al millor vídeo corporatiu en el Festival Internacional de Cinema Turístic de Catalunya.
Han passat per l’exposició un total de 1036 alumnes i 26 professors que han utilitzat el material educatiu del projecte.

Acció F.2
S’ha participat en diferents actes (seminari MAPAMA a Madrid, visita a la Companyia Nacional del Rhône (febrer 2017), etc....
La revista Sturio de l’IRSTEA/MIGADO ha dedicat una contraportada al projecte.
S’ha parlat amb Fernando Cobo de la Universitat de Galicia per un projecte de monitoratge de les llamprees a l’Ebre. Aquest monitoratge tindria lloc el setembre de 2018 i, en funció del seu resultat, es podrien alliberar llamprees a l’Ebre marcades amb transmissors al gener-febrer de 2019.Revisió administrativa i financera

S’acorda amb José Álvarez que en les properes setmanes (termini màxim de lliurament a la Comissió Europea 23 de març) es sol·licitarà una esmena al contracte pels temes següents:
Pròrroga al contracte fins juny 2020;
Estatus jurídic del CERM;
Nou projecte a Xerta.
S’acorda amb José Álvarez que durant el mes de maig 2018 (una vegada aprovada l’esmena) es presentarà un Informe de progrés a la Comissió Europea amb sol·licitud de pagament.
Revisió documentació UVIC
Revisió documentació GENCAT (tot en ordre)
Revisió documentació IRTA
La descripció dels consumibles, equipaments,etc... ha de ser en anglès.
Revisió documentació FUNCAT
Revisió documentació IDECE
José Álvarez demana de fer un inventari de tot el material comprat en el marc del projecte. Tot aquest material ha de portar les adhesius LIFE, Natura 2000 i també del LIFE MIGRATOEBRE. L’inventari s’haurà adjuntar a l’informe de progrés que s’ha d’enviar a la Comissió Europea el proper mes de maig.

(19.02.2018 - 20.02.2018)

6.02.18 INFORME informe sobre demografia i atur a les Terres de l’Ebre de la CELIR

Amb una òptica territorial interna, la comparativa de disminució de població i atur
entre 2011 i 2016 permet una orientació complementària, a partir de la identificació
de casos singulars que incideixen en el conjunt. Alguns elements a destacar:
• És clara la incidència de la reducció de població estrangera, especialment al
Montsià i la Terra Alta, incidint en el darrer cas especialment en la reducció de
la població i de la població potencialment activa.
• La reducció més àmplia de l'atur és especialment destacada al Baix Ebre
(propera al percentatge català). Aquesta comarca és, alhora, la que té una
disminució més moderada de la població (apropant-se més al cas català); per
tant, també s’han de buscar altres determinants de la baixada de l’atur a més
del de la població, lligats per exemple amb l’ocupació.
• Són clares les concentracions d'atur en determinats municipis, lligats a la seva
dimensió.
• En general, la Ribera d'Ebre presenta un comportament diferenciat, tant per la
seva estructura com per l'evolució recent d'algunes situacions empresarials
específiques (i per la menor presència d'un determinat perfil d'estrangers).
• En xifres absolutes, els saldos negatius exteriors són geogràficament localitzats
(en els dos grans components). És clara la incidència de la desindustrialització
en municipis com la Sénia, Ulldecona i Flix. En el cas d'Ulldecona, sembla que la
relació és la més directa. A Flix la reducció de l'atur sí que té una relació directa
amb la minva de l'activitat química. En el cas de Roquetes, la proximitat a
Tortosa distorsiona en part els efectes de la crisi industrial.
• Algunes de les situacions de pèrdua de població se centren clarament en el
retorn d'un determinat tipus de població estrangera, i per tant tenen menys a
veure amb motivacions laborals. És el cas de retorn de britànics de municipis
com l'Ametlla de Mar, el Perelló i Riba-roja d'Ebre (com també de Ginestar i
Rasquera entre els municipis de menys de 1.000 habitants).
• Es detecta una clara dualitat entre demografia i atur en municipis com Sant
Jaume d'Enveja, per la seva particular estructura econòmica (que coincideix en
part amb la de Deltebre pel pes relatiu de la construcció).
D'altra banda, cal tenir en compte que en molts municipis petits (especialment a
l'interior) s'observa que el baix atur que habitualment s'hi detecta no és un indicador
de baix estrès econòmic, sinó més aviat d'una població extremadament envellida i
d'una dinàmica productiva molt feble. És un fet general a Catalunya.

(06.02.2018)

1.02.18 JORNADA Nova llei de Contractació Pública.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat aquest matí el nou curs 2018 a les Terres de l’Ebre amb la Jornada sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic. En aquesta primera sessió formativa, que ha tingut lloc a la seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, hi participen un total de 77 treballadors públics del territori.

(01.02.2018)

1.02.18 REUNIO NOU CESTE

En aquesta reunió, els sindicats han fet aportacions per a la nova estructura de la composició del Consell Econòmic i Social de les terres de l'Ebre. (01.02.2018)

11.01.18 GRUP DE TREBALL NOU CESTE

Primera reunió amb els sindicats per establir una nova composició del CESTE. Presidida pel Sr. Franquet i amb assistència de CCOO UGT i USOC. (11.01.2018)

11.01.2018 Desactivació a la seu electrònica de l'ATC del conveni

11.01.2018 Desactivació a la seu electrònica de l'ATC de l'accés al Programa homogeneïtzació de tributs.

Per tal de donar compliment al que disposa l’apartat cinquè de l’acord segon de l’Ordre PRA/1248/2017, de 18 de desembre que publica l’Acord del Consell de Ministres pel que queda sense efecte determinats acords en matèria de tramitació dels tributs i de les cotitzacions socials (BOE núm.309 de 21 de desembre de 2017), ens informen que el proper dia 19 de gener es desactivarà l’accés a l'àrea de gestió habilitada per a les entitats que vàrem signar conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya, en relació amb el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

(11.01.2018)

03/01/2018/ MARCATGE D’ANGUILES A L’EBRE

Aquest passat novembre de 2017 s’ha tornat a fer pesca elèctrica a l’Ebre per capturar i marcar amb radiotransmisors els peixos migradors que anem trobant, però especialment les anguiles adultes.
D’aquesta espècie, especialment migratòria, s’han capturat i marcat uns 60 exemplars que serveixen per fer seguiment dels seus moviments dintre del riu Ebre i com aprofiten els passos per peixos creats pel projecte LIFE Migratoebre, com la rampa d’Ascó

(03.01.2018)

28/12/2017 PLE LIQUIDACIÓ DEL CODE

Avui s'ha procedit a l'aprovació de les operacions de a liquidació del CODE, assumint el COPATE totes les seves funcions i obligacions. (28.12.2017)

22/12/2017 Revocació apoderament atorgat a favor de l'ATC.

De conformitat amb el que disposa l'apartat segon, punt tercer de l'acord del Consejo de Ministros celebrat el dia 15 de desembre de 2017 i publicat en el BOE el dia 21 de desembre de 2017, les entitats heu de donar de baixa a través de la seu electrònica de l'AEAT l'apoderament atorgat a favor de l'ATC.
Es per això que adjuntem en el present correu una breu guia per a poder realitzar aquest tràmit de revocació que cal que realitzeu amb la major brevetat possible. Agrairem que ens notifiqueu la revocació un cop duta a terme.

Tanmateix, us informem que l’accés al portal de l’ATC a partir del dia d’avui i fins aproximadament mitjans de gener serà únicament a efectes de consulta dels models presentats amb anterioritat a l'entrada en vigor del acord del Consejo de Ministros.(22.12.2017)

19.12.2017 BALANÇ NAVEGACIÓ TEMPORADA 2017

19.12.2017 BALANÇ NAVEGACIÓ TEMPORADA 2017
Embarcacions 2.873
Piragües 17.890
Usuaris 38.928

PAS PER LA RESCLOSA DE XERTA:
1327 embarcacions (19.12.2017)

18.12.17 REUNIO TREBALL TAULA DE MOBILITAT A BARCELONA

Reunió de treball preparatòria per a la Taula de Mobilitat. (18.12.2017)

12.12.17 REUNIO GRUP LIFE A TORTOSA

Acció A.1
Necessitat de fer un estudi sobre els llocs de posta en el
tram Flix-Riba-Roja, l’IRTA està disposat a analitzar el tram esmentat durant la
primavera de 2018.
Acció A.2
Les negociacions amb ENDESA son inexistents, tot i la insistència per part de
l’IDECE.
Acció E.6
La xarxa de voluntaris que esmenta la Comissió en la seva carta, pel projecte ja
ha estat creada ja que es tracta de totes les entitats públiques i privades que han
estat contactades i implicades en el projecte per part de la Fundació Catalunya –
La Pedrera.

2. Execució de les accions previstes
Acció A.1
Punt ja comentat amb anterioritat.
Acció A.2: Estudis tècnics i permisos
En relació al nou projecte de Xerta, aquest consistirà en una millora de la rampa
actual d’ACUAMED. L’IDECE s’ha reunit fa pocs dies amb la CHE i aquesta veu
bé el nou enfocament del projecte i es planteja, fins i tot, prendre un rol més actiu,
com de promotor del projecte per a accelerar els tràmits i permisos.
Per altra banda, el projecte que va presentar en el seu moment la Hidroelèctrica
(que incloïa el recreixement de l’Assut) queda descartat.
L’IDECE demanarà una memòria valorada del futur projecte en les properes
setmanes (lliurament previst a principis de gener). Demanarà també una reunió
amb la CHE (conjuntament amb la Hidroeléctrica) per tal de poder presentar-los el
nou projecte a mitjans-finals del mateix mes.
Acció C.1: Obres
La rampa d’Ascó està finalitzada.
Acció C.2: Prova pilot de reintroducció dels esturions
L’acord administratiu de cooperació entre el govern espanyol i francès està en un
punt molt avançat i conté dos acords tècnics (un per a portada d’esturions a l’IRTA
i l’altre per a l’alliberament d’esturionets marcats al riu l’any 2019). S’espera que
es formalitzi en les properes setmanes.
Acció D.2 – Monitoratge de la població de peixos
S’han comprat un total de 2000 pit tags dels quals en queden aproximadament
1,500 per a ser utilitzats i 500 han estat usats per marcar diferents tipus de peixos.
Per altra banda, l’acord de cessió de 48 receptors per part del govern francès i
l’IDECE s’ha prorrogat un any més, fins el març 2019. El març de 2018, però,
s’hauran de canviar les bateries dels mateixos ja que tenen una durada d’un any.
A més, el Parc Natural té el vist-i-plau per a la compra de 30 transmissors pel
projecte durant la primavera de 2018.
Finalment, els representants de la DG Pesca demanen que se’ls informi de totes
aquelles actuacions que poden tenir una incidència directe sobre el Pla de gestió
europeu de l’anguila.
Acció D.4 – Monitoratge rescloses de navegació
Durant el matí s’ha visitat la resclosa de Xerta i s’ha pogut comprovar el
funcionament de les càmeres instal·lades. Cal posar una enganxina del programa
LIFE al monitor instal·lat dins la caseta.
Accions E.1-E.8 – Comunicació
Les accions de comunicació del projecte han arribat fins ara a 160.000
persones.
El document de l’exposició ha estat traduït a l’anglès i al castellà.
L’exposició té previst a partir de 2018 fer itineràncies fora de les Terres de
l’Ebre. A partir de l’1 de març serà al Museu del Ter. Altres possibles
destinacions són el Museu Blau, La Seu d’Urgell, etc... Aquestes itineràncies
no estaven pressupostades inicialment en el projecte i tenen un cost
aproximat de 2.500€ cadascuna d’elles.El catàleg de l’exposició estarà enllestit per principis de 2018 i se’n faran 500 exemplars.
La
futura comunicació a les confraries de pescadors (una vegada hi hagi
esturions al riu, l’any 2019) serà centralitzada per la DG Pesca.
3. Nous co-finançadors
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 20.000€ al projecte.
4. Properes gestions
Presentació
1a esmena al contracte amb la CE (canvi estatus legal del
CERM) > desembre 2017
Visita
de seguiment de la Comissió Europea > mitjans febrer 2018
Presentació
2a esmena al contracte amb la CE (pròrroga, nou projecte
Xerta, canvis associats al pressupost, co-finançadors) > finals de febrer 2018
Informe
de seguiment (i sol·licitud de 2on pagament a la CE) > març 2018.
5. Data propera reunió
S’acorda que la propera reunió serà el dia 31 de gener de 2018.
(12.12.2017)

28.11.17 CTUTE A TORTOSA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Sant Carles de la Ràpita
Consulta d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic per implantar una estació de servei a les parcel·les 25 i 26 del polígon 2
3. Ascó
Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, MP3-17, per autoritzar l'ús ramader en zona
d'especial protecció
4. Horta de Sant Joan
2015 / 057991 / E
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre
l'ús de càmping
PLANEJAMENT
5. Deltebre
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Deltebre,
referent a la definició de l'àrea de nova centralitat Parc Fluvial-PAU "Lo
Passador",
6. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 06, clau 2c, zona
residencial unifamiliar aïllada o ciutat jardí,
7. Roquetes
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana creació nova clau 4d.
1 en l’àmbit industrial PADESA,
8. Amposta
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 48, referent a la
disposició transitòria 8a
9. Ulldecona
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la
UA-4,
10. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP2-17, per a
la implantació d'una zona amb clau hotelera en l'illa d'equipaments definida
entre els carrers Margarita Sevil, Josep Mur, Joan XXIII i Ctra. de Camposines
11. Móra d'Ebre
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a
l'ordenació de centres de culte,
12. Móra d'Ebre
Pla especial urbanístic del càmping "glamping La Perla llits al bosc", polígon 5,
parcel.la 42,
13. Arnes
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 03, referent al
núm.21-23 del carrer Onze de setembre
14. Bot
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi d'usos, sala de
vetlles,
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
15. L'Ametlla de Mar
Pla d'ordenació urbanística municipal
16. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 05, sector Z3
17. Roquetes
Modificació del Pla general d'ordenació urbana, segregació àmbit de la clau E
a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre i definir una nova clau E,
18. La Fatarella
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament núm.2 relativa
al sistema de vialitat en sòl urbà i a l'ajust del límit del polígon d'actuació
urbanística núm.6,
EXPEDIENTS D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
19. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització i inclusió al catàleg de
masies d'una caseta agrícola
20. Deltebre
Projecte millora del sistema de recollida d'aigües pluvials a l'estació Biològica
del Canal Vell,
21. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la millora del camí d'accés a la Punta del
Fangar
22. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a allotjament rural i agrobotiga al polígon
54, parcel.la 25, partida Burgà,
23. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a centre d'estudis i experimentació en
tecnologies d'autosuficiència rural polígon 58, parcel·les 167 i 168,
24. L'Ampolla
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un magatzem agrícola a
la parcel.la 38 i polígon 88,
25. Paüls
Projecte en sòl no urbanitzable per l'estesa de nova línia de fibra òptica per
atendre l'estació base,
26. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa de línia aèria de baixa tensió,
polígon 95, parcel.la 47
27. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa d'una línia aèria, polígon 90,
parcel.la 57,
Comarca Montsià
28. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa de cable aeri al polígon 52,
parcel.la 11,
29. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un cobert per una
assecadora d'arròs al polígon 65, parcel.la 75,
30. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una granja d'engreix
porcí al polígon 43, parcel·les 1 i 7,
31. La Sénia
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una nova nau per
l'ampliació d'una granja al polígon 47, parcel·les 56, 59 i 60,
32. Santa Bàrbara
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una nau agrícola que es
dedicarà a engreix de gall d'indi, polígon 15, parcel.la 7,
Comarca Ribera d'Ebre
33. La Palma d'Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'infraestructures
bàsiques per a la promoció turística i esportiva al polígon 1 i parcel·les
86,87,90,
34. Miravet
Projecte en sòl no urbanitzable per a la reforma d'una coberta inclinada per un
terrat, polígon 16, parcel·la 37,
35. Móra d'Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització de la sala polivalent "la
Molinera" polígon 10, parcel.la 13,
INFORMES SOBRE USOS I OBRES PROVISIONALS
36. Alcanar
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'obertura d'un taller mecànic a la
carretera de l'estació s/n,
37. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització d'un taller mecànic de
vehicles a motor avinguda Sant Jaume, 81,
TORN OBERT DE PARAULES

(28.11.2017)

10.11.17 FORUM CREANT FUTUR A DELTEBRE i ST. JAUME

(10.11.2017 - 11.11.2017)

09.11.2017 Consell de la Marca Terres de l'Ebre

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la
Marca Terres de l’Ebre del dia 19 de juliol de 2017.
2. Donar compte del canvi de diputat per part del grup polític PSC.
3. Informe de presidència.
4. Informe de direcció.
5. Proposta d’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat
de Turisme – Terres de l’Ebre per a l’exercici 2018.
6. Proposta d’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de
l’Organisme Autònom Patronat de Turisme – Terres de l’Ebre per a
l’exercici 2018.
7. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2018.
8. Donar compte la proposta de concessió del XXVIiè Premi Jordi
Cartanyà d’acord amb les Bases específiques que regulen la
concessió del Premi Jordi Cartanyà.
9. Proposta d’aprovació de la subvenció a l’Ajuntament de Deltebre per
promoure l’arròs del Delta de l’Ebre a la XXIII edició del Saló Manga a
Barcelona.
10. Proposta d’aprovació de la subvenció amb el Consell Comarcal de la
Terra Alta per la campanya de publicitat a la Via Verda de la Terra
Alta.
11. Proposta d’aprovació de la subvenció amb el Consell Comarcal del
Baix Ebre per la campanya de publicitat a la Via Verda del Baix Ebre.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera
sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.Pressupost Terres de l’Ebre
Pressupost ingressos:
Capítol 4: Transferències corrents 730.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 730.000,00 €
Pressupost de despeses:
Capítol 1: Despeses de personal 237.783,02 €
Capítol 2: Despeses de béns corrents i 439.816,98 €serveis
Capítol 3: Despeses financeres 0,00 €
Capítol 4: Transferències corrents 50.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 2.400,00 €
Capítol 7: Transferències de capital 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 730.000,00 €
(09.11.2017)

2.11.2017 INAUGURACIO EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A XERTA

Coincidint amb les Festes Majors de Sant Martí de Xerta, s’ha programant la Exposició del LIFE Migratoebre a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
La exposició està oberta a tothom en horari lliure, de manera que la població pugui visitar-la en el moment del dia que desitgi.
(02.11.2017)

25.10.2017 PRESENTACIÓ A LA FIRA MUNICIPALIA DE LLEIDA DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DEL RIU

El gerent de la UTE NAVEGABILITAT DE L’EBRE, Xavier Vaqué, ha presentat dintre de l’espai MUNICIPALIA a Lleida en què consisteixen les seves funcions, posant en valor l’esforç de l’IDECE per tal de superar els problemes de proliferació d’algues al riu i la lluita contra el cargol poma. (25.10.2017)

24.10.2017. JORNADA DE MARQUES A LA URV

Marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores de desenvolupament.Organitzada per la Càtedra d'Economia local i regional de la URV. Experiències del Matarranya i Baix Aragó, Morella, Hostalric, Manresa, Olot, Vendrell, Ass. Boscos, Bruixes i Bandolers.
(24.10.2017)

23.10.2017. FINALITZADES LES OBRES DE LA RAMPA DE PEIXOS D’ASCÓ

Les obres de la rampa de peixos a Ascó es donen per finalitzades. Avui s'ha fet una reunió amb els tècnics per ultimar els detalls de la recepció de l'obra i els petits detalls per finalitzar. (23.10.2017)

20.10.2017 LLIURAMENT DELS SISENS PREMIS IDECE

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat la 6a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, que premia la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.

És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi. I, en aquesta sisena edició del premi IDECE s’hi han presentat 15 treballs d’alumnat dels centres de secundària d’Alcanar, Amposta, Flix, El Perelló, La Ràpita, Roquetes i Tortosa.

La seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre ha acollit l’acte de lliurament dels 4 premis d’aquest 2017 que han atorgat el director de l'IDECE, Joan Martín Masdeu; juntament amb les directores territorials d’Ensenyament, Manolita Cid, i d’Empresa i Coneixement, Mercè Miralles; la coordinadora territorial de Joventut, Norma Pujol, i el director de l’IDECE, Joan Martín.

Concretament, els premiats han estat:
• Primer premi, el treball A flor de pell. Creació d’una empresa de cosmètica natural de Maria Fibla Juan i Laia Fibla Bosch de l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar, dotat amb 1.500 €.
• Segon premi dotat amb 1.000 € s’ha lliurat a l’obra titulada Anàlisi de productes farmacèutics en aigües. Ús de polímers d'impressió molecular, de la qual és autora Mar Fàbregues Martí estudiant de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta.
• Tercer premi, dotat amb 700 €, s’ha atorgat a l’obra titulada La desmemòria històrica. Els desapareguts de la guerra civil espanyola, de Júlia Martí Moreso de Rasquera, alumna de l’Institut Blanca d’Anjou.
• I, finalment, el quart premi, dotat amb 500 €, ha estat per a l’obra titulada L'herència mediambiental de Flix, de la qual és l’autora l’Ariadna Julian Martos de Flix.
(20.10.2017)

17.10.2017 COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LES TERRES DE L'EBRE

Ordre del dia de la sessió del 17 d'octubre de 2017
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
1. Deltebre.- Pla especial urbanístic CST núm. 9 Pont del Rei
2. El Perelló. Consulta d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic d'un càmping de primera categoria
3. Xerta. Avanç de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit deixalleria
4. Ascó Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT
5. Riba-roja d'Ebre Avanç de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament, per regular els usos i l'adaptació del SNU al PTPTE,

PLANEJAMENT
6. L'Ampolla. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 5, sector Z3
7. Tortosa. Correcció d'errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt històricoartístic
8. Xerta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 005, àmbit Casa Bayot, Plaça Major 2
9. Amposta. Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 43, ampliació del sistema d'equipaments escolars (clau 3a) a l'àmbit del CEIP Consol Ferré,
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 47, canvi de qualificació a sistema d'equipaments a l'àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia de Sant Isidre,
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'accessibilitat universal i a la incorporació del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre
12. Sant Carles de la Ràpita. Pla especial urbanístic per a concretar i definir els usos a les instal.lacions de l'antic sindicat agrari,
13. Ginestar. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
(17.10.2017)

REUNIÓ AL DEPARTAMENT AMB ELS TÈCNICS DE SMART CATALONIA

S'ha exposat per l'IDECE les mancances i projectes a desenvolupar d'acord amb les funcions encomanades a IDECE. Especial atenció a les zones rurals, desenvolupament d'infraestructures de transport, TIC, i aspectes mediambientals. (06.10.2017)

18.09.2017. REUNIÓ DEL JURAT DELS PREMIS IDECE.

S'ha reunit el Jurat dels premis IDECE per als instituts ebrencs. S'han contrastat les diferents graelles de puntuació i en breu s'anunciarà el resultat, durant l'acte de lliurament dels premis. (18.09.2017)

14.09.2017. TROBADA A TREMP AMB L’IDAPA.

Intercanvi anual de projectes i experiències entre ambdues institucions que pretenen la projecció dels seus territoris. (14.09.2017 - 15.09.2017)

12.09.2017. REUNIÓ DE LA TAULA DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE.

Ordre del dia:


1.- Constitució de la Taula de Mobilitat. Nomenament de membres i secretari. Determinació del règim de reunions i funcionament.
2.- Informe situació del transport públic a Terres de l’Ebre.
3.- Pla director de mobilitat de Terres de l'Ebre: proposta de metodologia i calendari
4.- Enquesta de mobilitat a les Terres de l'Ebre.
5.- Encàrrec al Departament de Territori i Sostenibilitat de l’anàlisi de millores tarifàries i la integració dels serveis urbans i interurbans de bus.
6.- Precs i preguntes
(12.09.2017)

08.09.2017. ACTE INSTITUCIONAL DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.

Vicenç Villatoro i el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre Sr. Xavier Pallarés presideixen l'acte, a la seu de les Delegacions Plaça Gerard Vergés de Tortosa. Actuació musical del Quintet del Professorat de la Unió Filharmònica d’Amposta, que clourà amb la interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya. (08.09.2017)

07.09.2017. REUNIÓ AMB EL SECRETARI D’INFRASTRUCTURES I MOBILITAT PER PREPARACIÓ TAULA DE MOBILITAT

Es fixen els criteris i temes a tractar per part del Departament en la primera reunió de la Taula (07.09.2017)

Els alcaldes avalen la proposta de la Generalitat per a la reducció de l’accidentalitat a l’N-340

25 municipis de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat el vistiplau definitiu a la proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat per al desviament dels vehicles pesants cap a l’AP-7 i la bonificació per als desplaçaments interns a l’autopista • Rull ha anunciat que la mesura serà efectiva a partir de gener del 2018, “un cop hem acreditat que compta amb el consens del territori”
Les mesures incloses a la proposta de la Generalitat pretenen descongestionar l’N-340, molt saturada, especialment pel pas habitual de camions. Així, la implantació d’aquestes mesures permetrà desviar uns 3.800-4.000 camions diaris de la N-340 a l’AP-7 entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, la qual cosa millorarà la seguretat i fluïdesa en la carretera. Concretament, la proposta inclou:
• Desviament obligatori de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola i Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
• Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.
Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T). Aquesta proposta de la Generalitat serà vigent fins al desplegament del nou model de peatges que el Govern vol implementar en el territori a partir del gener de 2019, basat en una tarifa plana que permetrà homogeneïtzar el sistema de peatge a Catalunya.

(05.09.2017)

01.09.2017. Treballs de millora de la connectivitat pas de peixos a la resclosa de Xerta..

El sistema consisteix en la instal·lació d'uns equips consistents en sis mini càmeres submergibles ubicades a la resclosa de Xerta i d'un equip vídeo gravador que detectarà els diferents exemplars de peixos que migren pel nostre riu. (01.09.2017)

Segona visita d'obres a la nova rampa de peixos d'Ascó.

L'obra, en el marc del programa LIFE MIGRATOEBRE, avança satisfactòriament. Ja s'ha pogut comprovar, de manera provisional, que les diferents espècies piscícoles es senten atretes per la rampa, confirmant els estudis tècnics de disseny de la construcció. (31.08.2017)

Acord per a la millora del sanejament al Montsià

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Montsià han signat diversos convenis per impulsar a actuacions destinades a la millora del sanejament a la comarca.
L’acord garanteix el finançament per part de l’ACA per iniciar la redacció dels projectes de sanejament del nucli l’Eucaliptus a Amposta i l’optimització del sistema de sanejament de Santa BàrbaraL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració del nucli l’Eucaliptus així com també per a redactar el projecte destinat a l’optimització del sistema de sanejament de Santa Bàrbara.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del Consell d’Administració de l’ACA, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció d’ambdós projectes, inclosos en el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.


L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 92.000 euros, dels quals 43.500 corresponen a la redacció del projecte de l’Eucaliptus i 48.500 al de Santa Bàrbara. L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació. L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals.

El sanejament a CatalunyaEl Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, el seu Programa de mesures associat i el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.
Pel que fa al Montsià, la comarca compta amb 13 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població (25.08.2017)

INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A RIBA-ROJA

Càlida acollida a la inauguració de la exposició del LIFE Migratoebre a Riba-roja d'Ebre. La podreu visitar fins al dia 2 de setembre, a les dependències de l'Ajuntament.

(24.08.2017 - 02.09.2017)

Impuls al nou model de sanejament al Baix Ebre

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del consell d’Administració de l’ACA abans de l’estiu, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció del projecte constructiu esmentat, inclòs en el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.
L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 68.500,00 euros.
L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals. (24.08.2017)

23.08.17 LES OBRES DE LA RAMPA DE PEIXOS A L'ASSUT D'ASCÓ, AL RITME PREVIST

Aquest matí s'ha realitzat una visita a les obres que l'IDECE dintre del projecte LIFE MIGRATOEBRE impulsa. El ritme de les obres és l'adequat i sembla que es compliran els terminis per possar en funcionament la rampa aquest mes d'octubre. (23.08.2017)

NOU MODEL DE CERTIFICAT PER PASSAR LA RESCLOSA DE XERTA

Donada l'aparició del focus de cargol poma a Miravet i dintre de les mesures de prevenció, les embarcacions que pretenguin utilitzar els serveis de la resclosa es veuran obligades a passar un control per part de l'IDECE, segons model.
D'altra banda, s'han previst dues noves estacions de control, a part de l'antic embarcador del Club de Rem de Tortosa: Embarcador de Xerta i per a les que circulin riu avall, antic pas de barca de Benifallet.Per a la present campanya de navegació 2017 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. (21.08.2017)

L'EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A L'AJUNTAMENT D'ASCO

Dintre la itinerància de la exposició, i amb tota la col.laboració de l'Ajuntament d'Ascó, que s'ha implicat molt en el projecte de construcció de la rampa de peixos de l'Assut a Ascó, fins al 21 d'agost es pot visitar la exposició a l'Ajuntament. Segui la web turisme Ascó. La propera inauguració, el proper dijous 24 d'agost a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. (11.08.2017 - 21.08.2017)

SIGNATURA DEL CONTRACTE D'OBRES RAMPA DE PEIXOS D'ASCÓ

Aquest matí s'ha signat el contracte d'obres per construir una rampa per a peixos a l'assut d'Ascó, que servirà per al pas de caiacs canoes i piragües i també per al control de peixos migradors. (10.08.2017)

S'INCREMENTEN ELS SERVEIS CONTRA LES ALGUES AL RIU

Avui s'ha dictat la resolució declarant la emergència d'actuacions d'increment del servei d'eliminació sega i recollida d'algues i macròfits en el tram baix del riu Ebre. (31.07.2017)

ES RECOMANA MOLTA PRECAUCIO EN ACTVITATS AL RIU

S'ha detectat un nombre molt elevat d'algues i troncs baixant pel riu fruit del darrer temporal que ha superat la barrera de la central de Xerta. MOLTA PRECAUCIO EN ACTIVITATS AL TRAM BAIX AVALL XERTA TANT A MOTOR COM EN LLEUGERES. (29.07.2017)

INSTAL.LADA LA BARRERA FLOTANT DE L'IDECE

Avui ja ha entrat en funcionament la barrera flotant adquirida per l'IDECE als efectes de retenir les algues i macròfits i evitar que baixin riu avall després de les feines de sega que necessita el manteniment de la via navegable. En aquesta ocasió, però, s'ha col·locat en les actuacions que per donar resposta a la presència de cargol poma a Miravet, el grup de treball creat ad hoc per neutralitzar el focus detectat prop del pas de barca ha considerat oportú. (26.07.2017)

BAIX CABAL DE L'EBRE. RECOMANACIO NO NAVEGAR

Datos analógicos en Tiempo Real
Descripción Fecha Valor Unidad Tendencia
NIVEL EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,92 m
CAUDAL RIO EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 79 m³/s
PRECIP. QM. EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
PRECIP. ACUM. DIA EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
PRECIPITACIÓN. EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
TEMPERATURA AGUA EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 23,6 º C
VELOCIDAD VIENTO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 5,7 m/s
DIRECCION VIENTO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 59,0 º

(25.07.2017)

24.07.2017. PROPOSTA DE LA GENERALITAT PER REDUIR L'ACCIDENTALITAT DE L'N-340

ACN Barcelona.-Els alcaldes de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat aquest dilluns el seu aval a la proposta de la Generalitat per reduir l'accidentalitat de l'N-340 a base de desviar obligatòriament els camions cap a l'AP-7 amb un descompte als peatges, alhora que es vol bonificar el 100% dels trajectes interns que els residents facin utilitzant l'autopista. En una reunió amb els consellers de Territori i d'Interior, Josep Rull i Joaquim Forn, els alcaldes han acceptat el projecte del Govern i s'han emplaçat al setembre per concretar-ne els detalls i l'aplicació. Durant la trobada d'aquest dilluns a la tarda, Rull ha assegurat que la setmana passada el Ministeri de Foment va donar el vistiplau a les dues mesures proposades. La Generalitat resta ara a l'espera d'aconseguir l'entesa amb els transportistes.
Durant la reunió d'aquest dilluns a la tarda al Departament de Territori i Sostenibilitat, els consellers Josep Rull i Joaquim Forn han exposat als alcaldes la doble proposta que l'ACN va avançar el passat mes de febrer: desviació obligatòria dels camions per a què abandonin l'N-340 i utilitzin l'AP-7, i bonificació del 100% dels peatges per als residents que facin un viatge d'anada i tornada entre Alcanar i Vilafranca el mateix dia. A diferència de la proposta inicial, aquest cop s'ha ampliat la bonificació que s'aplicarà als transportistes per utilitzar l'autopista, que finalment serà d'entre el 42,5% i el 50% -en funció del tipus de desplaçament-.Rull ha aplaudit el suport aconseguit dels alcaldes i ha assegurat que es tracta de mesures que s'aplicaran "de manera immediata". Fonts de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han assegurat que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'ha compromès personalment amb Rull a aplicar i finançar aquestes dues mesures per descongestionar l'N-340. Davant aquest compromís de l'estat espanyol, el calendari amb què treballa la Conselleria és que els desviaments dels transportistes i les bonificacions podrien estar en marxa entre finals d'any i principis del 2018
(24.07.2017)

22.07.2017 L'IDECE COL.LABORA EN LA VIA BLAVA' EN PRO DE LA NAVEGACIÓ FLUVIAL

De l’arròs al vi, remuntant el riu des de la desembocadura a Tortosa per reivindicar la navegació fluvial. Sota aquest objectiu es va desenvolupar 'La Via Blava' que dissabte va reunir 14 embarcacions i més d’un centenar de persones. Una iniciativa lúdica però també esportiva que uneix turisme i gastronomia.
La sortida va ser des del port esportiu de Riumar, a Deltebre, fins arribar a Tortosa. Un cop desembarcats, es va dur a terme una visita guiada a la Festa del Renaixement, per a continuar fins al Pinell de Brai per a realitzar una visita guiada a la Catedral del Vi, incloent un tast de vins de la DO Terra Alta. Finalment, es va fer un dinar al restaurant Villa Retiro, a Xerta.
(FONT EBREDIGITAL) (22.07.2017)

19.07.2017 SIGNATURA CONVENI AMB L’ATC

19.07.2017 SIGNATURA CONVENI DEL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS AMB L’ATC
Per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels procediments en l’àmbit dels pagaments tributaris i de les cotitzacions socials, el 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’Acord de Govern que crea el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. Aquest programa és d’aplicació directa a totes les entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com és el cas de l’IDECE. (19.07.2017)

18.07.2017 REUNIÓ CONSELL DE DIRECCIÓ DEL GOVERN A LES TERRES DE ’EBRE.

S’han tractat, pel que fa l’IDECE, temes com el les mesures contra el cargol poma a Miravet, les obres per a la la rampa de peixos a Ascó, i la darrera reunió del Consell Econòmic i Social.
La resta de departaments han exposat les incidències i previsions per a les properes setmanes.

(18.07.2017)

18.07.2017 19ª reunió de seguiment del projecte LIFE Migratoebre a la nova seu de l'IDECE.

Estat de les accions del projecte
• Acció A.2. – Procediments legals, administratius i financers per a la construcció de l’ascensor i de la rampa per a peixos
o Nou projecte de dispositiu de pas per a peixos de l'assut de Xerta.
o Posició en relació a la proposta d'aixecament de l'assut.
• Acció C.1 – Obres
Estat i terminis previstos de les obres de la rampa per a peixos d'Ascó.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió

Estat dels tràmits administratius (franco-catalano-espanyols) per la portada dels esturions de França a l'IRTA
• Acció D.1 – Monitoratge de la prova pilot de reintroducció de l’esturió
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos

Estat del marcatge de peixos i dades preliminars dels moviments de peixos a l'Ebre.
• Acció D.3. – Monitoratge ecològic del riu
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació

Terminis per a la instal·lació de les càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta

• Acció E.1 – E.8 - Comunicació

Itineràncies de l'exposició, informació de la piraguada, etc...
2. Esmena al contracte (pendent de presentació)
Pròrroga del projecte
Replantejament dispositiu de pas per a peixos de l'assut de Xerta


(18.07.2017)

18.07.2017 Presentació del II Fòrum Internacional. Desenvolupament Sostenible i Saludable

Aquest II Fòrum de Desenvolupament Sostenible i Saludable es celebrarà al Delta de l’Ebre (Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera) els dies 29 i 30 de Setembre i a Barcelona, el 2 d’Octubre. Al Delta de l’Ebre, el Fòrum estarà focalitzat sobre “Territori i Activitat econòmica”, i a Barcelona, sobre “Ciutat i Empresa responsable”.
OBJECTIU
Davant dels greus desequilibris socials, ambientals i econòmics del planeta i la necessitat de profunds canvis en l’actual model de desenvolupament econòmic, generador de desigualtat i precarietat en el treball, tot això incrementat per l’última crisis econòmica internacional, s’analitzaran i debatran des de perspectives territorials i locals, experiències exitoses en curs de desenvolupament per fer front a aquests problemes. Es tracta d’evolucionar d’un model que beneficia a uns pocs a costa de molts altres, cap un altre, fonamentat en valors que beneficien a tots, especialment al be comú. Per aconseguir-ho é necessari treballar pel Desenvolupament Sostenible (DS) amb la implicació de les institucions, de la societat civil i del món empresarial, amb aliances a tots els nivells, i així poder donar compliment als objectius ODS de Nacions Unides per l’any 2030, amb la seva aplicació pràctica que aquest fòrum cuidarà de difondre.

Aquest II Fòrum donarà continuïtat al primer, celebrat a Maldonado (Uruguai) l’any 2016.
TAULES DE DEBAT AL DELTA DE L’EBRE (50 ponents):
• ELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030. TERRES
DE L’EBRE- RESERVA DE LA BIOSFERA.
• TERRES DE L’EBRE: RIQUESA AMBIENTAL I ACTIVITAT ECONÒMICA.
• PROTECCIÓ DE L’EBRE I EL DELTA EN UNA NOVA CULTURA DE L’AIGUA.
• VALOR DE MARCA DEL TERRITORI, PRODUCTES I EMPRESA.
• INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI: SECTORS
AGROPECUARI I TURÍSTIC.
Conferència de clausura: Federico Mayor Zaragoza, President de Cultura de Paz.

TAULES DE DEBAT A BARCELONA (40 ponents):
• L’EIXAMPLE CERDÀ: VIGÈNCIA D’UNA CIUTAT HUMANITZADA.
• CAP A UNA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE EN CIUTATS INTEL·LIGENTS.
• EL COMPROMÍS DE LES PERSONES MITJANÇANT EL VOLUNTARIAT.
• ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. GENERACIÓ DE RIQUESA I IGUALTAT.
• EMPRESES SALUDABLES I SOCIALMENT RESPONSABLES, RSE.
(18.07.2017)

13.07.2017 SESSIÓ DE LA CTUTE

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Deltebre
Avanç del Pla especial urbanístic del port de Deltebre
3. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla especial port de l'Ampolla,

PLANEJAMENT
4. Camarles
Modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PAU-2 "Els Sequers"
5. Alcanar
2017 / 063283 / E
Pla de Millora urbana de regulació de la composició volumètrica del núm. 9 del carrer Barcelona,
6. Amposta
2017 / 063474 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 43, ampliació del sistema d'equipaments escolars (clau 3a) a l'àmbit del CEIP Consol Ferré,
7. Amposta
2017 / 063479 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 45, relativa al canvi de classificació dels sòls de l'àmbit del PAU-2 Eucaliptus,
8. Amposta
2017 / 063762 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 46, inclusió BCIL en el catàleg de patrimoni històric,
9. Sant Carles de la Ràpita
2017 / 063899 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la definició urbana de l'àmbit del centre d'establiment turístic,
10. Ulldecona
2017 / 063557 / E
Modificació de les Normes subsidiàries i de planejament relativa a la requalificació del sòl urbà a sistema general viari i sistema d'equipament comunitari,
11. Ascó
2017 / 062725 / E
Modificació Puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a part de l'illa delimitada pels carrers. carretera de la Fatarella, carrer Pintor Margalef i carretera Camposines,

(13.07.2017)

10.07.2017 REUNIÓ A LA CASA DE L’ASSUT SOBRE CARGOL POMA

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat avui representats de les diferents administracions afectades per a revisar el protocol previst dins el Pla de lluita contra el cargol poma i consensuar actuacions de forma coordinada per a contenir el nou focus detectat en el riu Ebre, en el municipi de Miravet.

En la reunió d’avui s’ha acordat prendre mesures immediates per a aïllar el focus de Miravet. Totes les administracions, amb la col·laboració dels regants, treballaran per a fer una barrera física que aïlli uns 200 metres al voltant del focus, amb l’objectiu d’evitar que les postes puguin escampar-se. Alhora, s’intensificarà la vigilància i les prospeccions, així com la campanya de comunicació a la població.

Tot i que la competència en aquest tram del riu (Domini Públic Hidràulic) és de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el Departament d’Agricultura col·labora amb totes les administracions implicades per actuar amb la màxima efectivitat. En la reunió d’avui hi han participat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Agència Catalana de l’Aigua; la CHE; Forestal Catalana, les Comunitats de Regants i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).


(10.07.2017)

07.07.2017 · INAUGURACIÓ EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A SANT JAUME

Fins al 6 d’agost l’exposició LIFE MIGRATOEBRE es pot veure a la Biblioteca Francesc Balagué de Sant Jaume d'Enveja. (07.07.2017)

07.07.2017 CONSELL CONSULTIU RESERVA DE LA BIOSFERA

Tercer Consell Consultiu de la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de donar compte del Pla de Gestió de la Reserva Biosfera per tal de ser aprovat definitivament i de presentar l’estratègia agroforestal de la Reserva. La reunió es va celebrar al Cambra de Comerç de Tortosa i va ser presidida per Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.


(07.07.2017)

07.07.2017 PRESENTACIÓ DE LA LLEI DE TERRITORI

Més de 1.000 persones han participat en les set sessions de presentació de l’Avantprojecte de llei de territori que el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha conduït a Solsona, Tarragona, Barcelona, Girona, la Seu d’Urgell, Vielha, Lleida i Tortosa des del passat 6 de juny. El director ha tancat avui el calendari de presentacions territorials a la capital del Baix Ebre.

La Llei de territori abordarà 10 àmbits temàtics principals, concebuts com a principis rectors:
1. Integrar la legislació en matèria d’ordenació del territori.
2. Abordar la diversitat territorial de Catalunya.
3. Prioritzar el reciclatge urbà envers el creixement en extensió.
4. Adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal.
5. Millorar l’eficiència i competitivitat del sistema territorial
6. Fomentar una major integració de les variables socials, econòmiques i ambientals.
7. Planificar els espais oberts estratègica i proactivament.
8. Gestionar el parc edificat en els espais oberts.
9. Integrar el paisatge transversalment.
10. Abordar les urbanitzacions amb dèficits.

(07.07.2017)

06-07-2017 Territori i Sostenibilitat crea la Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit avui la reunió de constitució de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula està formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat. La voluntat del Govern és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari.

Per a Rull, aquesta Taula és “una de les expressions més clares d’equilibri territorial. D’una banda, perquè dotem el territori dels instruments per governar-se ell mateix i, de l’altra, perquè podrem fer polítiques de planificació estratègica solvents”. El titular de Territori i Sostenibilitat ha destacat que el primer objectiu de la Taula és el d’elaborar el Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Terres de l’Ebre. “Elaborarem un diagnòstic per conèixer quina és la mobilitat interna i cap a altres territoris tant dels passatgers com de les mercaderies i això ens permetrà fer una planificació en matèria d’infraestructures i de serveis”. Rull ha manifestat que si aquest treball “es fa de manera participada i consensuada té molta més força, potència i estabilitat”.

Gestió conjunta de la mobilitat

La Taula permetrà gestionar conjuntament la mobilitat a les Terres de l’Ebre fins a l’establiment definitiu a tot Catalunya del nou model de mobilitat dins del projecte de la T-Mobilitat. La Taula elaborarà propostes per a la planificació dels serveis de transport públic, de les infraestructures de transport i de la política de tarifes, entre altres.

Tal i com ha explicat el conseller, un dels primers treballs que farà la Taula serà l’elaboració i tramitació, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), del PDM de les Terres de l’Ebre, que servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com del transport privat. El document es redactarà després d’un procés participatiu per garantir el màxim consens amb el territori.

Els membres de la Taula seran el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, el director general de Transports i Mobilitat, el subdirector general de Transport Públic i Mobilitat, el director de l’IDECE, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, el director dels Serveis Territorials del DTES, el director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior i representants dels consells comarcals de la Terra Alta, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, i dels ajuntaments d’Amposta i Tortosa. (06.07.2017)

04.07.2017 TRASLLAT DE L’IDECE A LA NOVA SEU DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE.

A partir del proper dimecres 5 de juliol l’IDECE operarà desde les noves dependències a Plaça Gerard Vergés, 1 de Tortosa. Les actuals oficines de l’IDECE Av Generalitat 116 de Tortosa han tancat definitivament.
El nou telèfon on contactar amb l'IDECE és el 977 495 400. (04.07.2017)

03.07.2017 REUNIÓ PREPARATÒRIA PARTICIPACIÓ EN II Fòrum Int. de Desenvolupament Sostenible

Organitzat per Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), Moviment Internacional d’ Excel•lència, Salut Empresarial i Sostenibilitat (MIESES), World Quality Organization (WQO) i Save the life & Save the Planet.Creant el futur.
L’IDECE dona suport institucional al II Fòrum de Salut i Desenvolupament Sostenible i Saludable que hi ha previst celebrar al Delta de l’Ebre (Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera) els dies 29 i 30 de Setembre i a Barcelona, el 2 d’Octubre.
Al Delta de l’Ebre, el Fòrum estarà focalitzat sobre“Territori i Activitat econòmica”, i a Barcelona, sobre“Ciutat i Empresa responsable”.
Cada tema serà tractat i debatut per experts en la matèria amb la participació dels assistents, interessats en la construcció d’un mon més saludable, just i solidari.
La inscripció al Fòrum es gratuïta i els participants no reben cap retribució econòmica.
(03.07.2017)

01.07.2017 FIREBRE A BENIFALLET Inauguració de l'exposició de l'IDECE Migratoebre

És la Fira que anualment celebra el municipi de Benifallet i que té com a principals elements el riu, la jota i la gastronomia. Es tracta d'un esdeveniment que vol posar l'accent en la tradició que permet atorgar de valor una proposta turística que és fonamental per a la promoció econòmica del municipi.
Entre els nostres objectius és fer de FIREBRE l'aparador de tot un territori que és viu, emprenedor i carregat d'història. Que prenguin protagonisme el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per aquest motiu, a FIREBRE hi podreu trobar productes i propostes de cadascun dels indrets de les quatre comarques ebrenques. És el riu el nexe conductor d'una fira/festa que us apropa les Terres de l'Ebre. Riu i Jota, que ens vertebra i l'aposta per la millor gastronomia que és la que trobareu a Firebre en els estands on podreu degustar els productes més saludables, tots km 0. Oli, vi, préssecs, mel, cireres, pastissets... i també les millors tapes amb una restauració que sap combinar la tradició amb la innovació. En aquesta fira, a més, hi volem encabir tothom i, per això, els nostres restauradors també preparen tapes sense gluten. Pensant en la salut.
Per això, l'esport també hi serà present. Amb activitats gratuïtes al riu (tren caiac, pàdel surf, piragua, canoa...) i exhibició i pràctica de zumba. Amb motiu de FIREBRE, també es realitza el II Concurs de Jota Cantada de les Terres de l'Ebre, que s'organitza en col·laboració amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Eguany se celebrarà el dia 1 de juliol a les 19 hores.
A més, enguany FIREBRE coincideix amb la 8a Baixada Vogant per l'Ebre, que organitza l'IDECE, i que congrega més de 1.000 assistents el dia 2 de juliol, amb sortida des de Miravet i arribada a Benifallet a les 13 hores.
Durant el dos dies també es podrá visitar l’exposició de l’IDECE MIGRATOEBRE als safaretjos.
(01.07.2017 - 02.07.2017)

29.06.2017. Sessió extraordinària del CESTE

El Consell Econòmic i Social de les terres de l’Ebre, sota la Presidència del Sr. Josep M Franquet s’ha reunit el dijous 29 de juny per tractar com a temes principals el de donar compte de les actuacions de l’IDECE per a l’exercici 2017, la creació i estudi del règim de funcionament de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic i per últim de les darreres informacions en relació a la creació per part del govern de la Generalitat de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.
Com a punt clau hi ha la Proposta de creació - i el seu règim de funcionament - de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.
La Comissió de Seguiment del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, en endavant COMISSIÓ DE SEGUIMENT és una comissió dependent de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i es configura com un òrgan consultiu i d’assessorament en matèries sòcio-econòmiques, i com un òrgan de participació institucional.
La comissió s’ha d’organitzar en subcomissions per temàtiques, per dirigir, planificar i coordinar les actuacions supracomarcals i potenciar projectes comuns i compartits en el territori.
Es pretén crear una comissió amb una composició semblant a la del Consell Promotor però donant més importància si cal als sectors socioeconòmics, tot aprofitant l’actual estructura de l’IDECE per evitar crear cap altre nou ens.
En la propera reunió del CESTE a celebrar la primera quinzena de setembre es creu que, un cop presentades i debatudes les aportacions, podria posar-se en funcionament.

(29.06.2017)

26 DE JUNY DE 2017 TERRITORI I SOSTENIBILITAT MILLORA EL SERVEI DE BUS A LA TERRA ALTA


El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya millora el servei de Bus entre Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de Comte i Tortosa.
Hi haurà tres noves expedicions d’anada i tres de tornada per facilitar l’accés dels estudiants als centres formatius i al Campus de la Universitat Rovira i Virgili
• El Departament construirà una parada de bus a la carretera de T-330, a Horta de Sant Joan, just a la cruïlla d’accés al municipi de Lledó
(26.06.2017)

22.06.2017 SESSIÓ INFORMATIVA A SECRETARIA D’HISENDA

Per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels procediments en l’àmbit dels pagaments tributaris i de les cotitzacions socials, el 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’Acord de Govern que crea el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. Aquest programa és d’aplicació directa a totes les entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com és el cas de l’IDECE. (22.06.2017)

20 Jun 2017 El baix cabal de l'Ebre obliga a l'IDECE a augmentar mesures neteja d'algues

ACN Tortosa.-El baix cabal de l'Ebre que fa setmanes que castiga el riu durant aquesta primavera ha fet que la presència d'algues s'hagi incrementat dificultant també la navegabilitat. L'any passat, l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece) va adquirir una embarcació que permet tallar i recollir les algues d'una vegada però enguany el baix cabal que té el riu, amb 90 metres cúbics per segon aquest dimarts a Tortosa, fa inviable que pugui arribar a tots els racions. És per això que la Generalitat ha decidit doblar esforços i tornar a recuperar la màquina per segar algues que s'utilitzava abans. Per evitar que les algues tallades baixin riu avall fins a la desembocadura, s'ha comprat una barrera flotant que permetrà aturar les algues i recollir-les manualment. Des d'aquesta mateixa setmana s'intensificarà aquesta recollida de plantes, principal hàbitat de les larves de la mosca negra.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha qualificat de "dramàtica" la situació que està vivint el tram baix de l'Ebre amb xifres de cabal sota mínims que s'allarguen en el temps. "Ens està provocant problemes amb la navegabilitat però també amb les algues", ha afegit
(20.06.2017)

20 DE JUNY DE 2017 SESSIÓ CONSELL DE DIRECCIÓ

En el decurs d’aquest Consell la Sra. Carme Chacón, directora de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i la Sra. Mercè Bieto, subdirectora general de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre han presentat als assistents el Pla de Seguretat Alimentària 2017-2021 (20.06.2017)

14.06.2017 REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE L’ACA pel “CANON DE CONTROL DE VERTIDOS” QUE LIQUIDA LA CHE

Arran el debat suscitat al sí del passat Consell Rector, el Conseller Rull encomana a l’IDECE la gestió de cercar la informació i possibles solucions que ACA pugui donar per tal de pal•liar el conflicte per la coexistència de la taxa pel Cánon de Control de Vertidos que liquida la Confederación Hidrográfica del Ebro (i la del Xúquer) i l’impost del Cànon de l’Aigua que liquida l’Agència Catalana de l’Aigua, en aquells municipis que no disposen de depuradora.
La reunió ha estat fructífera i l’ACA ja hi té previstes fórmules d’ajut als municipis afectats. Durant el mes de juliol, ens avancen, ho posaran en comunicació dels ajuntaments.
(14.06.2017)

IDECE SIGNA COMPROMIS D'ESTRATÈGIA PLA D’ACCIÓ DE TURISME SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE 2017-2021

ESTRATÈGIA I PLA D’ACCIÓ DE TURISME SOSTENIBLE
DEL DELTA DE L’EBRE 2017-2021
El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va acreditar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) que atorga la Federació EUROPARC en el 2007 i des de llavors, en col•laboració amb els agents del territori, ha desenvolupat dos plans d’acció de cinc anys per millorar el turisme sostenible.
Per a la seva renovació, s’ha elaborat de forma participada la Estratègia i Pla d’Acció de Turisme Sostenible del delta de l’Ebre per al període 2017-2021, amb àmbit d’aplicació en els set municipis deltaics, i que suposa un marc comú i una Estratègia compartida que ha d’orientar, de forma coordinada, totes les planificacions, actuacions i inversions que realitzin les entitats públiques i privades al territori i que tinguin incidència directa o indirecta en l’àmbit del turisme en els pròxims cinc anys.
L’objectiu per al 2021 es consolidar els èxits aconseguits des de 2007, avançar cap a una creixent sostenibilitat turística, i contagiar aquest model a altres àmbits i sectors del territori, com a base per preservar les activitats socioeconòmiques en el context deltaic.
Simultàniament es pretén que el delta de l’Ebre sigui un referent per a altres espais deltaics de la conca mediterrània i territoris turístics litorals especialment vulnerables . Hem de contribuir amb l’esforç de tots els agents públics i privats a cercar solucions , amb criteris de sostenibilitat , que siguin un model de governança per garantir el futur d’aquests espais.
(09.06.2017)

08.06.2017 REUNIO DEL CONSELL RECTOR DE L'IDECE

Sota la Presidència del Conseller Rull
Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 14.09.16.
2. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2016.
3. Pla d’activitats any 2017.
4. Informació sobre els ajuts de la Diputació de Tarragona.
5. Informar dels suports atorgats a altres organismes públics.
6. Torn obert de paraules


RESUM PROPOSTA DE PLA D’ACTUACIONS 2017

ACCIÓ 1. SEGUIMENT PEEOTE: SEGUIMENT I GESTIÓ DEL PLA. FÒRMULA DE GOVERNANÇA
ACCIÓ 2. III PLA D'ACCIÓ DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE
ACCIÓ 3. ACTUACIONS ENVERS LES OLIVERES SINGULARS A LES TTE
ACCIÓ 4. ESTUDI PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DELS PORTS.
ACCIÓ 5. NAVEGABILITAT. LLUITA CONTRA EL CARGOL POMA I MACRÒFITS.
ACCIÓ 6. SEGUIMENT D’INFRASTRUCTURES PREVISTES AL PTPTE. CORREDOR DEL MEDITERRANI.
ACCIÓ 7. TAULA DE MOBILITAT. SUPORT ADMINISTRATIU.
ACCIÓ 8. PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. REFORMULACIÓ ASSUT DE XERTA.
ACCIÓ 9. PROMOCIÓ TURÍSTICA.
ACCIÓ 10. ESTUDI AMB PROPOSTES CONCRETES PER CONFIGURAR UN NODE LOGÍSTIC A LES TERRES DE L’EBRE

Tots els punts foren informats i aprovats per unanimitat, destacant les aportacions dels membres al Pla d'Actuacions.
ADJUNTS PRESENTACIONS MEMÒRIA 2016 I PLA D'ACCIONS 2017


(08.06.2017)

07/06/2017 Autoritzada la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Acords de Govern de 06/06/17

Autoritzada la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

El Govern ha autoritzat la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat. La voluntat del Govern és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari. (07.06.2017)

07.06.2017 EL LIFE MIGRATOEBRE INTERCANVIA EXPERIÈNCIES

El dies 7 i 8 de juny hem estat convidats al II Seminari del LIFE+ Conservación de la biodiversidad en el río Miera per explicar les accions de comunicació que realitzem per fer arribar al població el nostre projecte.Els responsables de comunicació del projecte han assistit convidats per la Fundació Naturaleza y Hombre.
El Projecte LIFE + Natura Conservació de la Biodiversitat en el Riu Miera va començar al juliol del 2014. Al llarg de quatre anys i mig, Fundació Natura i Home, com a beneficiari coordinador, treballarà al costat dels seus socis beneficiaris, Conselleria d'Universitats i Innovació , Medi Ambient i Política Social del Govern de Cantàbria i MARE, per a la millora de l'estat de conservació i de la superfície dels hàbitats naturals i de l'estat demogràfic de les espècies d'interès conservacionista a la conca hidrogràfica del riu Miera.

El riu Miera es localitza a Cantàbria i uneix, en un traçat de 41 quilòmetres, la serralada Cantàbrica i el Mar Cantàbric al golf de Biscaia. Aquest riu té un paper molt rellevant com a corredor ecològic a la regió, com a tal ha diferents espais de la Xarxa Natura 2000 al llarg de la conca hidrogràfica. (07.06.2017)

02.06.2017. MIGRATOEBRE GUANYA EL PRIMER PREMI DE COMUNICACIO CORPORATIVA FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

El vídeo de presentació del programa Life Migratoebre ha resultat guanyador del primer premi de Comunicació Corporativa al festival de cinema Terres Catalunya. El vídeo, produït per la Fundació Catalunya la Pedrera es pot veure en l’enllaç de la nostra web www.idece.cat.
Mariano Cebolla ha representat el nostre grup en l’acte de lliurament.
(02.06.2017)

01.06.2017 Reunió amb la Subdirección General de Medio Natural del MAGRAMA

Temes: Acord entre els governs d’Espanya, França i la Generalitat de Catalunya.
1.- Fruit de la reunió que es va mantenir amb els responsables del Govern francès per al Programa de recuperació de l'esturió europeu, al febrer passat al Delta de l'Ebre, queda pendent elaborar una "Declaració d'intencions" entre les administracions dels Governs d'Espanya, Catalunya i França.

Tenim el compromís del govern francès de traslladar uns primers exemplars juvenils pre-reproductors a les instal•lacions de l'IRTA a Sant Carles de la Ràpita a primers d'aquest mes de setembre, per sensibilització de la població local i també per poder avaluar la seva possible aclimatació i evolució en condicions diferents que a França. També s'han compromès per cedir altres exemplars, més joves, per a realitzar una solta pilot al tram final de l'Ebre a la primavera/tardor de 2018.

2.- Presentació estat actual obres del programa Life Migratoebre.
(01.06.2017)

31.05.2017. INAUGURACIÓ FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

Comença a Tortosa el festival Terres Catalunya analitzant el valor del món audiovisual com a promotor de les destinacions turístiques sostenibles

En la inauguració del congrés, Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat, ha apostat també per impulsar Tortosa i les Terres de l’Ebre aprofitant l’auge del turisme vinculat al paisatge i la sostenibilitat.
Jordi Treserras, director del Laboratori de Patrimoni, Turisme Cultural i Creativitat de la .Universitat de Barcelona, ha confirmat les possibilitats de Tortosa per convertir-se en un fòrum d’intercanvi d’experiències sobre turisme, paisatge i sostenibilitat que ja està generant interès a nivell europeu i llatinoamericà.
En el marc del mateix , l’IDECE organisme autònom adscrit al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya participa a les 12:30 en la Taula rodona. “El rol de la comunicació en el turisme sostenible”, amb Elena Roig (Cap de Canals On-line dins la unitat de Marketing Operacional de l’Agència Catalana de Turisme), presentant la ponència “La via dels fets: la millor manera de comunicar compromís amb el turisme sostenible” i Joan Martín Masdéu (Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre) presentant el projecte “Migratoebre”.
(31.05.2017)

31.05.17 REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE ACA

Reunió de treball en relació a les alternatives al projecte de rampa i elevador de peixos a Xerta. També s’ha tractat la problemàtica del caragol poma i l’aplicació del protocol. (31.05.2017)

30.05.2017 Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les T. de l’Ebre del primer trimestre 2017

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre de la URV l’ha presentat aquest matí al saló de plens del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Per dotzè trimestre consecutiu ha crescut l’ocupació al territori.
Així, el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social al primer trimestre del 2017 a les Terres de l’Ebre ha assolit la xifra de 49.150, és a dir, 1.200 afiliats més que el primer trimestre de l’any anterior.
El creixement en termes relatius al territori ha estat d’un 2,5%, situant-se un trimestre més per sota de la mitjana catalana.

(30.05.2017)

29.05.2017 PRESENTACIÓ A L’IDECE DE LA Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017.

A càrrec del Director dels serveis territorials de TES Sr. Antoni Suárez.
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Mobilitza’t per un aire més net!’, la Setmana del 2017 a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també reforça el potencial de la mobilitat intel•ligent a l'hora de contribuir al desenvolupament econòmic.
Els objectius principals de la Setmana són els següents:
• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
(29.05.2017)

29.05.2017 Marcatge i seguiment dels peixos migradors

Durant el més de maig de 2017 s’ha realitzat pesca elèctrica a l’Ebre per capturar peixos migradors, marcar-los amb els radiotransmissors i alliberar-los riu amunt.

En paral·lel també s’han col·locat estratègicament al riu, des d’Ascó i fins la desembocadura, els radioreceptors que permetran fer el seguiment d’aquests peixos marcats i conèixer els seus moviments a l’Ebre. (29.05.2017)

26.05.2017. L’IDAPA PRESENTA EL II FESTIVAL DEL SENDERISME

La segona edició dels festivals de senderisme dels Pirineus s'amplia a sis certàmens
• Són esdeveniments de diversos dies de durada que ofereixen a un públic ampli rutes guiades a peu per conèixer un territori, amb activitats complementàries

• Un total de 600 persones van participar en la primera edició dels festivals, destacant la bona acollida tant de les activitats senderistes com de les mostres de gastronomia, productes locals i activitats lúdiques

• Els organitzadors dels festivals signen una carta d’adhesió on es comprometen a promoure una filosofia comuna

Imatge de la presentació, aquest matí a La Pedrera, dels festivals de senderisme.
El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, i el director de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, han presentat avui la segona edició dels festivals de senderisme dels Pirineus, que tindran lloc durant els mesos de maig, juny i juliol a la Vall de Siarb, la Cerdanya, Àreu-Pica d’Estats, Alinyà, Vall de Boí i Vall Fosca. A la presentació, que s’ha fet a La Pedrera de Barcelona, també hi ha assistit el director de l’Àrea Territorial i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, Miquel Rafa, i el director de màrqueting de l’Agència Catalana de Turisme.

Els festivals de senderisme són uns esdeveniments molt consolidats a països com el Regne Unit, amb l’Scottish Borders Walking Festival, o Suïssa, on se celebra el Villars Rando Festival. Els walking festivals, com es coneixen, són certàmens d’entre tres i cinc dies de durada. Ofereixen a un públic ampli un programa de rutes guiades a peu, amb preus molt inferiors als habituals, per conèixer un determinat territori.

El director de l’IDAPA, Pere Porta, ha explicat que “el senderisme és l’eix central de tots els festivals”, que “programen passejades amb guies locals, amb un preu, per donar valor a l’activitat”. Els certàmens “incorporen altres activitats, com ara gastronomia, fires o dansa, per difondre el territori”, ha enumerat.

(26.05.2017)

25.05.17 COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LES TERRES DE L'EBRE

Ordre del dia de la sessió del 25 de maig de 2017. A Móra d’Ebre
1. Aprovació Acta anterior
2. Deltebre. Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal.

Informe favorable a l'avanç del nou planejament municipal de Deltebre
Limita el creixement al sòl ja classificat com a urbà, presta especial atenció a la preservació del teixit i les tipologies d’habitatge pròpies del delta, i inclou mesures de mitigació del canvi climàtic

3. L'Aldea.Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament per modificar distàncies a veïns i a fons de parcel.la clau 3 i clau 4,
4. L'Ametlla de Mar.Subrogació del Pla Parcial Urbanístic d'Ordenació del sector M "Artilleria o Torrent del Pi"
5. Freginals.Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la delimitació del sistema hídric,
6. Garcia Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per canvi d'alineació del carrer de l'Ebre i desclassificació d'una zona de sòl en la zona d'eixample,
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
7. L'Ametlla de Mar.Pla d'ordenació urbanística municipal
8. L'Ampolla.Pla especial urbanístic del càmping Ampolla Playa,
9. Roquetes.Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, creació nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e,
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 42, qualificació de l'àmbit del PMU-2 Cambra arrossera amb la clau 15d1,
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal canvi de les condicions generals d'ordenació i edificació clau SE.4
12. Santa Bàrbara. Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la futura rotonda ubicada entre la carretera de la Galera, passeig de la Generalitat i altres,

(25.05.2017)

Exposició "MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida" a La Ràpita

Del 19/5/2017 al 25/6/2017 · Museu de la Mar de l’Ebre · Sant Carles de la Ràpita
L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida” ha estat produïda pel Museu de les Terres de l’Ebre per encàrrec del socis promotors del projecte LIFE MigratoEbre: el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’IDECE, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’IRTA i el Museu del Ter. La mostra dona a conèixer a la societat el projecte Migratoebre, finançat en el marc del programa Life de la Unió Europea, i les seves actuacions dirigides a millorar la qualitat del medi, a eliminar les barreres fluvials i a recuperar les poblacions de peixos migradors de l’Ebre. Al mateix temps, l’exposició també difon el context històric i ecològic del tram final del riu Ebre i les espècies de peixos que hi viuen, incidint especialment en l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila.

L’exposició inclou texts, fotografies, il·lustracions de gran format i maquetes, que es complementaran amb un audiovisual amb imatges aèries i subaquàtiques del tram final del riu Ebre comprès entre Riba-roja d’Ebre i la desembocadura. Un cop finalitzada a Amposta, Tortosa i Flix, l’exposició es mostra ara a La llanterna teatre municipal de Móra d’Ebre. Al llarg del 2017 també es podrà visitar a altres municipis de les Terres de l’Ebre com Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Ascó, Xerta i Riba-roja d’Ebre. Aquesta exposició, amb les accions de difusió i participació que l’acompanyen, vol contribuir a donar a conèixer i fer possible aquest projecte col·lectiu, que compta amb el suport de la Unió Europea i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Cooncidint en les dates de l’exposició s’ha programat una visita guiada a l’exposició i a les instal·lacions de recerca en ictiologia i aqüicultura que té l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita, un dels socis que participen en el projecte LIFE MigratoEbre. Aquesta activitat, també s’emmarca dins de les activitats que el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre ha programat en motiu del Dia Internacional dels Museus en els diferents equipaments que formen part de la xarxa Ebre, Natura & Cultura. Tindrà lloc el dia 20 de maig a les 10 h, és gratuïta i s’inicia al mateix Museu de la Mar de l’Ebre a les 10 h.
L’exposició es podrà visitar al Museu de la Mar de l’Ebre del 19 de maig fins al 25 de juny de 2017.
Horari: De dimecres a diumenge de 11.00 a 13.00 h i de 17.30 a 20.30h (19.05.2017)

14.05.2017. EXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMINADA IDECE

Fins a tres-centes persones han participat enguany a la 5a Caminada Popular IDECE, que aquesta edició anava des d’El Balneari de Cardó fins a Benifallet. La organització i seguiment de la Caminada, a càrrec de la UEC Tortosa ha estat impecable. No s’ha produït cap tipus d’incident i l’opinió generalitzada ha estat que les vistes i el trajecte donava sentit a la prova, tot i les dificultats del terreny en alguns indrets. Molt bon temps i ambient.

Al voltant de les 15 hs. arribava el darrer participant . Felicitats a tots els participants, , a la companyia HIFE pel bon treball desplegat, a l’Ajuntament de Benifallet per les facilitats donades i en especial als responsables de la UEC que un any més han demostrat el seu coneixement de l’entorn i la seva capacitat organitzativa. Fins la propera !
(14.05.2017)

12.05.17. SIGNATURA CONTRACTE RESCLOSA DE XERTA

Avui s'ha signat el contracte entre IDECE i la Comunitat de Regants de la Dreta, per tal de possibilitar el pas de la resclosa de Xerta a totes les embarcacions que disposen de les autoritzacions pertinents.

RESTA PROHIBIT L’US DE LA RESCLOSA A AQUELLES EMBARCACIONS QUE NO ES TROBIN EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS SEGÜENTS:

1r. Embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu prestat per IDECE, i que complidament els hi donarem compte de les actuacions de desinfecció de les mateixes.
2n. Embarcacions que facin en trajecte sentit desembocadura, ja que aquestes no provenen de zones amb risc de presència de caragol poma, en els termes emprats per la pròpia CHE, que és l’Administració que dona les autoritzacions per navegar.
3r. Embarcacions que facin el recorregut riu amunt i acrediten mitjançant un certificat emès pel propi IDECE, seguint el model aprovat per l’ACA, que acrediti que han estat objecte de control de cargol poma en el seu cas.
Només per a aquest tercer supòsit, el protocol a seguir serà el següent:

Les embarcacions que vulguin fer ús de la resclosa per navegar riu amunt hauran d’avisar al núm. de telèfon 673102097 –servei de manteniment de la via navegable– de dilluns a diumenge de les 10.00 fins a les 17.00 hores.

El servei de control de cargol poma, serà realitzat pels tècnics de l’empresa afecta al servei de manteniment de la navegabilitat, a l’embarcador situat a l’alçada del Club de Rem de Tortosa, entre el pont del Mil•lenari i el pont de l’antiga via del tren.

Un cop realitzat aquest control s’estendrà un certificat.

Aquest document serà imprescindible per utilitzar el servei de la resclosa de Xerta per a navegar aigües amunt de Tortosa.
(12.05.2017)

11.05.2017. Vè Fòrum d’Ocupació Universitària

El cinquè Fòrum d’Ocupació Universitària ha aplegat quasi quaranta empreses del territori. La trobada va dirigida als estudiants universitaris i de cicle i és, sovint, una oportunitat per trobar feina.
Organitzat per l’Oficina d’Orientació Universitària de la Universitat Rovira i Virgili, la Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre i l’IDECE, l’objectiu del Fòrum d’Ocupació és ajudar a les empreses a trobar i captar alumnes recent titulats i gent formada, i d’aquesta manera evitar la fuga de talent del territori.
Les 38 empreses participants, deu més que l’any passat, han posat taula en aquesta cinquena edició del Fòrum amb una oferta global de 148 llocs de treball, la gran majoria dels quals qualificats. També s’ha incrementat espectacularment la participació per part dels titulats o estudiants que busquen feina, ja que enguany durant les quatre hores que ha durat l’atenció als estands s’han realitzat 1.117 entrevistes, gairebé el doble que en la passada edició; i s’han lliurat 1.114 currículums, prop de 400 més que al Fòrum del 2016.
(11.05.2017)

10.05.2017. CAMBRA DE COMERÇ DE TORTOSA.JORNADA FINANÇAMENT DE L'ICF PER A LES EMPRESES.

Presentació dels productes i instruments financers de l’ICF per a les empreses (inversió, circulant i capital).
Sra. Anna Àlvarez, directora general d’Inversions Creditícies i Risc de l’Institut Català de Finances (ICF)

Presentació de casos pràctics d’empreses de les Terres de l’Ebre finançades per l’ICF
Ous Roig i Flexoservei

Assessorament individualitzat a les empreses que ho desitgin, per part de l’equip comercial de l’ICF


(10.05.2017)

09/05/2017 Capturen a la Corunya un exemplar d'esturió extint a Galícia

Un exemplar d'1,13 metres i 6,3 quilos d'esturió europeu (Acipenser sturio), una espècie autòctona dels rius gallecs que segons l'última cita científica va desaparèixer fa més de 50 anys, va ser capturat fa un mes a una milla de la costa de la Corunya pel pesquer O Ariño, d'O Grove, patronejat per Francisco Padín, que immediatament es va posar en contacte amb els biòlegs de la Casa dels Peixos de la Corunya per comunicar la troballa i lliurar l'animal per al seu estudi.
Investigadors del Aquarium Finisterrae i de l'Estació de Hidrobioloxía Encoro do Amb de la Universidade de Santiago (USC) van assumir en col•laboració les anàlisis per caracteritzar l'exemplar, que al moment de la seva captura portava el xip d'identificació del Irstea francès, un institut de recerca de Bordeus amb el qual l'equip de la USC manté una estreta relació i en el qual l'individu va passar el seu primer any de vida abans de ser alliberat al mar en l'estuari de la Gironda en el 2010.
La informació obtinguda fins al moment és de «enorme importància per al programa de recuperació de l'espècie», va assenyalar un investigador de Encoro do Amb, perquè llança dades sobre la vida de l'animal en el mar durant aquests set anys.
El Acipenser sturio és una de les espècies de peixos migradores més amenaçades d'Europa per «la sobrepesca, la construcció de preses, la contaminació i les captures furtives per obtenir caviar», apunta Francisco Franco de l'Amo, director tècnic del Aquarium de la Corunya, on es custodia l'exemplar congelat a l'espera dels resultats de les proves genètiques que completaran l'estudi. «A partir d'aquest moment quedarà exposat al públic a la sala Maremágnum -va avançar Franco de l'Amo- amb tota la informació sobre la seva procedència i la problemàtica que existeix al voltant d'aquestes espècies, com la de les anguiles també, que emprenen un viatge d'anada i volta del riu al mar».
L'esturió europeu pot aconseguir 2,5 metres i 100 quilos i és apreciat per la seva carn i sobretot per les seves freses, de les quals s'obté el caviar, particularment apreciat en les varietats del Caspi. Galícia va comptar amb poblacions importants en el Miño, un dels rius espanyols més rics en esturions, juntament amb el Guadalquivir, fins a la seva desaparició en els anys 60.
(09.05.2017)

05.05.2017. INJECCIÓ SEDIMENTS AL RIU EBRE PER tal D’EVITAR LA REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA

Aquesta setmana s’han fet les proves per injectar fins a 80 tones de sediments al tram final del riu Ebre per analitzar el seu transport al riu i com es reparteix sobre la plana deltaica

Els treballs estan programats dins dels treballs de l Projecte LIFE Ebro-Admiclim, que pretén elaborar un model de transport de sediments al tram final del riu Ebre per fer, en elfutur, propostes d’alliberament de sediments des dels embassaments .

El projecte està liderat per l’IRTA, i hi participen també, com a socis, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), la Comunitat de regants del marge esquerra del Delta, i la Universitat de Còrdova.

(05.05.2017)

02.05.17 VIA BLAVA. REUNIO AMB AJUNTAMENTS DE DELTEBRE, TORTOSA, CAMBRA DE COMERÇ, NAUTIC DELTEBRE

S'ha previst per al proper 22 de juliol, tot coincidint amb la Festa del Renaixement. (02.05.2017)

02.05.2017. AL CAMPUS URV TERRES DE L’EBRE . CONFERÈNCIA 'CANVI CLIMÀTIC, IMPACTE I MESURES"

02.05.2017. AL CAMPUS URV TERRES DE L’EBRE . CONFERÈNCIA 'CANVI CLIMÀTIC, IMPACTE I MESURES DE MITIGACIÓ A CATALUNYA I TERRES DE L’EBRE', A CÀRREC DE SALVADOR SAMITIER, DIRECTOR DE L'OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC.


L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l'òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient, encarregat d'impulsar a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic.
Sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea, l'Oficina vetlla per a la integració de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i impulsa projectes i actuacions concertades amb d'altres governs en matèria de polítiques climàtiques.
En la conferència, Salvador Samitier ha exposat els indicadors i recomanacions del tercer informe sobre canvi climàtic elaborat per l’oficina.
(02.05.2017)

L'IDECE a la 73a Fira de les Terres de l'Ebre Expoebre

Expoebre obre portes divendres amb més superfície, expositors i nous sectors econòmics

De divendres 28 d'abril al dilluns 1 de maig, al pavelló firal de Tortosa.
Una edició que creix en superfície expositiva, en nombre d'expositors i en nous sectors empresarials. El president de Fira Tortosa, Emili Lehmann ha avançat que el sector de l'automoció destina enguany més de 4.000 m2 a exposició, un dels espais més grans de la història d'Expoebre. El volum d'expositors també creix, i es passa dels 164 de l'any passat als 180 d'aquesta edició. El calendari, amb l'1 de maig entre setmana, pot contribuir també a millorar els registres de visitants d'edicions anteriors, junt al mateniment de l'entrada gratuïta. (28.04.2017)

FINS AL 28 JUNY. OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER LA 8a PIRAGUADA

8a BAIXADA VOGANT L'EBRE. EL DIUMENGE 2 DE JULIOL DE 2017.
El descens transcorrerà entre Miravet i Benifallet. Ës un trajecte d'uns 12 Kms senzill i tranquil que travessa uns paratges de molt d'interès natural.
INSCRIPCIONs. IDECE Telf 977510546 www.idece.cat
PREU: 5 € PERSONA
TERMINI: FINS AL 28 DE JUNY O FINS ESGOTAR LA DISPONIBILITAT DE PIRAGÜES. PLACES LIMITADES PER RIGORÒS ORDRE D'INSCRIPCIÓ.
LA INSCRIPCIÓ INCLOU: PIRAGUA, PALES I ARMILLA SALVAVIDES. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. ESMORZAR AL PUNT DE SORTIDA.VEHICLES DE SUPORT TERRESTRES I AQUÀTICS. SERVEI D'AMBULÀNCIA. SERVEI DE BUS DE MIRAVET FINS BENIFALLET. (28.04.2017)

Dia de les Esquadres a la Regió Policial Terres de l'Ebre

El conseller Jané presideix la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial Terres de l'Ebre
• S’han atorgat 167 felicitacions a membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, altres cossos policials i la societat civil, 31 de les quals per l’actuació en l’accident de Freginals

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presidit avui la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial de les Terres de l’Ebre. Enguany, s’han atorgat 167 felicitacions a membres del cos de Mossos d’Esquadra, altres cossos policials i la societat civil en reconeixement a actuacions meritòries, 31 de les quals per l’actuació en l’accident de Freginals. (24.04.2017)

20.04.2017. JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DEL DELTA

PUNTS PRINCIPALS DE L’ORDRE DEL DIA
MOCIÓ CAMPANYA DE SEDIMENTS
INFORMES DEL DIRECTOR I PRESIDENT DE LA JUNTA RECTORA
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2016
PRESSUPOST DEL PNDE 2017
(20.04.2017)

20.04.2017 JORNADA L’ESTRATÈGIA DEL PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT DE CATALUNYA

Amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte d’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya i els motius que en justifiquen la seva elaboració. Exposar el cronograma i les previsions d’aprovació . (20.04.2017)

19.04.2017 XX TROBADA D’ECONOMIA DE LES TERRES DE L’EBRE

Organitzada per Campus Terres de l’Ebre de la URV i la Càtedra d’Economia Local i Regional.
Al voltant de l’economia circular, amb el repte d’aconseguir una economia sense residus, més eficient i sostenible.
Ponent: Anabel Rodríguez, directora executiva de la Fundación Economía Circular.
Taula rodona amb la participació de: Oriol Guimerà, director d’Estratègia de l’Escola de Design d’IED de Barcelona; Joan Antoni Blanc ecodissenyador; Julio Rodrigo, responsable d’R+D+I i Sosteniblitat del CENFIM de la Sénia i Margarita Wesells, fundadora de La Segona Volta.
(19.04.2017)

11/04/17 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT TERRES DE L'EBRE

ORDRE DEL DIA:
SITUACIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA DEL PANTÀ DE FLIX
LA REGRESSIÓ DEL DELTA I L'APORTACIÓ DE SEDIMENTS
EL PLA DE GESTIÓ DE CONCA A CATALUNYA
EL PROJECTE D'ABASTAMENT D'AIGUA A MUNICIPIS DE LA CONCA DE L'EBRE. (11.04.2017)

INICI DE CAMPANYA 2017 DE NAVEGABILITAT A L'EBRE

Període de la campanya
13 D'ABRIL FINS 1 NOVEMBRE

Atenció Nota Urgent !
Per a la present campanya de navegació 2017 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. Lloc desinfecció : embarcador antic Club de Rem de Tortosa.
La navegació restarà interrompuda quan hi hagin cabals inferiors a 78 m3/s i superiors a 800 m3/s.
(10.04.2017)

OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER A LA 5A CAMINADA POPULAR IDECE

la 5A caminada es farà el proper 14 de maig de 2017. A les 8:30 h acreditacions al costat del Camp de Futbol de Benifallet i us portaran en bus fins al Balneari, per començar la Caminada a les 10 hs.
La caminada surt del balneari de Cardó i arriba a Benifallet.
Al banner de la dreta teniu les dades i la informació necessària per inscripcions. (07.04.2017)

PREPARACIO CAMPANYA DE NAVEGABILITAT

Dijous sant, 13 d'abril hi ha previst l'inci de la campanya de navegació 2017.
L'empresa adjudicatària del servei de manteniment i l'IDECE ultimen els detalls. (06.04.2017)

05/04/17 PRESENTACIO INDEX CLIMA EMPRESARIAL

Durant el segon semestre de 2016 la producció ha augmentat, gairebé de forma idèntica a la del primer semestre, la qual cosa vol dir que el 2016 ha estat un any estable i de creixement moderat. Així ho estableixen les dades del quart Índex del Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre.
L’increment no ha estat igual en tots els sectors, si bé és positiu en tots ells, menys el del turisme, el que s’explica pel factor estacionalitat, però les previsions de cara el segon semestre són positives. El sector que recull un major creixement de la producció és el de la construcció, seguit del primari i els serveis. Per al proper semestre els empresaris preveuen un major increment, en tots els sectors. Respecte a l’ocupació, el segon semestre de 2016 ha tingut un comportament totalment estable i més del 60% de les empreses han mantingut l’estabilitat en les plantilles i només un petit percentatge declara lleugers increments situats sobretot en la construcció, serveis i primari, mentre que la indústria i el turisme han perdut força laboral aquest darrer semestre.
(05.04.2017)

01/04/17 EXPOSICIO MIQUEL PATON FORMES D'UN ANHEL

AL MUSEU DE TORTOSA, FINS AL 21 DE MAIG DE 2017
Les geografies de Miquel Paton ─les obres que precedeixen el seu trajecte, el de l’exposició “Cartografia (És)”─ segueixen perquè hi ha tractament espacial en l’elaboració de cada pintura, però és el cromatisme recuperat de l’obra de l’any 2005, amb una nova concepció, el que ara recobra protagonisme. Els colors terciaris s’ajusten on els primaris desapareixen, deixant tan sols referències. ¿Ens apropem potser al “cercle cromàtic” de Goethe (1810), on el context artístic de la seva època es ressituava entre la raó i l’emoció, la ciència i les vivències?
Es tracta del conjunt d’obra inèdita que presenta una retòrica mescla de sensacions, us invitarà a entrar a l’espectacle, a l’exhibició de força i opulència, a la presentació de tenacitat cap al trajecte marcat per l’ ésser humà, aquí l’home. Aquest conglomerat d’emocions ens equipara a la sinestèsia o equivalència sensorial i intuïtiva que proposava Baudelaire per als poetes, la inspiració de l’associació de tonalitats inspirades.
La comissària de l’exposició Núria Gil ha destacat la dimensionalitat de l’exposició i el fet que l’autor hagi fet les obres tenint en compte l’espai on es visualitzarien. La regidora de Cultura de Tortosa, Dolors Queralt, assenyalava que exposicions com la de Paton posaven de manifest que el Museu de Tortosa és un equipament de primer nivell (01.04.2017 - 21.05.2017)

31/03//17 JORNADA DE RISCOS LABORALS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Els responsables de les unitats del departament de Territori i Sostenibilitat reben unes càpsules de formació en la prevenció de riscos laborals a càrrec del servei de Prevenció del departament (31.03.2017)

OBERTA LA 6A EDICIO DELS PREMIS IDECE

PREMIS IDECE PER A FOMENTAR LA PROJECCIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE. Adreçat als estudiants que cursin batxillerat i cicles formatius de grau superior.
Teniu al banner de la dreta tota la informació, bases, terminis de presentació i import dels premis.
Fins al 31 de maig de 2017 teniu temps. (31.03.2017)

L'IDECE REALITZARÀ ACCIONS EN ORDRE A L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI D'OLIVERES SINGULARS

L'IDECE assumeix l'encàrrec d'avaluar els criteris de protecció de les Oliveres Singulars de les Terres de l'Ebre. (30.03.2017)

CONFERENCIA DE FEDERICO MAYOR ZARAGOZA PARC NATURAL DELS PORTS

Conferència de Federico Mayor Zaragoza sobre els espais naturals protegits a la Cambra de Comerç de Tortosa. La conferència és un dels actes de celebració dels 15 anys del Parc Natural dels Ports.
Els Ports van ser declarats parc natural el 21 de juny de 2001, pel que l'any passat va complir 15 anys Per celebrar-ho va organitzar un seguit d'actes a cada un dels nou pobles que l'integren: Tortosa, Roquetes, Alfara de Carles, Paüls, La Sénia, Mas de Barberans, Arnes, Prat de Comte i Horta de Sant Joan, repartits entre el maig de 2016 i el juny de 2017.
El President del Parc, Juanjo Malràs ha presentat l'acte amb una avaluació d'aquests 15 anys. (24.03.2017)

23/03/17 SESSIO DE LA COMISSIÓ D'URBANISME A GANDESA

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat definitivament el projecte per convertir l’antic Mas de Catxina, ubicat a Deltebre, en un petit establiment hoteler.
La masia, que se situa a l’encreuament de les carreteres TV-3454 i T-340, està formada per un mas principal, de planta baixa i planta primera, i un magatzem annex, vinculat a l’antiga explotació agrícola de la finca.

El projecte preveu rehabilitar tot el conjunt edificat conservant els murs principals i les bigues de fusta, en aquest cas, sempre que sigui possible. Es reforçarà el forjat i es restauraran les façanes sud i oest, mentre que a la resta de les façanes es practicaran noves obertures verticals. La planta baixa tindrà vidres per donar transparència i continuïtat entre la sala d’estar interior i l’exterior. Pel que fa a la distribució, en planta baixa se situarà l’accés a l’hotel, recepció, la cafeteria-restaurant, cuina, magatzem, rebost, bany i una habitació. A la planta primera s’habilitaran altres vuit habitacions, mentre que el cos auxiliar acollirà una suite.
La Comissió ha valorat que la proposta respecta l’edificació existent, mantenint les característiques de la tipologia originària d’un mas, i incorpora mesures per garantir la integració del nou hotel en l’entorn.
(23.03.2017)

21/03/17. VISITA DE LES AUTORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER VALORAR LES ACTUACIONS PROJECTE LIFE

Els dies 21 i 22 de març de 2017 ens ha visitat La Comissió Europea per veure i valorar l’avanç de les accions del projecte LIFE Migratoebre.
Ha pogut visitar i veure els punts on s’han de fer els passos per a peixos a l’Ebre (la resclosa de Flix, l’assut d’Ascó, l’assut i resclosa de Xerta), la Exposició itinerant sobre l’Ebre i el projecte LIFE Migratoebre a Móra d’Ebre, les instal•lacions de l’IRTA on s’acolliran els Esturions europeus, els aquaris de l’Ecomuseu on hi ha informació sobre els esturions i el projecte, i finalment ha realitzat una mostra de pesca elèctrica amb marcatge de peixos per als seus seguiments.
Amb tot, la Comissió ens encoratja a prorrogar el projecte per aconseguir els objectius de connectivitat del riu i per als peixos migradors.
(21.03.2017 - 22.03.2017)

REUNIÓ AMB L'ACA I AGENTS IMPLICATS EN EL PAS PER A PEIXOS DE L'ASSUT DE XERTA

Es presenta el projecte alternatiu per a superar les diferències amb els regants, hidroelèctrica i al Confederación Hidrogràfica del Ebro. (17.03.2017)

REUNIO DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE LES TTE SOBRE EL TRASLLAT AL NOU EDIFICI

S'ha informat dels canvis organitzatius i d'atenció al ciutadà amb la possada en funcionament del nou Edifici de la Generalitat (15.03.2017)

10/03/17. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A MÓRA D’EBRE.

Des del divendres 10 de març i fins al diumenge 2 d’abril, la Exposició itinerant sobre el riu i el projecte LIFE Migratoebre estarà a la sala del Teatre La Llanterna de Móra d’Ebre.
S’espera la visita de les escoles de municipi per a que els estudiants coneguin millor les problemàtiques que pateix el seu riu i les solucions que aporta el projecte LIFE Migratoebre.

(10.03.2017)

07/03/17. REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET PER ULTIMAR ELS DETALLS DE LA PIRAGUADA 2017.

La reunió ha servit per fixar amb l’Ajuntament les zones d’aparcament i la logística derivada de la elevada previsió d’assistència a la prova.
Aquesta s'ha previst per al diumenge 2 de juliol de 2017, entre Miravet i Benifallet, l'anomenat pas de Barrufemes. (07.03.2017)

REUNIO AMB RESPONSABLES DEL DEPARTAMENT TERRITORI OBRES A EXECUTAR

S'inicia l'expedient de contractació per A les obres de construcció de la Rampa per a peixos a l'Assut d'Ascó, dintre del programa LIFE MIGRATOEBRE, un cop obtinguda l'autorització de la CHE. (06.03.2017)

REUNIO AMB RESPONSABLES D'ENDESA TEMA COMPORTES PRESA DE FLIX PER AL LIFE MIGRATOEBRE

La reunió s'ha mantingut a l'Ajuntament de Riba-roja, amb l'Alcalde Sr. Antoni Suàrez i els responsables tècnics i de patrimoni de ENEL. (28.02.2017)

Jornada de treball i validació del III pla d’acció DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE

L'IDECE s'en fa càrrec de noves mesures en línies de Mobilitat (23.02.2017)

22/02/17 L’IDECE COL.LABORA I PARTICIPA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA TURÍSTIC

Es presenta el vídeo del projecte LIFE MIGRATOEBRE, dintre la competició de Comunicació Corporativa.
Es farà del 31 de maig al 3 de juny 2017 al Teatre Auditori Felip Pedrell
Terres Catalunya aplegarà tres competicions:
– COMUNICACIÓ TURÍSTICA, destinada a produccions audiovisuals de promoció turística.
– DOCUMENTALS, dedicada a l’exploració de la realitat i la promoció de l’experiència del viatge, posant especial èmfasi en el respecte pel medi ambient i la biodiversitat.
– COMUNICACIÓ CORPORATIVA, dedicada a les peces comunicatives sorgides d’organitzacions (institucions, ONG, empreses) que tracten temàtiques relacionades
Paral•lelament al festival se celebrarà terres LAB, Simposi Internacional de Destinació Turística i Audiovisual. Aquesta plataforma neix amb l’objectiu d’exposar i dialogar al voltant de les tendències més innovadores en la comunicació de l’experiència turística. El simposi, que compta amb la col•laboració de la Universitat de Barcelona (UB), la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i el Campus Terres de l’Ebre de la URV, estarà dirigit pel profesor de la UB Jordi Tresserras.


(22.02.2017)

CONSELL DE DIRECCIO A LES TTE

reunió del Consell de Direcció a la delegació de les Terres de l'Ebre per coordinar l'acció de govern. (21.02.2017 - 21.03.2017)

Inici d'accions per al trasllat de l'arxiu IDECE

Ja s'han iniciat les accions per traslladar l'arxiu de l'IDECE a les dependències del nou Edifici de la Generalitat a Tortosa. (17.02.2017)

Visita a les instal.lacions de CNR al Roine

Els responsables tècnics del projecte Life Migratoebre han visitat durant dos dies les instal·lacions per a passos de peixos i rescloses de navegació al Roine. És el primer pas per a la reformulació del projecte Life a Xerta.
Amb la visita s'han obtingut dades i models a seguir per garantir la connectivitat fluvial dels peixos migradors, els sistemes constructius dels passos de peixos, alternatius al projecte presentat per l'Assut de Xerta, i els mecanismes de control de la navegació fluvial amb els sistemes de rescloses. (14.02.2017 - 15.03.2017)

REUNIO AMB RESPONSABLES DEL DEPARTAMENT

Preparació d'expedients d'obres a l'assut de Xerta (07.02.2017)

PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS FERROVIÀRIES DEL CORREDOR MEDITERRANI Barcelona, 3 de febrer de 2017

Actuacions en execució
Cal finalitzar-les 2017-2018

Les actuacions infraestructurals de les quals cal disposar amb més urgència són les corresponents a obres iniciades o adjudicades
Són les que representen un major consens
 Nou corredor de doble via Vandellòs – Tarragona
 Implantació ample estàndard europeu al Vila- seca – Castellbisbal
 Estació de la Sagrera (03.02.2017)

REUNIO AMB LA JUNTA DE GOVERN DE L'AECE

El director de l'IDECE es reuneix amb la Junta de Govern de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre. Aquesta reunió, a instàncies del President de AECE Sr. Cortijo ha servit per exposar les funcions i organització de l'IDECE i els projectes endegats. Per la seva part, l'AECE ha mostra la seva predisposició a col.laborar amb l'IDECE, al que han considerat com l'eina clau per desenvolupar el Pla Estratègic, com a institució que aglutina als sectors institucionals, polítics i socials de les nostres comarques. (02.02.2017)

24.01.17 3a Reunió del Comitè científic assessor del projecte Life MigratoEbre

Comité coordinat per IDECE a celebrar els propers dies 23 (dilluns) i 24 (dimarts) de gener al Centre d'Aqüicultura de l'IRTA a Sant Carles de la Ràpita (Delta de l'Ebre) i previst per establir un marc de cooperació conjunt entre les administracions implicades en relació a la possible reintroducció de l'esturió europeu en el tram final de l'Ebre.
Ens han acompanyat
- Gilles Adam, Cap de Servei de la DREAL-Aquitaine (França)
- Éric Rochard, IRSTEA Bordeaux (França)
- Casa-Laure Acolas, IRSTEA Bordeaux (França)
- Vanessa Lauronce, MIGADO, Association pour la Restauration et la gestió donis poissons migrateurs du basin de la Garonne et la Dordogne (França)
- Ricard Casanovas, Cap de Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, DTES, Generalitat de Catalunya
- Josep Piqué, Tècnic del MAGRAMA

A més, s’ha dut a terme la presentació sobre l'estat actual dels projectes de dispositius de pas per a peixos associats al projecte Life MigratoEbre, la nova exposició sobre els peixos migratoris de l'Ebre, s’ha visitat l'aquarium d'esturions de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre i els tancs de l'IRTA preparats per l'esturió europeu, les càmeres de vídeo per al monitoratge de peixos en les rescloses de navegació de l'Assut de Xerta, i s’ha fet una brillant presentació dels estudis recents sobre estat ecològic del tram final de l'Ebre i de disponibilitat d'hàbitat i estat de les poblacions de peixos, a càrrec de Marc Ordeix, Enric Gisbert i Nati Franch.
(24.01.2017)

Nova app de on es recolliran les incidències que denunciïn els usuaris de Rodalies Renfe

La Generalitat llança la nova app de Consum on es recolliran les incidències que denunciïn els usuaris de Rodalies de Catalunya.• L’objectiu d’aquesta iniciativa és identificar els incompliments en el servei i poder defensar amb més força els drets dels usuaris
• L’aplicació mòbil és InfoConsum i està disponible per a sistemes operatius Android i iOS
El conseller de Territori i Sostenibilitat (TES), Josep Rull, i el titular d’Empresa i Ocupació, Jordi Baiget, han presentat avui una nova aplicació mòbil de consum que inclou un espai específic per recollir les incidències que pateixen els usuaris de Rodalies de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és identificar millor les incidències que es produeixen en el servei i poder defensar amb més força els drets dels usuaris. L’apli InfoConsum, del Departament d’Empresa i Ocupació, és per a dispositius mòbils (smartphones i tablets) i està disponible per a sistemes operatius Android i iOS.

Per a Rull, l’app “és un mecanisme més clar i diàfan que ens permet treballar millor amb un doble objectiu: l’empara dels drets dels ciutadans i la millora del servei de Rodalies”. El conseller de Territori ha reconegut que la capacitat del Departament de TES per poder actuar defensant els drets dels usuaris i en contra dels responsables de les incidències “és molt limitada perquè tenim un traspàs amb moltes limitacions: Som titulars d’un servei però no tenim el control dels trens, ni de les vies, ni de les catenàries per un traspàs incomplert i incomplet”. “Amb aquesta col•laboració amb l’Agència Catalana del Consum volem que la Generalitat actuï globalment en relació amb Rodalies”, ha exposat. Rull ha insistit que amb un traspàs íntegre “tindríem més capacitat de gestionar millor les incidències”.
(18.01.2017)

17 01 17 CONSELL DE DIRECCIO DEL GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest matí el primer Consell de Direcció d’aquest 2017, durant el qual han valorat la situació en què es troben actualment els braus de l’Illa dels bous al riu Ebre.

En aquest sentit, el delegat del Govern ha concretat que de moment no s’actuarà sobre els braus salvatges que viuen a l’Illa dels bous del riu Ebre a l’espera de nous informes, després que les primeres conclusions dels treballs tècnics dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, recomanessin el sacrifici d’aproximadament la meitat dels exemplars en pitjor estat de salut.

D’altra banda, en aquest Consell de Direcció també s’ha valorat la jornada sobre Governslocals.cat que es va dur a terme el passat 13 de gener i fou presidia per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, amb la participació de la major part de representants de les administracions municipalistes de les Terres de l’Ebre.


Finalment, el delegat del Govern també ha avançat que després dels acords entre la Generalitat i Renfe confia que en breu, “un cop solucionat per Adif els temes tècnics per la venda de bitllets”, la disponibilitat de l’Euromed Aldea-Tarragona sigui un realitat.
(17.01.2017)

13.01.17 Catalunya i València denuncien els nous retards en el Corredor Mediterrani

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del Govern valencià, Josep Vicent Boira, s’han reunit avui a Barcelona per tractar sobre l’estat del Corredor Mediterrani. Tots dos han denunciat un nou retard en l’execució de les obres i han reclamat que el coordinador del Corredor sigui una persona consensuada amb els territoris per on passa aquesta infraestructura.

(13.01.2017)

Exposicio LIFE MIGRATOEBRE a Flix

El dijous 12 de gener, a quarts de set de la tarda i a la Sala Don Ventura de Flix s'ha dut a terme l'acte d'inauguració de l'exposició LIFE MIGRATOEBRE, amb la presència de l'Alcalde de la vila Sr. Marc Mur i del Director dels SSTT de Territori Sr. Antoni Suàrez.L'exposició romandrà fins al proper 25 de gener. (12.01.2017 - 25.01.2017)

Adif executa obres de millora de la R15

Adif iniciarà la nit de dilluns, 9 de gener, una nova fase del conjunt d'obres per a la modernització de la infraestructura a la línia d'ample convencional Barcelona-Móra la Nova-Saragossa.

L'objectiu d'aquestes actuacions és optimitzar l'estat i els paràmetres de les instal•lacions ferroviàries per augmentar els seus nivells de seguretat, fiabilitat, eficàcia, qualitat, disponibilitat, regularitat de les circulacions i eficiència de l'explotació, a més de reduir la probabilitat d'incidències que puguin alterar el trànsit ferroviari.

Aquests treballs formen part d'un pla de millora d'aquesta línia iniciat al setembre de 2014 i que s'està desenvolupant en diverses fases, mitjançant diferents actuacions, tant de millora com de manteniment preventiu i correctiu.

A més, s'emmarquen en el compromís manifestat pel Ministeri de Foment per a, a través de diversos contractes, modernitzar la infraestructura i les instal•lacions ferroviàries en aquesta línia, suprimir limitacions temporals de velocitat i millorar la qualitat i fiabilitat de l'explotació, amb el consegüent benefici per als usuaris i la reducció dels temps de viatge.

Entre altres operacions d'aquesta nova fase, figura la substitució del carril en diversos punts dels trajectes Riba-roja-Flix, Marçà-Pradell i Riudecanyes-Reus, així com la renovació de travesses entre Borges del Camp i Reus. A més, s'executarà el tractament de trinxeres en 5 punts del tram Ascó-Móra la Nova amb l'objectiu d'evitar despreniments. En aquest últim trajecte també es culminaran els treballs de condicionament de via per garantir així els seus òptims arguments que segueixen veure afectat per dos descarrilaments de trens de mercaderies.

Altres operacions en infraestructura i via consistiran en la substitució de desviaments o canvis d'agulla a les estacions de Flix i Ascó, i el tractament d'aquests aparells a Móra-la Nova, Marçà, Riudecanyes i Les Borges del Camp, així com treballs de renovació en dos túnels.

D'altra banda, es realitzaran operacions de manteniment preventiu, la substitució del fil de contacte, la millora de les proteccions i altres actuacions en el sistema d'electrificació en els trams Faió-Reus i Móra la Nova-Reus.

Finalment, s'actuarà en les instal•lacions de seguretat i comunicacions mitjançant la reposició d'aquests sistemes afectats per un despreniment en una trinxera entre Riba-roja d'Ebre i Flix, l'estesa de fibra òptica entre Móra la Nova i Reus i el manteniment de les instal•lacions de protecció civil al túnel de l'Argentera.

De la mateixa manera que en les fases anteriors i amb l'objectiu de reduir les afeccions al trànsit ferroviari, Adif ha planificat l'execució d'aquests treballs, previstos fins a final d'any, en horari nocturn, evitant així alteracions en els serveis de viatgers.
Font: Adif (06.01.2017)

Més trens Euromed s’aturaran a l’Aldea els caps de setmana

A partir de la setmana vinent els dissabtes i diumenges més trens Euromed s’aturaran a l’estació de l’Aldea de manera que quedaran garantides les vuit freqüències diàries entre aquesta ciutat del Baix Ebre i Barcelona. Les noves freqüències són tres anades a Barcelona i dues tornades els dissabtes i dues anades el diumenge. En aquests gairebé dos mesos de funcionament, 3.646 persones han viatjat amb Euromed entre l’Aldea i Barcelona.
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa aquest servei, històricament reivindicat pel territori, el 12 de novembre passat amb vuit freqüències de dilluns a divendres, tres els dissabtes i sis els diumenges. Ara el servei es reforça amb la incorporació de la resta de trens els caps de setmana amb l’objectiu que cada dia hi hagi quatre trens de pujada i quatre de baixada.
El preu del bitllet senzill entre l’Aldea i Barcelona és de 12 euros, el mateix que el dels trens de Regionals. Al llarg del mes de gener es concretarà la data a partir de la qual es podrà comprar també el bitllet entre l’Aldea i Tarragona, també a preu de Regional, que serà de 7 euros. La resta de condicions d’accés són les mateixes que les actualment establertes en els Euromed. El temps de trajecte del recorregut entre l’Aldea i Barcelona és d’1 hora i 40 minuts, i amb Tarragona, de 40 minuts.
Com a complement a la millora de l’oferta ferroviària, el Departament de Territori i Sostenibilitat també va millorar la tarifa del transport públic per carretera. El preu dels abonaments de 10 viatges dels autobusos que cobreixen el trajecte entre Tortosa i Barcelona i entre Tortosa i Tarragona es van equiparar als preus del tren. El viatge fins a Barcelona, que amb la T-10 sortia a 9,50 euros, costa ara 8,50, i el preu del trajecte amb bus fins a Tarragona, va passar de 6 a 5 euros.
horaris: http://rodalies.gencat.cat/ca/actualitat/Parada-trens-Euromed (05.01.2017)

El conseller Rull visita els treballs d’emergència realitzats per l’Ajuntament a l’accés al Fangar

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha visitat avui, acompanyat de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, les zones del litoral d’aquest municipi més malmeses pel temporal dels passats 19 i 20 de desembre, en el tram entre la platja de la Marquesa, la bassa de l’Arena i la platja de Riumar. L’Ajuntament de Deltebre ha finalitzat avui les obres d’emergència que va posar en marxa després del temporal.
Precisament, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Deltebre i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van presentar a principis de desembre un projecte conjunt, on també participen altres agents del territori, per disminuir el retrocés de la línia de la costa al Delta de l’Ebre. El pressupost és de 2,5 milions d’euros, el 60% del qual s’ha sol•licitat a Europa a través del Projecte Life. La convocatòria del Life Coastplan s’ha de resoldre en els propers mesos.
El pla preveu, entre d’altres, actuar en un espai de platja pilot, que posteriorment es pot ampliar, del terme municipal de Deltebre, on els efectes de l’erosió són molt visibles Així, es plantegen diverses actuacions per disminuir l’erosió costanera; millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals; augmentar la resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme.
En cas de rebre el finançament europeu, el projecte començaria l’octubre de 2017 i finalitzaria, com a molt tard, el desembre de 2021. Si finalment no s’aconseguís aquesta aportació de la UE, el conseller Rull es va comprometre a tirar-lo endavant igualment.
(Font Ajuntament de Deltebre) (03.01.2017)

L’alliberament de les anguiles ja està als mitjans aqüícoles

Todas las noticias de misPeces
Cataluña - Repoblación
Liberan 1.200 ejemplares de anguila del proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE
Titulo del parrafo
Tarragona 23/12/2016 - El proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE ha finalizado el año con la liberación de 1.200 ejemplares de anguila europea (Anguilla anguilla). Según comenta el investigador Enric Gisbert, estos peces, que alcanzaron una biomasa aproximada de 17 kg, provienen de un estudio realizado en el IRTA en el que se investigó sobre el potencial uso de tecnologías de cultivo de peces en sistemas de biofloc, evaluándose dichos sistemas en la anguila, la tenca (Tinca tinca) y el múgil (Mugil cephalus).

En este proyecto trabajaron investigadores del IRTA de Sant Carles de la Rápita y el investigador brasileño Luis Vinatea de la Universidad Federal de Santa Catarina.

En el caso particular de las anguilas, fueron engordadas desde su etapa angula con un sistema de recirculación que posteriormente fue sustituido por un cultivo en biofloc durante la etapa de angulón, y una vez finalizado el ensayo se pusieron a disposición del proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE con el fin de que fueran retornadas al medio natural.

Como es bien conocido, las poblaciones de anguila europea se encuentran en un estado crítico de conservación y por tanto, acciones como éstas, enmarcadas dentro del Plan de Gestión de la Anguila europea que coordina el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, ayudan a la conservación de la especie.

Las anguilas liberadas fueron previamente marcadas con un PIT Tag con el fin de poder estudiar sus movimientos en el río una vez se lleven a cabo las mejoras de conectividad (rampa de peces en la zona de Ascó y elevador de peces en el azud de Xerta).

LIFE+ MIGRATOEBRE está coordinado por el IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre) y en él participan el IRTA de Sant Carles de la Rápita, el Parque Natural del Delta del Ebro, el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis (CERM) y la Fundació Catalunya-La Pedrera. Su objetivo es mejorar la conectividad del tramo bajo de río Ebro y el hábitat de especies migratorias, entre las que se encuentran la anguila y la alosa.
(28.12.2016)

20.12.2016. CONSELL DE DIRECCIÓ TTE

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit avui el darrer Consell de Direcció d’aquest 2016, durant el qual han valorat la situació en què es troben actualment les obres de descontaminació de Flix, després que els experts de la Comissió de Seguiment creada entre l’Ajuntament i la Generalitat hagin fet palès que els treballs no han acabat i que resten unes 150.000 tones de llots tòxics.

Amb tot, el delegat del Govern ha volgut transmetre un missatge de tranquil•litat a la ciutadania “ja que la qualitat aigües avall del pantà és bona, tal com demostres les analítiques del CAT però, evidentment, exigim la represa immediata de les obres de descontaminació”. En aquest sentit, Xavier Pallarès ha exigit al Ministeri de Foment i a la mateixa empresa gestora Acuamed que “donin explicacions fidedignes, que concretin perquè han tret les dragues i maquinària del pantà si encara no estan finalitzats els treballs i, sobretot, que inicien de nou les obres”. I ha recordat que tant Ajuntament com el Govern català faran un seguiment exhaustiu de les obres i tenir una certificació final de l’acabament d’aquestes.

En aquest Consell de Direcció també han destacat l’adaptació de diversos municipis ebrencs a l’agrupament de secretaris per millorar la gestió administrativa. Així, els pobles de la Pobla de Massaluca i Prat de Comte ja han presentat la convocatòria de la plaça de secretari/a per als seus municipis, que destinaran un 60% de la feina a La Pobla i un 40% a Prat. A més a més, en breu també sortiran a concurs per aquest agrupament les places del conjunt Alfara de Carles – Paüls, que es repartirien en un 50%, i Benifallet – Arnes que seria també d’un 60 – 40% a la qual s’acullen diversos ajuntaments de les Terres de l’Ebre.
(20.12.2016)

Medalla al treball President Macià a Jacinto Romaní

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball President Macià 2016 a 15 persones i la Placa al treball President Macià 2016 a 4 empreses i entitats amb seu a Catalunya.

Aquests guardons reconeixen treballadors i treballedores i empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. També són un reconeixement als que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral.

Les medalles i plaques al treball President Macià es van crear l’any 1938 i són oberts a qualsevol persona o entitat.

Medalles al treball President Macià

El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les persones següents:

• Jacinto Romaní Serra (78 anys) - Amposta

Exemple de treballador incansable, l’any 1953, recent acabada l’escola, va començar a treballar com a administratiu a Talleres Lázaro d’Amposta. Posteriorment, va treballar com a tractorista i conductor de camió. L’any 1965 va entrar a treballar com a soci i conductor de la primera grua per a remolcatge de camions, i dos anys més tard els socis li van proposar que s’encarregués del negoci a canvi d’un arrendament.

L’any 1977, amb el seu germà, va constituir la societat Grues Romaní, que ha anat creixent i en l’actualitat disposa de 40 vehicles i d’una plantilla de 28 treballadors. L’any 1992 va constituir la societat Grues Ribera d’Ebre de Mora la Nova.

L’any 2015 va dissenyar i patentar unes pinces per manipular blocs de formigó i pedra d’entre 5 i 80 tones i altres estris de manipulació de càrregues i dragatges com a complement a la grua, com pops i bivalves que estan en procés d’homologació.

En l’actualitat, està al capdavant de l’empresa encarregant-se de les reparacions de les averies dels vehicles, supervisió de les maniobres i disseny de complements d’elevació.

(20.12.2016)

CELIR-URV. JORNADA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT

Al Campus Terres Ebre, la CELIR ha organitzat una Jornada per conèixer casos de governança territorial que ens puguin servir com a exemple a les Terres de l'Ebre i les seves comarques.
Maneres de gestionar i governar els territoris Àmbits com la formació, la política d'emprenedoria, l'atracció d'empreses, la marca territorial i els projectes estratègics reclamen aquestes noves maneres de gestionar, més integrades i basades en la cooperació.
Participen: Itziar Salaberria, Gerent de UGGASA. Albert Sala, Director Desenvolupament territorial de DALEPH. Ariadna Villegas directora de DINAMING (Garrotxa) Isidre Also Conseller Delegat de NODE (Garraf) Jordi Paris gerent de CONCACTIVA i Xavier Barniol del Consorci del Lluçanés. (16.12.2016)

La Generalitat expedienta Renfe amb 6.000 € pel retard d'un tren de l'R16

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat un procediment sancionador contra Renfe després que, el passat 1 de novembre, el tren de l'R16 que surt de Tortosa cap a Barcelona a les 20.57h., va patir un retard de 90 minuts en la sortida per l’absència del maquinista.

L’expedient informatiu que la Generalitat va obrir en conèixer l’incident, per tal d’esbrinar-ne les causes, ha constatat l’incompliment de les condicions de prestació de servei per part de l’operador. Aquest és la causa que motiva ara l’inici d’un expedient sancionador per un import de 6.000 euros.

L’expedient qualifica l'incident d’infracció greu, en tant que s’han constatat deficiències en la planificació de les operacions, la qual cosa va ocasionar un perjudici per als usuaris. Concretament, un error en l’assignació del maquinista, que va impedir la sortida del tren a l’hora prevista.

D’acord amb el règim sancionador previst en la Llei ferroviària catalana, Renfe té ara un període de 15 dies per aportar les al•legacions que consideri abans que la Generalitat resolgui l’expedient.
(16.12.2016)

12.12.16 Les Terres de l'Ebre entre les 100 millors destinacions sostenibles del món

Les Terres de l'Ebre són una de les 100 millors destinacions sostenibles del món. Així ho ha decidit recentment l'associació internacional Global GreenDestinations, en reconeixement a la seva gran biodiversitat i als seus valors mediambientals. Un reconeixement que coincideix amb el primer aniversari de la marca Terres de l'Ebre-Reserva de la Biosfera.
Aquest dilluns el sector turístic ho ha celebrat en una trobada organitzada conjuntament pel Patronat de Turisme de la Diputació i pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE). L'acte ha tingut lloc al restaurant Antic Molí d'Ulldecona, el qual recentment ha estat reconegut amb una estrella Michelin i el seu xef, Vicent Guimerà, ha estat distingit cuiner de l'any.
Tot i que el lliurament d'aquest guardó va tenir lloc a Eslovènia durant el mes de setembre, prop de 200 persones s'han aplegat aquest matí en una trobada que ha servit per fer extensiu aquest reconeixement a tots els agents públics i privats de l'àmbit turístic de les quatre comarques ebrenques. El nou distintiu arriba coincidint amb el primer aniversari de la marca Terres de l'Ebre-Reserva de la Biosfera que ja ha acreditat un centenar d'empreses i institucions. Totes elles, des d'aquest dilluns, tenen també el segell de la Global GreenDestination.
En aquest sentit, el president de la Diputació, Josep Poblet, ha destacat que aquest reconeixement internacional és fruit de "l'esforç col•lectiu i la feina coordinada" del sector turístic de les Terres de l'Ebre en el seu conjunt. I ha assenyalat que "cal una complicitat permanent amb tots els agents del sector turístic per reeixir amb l'estratègia".
En aquest acte, l'IDECE ha estat acreditat amb el segell de la GLOBAL GREENDESTINATION. (12.12.2016)

07.12.2016 Balanç de navegabilitat any 2016

Navegació tram Ascó-Amposta
Embarcacions 2.763
Piragües 15.429
Usuaris 37.419
(07.12.2016)

05.12.16 Presentació del pla per disminuir l'erosió de la costa

El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han presentat aquest dilluns un projecte conjunt per disminuir el retrocés de la línia de la costa al Delta de l’Ebre. El pressupost és de 2,5 milions d’euros, el 60% del qual s’ha sol•licitat a Europa a través del Projecte Life. El pla preveu, entre d’altres, actuar en tres quilòmetres de platja del terme municipal de Deltebre, on els efectes de l’erosió són molt visibles.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha explicat que aquesta proposta és“excepcional” perquè institucions i organitzacions de diferents àmbits s'han posat d'acord per fer front conjuntament a l'erosió del Delta: "La nostra obligació és actuar. Per això hem portat el projecte a Europa: volem utilitzar la millor tecnologia per garantir la salut del Delta", ha dit. Rull ha destacat que la voluntat del Govern és “actuar amb cirurgia operativa en contra els efectes del canvi climàtic”. El conseller ha avançat que en cas de no rebre l’ajut europeu, el projecte es tirarà endavant igualment i s’ha compromès a trobar el finançament necessari.

El projecte, que s’anomena Life 2016 NBS Coastplan, el coordina l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en són socis el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l'Ebre, la UPC i la Universitat de Còrdova.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat el fet que per primer cop l’Ajuntament participa en un projecte Life: “Ho fem amb un tema tan cabdal com és la regressió en el nostre terme municipal, que ens afecta de l’ordre de 5 metres l’any de mitjana”. Soler ha precisat que, en cas de rebre el finançament europeu, el projecte començaria l’octubre de 2017 i finalitzaria el desembre de 2021.

Actuació en 3 quilòmetres de costa

Durant el projecte es desenvoluparan diverses actuacions amb l’objectiu de disminuir l’erosió costanera; millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals; incrementar la resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme.

Les accions que es preveuen desenvolupar són:
• Alimentació d’un tram de 3 quilòmetres de costa, entre la urbanització de Riumar i la punta del Fangar, a través del dragatge de la platja i posterior aportació de sorra. També es recuperaran 40 hectàrees de llacunes.
• Planificació de la recuperació d’un braç secundari del riu per aportar aigua i sediment a la costa en retirada, disminuir el procés d’erosió i incrementar la resiliència contra el canvi climàtic. Aquesta acció es durà a terme a través de la renaturalització d’hàbitats i la creació d’un corredor verd i d’ús per al turisme.
• Optimització hidrològica de la badia del Fangar (inclosa a la Xarxa Natura 2000) per millorar la qualitat ecològica de l’aigua i augmentar la diversitat de peixos (ictiofauna).
• Elaboració d’un pla del nord del delta, que inclou la franja de 6 quilòmetres de costa que va des de la punta del Fangar fins a Riumar (platja i llacunes rere la platja). Aquest pla, que redactarà la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, reunirà les accions que siguin factibles per incorporar-les en la planificació pública.

El professor d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, Agustí Sánchez-Arcilla, ha detallat que l’objectiu és “renaturalitzar el territori” a través d’accions concretes com són “aportar sorra en un tram petit de platja perquè duri el màxim i veure com es comporta; aprofitar una gestió intel•ligent de l’aigua a la badia del Fangar, i fer un pla que prioritzi les accions que millor resultats donin”.

A la presentació també hi han assistit la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra; el president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Francesc Casanova; el cap de costes de Tarragona de la Direcció General de la Costa i el Mar, Alfons Fors, i membres del govern municipal de Deltebre.
(05.12.2016)

02.12.2016. JORNADA DE TURISME AL TERRITORI SÉNIA. SANT CARLES DE LA RÀPITA

Oleoturisme al Territori Sénia. Ponent: Jaume Antich
Jornades Europees de Patrimoni. Ponent: TereAdell
Productes turístics del Territori Sénia :
1. Art rupestre llevantí al Territori. Ponent: Agustí Vericat
2. Productes turístics a les nostres muntanyes. Ponent: Alberto Moragrega
3. Parcs Naturals. Ponents: Josep Mª Forcadell i Xavier Abril
4. Transformant la gastronomia en producte turístic. Ponent: Kevin Salvador
5. Associació empresaris turístics Morella i comarca. Ponent: Joaquin Deusdad
6. Model de cooperació Estació Nàutica de la Ràpita. Ponents: Joan Barberà i Jordi López

Conveni marc entre la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya en matèria de Turisme.
Joan Aregio, secretari d’empresa i competitivitat de la Generalitat de Catalunya
Francesc Colomer, secretari autonòmic de turisme de la Generalitat Valenciana
(02.12.2016)

02.12.2016 PRESENTACIÓ D’EURECAT A LES TERRES DE L’EBRE.

En aquesta jornada de presentació a les Terres de l’Ebre, Eurecat dona a conèixer els seus àmbits d’especialització i quins són els reptes que hauran d’afrontar les empreses en la denominada Indústria4.0. També, alguns dels instruments que el centre posa a disposició de les pimes per ajudar-les a innovar.
(02.12.2016)

02.12.2016. REUNIO AMB LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE.

Temes:
Actuacions envers la plaga del cargol poma.
Preparació propera campanya de navegabilitat a l’Ebre.
Projecte Life-Migratoebre.
(02.12.2016)

02.12.2016. LLIURAMENT DELS PREMIS EMPREN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA.

Un total de 15 projectes empresarials del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre han estat reconeguts en la quarta edició dels Premis Emprèn, un certamen que la Diputació de Tarragona convoca anualment per fomentar l'esperit emprenedor i la innovació i promoure l'economia del territori amb la creació de noves empreses. La dotació total dels Premis Emprèn és de 35.000 euros. El lliurament d'aquests guardons s'ha dut a terme aquest divendres a la tarda a l'Auditori Diputació, en un acte encapçalat pel president de la institució, Josep Poblet, i en el qual el director de l'acceleradora d'empreses start-up Wayra, de Telefónica, Julián Vinué, ha pronunciat la conferència Com afrontar una ronda d'inversió.

Mediterranean Sake, elaboració de sake japonès a partir d'arròs del Delta de l'Ebre; Prokey Drinks, una beguda probiòtica a base de kèfir d'aigua; Ebredrone, una empresa especialitzada en drons; Estudi Nua SCP, d'arquitectura i disseny, i EP!, una empresa de gestió de projectes i formacions en temes socials i de salut, són els guanyadors de l'edició d'enguany dels premis. A més, deu projectes més d'arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han obtingut un reconeixement.
(02.12.2016)

29.11.2016. REUNIÓ DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE.

Al Museu de Tortosa participem en la reunió ordinària de la CTUTE.
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el projecte per construir un nucli zoològic al Mas del Maco, a Tivissa (Ribera d’Ebre).
L’àmbit que acollirà la instal•lació és una parcel•la de 143.018 m2, situada al sud del terme municipal, lluny del nucli urbà, i a tocar del terme de l’Ametlla de Mar. Es tracta d’un paisatge rural de muntanya, amb arbres de secà avui abandonats, estructurat amb bancals de murs de pedra seca per adaptar el desnivell als usos agrícoles. En part de la finca també es troben pinedes amb un frondós sotabosc i elements patrimonials com un pou de reg, una bassa petita i una barraca de pedra seca.
Entre les edificacions que s’hi poden trobar hi ha l’originària, el Mas del Maco, de 257 m2 i que ha sofert ampliacions i afegits amb el temps. Actualment, té diverses construccions annexes al seu cos principal, de planta baixa amb planta primera. En conjunt, la superfície construïda suma 812 m2. L’accés a la finca es pot fer des de la C-44, sortint de Tivissa, o des de l’N-340 al seu pas per l’Ametlla de Mar.
Conservació de la finca i els bancals
El projecte preveu implantar un nucli zoològic rehabilitant i adequant el mas i els seus annexos, així com mantenint les masses forestals i els antics bancals agrícoles.
La Comissió d’urbanisme ha valorat les mesures correctores de l’impacte paisatgístic que incorpora el projecte i el fet que respecti tots els elements existents a la finca. La implantació d’aquest nucli zoològic incentivarà l’economia de Tivissa i ampliarà l’oferta turística, reforçant l’aposta per l’agroturisme i les rutes verdes

(29.11.2016)

(29.11.2016) PLA DIRECTOR DELS "MASETS" A LES TERRES DE L'EBRE. COMARCA DEL BAIX EBRE

A continuació de la reunió de la Comissió territorial d’Urbanisme, e, participem en la Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Director de les construccions agrícoles tradicionals de les terres de l’Ebre, en aquest cas en l'àmbit comarcal del Baix Ebre amb presència dels alcaldes de la comarca i dels responsables i tècnics d'urbanisme del Departament (29.11.2016)

21.11.2016 ASSITÈNCIA A LA PRESENTACIÓ DEL BUTLLETÍ DEL 3R TRIMESTRE DEL 2016 CÀTEDRA D'ECONOMIA LOC

CONCLUSIONS:
1. Continua el creixement encara que menys que a Catalunya.
2. Creixement sectorial global a destacar construcció i Hostaleria-turisme.
3. Atur segueix baixant clarament, amb problemes per reduir volums als mes joves
4. Taxes d’atur heterogènies amb convergència interterritorial (p.ex. La Sénia) i casos molt rellevants com Batea.
5. Les xifres de contractació augmenten, amb un augment pes de la indefinida
6. Pujada contractes temporals de durada < 3 mesos.
(21.11.2016)

12-11-2016. EL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA VIATJAT EN EL PRIMER TREN DE BARCELONA QU

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha qualificat d’”històric” el fet que aquest dissabte, per primer cop i després d’anys de reivindicació territorial, els trens Euromed s’aturen a l’estació de l’Aldea (Baix Ebre). Rull, que ha fet el trajecte amb el primer tren que ha sortit de Barcelona a les 9 del matí i ha arribat a l’Aldea a les 10.36, ha insistit que la Generalitat ha pres la iniciativa de finançar amb 1,6 milions d’euros la parada dels Euromed a l’Aldea pel servei “deficient” de l’R16 de Rodalies. “És una línia que no presta el servei amb els estàndards de qualitats desitjats i per això hem plantejat aquesta mesura de xoc entre les Terres de l’Ebre i Barcelona, amb l’objectiu d’aconseguir fiabilitat i guanyar temps de trajecte de manera molt substancial”, ha dit.
(12.11.2016)

REUNIO DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Temes tractats
1. Execució de les accions previstes i replantejament del projecte
2. Organització del 3r Comitè Científic del projecte LIFE MIGRATOEBRE
3. Preparació de l’Informe Progress Report
(07.11.2016)

NIT DE LA PESCA CATALANA A SANT CARLES DE LA RÀPITA

(ACN) Els XXVIII guardons de la Pesca Catalana, que atorga anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, han reconegut tres dones molt vinculades al sector pesquer: Carmeta Barberà Margalef, Isabel Comí Buil i Maribel Cera Chillida. Totes tres han rebut la Medalla de la Pesca Catalana durant l'acte de lliurament d'aquests premis que s'ha fet aquest dissabte alMuseu de la Mar de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita.També s'ha endut aquesta medalla Miquel Martí Llambrich, director del Museu de la Pesca des de 1991 i de la Fundació Privada Promediterrània. Enguany, el Departament ha concedit la Placa de la Pesca catalana per a l'any 2016 a Repsol i al programa MeteoMauri de Catalunya Ràdio.
L'acte de lliurament de la XXVIII edició dels guardons de la Pesca Catalana ha estat presidit pel vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.
(05.11.2016)

03.11.2016 REUNIO DEL CONSELL DE MARCA TERRES DE L’EBRE

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ens ha convocat com a membre del Consell de Marca Terres de l’Ebre a la reunió ordinària.
Com a fets destacats, s’ha posat l’accent en valorar el guardó a les nostres Terres per part de GLOBAL GREEN DESTINATIONS.

S’ha fet balanç de la temporada amb unes bones dades: 1316000 pernoctacions, amb una estada mitjana de 3,1 dies, destacant el turisme d’interior (català i estatal) 68 %, 16 % francès i 5 % Països Baixos.
S’han aprovat els convenis amb els Ajuntaments i Consells Comarcals i les subvencions a ens públics i entitats privades d’acord amb les bases aprovades el seu dia.
(03.11.2016)

REUNIÓ DEL PLA D'ACCIÓ CLIMÀTICA DEL DELTA DE L'EBRE

Participació en l'elaboració del PACDE als efectes de disposar d'unes directrius i accions concretes de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Projecte LIFE EBRO ADMICLIM coordinat per la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita. (03.11.2016)

La Generalitat reformarà l'embarcador de Tortosa per impulsar les activitats al riu


La infraestructura es remodelarà per activar els esports nàutics i el turisme i integrar-la al passeig fluvial i la ciutat
El projecte en licitació té un pressupost de 88.000 euros i un termini d’execució de dos mesos (31.10.2016)

Els vuit trens Euromed faran parada a l'Aldea a partir del 12 de novembre

A partir del 12 de novembre vuit trens Euromed faran parada a l’estació de l’Aldea. Aquesta mesura, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) per millorar els serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre, permetrà reduir el temps del trajecte entre l’Aldea i Barcelona a 1 hora i 40 minuts. El preu del bitllet senzill serà de 12 euros, el mateix que el dels trens de Regionals, i la resta de condicions d’accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromed.
HORARIS:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/10/28/18/36/d41e0f9c-672b-441e-babe-56d2d4dcdafa.pdf (31.10.2016)

LO RIU ES VIDA AL PROGRAMA "TEMPS D'AVENTURA" CANAL E3

Temps d'aventura
Data i hora: 24 octubre 14:48
Entre Flix i la desembocadura, l’Ebre acumula una gran quantitat de punts d’interès. Els castells, els escenaris de la batalla, l’assut de Xerta o les reserves de fauna i flora en són alguns. Descobrir-los en caiac és la manera més directa. S’hi pot observar com de present és l’amenaça del Pla Hidrològic i com es vol potenciar el turisme actiu i la navegabilitat que havia tingut.
Dijous a les 22:30 a Esport3

(28.10.2016)

MUSEU DE TORTOSA. INAUGURACIO EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A TORTOSA

Exposició Migratoebre. Per un riu ple de vida
Data: 28/10/2016 - 27/11/2016
Lloc: Sala Antoni Garcia
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 13.30h. Dissabtes de 16 a 18.30h Diumenges i festius d'11 a 13.30h
Inauguració el 28 d'octubre a les 19.30 h, a la sala Antoni Garcia del Museu.
(28.10.2016)

Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova : 28/10/2016 a 29/10/2016

Assistència de l'IDECE a la 185a edició de la Fira (28.10.2016 - 30.10.2016)

Món local i Govern reivindiquem el traspàs de la gestió de Rodalies i Regionals Renfe

Més de 200 alcaldes i alcaldesses de Catalunya s’han aplegat aquest migdia al Palau de la Generalitat en un acte per reclamar el traspàs íntegre del servei de Rodalies al Govern de la Generalitat.

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dit que “és el moment de dir prou. De queixar-nos, però de dir que hem de passar a l’acció com a país junts, perquè tenim raó, perquè tenim dret a fer-ho, perquè els nostres ciutadans exigeixen que ho fem i perquè estem preparats”, perquè “ja no és una qüestió de puntualitat, sinó que és una qüestió de dignitat”.

De la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que el proper 28 d,octubre el Govern presentarà un recurs contenciós administratiu contra l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) davant l’Audiència Nacional perquè “se l’insti a invertir d’una vegada per totes, perquè la Generalitat és titular d’un servei impossible”. L’obertura de la via judicial arriba després que l’Adif no atengués el requeriment previ que l’Executiu va presentar al juliol instant-lo a realitzar les actuacions necessàries per garantir un servei en condicions. I és que no només no s’ha executat el Pla de Rodalies 2008-2015 (s’ha executat només un 10% dels 4.000 milions d’euros pactats), sinó que el 2015 només es va executar un 26% dels pressupostos i de gener a juny d’enguany només s’ha executat el 9% del pressupost de tot el 2016. I només estan en servei un 4,1% de les actuacions previstes al Pla d’inversions que es va pactar l’any 2013 i que identificava les mancances de la xarxa i planificava les actuacions a dur a terme per corregir-ho.

La manca d’inversió d’Adif al sistema de Rodalies de Catalunya ha comportat un deteriorament important del servei ferroviari. Entre 2012 i 2016 hi ha hagut 1.597 incidències vinculades al mal estat de la infraestructura, en què s’han vist implicats 45.392 trens i més de 5,6 milions d’usuaris. I la puntualitat ha passat del 94 al 86 per cent a Rodalies i del 58 al 47 per cent al servei de Regionals. Una xifra que contrasta amb la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que és del 99 per cent.
(26.10.2016)

PREMIS IDECE 2016

Aquest dimarts, 18 d’octubre, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit, juntament amb el vicepresident de l’IDECE, Antoni Ferré, el lliurament dels guardons de la 5a edició del Premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre. En l’acte, hi ha participat també el director de l'IDECE, Joan Martín Masdéu, i de la coordinadora territorial de Joventut, Norma Pujol.

En aquesta 5a edició hi han participat un total de 24 treballs, que consoliden la implicació de l’alumnat dels diversos instituts de les quatre comarques ebrenques, aquests guardons que pretenen reconèixer la creativitat i l’esforç de l’alumnat dels cicles formatius de Grau Superior en els seus treballs de recerca i crèdit de síntesi – projecte, elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d’interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l’Ebre.

“La toponímia asconenca en l’obra de Carmel Biarnés i Andreu Carranza. Proposta de rutes literàries” de Montserrat Ferrús d’Ascó i estudiant a l’Institut de Flix, ha estat el treball guanyador d’aquesta nova edició del Premi IDECE, que ha rebut el primer premi dotat amb 1.500€.
El segon premi, dotat amb 1.000 €, ha estat per al treball “La història submergida del Delta de l’Ebre”, de Mar Mateu de l’Institut Els Alfacs de la Ràpita; mentre que el tercer premi també ha estat per a un altre alumne del mateix institut, Guillem Garriga pel treball “Reciclar per reutilitzar les petxines de mol•luscs. Una oportunitat de negoci que ens dóna la mar de l’Ebre”, dotat amb 700€.
I, finalment, el quart premi dotat amb 500€ ha estat per l’obra “52 x 52” de Laura Castell d’Ulldecona i estudiant de l’Institut Joaquim Bau de Tortosa.
(19.10.2016)

REUNIO DEL CONSELL DE DIRECCIO DE LES TERRES DE L'EBRE

Reunió ordinària del Consell de Direcció amb el Sr. Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre per tractar els assumptes que hi ha a l'agenda de les diferents delegacions territorials.
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, juntament amb els representants territorials que conformen el Consell de Direcció, han comprovat aquest matí, abans de la reunió ordinària mensual, l’estat de les obres del nou edifici de la Generalitat a Tortosa.
Les obres “continuen avançant dins els terminis previstos per acabar l’obra civil entre finals d’aquest 2016 i primers de 2017, quan començaran amb l’equipament interior, per poder entrar en funcionament el segon semestre del 2017 i centralitzar tots els serveis per facilitar i millorar l’atenció a la ciutadania” – ha comentat Xavier Pallarès.

D’altra banda, la sessió del Consell de Direcció ha fet un repàs a les diverses actuacions dels departaments de la Generalitat a les comarques ebrenques, entre els quals hi destaca el debat per definir, o bé la creació d’una Taula de Mobilitat (TM), o bé la creació d’una Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a les Terres de l’Ebre.
En aquest sentit, el delegat del Govern ha explicat que “la constitució d’una ATM suposa un nou consorci, que la RSAL no permet actualment, i que hauria de tenir un 85% de participació de la Generalitat i un 15% dels ajuntaments i consells comarcals, per tant, les limitacions jurídiques i econòmiques són molt importants i només seran superables amb el suport i el consens de tot el territori, mentre que la Taula de Mobilitat és una eina més viable i eficaç”. De moment, el Govern estudia quina de les dues opcions genera més consens i sigui més fàcil de gestionar “ja que també caldrà valorar si l’ATM ens solucionarà els problemes del transport ferroviari si Renfe no fa la inversió de desdoblar la via, entre d’altres qüestions que estudiem i posem a debat per arribar al màxim consens” – ha avançat Xavier Pallarès

Al mateix temps, el Govern també està valorant quina és la millor solució per a l’actual situació dels animals salvatges de l’Illa dels Bous, que han patit les conseqüències de manca de menjar a l’Illa a causa de la sequera dels darrers mesos. En aquest sentit, el delegat del Govern ha explicat que estan valorant la possibilitat “de mantenir-los a l’Illa dels Bous, on han viscut tota la vida, i estudiar com separar-los, mascles i femelles, per controlar la reproducció, ja que l’espai és limitat i no pot assumir més exemplars”. Amb tot, Xavier Pallarès ha destacat que es tracta d’animals salvatges, per la qual cosa cal ser previsors a l’hora d’apropar-se a aquests exemplars, i la qual cosa impedeix que siguin traslladats o reubicats a d’altres espais sense vulnerar la llei.


(18.10.2016)

LLIURAMENT DEL V PREMI PER AL FOMENT DE LA PROJECCIO DE LES TERRES DE L'EBRE

Aquest premi recompensa la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior dels centres educatius de les Terres de l’Ebre sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. Concretament, pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, que presentin treballs elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d’interès social en el desenvolupament de les Terres de l’Ebre.

El premi IDECE compta amb una aportació econòmica (3.700 €) , que es reparteix entre els quatre primers treballs més ben valorats per un jurat de professionals dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Ensenyament, d’Empresa i Ocupació i de Joventut de les Terres de l’Ebre i del propi IDECE.
(18.10.2016)

REUNIO AMB COMISARI DE LA CHE

Seu de la CHE a Saragossa.
Reunió amb el Comissari de la Confederación Hidrogràfica del Ebro per tal de preparar la propera campanya 2017 de navegació a l’Ebre i coordinar accions en la lluita contra el cargol poma i musclo zebrat.
En la mateixa reunió es tractaren els expedients d’obres del programa LIFE MIGRATOEBRE.
(14.10.2016)

Reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

A l'Espai KM 0 d'Amposta participem en la reunió ordinària de la CTUTE. (13.10.2016)

Pla Director dels "Masets" a les Terres de l'Ebre

A la tarde, participem en la Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Director de les construccions agrícoles tradicionals de les terres de l’Ebr, en aquest cas en l'àmbit comarcal del Montsià, amb presència dels alcaldes de la comarca i dels responsables i tècnics d'urbanisme del Departament (13.10.2016)

Taula de Treball Mobilitat

A les 13 h
Reunió amb el President del CESTE Sr. Josep Mª Franquet per preparar la 1º reunió de la taula de treball sobre Mobilitat i Corredor Mediterrani . La pràctica totalitat de membres del CESTE han mostrat la seva voluntat de participar-hi.
(13.10.2016)

6.10.16 Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en farà el suport administratiu • La majoria de les mesures de l’estudi de millora del transport públic de 2014 estan executades i el Departament ja treballa en un Pla Director de la Mobilitat que també es consensuarà amb el territori El Departament de Territori i Sostenibilitat crearà la Taula de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat. L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) en farà el suport administratiu. La voluntat del Departament és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari. En aquest sentit, el projecte de la T-Mobilitat permetrà assolir, durant els pròxims dos anys, l’objectiu d’un únic sistema tarifari integrat a tot Catalunya. El Govern està desplegant un nou model tecnològic i tarifari per a tot el país que s’implementarà entre els anys 2017 i 2018. Abonaments a preu de bitllet integrat Mentre no s’assoleix la integració tarifària única, Territori i Sostenibilitat ha creat diversos abonaments que han reduït el preu del transport públic fins a situar-lo al preu de les integracions tarifàries. A les Terres de l’Ebre, la targeta T-10/120 permet fer tots els viatges amb autobús urbà i interurbà a 1 euro el trajecte. També s’ha avançat en la millora del règim tarifari dels serveis que comuniquen les Terres de l’Ebre amb Tarragona i Barcelona, amb l’establiment d’uns abonaments de 10 viatges que han reduït el preu dels bitllets fins a un 50% respecte el títol senzill. S’han millorat les condicions tarifàries dels serveis ferroviaris regionals amb importants reduccions sobre la tarifa del bitllet. I s’ha treballat, a més, en la millora de la intermodalitat i la integració tarifària amb els serveis urbans de Tortosa i Amposta i els serveis interurbans. Substitució dels trens Tots aquests avantatges tarifaris estaven inclosos en l’estudi de millora del transport públic del 2014, així com altres relacionats amb els serveis i la millora del material mòbil, com la substitució dels trens de la sèrie 470 de les línies R15 i R16 per trens de la sèrie 447 amb l’interior remodelat. La majoria de les mesures estan ja fetes o en execució, com la nova parada de bus a l’estació de tren de l’Aldea i la coordinació dels horaris entre els serveis de transport de bus i els regionals de l’R16, així com en la millora de la qualitat dels serveis ferroviaris; la constitució d’un grup de treball per estudiar la configuració de nous serveis sobre l’ample internacional; i la millora dels serveis regionals mitjançant la variant del Corredor Mediterrani. En el marc de la Taula de la Mobilitat, el Departament ha començat a treballar aquest octubre en la redacció del Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Terres de l’Ebre, tal i com va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en una recent visita a aquestes comarques. El PDM servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com el transport privat. El document es redactarà després d’un procés participatiu per garantir el màxim consens amb el territori. (06.10.2016)

Fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible

CONVOCATÒRIA DE LES COMISIONS DE TREBALL, ENTITATS I EMPRESARIS 5 OCTUBRE 2016
5 octubre, de 10:00 a 13:00 h. Taules sectorials de les diferents línies estratègiques i tractament de les propostes formulades pel Fòrum el dia anterior.
(05.10.2016)

Fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible

Reunió del Fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible per treballar l’Estratègia dels pròxims cinc anys i definir el Pla d’Acció per presentar la candidatura.


4 octubre, de 10:00 a 14:00 h.
Conclusions del II Pla d’Acció i proposta bàsica del nou Pla d’Acció.
(04.10.2016)

NETEJA EMBARCACIONS IDECE

L'IDECE procedeix a la neteja de les embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu en prevenció dels riscos de cargol poma i musclo zebrat. (28.09.2016)

Les Terres de l'Ebre, escollides com una de les 100 millors destinacions sostenibles del món

El guardó reconeix el turisme responsable i verd de l'indret
L'associació internacional Global Green Destinations ha escollit les Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món. El President del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer, va recollir el guardó que acredita la ditinció aquest dimarts a la nit en un acte celebrat a Ljubljiana, capital d’Eslovènia.

El guardó a les 100 millors destinacions sostenibles del món té com a objectiu enfortir el perfil d’aquests indrets envers el turisme responsable i verd. (27.09.2016 - 28.09.2016)

REUNIO DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Reunió per informar de l'estat dels projectes. (22.09.2016)

REUNIO CONSELL DE DIRECCIO TERRES DE L'EBRE

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest matí la sessió ordinària del Consell de Direcció de la Generalitat al territori en què han valorat la trobada ahir a València dels representants institucionals i sectors socioeconòmics de Catalunya i el País Valencià, per reivindicar d’una vegada per totes la implementació del corredor mediterrani. La reivindicació des de Catalunya d’una “calendarització definitiva i real d’un projecte que és una oportunitat per als sectors socioeconòmics dels dos territoris, Catalunya i el País Valencià, i especialment per a les Terres de l’Ebre, zona de cruïlla i que també hem de ser beneficiaris de l’impacte econòmic que suposarà la infraestructura” – ha destaca Xavier Pallarès. (20.09.2016)

València i Catalunya s’alien per impulsar el turisme conjuntament

La Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya acaben de signar un conveni de col·laboració en matèria de turisme, i a partir d’ara els dos territoris potenciaran l’intercanvi d’experiències i desenvoluparan estratègies conjuntes d’impuls i promoció del sector turístic.

Aquest conveni de col·laboració referma i consolida les iniciatives turístiques que ja es duen a terme en els espais i productes turístics que comparteixen Catalunya i el País Valencià per la seva confluència geogràfica, cultural i lingüística. (19.09.2016)

Cimera Catalunya/País Valencià per fer front comú pel Corredor Mediterrani

Els assistents a la cimera han acordat exigir al Ministeri de Foment un Corredor “d’alta capacitat, eficient, capil·lar i connectat amb la resta de territoris, que sigui multimodal i digitalitzable”. També han acordat demanar a l’Estat que concreti la configuració tècnica de la infraestructura, que es redacti una agenda creïble d’inversions que acceleri l’execució del Corredor i la creació i nomenament d’un coordinador tècnic d’execució de la infraestructura, que coordini administracions, operadors i agents econòmics.

Finalment, s’ha decidit acordar actuacions conjuntes dels dos governs per demanar a l’Estat que executiu de manera urgent actuacions a la via, especialment al tram Castelló-Tarragona, i demanar també a la Unió Europea que tingui una atenció especial a les actuacions que es facin del Corredor i que depenguin tan de l’Estat espanyol com del francès.

A la cimera d’aquest matí han participat el plenari de la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani, constituïda el 26 de maig passat, i del Fòrum Valencià del Corredor Mediterrani, creat el 6 de març. Es tracta de dos espais integrats per representants de tots els sectors implicats en aquesta infraestructura, com ara cambres de comerç, sindicats, patronals, universitats, administracions locals, diputacions i partits polítics. Per part de la Generalitat Valenciana, a banda del president Ximo Puig també hi ha pres part el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador
(19.09.2016)

REUNIO DEL CONSELL RECTOR DE L'IDECE

Territori i Sostenibilitat iniciarà aquest
octubre la redacció del Pla Director de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
 El conseller Rull anuncia aquest dimecres l’impuls del pla en el
marc del Consell Rector de IDECE
 El document s’elaborarà mitjançant un procés participatiu per
garantir el màxim consens amb el territori (14.09.2016)

ELECCIO DE JOSEP Mª FRANQUET COM A PRESIDENT DEL CESTE

El Dr. JOSEP Mª FRANQUET I BERNIS ha estat reelegit President del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre en la darrera reunió celebrada el passat dia 12 de setembre. JOSEP MARIA FRANQUET i BERNIS (Tortosa, 1950), és Enginyer Superior Agrònom per la Universitat Politècnica de València (1974), Doctor en CC. Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1995), Enginyer Tècnic en Explotacions Agropecuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997) i Doctor en Arquitectura per la Universitat Internacional de Catalunya (2007). Té el reconeixement professional d’European Engineer (EUR-ING, 1993). Ha estat assessor del Parlament de Catalunya per a temes hidrològics (1991) i d’organització territorial (2000), vocal per Tarragona del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms (1980-1990), vocal de la Cambra Agrària de Tarragona i President de l’Institut d’Estudis Dertosenses. Des de 1976 és Professor-Tutor de l’àrea de Matemàtiques i Estadística de la Divisió d’Economia i de Direcció i Administració d’Empreses del Centre Associat de Tortosa-UNED, del qual és actualment Director, així com Director del Campus Nord-est (Catalunya i Balears). També, des del curs 1999/00 al 2005/06 fou Professor Associat de la Universitat Internacional de Catalunya de l’àrea d’Hidràulica, Regs i Projectes. Ha sigut Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa i Vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre, així com membre del Consell Rector fundacional de l’IDECE i, també actualment President del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Ha estat Ponent de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (1995) i de la Universitat Tècnica d’Estiu de Catalunya (1995). És autor de nombrosos articles tècnics i més de 30 llibres i monografies sobre diverses matèries com ara agricultura, construcció, hidràulica, planificació territorial, administració local, narrativa, matemàtiques, climatologia, piscicultura, psicologia, topografia, folklore, poesia i economia.
En la mateixa reunió es va acordar diverses taules de treball sobre navegabilitat, mobilitat i desenvolupament del PEEOTE.
Franquet, persona de reconegut prestigi i consens s'ha mostrat especialment motivat per impulsar el Consell com a eina de desenvolupament. En Consell Rector de l'IDECE de data 14 de setembre, la proposta del CESTE també ha estat aprovada per unanimitat. (14.09.2016)

CONSELL RECTOR DE L'IDECE

Amb la presència del conseller Rull, el Delegat del Govern a TTE Xavier Pallarés, l'Alcalde de Tortosa Ferràn Bel, el Secretari d'Infrastructures Ricard Font i el Director de Polítiques Ambientals Ferràn Miralles
PUNTS TRACTATS:
Nomenament del Sr. Franquet com a President del CESTE
Reptes immediats:
a) Els problemes de la navegació a l’Ebre:Cargol poma i algues.
b) Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.
c) Relacions amb el Parc natural dels Ports.
d) Corredor del Mediterrani.
(14.09.2016)

Reunió de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Flix
Entre els temes tractats als punts de l'ordre del dia, hi havia els relacionats amb el Pla de Conca de l'Ebre impulsat per l'Estat Espanyol i els treballs de descontaminació del pantà de Flix.
Al respecte d'aquestes dos qüestions, en declaracions posteriors a la reunió, el conseller Josep Rull va explicar que “estem acabant de tramitar el recurs contenciós administratiu” contra el Pla de conca de l’Ebre que impulsa l’Estat amb la voluntat de “protegir els cabals ecològics del riu”. El conseller també va valorar les tasques de descontaminació que s’estan duent a terme a Flix. “Farem un seguiment exhaustiu d’aquests dos temes perquè són les dues prioritats bàsiques en matèria ambiental a les Terres de l’Ebre”, ha assegurat Rull, qui va retreure al Ministeri de Medi Ambient la manca d’informació. (14.09.2016)

JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DELS PORTS

En la reunió es tractaren temes com informes del President i Vicepresident, informació sobre visitants al parc, i una xerrada a càrrec de Joan Moisés, alcalde de La Sénia sobre dinamització del territori. (13.09.2016)

REUNIO DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

PUNTS TRACTATS:
Proposta elecció president del CESTE.

Donar compte de les actuacions al si del CESTE i l’IDECE període agost’15 fins agost’16.

Taula de Treball Navegabilitat.

Taula de Treball Mobilitat.

Taula de Treball Pla Estratègic (PEEOTE).
(12.09.2016)

REUNIO DE LA TAULA ESTRATEGICA DEL CORREDOR MEDITERRANI

ACN

Els presidents català i valencià, Carles Puigdemont i Ximo Puig, es reuniran en una cimera “d’altíssim nivell” a València el proper 19 de setembre per reclamar a l’estat espanyol que impulsi definitivament el corredor mediterrani ferroviari. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ho ha anunciat aquest dijous en una trobada de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani (CMED) i ha destacat que la “voluntat” del Govern és “buscar complicitats i sinergies” amb el País Valencià i altres territoris com les Illes Balears, Múrcia, Andalusia, Aragó o la regió francesa d’Occitània per defensar aquesta infraestructura. El conseller ha afegit que el president Puigdemont estarà acompanyat d’una delegació catalana d’un centenar de persones pertanyents a grups parlamentaris i entitats civils com cambres de comerç i col·legis professionals, que es trobaran a la cimera amb els seus homòlegs valencians.

En unes declaracions als mitjans de comunicació aquest migdia al Palau de Pedralbes, on ha tingut lloc la trobada de la CMED, Rull ha assenyalat que la Taula vol dissenyar un document de síntesis del corredor mediterrani que estarà enllestit a l’octubre. La CMED seguirà fent a partir de llavors seguiment de les novetats que hi hagi al voltant del corredor mediterrani davant de l’estat espanyol i davant de la Unió Europea.

“Si anem junts i sincronitzats i podem treballar plegats, som imparables, això ha de quedar clar. Per això volem tenir la feina enllestida el mes d’octubre, perquè el proper ministre de Foment del govern espanyol es trobi sobre de la taula que les prioritats de Catalunya són el corredor mediterrani i les Rodalies i Regionals”, ha conclòs Rull. El conseller ha recordat que desenvolupar aquest eix ferroviari significa generar prosperitat econòmica, crear llocs de treball i millorar l’Estat del Benestar. (08.09.2016)

INAUGURACIO DEL CENTRE DE TECNIFICACIO DE REM DE TORTOSA

President Puigdemont: "El Centre de Tecnificació de Rem de Tortosa és un equipament de país"
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquesta tarda a Tortosa el Centre de Tecnificació de Rem, que ha definit com “un equipament de país”, perquè va en la línia de “l’excel·lència i l’equilibri territorial”. “A tot el país hem de fer coses que liderin a nivell nacional i internacional i aquest equipament n’és un exemple”, ha reblat.

El cap de l’Executiu ha explicat que “quan posem en marxa un equipament d’aquestes característiques hi ha un efecte multiplicador per als beneficiats, en primer lloc els atletes, i la gent que competeix”, i ha afegit que “d’això se’n deriven conseqüències molt positives per al conjunt del país”, com ”la creació de llocs de treball qualificats, formació associada a aquests llocs de treball qualificats i, per tant, creació de riquesa i distribució de la riquesa”. El president ha destacat també el que representa la posada en funcionament d’aquest centre de tecnificació a Tortosa per a “l’equilibri territorial i l’equilibri i la cohesió social”. (04.09.2016)

L’IDECE AMB EL MÓN LOCAL

L’IDECE assisteix a l’acte de suport del món local al pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de Salou.
Una àmplia, diversa i representativa mostra del món local, turístic i empresarial del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha aplegat aquest dimecres al migdia a la Diputació de Tarragona per donar suport unànime al manifest impulsat per aquest organisme en favor del pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de Salou. El text valora positivament l'aprovació inicial, el passat 30 de juny, del pla urbanístic que ha de definir el projecte del Centre Turístic Integrat, anteriorment conegut com Barcelona World, i fa una crida a les forces econòmiques i socials, a les administracions i a la ciutadania en general per continuar-hi treballant: "És el tret de sortida d'un gran projecte necessari per a les nostres comarques, pel que representa de diversificació de l'oferta turística, de dinamització de la nostra economia i, molt principalment, de creació de milers de llocs de treball".

Municipis costaners del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, capitals de comarca i consells comarcals signen un manifest impulsat per la Diputació on es destaca l'avantatge econòmic i social vinculat a aquest projecte turístic
(27.07.2016)

L’IDECE assisteix al Consell de Marca del Patronat de Turisme

El fins ara director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Octavi Bono i Gispert, ha estat nomenat nou Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Després de 21 anys al capdavant de l'organisme autònom de la Diputació, deixa el càrrec per substituir Marian Muro, que desenvolupava aquestes funcions i que ara inicia una nova trajectòria professional al sector privat. Bono continuarà treballant per la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, però des d'una visió més global, amb l'objectiu de fomentar la dinamització i la competitivitat del sector turístic de tot Catalunya.
En la emotiva sessió del Consell de Marca es va mostrar l’agraïment per la tasca feta i la felicitació pel seu nou càrrec.
(27.07.2016)

L’IDECE assisteix a la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre

Durant la Junta Rectora, a la que ha assistit el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, s’ha informat de les darreres novetats del parc: els censos d’hivern d’ocells aquàtics hivernants; la darrera campanya d’anellament de flamencs; el control del gavià argentat de potes grogues; la lluita contra el cargol poma; la neteja de les zones naturals; la senyalització de les platges naturals; les indemnitzacions per danys d’espècies protegides als arrossars; la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible; o les relacions i col•laboracions institucionals. També s’ha donat compte dels plans tècnics de gestió cinegètica i dels contingents de fotges per a la campanya 2016/2017.La Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre ha donat també el vistiplau a la proposta de Pascual Chacon com a nou president de l’organisme, donant relleu a Carme Franch, que ho era des del setembre de 2012. (21.07.2016)

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE AL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE.

El 21 de juliol de 2016 s’ha inaugurat al Museu de les Terres de l’Ebre a Amposta la exposició itinerant sobre el riu Ebre i el projecte LIFE Migratoebre per part del Director dels Serveis Territorials del departament de Territori i Sostenibilitat Antoni Suárez i Franquet.

Posteriorment, la exposició visitarà els municipis de l’Ebre durant el 2016 i 2017, on s’aprofitarà per a rebre visites escolars de cada municipi i es realitzaran activitats educatives.
Amb això es pretén fer arribar a la població les solucions que projecte aporta.
El projecte Life MigratoEbre té com a objectiu recuperar al tram final del riu Ebre unes poblacions sanes i viables de les quatre espècies de peixos migradors de l’Ebre: l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila, i al mateix temps millorar la connectivitat de l’Ebre català adaptant i fent permeables als peixos les barreres fluvials que hi trobem, l’assut de Xerta-Tivenys, el d’Ascó i la presa de Flix. Per complir amb els objectius el Life MigratoEbre inclou un conjunt d’accions com la reintroducció d’espècies desaparegudes, el seguiment del conjunt de les poblacions de peixos, la millora dels hàbitats, la construcció de passos i la realització de campanyes de difusió per sensibilitzar la població local i aconseguir la seva implicació mitjançant la creació d’una xarxa de voluntariat.

L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida” ha estat produïda pel el Museu de les Terres de l’Ebre per encàrrec del socis promotors del projecte Life MigratoEbre: el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’IDECE, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’IRTA i el Museu del Ter. La mostra vol donar a conèixer a la població el Life Migratoebre i les seves actuacions, i al mateix temps explicar el marc històric i ecològic del tram final del riu Ebre i les espècies de peixos que hi viuen, incidint especialment en l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila.

La supervivència a l’Ebre d’espècies tan emblemàtiques i valuoses a escala mundial com l’esturió o la llampresa, dos fòssils vivents; l’anguila, una criatura que per reproduir-se creua l’Atlàntic en un viatge transoceànic, o la saboga, sens dubte el peix més popular a les Terres de l’Ebre durant segles, esdevé un projecte de futur. En el marc de la recuperació de l’Ebre com un símbol d’identitat i de diversitat mediambiental del nostre territori, depèn de les actuals generacions que puguem mantenir aquestes quatre espècies en un nou context orientat per un model de desenvolupament sostenible que hauria de preservar, com un dels eixos estratègics, un riu ple de vida (natural, cultural, de lleure...).

L’exposició inclou textos, fotografies, objectes originals i maquetes, que es complementaran amb dos audiovisuals, i itinerarà dins dels anys 2016 i 2017 per diferents municipis de les Terres de l’Ebre com Amposta, Tortosa, Flix, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla, Mora d’Ebre, Sant Jaume d’Enveja, Xerta i Tivenys.. Aquesta exposició, amb les accions de difusió i participació que l’acompanyen, vol contribuir a donar a conèixer i fer possible aquest projecte col•lectiu, que compta amb el suport de la Unió Europea i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’exposició es podrà visitar a Amposta fins el dia 9 d’octubre.
(21.07.2016)

El projecte LIFE MIGRATOEBRE continua treballant

El monitor del projecte, José Alvarez insta per a l'assoliment de les autoritzacions de la CHE, Comunitat de Regants i Elèctriques que retarden la execució de les obres (20.07.2016)

Visita del monitor del projecte europeu LIFE MIGRATOEBRE

Els dies 19 i 20 de juliol de 2016 ens ha visitat José Álvarez, monitor del projecte LIFE-MIGRATOEBRE, als efectes d’analitzar i supervisar la execució del mateix. Amb ell hem repassat l’estat de les accions fins ara.
Ens ha instruït a enfocar les noves actuacions i ha pogut visitar la Exposició sobre el riu Ebre i el projecte LIFE Migratoebre al Museu de les Terres de l’Ebre a Amposta.
També ha pogut comprovar com es fa la pesca elèctrica per fer el seguiment i marcatge dels peixos a l’Ebre
(19.07.2016)

L’IDECE col•labora en la diada Via Blava, jornada de navegació turística a l'Ebre

La navegació fluvial per l’Ebre és una realitat des de fa anys però que continua necessitant reivindicar-se per captar l’atenció d’usuaris i turistes enllà de les Terres de l’Ebre. Amb aquest objectiu, el projecte “Via Blava. De l’arròs al vi”, basat en la col•laboració públic-privada, pretén remoure les aigües de l’Ebre entre Deltebre i Tortosa amb embarcacions turístiques, entre les quals hi haurà el llagut “Lo Sirgador”, en una iniciativa que ja compta amb més d’un centenar d’inscrits. Organitza la jornada el Club Nàutic Riumar, amb el suport dels ajuntaments de Deltebre i Tortosa, l’IDECE, la Cambra de Comerç i el Club de Rem. L’activitat va més enllà de la navegació pel riu i buscar maridar el turisme fluvial amb el patrimoni i la cultura del vi. (16.07.2016)

Reunió del Jurat de la 5a edició del Premi IDECE pel foment de la projecció de les Terres de l’Ebre

Aquest premi recompensa la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior dels centres educatius de les Terres de l’Ebre sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. Concretament, pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, que presentin treballs elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d’interès social en el desenvolupament de les Terres de l’Ebre.

El premi IDECE compta amb una aportació econòmica (3.700 €) , que es reparteix entre els quatre primers treballs més ben valorats per un jurat de professionals dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Ensenyament, d’Empresa i Ocupació i de Joventut de les Terres de l’Ebre i del propi IDECE.

El veredicte serà anunciat el dia de lliurament dels premis, en principi previst per al mes de setembre.
(14.07.2016)

7ª edició de la Baixada Vogant per l’Ebre

El diumenge 3 de juliol de 2016 s’ha celebrat amb molt d’èxit de participació i sense cap incident la 7ª edició de la Baixada Vogant per l’Ebre que organitza cada any l’IDECE. En aquesta ocasió des de Móra d’Ebre fins a Miravet.
Més de 1.000 persones van assistir a l’acte popular, on també van participar els Castellers de Tortosa fent una demostració
(03.07.2016)

Reunió del LIFE MIGRATOEBRE al Museu del Ter a Manlleu, seu d’un dels ens socis del projecte

Es va presentar la cartografia de les àrees de fresa a l’Ebre.
Exemple de fitxa
(29.06.2016)

L’IDECE assisteix a la celebració dels 15 anys de Parc Natural dels Ports

Aquest dimarts 21 de juny es compleixen 15 anys de la declaració dels Ports com a Parc Natural. Per celebrar-ho, el departament de Territori i Sostenibilitat ha celebrat l’acte central de l’aniversari amb una xerrada a la seu del Parc a Roquetes i la presentació d’un audiovisual amb imatges inèdites preses des de l’aire. El president del Parc dels Ports, Joan Josep Malràs, ha afirmat que malgrat els entrebancs pressupostaris durant aquest 15 anys s’ha consolidat un organisme que protegeix i conserva aquest espai natural però potencia els pobles que hi formen part (21.06.2016)

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE L’IDECE

Amb l’assistència del Conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Josep Rull, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Rector de l’IDECE, amb el següent Ordre del Dia
1. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de data 11.12.14 i
de data 07.08.15.
2. Aprovació, si escau, de les memòries d’activitats de l’IDECE exercicis 2014 i 2015.
3. Pla d’activitats any 2016.
4. Informació sobre el contracte de serveis per al manteniment de la navegabilitat del riu
Ebre, entre Ascó i Amposta, 2015-2018. Treballs i gestió.
5. Informar dels suports atorgats a altres organismes públics.
6. Informar sobre la representació de l’IDECE al Patronat de Turisme.
7. Torn obert de paraules

Prèviament es va donar la benvinguda als nous membres del Consell Rector, fruit de la nova composició del Govern de la Generalitat:, Sr. Joan Ferran Grau i Verge, director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, Antoni Suárez Franquet, director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, José Luís Calderón Aisa, en representació del Grup Parlamentari Ciutadans al Parlament de Catalunya i Enrique Alado i Aleixandri, representant de l’Associació Empresaris Comarques de l'Ebre
PROPOSTA D’ACTUACIONS IDECE 2016
Pla Estratègic per al Desenvolupament Econòmic de les Terres de l’Ebre
Desenvolupament de la Navegabilitat a l’Ebre
Projecte LIFE MIGRATOEBRE
Foment i Promoció Turística
Seguiment del Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre
Taula Formacions Polítiques amb la Plataforma Transports Dignes
Seguiment d’Infraestructures previstes al PTPTE

El Consell Rector aprovà tots els punts i el Conseller Rull va apostar per un IDECE cada cop més proactiu.

Tot seguit, el Conseller Rull es va reunir amb una representació de la Plataforma Trens Dignes, arran dels incidents provocats per RENFE/ADIF aquestes darreres hores
(10.06.2016)

REUNIO DEL CONSELLER RULL AMB LA PLATAFORMA TRENS DIGNES

El Conseller Rull rep una representació de la PTD per tractar els darrers incidents que afecten al transport ferroviari (10.06.2016)

4a EDICIO CAMINADA POPULAR

Exit de participació en la 4a edició de la Caminada Popular, enguany entre Prat de Compte i gandesa, tot passant per la Fontcalda. Gràcies ala UEC Tortosa pel seu gran treball organitzatiu. (05.06.2016)

Reunió amb tècnics de la CHE tema cargol poma

Reunió amb tècnics de la Confederación Hidrogràfica del Ebro per coordinar accions en la lluita contra el cargol poma. Es varen acordar estratègies de comunicació per alertar als usuaris del riu dels riscos inherents a la presència del cargol.En data 8 de juny aquestes estratègies es van presentar a la reunió promoguda pel departament d’Agricultura a Amposta
(02.06.2016)

Visita a l’IDECE del nostre homònim a l’Alt Pirineu i Aran, lDAPA

La delegació, encapçalada pel Director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA ), Sr. Pere Porta, mantingué una reunió de treball amb el personal i el Director de l’IDECE, per intercanviar experiències, projectes i iniciatives com ara la elaboració dels inventaris municipals de camins o el mètode SENDIF, com a criteris per determinar el grau de dificultat dels itineraris a peu (01.06.2016)

L’IDECE a la presentació de l’Informe d’Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre

Es constata un creixement econòmic global al llarg del 2015
La indústria va ser el sector que va experimentar un impuls més destacat. L’Informe anual aprofita per recordar les potencialitats que té aquest sector en el territori i que encara no s’hi han desenvolupat. El document, que s'ha presentat aquest dilluns a l’Aula Magna del campus Terres de l’Ebre, assenyala molts altres avantatges intrínsecs de les Terres de l’Ebre per a generar oportunitats de treball, però també recorda que hi ha situacions en què cal la implicació de les administracions, com ara per a solucionar l’atur en les persones grans
(30.05.2016)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre.

La sessió, al voltant de la Mobilitat a les terres de l’Ebre, comptà amb l’assistència del Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat I dels senyor David Prat, Subdirector general D’Infraestructures de Transport Terrestre i la Sra. Míriam Moyés, Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport Ferroviari i per Cable.

En la reunió, presidida pel President del CESTE Sr. Josep M. Franquet i el Delegat del Govern a les TTE Sr. Xavier Pallarés, s’abordaren temes com situació actual de la mobilitat a les Terres de l’Ebre, les millores introduïdes i les actuacions previstes a curt termini. Es dona informació de primera mà sobre les iniciatives envers el Corredor del Mediterrani.

Prèviament va tenir lloc una reunió essencialment tècnica amb representants de la Plataforma Trens Dignes.
(27.05.2016)

Entra en funcionament l'embarcació que sega i recull les algues del riu Ebre al mateix moment

L’IDECE i la UTE responsable del manteniment de la via navegable del riu Ebre han presentat la nova embarcació que s'encarregarà de segar les algues i recollir-les al mateix moment.
L'adquisició de la nova màquina, de fabricació alemanya, ha suposat una inversió superior als 300.000 euros i era una de les condicions del plec de clàusules que va posar l’IDECE en la licitació del manteniment del riu. El fet que, fins ara, les algues es tallessin però no es recollissin al mateix temps provocava problemes per a algunes embarcacions a les ribes del riu i també a la desembocadura on els macròfits acabaven sent arrossegats per les corrents d'aigua provocant problemes en infraestructures com el port de Deltebre (Baix Ebre). La nova embarcació entrarà en funcionament tan aviat com baixi el cabal del riu i té una capacitat de recollida de fins a cinc tones d'algues.

Segons ha explicat el gerent de la UTE navegabilitat -sorgida de la unió d'Acsa del grup Sorigué, Servidel i Aqua Ambient- Xavier Vaqué, la màquina especialitzada no ha estat fàcil de trobar en el mercat i han hagut de recórrer a la fabricació alemanya per aconseguir una embarcació amb la innovació tecnològica requerida. La nova embarcació permet, d'una banda, automatitzar tasques, de sega i recollida a l'instant, de fins a cinc tones d'algues. Un cop recollides s'abocaran a la vora ja sense aigua per ser dipositades en uns contenidors que es traslladaran als abocadors com a compostatge. La màquina, d'unes deu tones de pes, deu metres de longitud i dos i mig d'ample, té una pala en forma de tall que és la que, un cop sota l'aigua, s'encarrega de segar les algues. L'eina les recull i les aboca en una cinta transportadora que les deixa a la part posterior de l'embarcació. A més, el seu motor dièsel de 140 cavalls permet aconseguir una potència per què riu amunt pugui arribar als 10 quilòmetres per hora. A més, també s'ha donat de mecanismes de seguretat com una sonda de profunditat que si detecta poca distància amb el fons s'atura, i un dispositiu que si detecta que algun operari s'aixeca de l'embarcació el sistema hidràulic s'aturi. Durant la presentació de la nova màquina a l'embarcador de Tortosa, tant el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), Joan Martín Masdéu, com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, han destacat la millora del servei que s'ofereix en la neteja del riu d'algues amb aquesta nova màquina, i han agraït a l'empresa que ho hagi fet possible complint amb una de les condicions de l'adjudicació. De fet, per rentabilitzar aquesta inversió, la Generalitat va decidir treure a concurs el manteniment de la via navegable amb un contracte plurianual d'entre tres i sis anys.
(19.05.2016)

L’IDECE rep una delegació del govern hongarès interessat en el projecte LIFE MIGRATOEBRE.

La delegació, sota la coordinació de Anna Fidlóczky, mantinguè una reunió de treball a les dependències de l’IDECE i una visita de camp als trams del riu objecte del projecte LIFE Migratoebre. (13.05.2016)

PARTICIPACIÓ DE L'IDECE a EXPOEBRE

L'IDECE ha participat a la 72a Fira de les Terres de l'Ebre. (28.04.2016 - 01.05.2016)

QUART FÒRUM DE L'OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA

L’objectiu d’aquesta jornada és la de realitzar una trobada entre empreses representatives del territori amb la primera generació de graduats del Campus Terres de l’Ebre, URV i posar en contacte les empreses del territori amb l’oferta de titulars de qualificació alta del territori.
Nombre de visites als estands 934
Entrega de currículums a les empreses participants 742
Entrevistes de treball realitzades 681
Estimació dels llocs de treball tancats 38
Valoració de la jornada per les empreses i institucions 4,4/5

(21.04.2016)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

Reunió extraordinària del CESTE. S'han tractat temes com el seguiment del Pla Estratègic. Actuacions: Navegabilitat riu Ebre. Situació actual i reptes de futur.


(18.03.2016)

PLATAFORMA TRENS DÍGNES. Primera reunió de l'any

Nova reunió de la Plataforma Trens Dígnes amb representants del Govern de la Generalitat i partits polítics representants a les Terres de l'Ebre. (02.02.2016)

PARTICIPACIÓ DE L’IDECE A LA 55a FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA.

L’IDECE ha participat en la 55a Fira de Mostres d’Amposta, que va tenir lloc del 5 al 8 de desembre a la capital del Montsià. (05.12.2015 - 08.12.2015)

PLATAFORMA TRES DÍGNES. Tercera reunió

Reunió dels membres de la Plataforma Trens Dígnes amb Francesc Xavier Hormigos, responsable dels serveis territorials de Transports de Tarragona.
(24.11.2015)

CLOENDA DE LA JORNADA DE MOBILITAT ORGANITZADA PER CELIR I COL.LECTIU GRUP 2027

Jornada dedicada a debatre i exposar qüestions a l'entorn de la necessitat de millorar la Mobiltat a les Terres de l'Ebre, i en especial el transport públic tant per carretera i ferroviari, i també ha tractat la intermodalitat i les infraestuctures. La jornada ha estat organitzada per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV i el col•lectiu d'opinió Grup 2027 (13.11.2015)

PARTICIPACIÓ DE L’IDECE A LA 28ena FESTA DEL VI DE GANDESA.

L’IDECE ha participat en la 28ena edició de la Festa del Vi de Gandesa, que va tindre lloc el del 30 a l’1 de novembre a la capital de la Terra Alta. (30.10.2015 - 01.11.2015)

Lliurament dels “Premis als millors Projectes d’Emprenedoria". 3a Edició

S’adreça a l’alumnat dels instituts ebrencs participants, i s’ha patrocinat per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Diputació de Tarragona. (28.10.2015)

PLATAFORMA TRES DÍGNES. Segona reunió

Reunió de seguiment dels membres de la Plataforma Trens Dígnes amb els representants de tots els grups de polítics a les Terres de l’Ebre.
(27.10.2015)

TAULA DE COMPETITIVITAT. Tercera Sessió

El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre convoca la tercera sessió de la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació
A la reunió han assistit com a convidats el senyor Josep M. Recasens i Soriano, director general de Comerç i la senyora Marian Muro i Ollé, directora general de Turisme i el Sr. Joan Antoni Duro (URV). (22.10.2015)

PARTICIPACIÓ DE L’IDECE A LA 184 FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDÚSTRIAL DE MÓRA LA NOVA.

L’IDECE ha participat en la 184 fira de Móra la Nova, que va tindre lloc del 22 al 25 d’Octubre. (22.10.2015 - 25.10.2015)

Lliurament de la 4a edició del Premi IDECE pel foment de la projecció de les Terres de l’Ebre.

El director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Joan Martín Masdéu, juntament amb el vicepresident de l’ens, Antoni Ferré; el director territorial d’Ensenyament, Antoni Martí i la directora de Territori i Sostenibilitat, Carme Bigorra; van presidir el dimarts dia 20 d’octubre a les 17.00 hores el lliurament de la 4a edició del Premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre.
(20.10.2015)

TAULA DE COMPETITIVITAT. Segona Sessió

El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre convoca la segona sessió de la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació
A la reunió han assistit com a convidats el senyor Pere Palacín i Farré, director general d’Energía, Mines i Seguretat Industrial i el senyor Jordi Puigneró i Ferrer, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i el Sr. Joan Antoni Duro (URV). (19.10.2015)

TAULA DE COMPETITIVITAT. Primera Sessió

El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre convoca la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació.

El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE), Josep M. Franquet, ha presidit el dilluns, 5 d’octubre, a les 10.00 hores, la reunió de l’òrgan consultiu, que ha comptat amb la participació del director general d’Indústria, Antoni Grau, i la consellera delegada d’Acció, Núria Betriu, en motiu de la primera sessió de la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre. Ha intervingut, en nom de la URV, el catedràtic Sr. Joan Antoni Duro. (05.10.2015)

INTERVENCIO EN EL DRAGAT ACCÉS EMBARCADOR DE TORTOSA.

Realització dels treballs de dragat d'accés al nou embarcador fluvial a Tortosa (01.10.2015)

JOAN MARTÍN MASDEU nou director de l'IDECE

El rapitenc Joan Martín Masdeu ha estat nomentat nou director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (07.08.2015)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

Nova reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. (04.08.2015)

15/07/15 SIGNATURA DEL CONVENI DIPUTACIÓ/IDECE PER A L'INVENTARI DE RECURSOS TURISTICS

El Conveni permetrà realitzar un inventari de recursos de microturisme a les comarques de les Terres de l'Ebre.
Mitjançánt aquest Conveni, la Diputació de Tarragona atorga a IDECE la subvenció necessària.
L'acció s'incardina dintre del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (PECT)i a partir de la tasca feta al voltant de la marca Terres de l'Ebre en la qual treballa el Patronat de Turisme de la Diputació.
(15.07.2015)

PLATAFORMA TRES DÍGNES. Primera reunió

Reunió dels membres de la Plataforma Trens Dígnes amb els representants de tots els grups de polítics a les Terres de l’Ebre.

(29.06.2015)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

El secretari d’Empresa i Competitivitat participa en una sessió extraordinària del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (17.06.2015)

L'IDECE present a la fira EXPOEBRE

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre es present a la 71a fira de les Terres de l'Ebre (EXPOEBRE) que es celebra a Tortosa del 31 d'abril al 3 de maig de 2015. (30.04.2015)

L’alt cabal de l’Ebre retarda l’inici de la campanya de navegació pel riu aquest 2015

Les dades de la CHE preveu un cabal de 1.200m3/s per aquests dies festius de Pasqua (01.04.2015)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

El director de l’INCASÒL, Damià Calvet, participa en la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (04.03.2015)

El treball "La realitat augmentada: Una experiència real al Delta de l'Ebre" de Josep Marín

Dels 11 treballs participants en aquesta 3a. edició, el guanyador ha estat “La realitat augmentada: una experiència real al Delta de l’Ebre” de Josep Marín de Deltebre, que ha rebut el primer premi dotat amb 1.500 €.

(31.10.2014)

5a. BAIXADA VOGANT PER L'EBRE EL DIA 29 DE JUNY

La 5a. baixada vogant per l'Ebre que organitza cada any l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre es farà entre les poblacions de Tortosa i Amposta (06.05.2014)

L'IDECE present a la fira Expoebre de Tortosa

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre es present a la 70a Fira multisectorial de les Terres de l'Ebre (01.05.2014)

L’IDECE rep gairebé 800.000 euros de la Unió Europa pel projecte LIFE+ Nature: MIGRATOEBRE

Millorar la connectivitat ecològica de la part baix del riu i recuperar poblacions sanes de peixos migratoris, principals objectius del projecte (30.04.2014)

Presentació del projecte LIFE+ Nature: MIGRATOEBRE

Dimarts, 29 d’abril, a les 16.00h a la seu de la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre (25.04.2014)

Aquest dijous s'inicia la campanya de navegació a l'Ebre

Prop de 27.000 usuaris gaudeixen del riu Ebre durant la campanya de navegació el passat 2013 (16.04.2014)

2a Caminada popular Idece 2014

Ja tornem a estar a punt per fer una altra sortida, aquesta vegada la farem caminant, concretament des d’Alcanar fins Sant Carles de la Ràpita, serà el proper dia 27 d’Abril. Ens vols acompanyar? (08.04.2014)

3a. trobada IDAPA - IDECE

Trobada de les dues entitats autònomes del Departament de Territori i Sostenibilitat: l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pireineu i Aran (IDAPA) i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). (19.03.2014)

Convocatòria del Consell Rector de l'IDECE

El proper 31 de gener de 2014 a les 10.00 hores s'ha convocat el Consell Rector de l'IDECE a la seu de l'ens. (31.01.2014)

Convocatòria Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

El proper 16 de gener de 2014 a les 17.00 hores s'ha convocat el Consell econòmic i social de les Terres de l'Ebre a la seu de l'IDECE (16.01.2014)

3a edició PREMI IDECE 2013

L'IDECE a obert la convocatòria per a la presentació dels treballs de recerca i Crèdit de Síntesi/Projecte que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre. (12.12.2013)

Actuació de la coral de Tot Cor, del Departament de Territori i Sostenibilitat

El proper dia 16 de desembre a les 13 hores a la crípta de la Reparació de Tortosa (plaça dels Dolors) oferirà un concert de Nadal la coral de Tot Cor del Departament de Territori i Sostenibilitat (05.12.2013)

L'IDECE present a la Fira de Mostres d'Amposta

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre serà present a la 53a Fira de Mostres d'Amposta que es celebrarà a aquesta ciutat durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre (04.12.2013)

Navegació tancada per fí de temporada

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha procedir com tots els anys a tancar la navegació per a la temporada 2013 (04.11.2013)

Rosa Torrubiano, Joan Salas i Sandra Solé de l’Institut de l’Ebre guanyen el II Premi IDECE

El delegat del Govern, el vicepresident primer i el director de l’IDECE han fet el lliurament dels guardons als quatre premiats d’aquesta segona edició. (29.10.2013)

Lliurament del II Premi IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre

El delegat del Govern, el vicepresident primer i el director de l’IDECE lliuraran dimarts 29 d’octubre els premis als treballs seleccionats (24.10.2013)

Mauro Giaconia ha aconseguit batre el rècord mundial d'ultra marató de 150km nedant.

Aquest nedador sicilià ha aconseguit batre el seu propi rècord de 101 km que es va disputar a Xile al 2009 situant la marca en els 150 km actuals. (12.08.2013)

Ultra Marató al Riu Ebre CONSULTEU HORARI PAS APROXIMAT PER POBLACIONS

Els propers dies 10 i 11 d'agost Mauro Giaconia, farà la tentativa de rècord mundial d'ultra marató nedant sense parar 150 km al riu Ebre. CONSULTEU AQUI L'HORARI APROXIMAT DE PAS PER CADA POBLACIÓ (10.08.2013 - 11.08.2013)

L'IDECE col·labora en rodatge anunci promocional

L'IDECE ha col·laborat en l'anunci promocional de la ciutat de Tortosa que s'ha enregistrat en aigües del riu Ebre al pas per la ciutat de Tortosa. Els actors locals Pere Ponce, Silvia Sabaté i Belen Fabra han estat protagonistes del mateix. Consulteu l'anunci promocional: Tortosa. Cultiva l'art de viure. (27.05.2013)

L'IDECE presideix el dia de les Terres de l'Ebre a ExpoEbre2013

L'IDECE ha presidit el dia de les Terres de l'Ebre en la 69a Fira de les Terres de l'Ebre.El senyor Jordi Borràs com a Director de l'Institut ha destacat totes les tasques realitzades per l'IDECE a les comarques de l'Ebre. (05.05.2013)

2a edició. Pedalant per la via verda entre Benifallet i Tortosa

El passat diumenge dia 14 d’abril l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) amb la col•laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha organitzat per segon any consecutiu Pedalant per la via verda entre Benifallet i Tortosa. (15.04.2013)

El Delegat del Govern presentarà el llibre "A l'aixopluc de les Balmes" el proper 9 d'abril a Flix

Acte de presentació del llibre "A l'aixopluc de les balmes" de Berta Treig Carranza, guanyadora del primer premi IDECE (10.04.2013)

Dijous s’inicia la nova temporada de navegabilitat al riu Ebre, després de la reducció del cabal

Prop de 31.000 usuaris gaudeixen del riu Ebre durant la campanya de navegació el passat 2012 (26.03.2013)

2a. EDICIÓ PEDALANT PER LA VIA VERDA

L'Idece organitza per segon any la 2a. edició de "Pedalant per la via verda" entre les poblacions de Benifallet i Tortosa (15.03.2013)

TANCAMENT VIA NAVEGABLE DE L'EBRE

L'IDECE informa que degut a que el cabal de l'Ebre supera els 800 m3 per segons es procedeix al tancament de la via navegable de l'Ebre i es demana màxima precaució. La resclosa també romandrà tancada (01.03.2013)

2a Edició. Premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) organitza per segon any consecutiu el Premi IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre que té com a finalitat recompensar la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre (15.02.2013)

Ricard Font Hereu, nomenat vicepresident de l'IDECE

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha resolt nomenar Ricard Font, Secretari de Territori i Mobilitat, com a vicepresident segon del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (23.01.2013)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE"

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l'IDECE ha fet la presentació del llibre "El sector primari a les Terres de l'Ebre" de Josep Maria Franquet i Bernis, aquest divendres 18 de juliol a les 7 de la tarda a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa, l'alcalde i senador Ferran Bel i el senyor Lluis Mora l'han acompanyat a l'acte. (18.01.2013)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE"

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l'IDECE farà la presentació del llibre "El sector primari a les Terres de l'Ebre" de Josep Maria Franquet i Bernis, aquest divendres 18 de juliol a les 7 de la tarda a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa (17.01.2013 - 18.01.2013)

TROBADA ENTRE L'IDECE I L'IDAPA

Trobada de les dues entitats autònomes del Departament de Territori i Sostenibilitat: l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pireineu i Aran (IDAPA) i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). (11.01.2013)

SANTI VILA I VICENTE nou conseller de Territori i Sostenibilitat i President de l'IDECE

El president de la Generalitat nomena els nous membres del Consell Executiu per tant es nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat el senyor Santi Vila i Vicente

(27.12.2012)

L'IDECE PRESENT A FIRA AMPOSTA 2012

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre participa a la 52à Fira de mostres d'Amposta. (05.12.2012 - 09.12.2012)

I Premi IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre

El delegat del Govern, el secretari de Territori i Mobilitat, el vicepresident primer i el director de l’IDECE lliuraran els premis als treballs seleccionats. (13.07.2012)

I PREMI IDECE PER FOMENTAR LA PROJECCIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE

El delegat del Govern, el secretari de Territori i Mobilitat, el vicepresident primer i el director de l’IDECE lliuraran els premis als treballs seleccionats (11.07.2012 - 15.07.2012)

L'IDECE PRESENT A LA FIRA EXPOEBRE 2012 DE TORTOSA

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre participa a la 68à fira multisectorial i de les Terres de l'Ebre (Expoebre 2012) a Tortosa. (28.04.2012 - 01.05.2012)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR

El proper dia 20 d'abril es realitzartà una sessió ordinària del Consell Rector de l'IDECE a les 10.00h. (20.04.2012)

L’IDECE ORGANITZA LA I PEDALADA PER LA VIA VERDA: ARNES-PRAT DE COMTE

Serà el diumenge 13 de maig amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer la Via Verda, en motiu del Dia de les Vies Verdes
Tancament inscripcions dissabte 12 Maig a les 13:00. (18.04.2012)

L'IDECE INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGABILITAT 2012 AL TRAM CATALÀ DEL RIU EBRE

Un total de 30.200 persones naveguen pel riu l’Ebre durant el passat 2011 (04.04.2012)

REUNIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TERRES DE L'EBRE EL PROPER 21 DE MARÇ A LES 18.00H

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre participa en la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (21.03.2012)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA NAVEGACION COSTERA PASO A PASO"

L'IDECE acull la presentació del llibre "La Navegació costera paso a paso" de Julio Jimenez Blas.

El director de l'IDECE Jordi Borràs i el capità marítim de Sant Carles de la Ràpita Nicolau Caseny presenten l'obre aquest divendres 2 de març (02.03.2012)

EXPERIÈNCIES A-TÒPIQUES DE TURISME EN EL PAISATGE RURAL

El paisatge rural és un escenari adequat per al desenvolupament de moltes experiències turístiques, cada cop més valorat però, paral·lelament, cada cop més estigmatitzat. Les oportunitats turístiques que ens ofereixen aquests paisatges van molt més enllà que rutes excursionistes o casa de turisme rural, cada cop són més els turistes atrets cap a aquests entorns en busca de motivacions i experiències diverses. (14.12.2011)

CONSELL RECTOR IDECE

El proper dia 7 de desembre de 2011 es celebrarà a Tortosa a la seu del Idece una sessió ordinària del consell rector. (07.12.2011)

EL CODE DURÀ A TERME UN NOU TRACTAMENT CONTRA LA MOSCA NEGRA AL TRAM CATALÀ DE L'EBRE

Serà demà dimecres 8 de juny en els sis punts habituals del riu, des de Riba-roja fins la desembocadura
(07.06.2011)

EL NEDADOR MIQUEL SUÑER ES PREPARA PER AL REPTE DE LA TRIPLE CORONA EN AIGÜES DEL RIU EBRE

L’IDECE i la Secretaria General de l’Esport col·laboren en els entrenaments que el nedador gironí a dut a terme aquest diumenge a l’Ebre
Després de completar la travessia del Canal de la Mànega l’agost de 2010, Suñer preveu completar el proper mes de juny la Manhattan Island Marathon Swim
(15.05.2011)

S’INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGABILITAT DE L’EBRE PER AL 2011

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) obre el període de campanya el proper dia 20 d’abril fins al 2 de novembre. (19.04.2011)

TERRITORI I SOSTENIBILITAT ACTIVA L'IDECE PER IMPULSAR L'ECONOMIA DE LES TERRES DE L'EBRE

El Conseller Recoder obre la nova etapa de l'Institut.

Jordi Borràs, nomentat nou director de l'organisme. (08.04.2011)

I DEBAT SOCIECONÒMIC DE LES TERRES DE L'EBRE

L'Associació Amics i amigues de l'Ebre, amb el suport de l'IDECE entre d'altres, organitzaen el primer debat socieconòmic, que tindrà lloc avui a les 17.00h a la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa. (28.02.2011)

NOU PRESIDENT DE L'INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE

Lluís Recoder i Miralles
Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
(29.12.2010)

ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
L'IDECE resta adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat. (27.12.2010)

L'IDECE RETIRA OBSTACLES DE LA VIA NAVEGABLE

Degut a la crescuda important del riu Ebre del passat 4 de novembre, van ser arrastrats per la força de l'aigua dos arbres de grans dimensions, un de 11 tones i l'altre de 8 tones i es varen quedar encallats al centre de Tortosa. Per tal de poder-los retirar es va tenir que necessitar dos remolcadors de riu i una grua de grans dimensions ja que comportaven realment un perill important tant per les embarcacions com per les barques de competicions esportives. (15.11.2010)

CRESCUDA IMPORTANT DEL CABAL DEL RIU EBRE

Segons ens informa la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el proper dia 4 de novembre es realitzarà una solta important d’aigua per controlar la proliferació de macròcits a l’Ebre. Aquest nivell arribarà fins els 1450 m/3 per segon per la qual cosa i encara que la via navegable ja esta tancada per fi de temporada demanem la màxima precaució a l’Ebre a tothom. (04.11.2010)

JOSEP MARIA FRANQUET I BERNIS PRESIDIRÀ DEMÀ DIMECRES EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TTEE

Demà dia 3 de novembre a les 17.00 hores a la seu de l'IDECE es reuneix baix la presidència del seu president Josep Maria Franquet i Bernis el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. (03.11.2010)

L’IDECE destina un ajut de 250.000 euros al polígon industrial El Molló

El Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Terres de l’Ebre (IDECE) ha informat avui de l’ajut de 250.000 euros que ha rebut del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per al polígon industrial El Molló. L’IDECE signarà posteriorment un conveni amb INCASÒL, propietari del nou sector d’activitat, per a transmetre-li aquest import. D’altra banda, l’IDECE ha iniciat aquest mes el primer curs de formació de patró d’embarcacions de transport en aigües continentals. El Consell Rector també ha recolzat la candidatura de les Terres de l’Ebre com a reserva de la biosfera. (28.10.2010)

VIII TRANSEBRE - BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

Els propers dies 6 i 7 de novembre els vogadors de Calafell organitzen la VIII Baixada pel riu Ebre vogant. Aquesta baixada com tots els anys te la col·laboració de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. (26.10.2010 - 27.10.2010)

Oriol Nel·lo presidirà el proper dilluns la reunió del Consell Rector de l'IDECE

El secretari de Planificació Territorial del DPTOP, Oriol Nel·lo, presidirà el proper dilluns, 25 d'octubre, la reunió del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).
La reunió tindrà lloc, a les 17.00 hores, a la seu de l'IDECE (Av. de la Generalitat, 116. Tortosa).

S'atendrà els mitjans de comunicació en finalitzar la reunió. (25.10.2010)

PRIMER CURS DE PATRÓ D'AIGÜES CONTINENTALS A LA SEU DE L'IDECE

L’IDECE ha iniciat aquest mes d’octubre el primer curs de patró/ona, d’embarcacions dedicat al transport de persones passatgeres i mercaderies en aigües continentals. (18.10.2010)

XIV FIRA D'ARTESANIA I TURISME DE TIVENYS

El proper dia 9 d'octubre a les 12.00 hores, la directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Genoveva Margalef inaugurarà la XIV Fira d'Artesania i Turisme de la població de Tivenys (09.10.2010)

JORNADA EMPRESARIAL OCUPACIÓ DE QUALITAT

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre organitza el proper dia 23 de setembre la "Jornada Empresarial OCUPACIÓ DE QUALITAT, una garantia de futur a les Terres de l'Ebre" que es celebrarà a Tortosa al Campus URV Terres de l'Ebre. Inscripcions al telèfon de l'IDECE 977510546 o a l'adreça de correu electrònic idece@idece.cat (17.09.2010 - 23.09.2010)

L'IDECE ATORGA 115.000 EUROS EN AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE

El conseller de PTOP, Joaquim Nadal, ha resolt dues convocatòries d’ajuts de l’IDECE destinats a impulsar el desenvolupament de les Terres de l’Ebre. Una de les línies atorgarà un total de 90.000 euros per a fomentar actuacions de promoció de les comarques ebrenques, mentre que 25.000 euros més es destinaran a promoure activitats culturals, lúdiques o esportives de la zona (03.09.2010)

1a. BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

La directora de l'IDECE Genoveva Margalef ha presentat a la seu de l'IDECE la primera piraguada vogant per l'Ebre que es realitzara el 27 de juny des de Vinebre a Móra la Nova. Mes informació a la pàgina web de l'IDECE (09.06.2010 - 27.06.2010)

REUNIÓ CONSELL DE MARCA TERRES DE L'EBRE

El dimecres dia 9 de juny l'IDECE cedeix la sala de reunions per tal de fer-se el Consell de Marca Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (08.06.2010 - 09.06.2010)

INAUGURACIÓ ÀREA DE LLEURE A L'EMBARCADOR DE VINEBRE

La directora de l'IDECE, Genoveva Margalef ha assistit a la inauguració de la nova àrea de lleure de l'embarcador de Vinebre. Aquesta obra la ha realitzat i executat l'Ajuntament de la localitat. (02.05.2010)

L'EXPOSICIÓ "PER LES TERRES DE L'EBRE, SOM-HI" A LA FIRA EXPOEBRE DE TORTOSA

El Govern de la Generalitat fa una aposta decidida per al desenvolupament de les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de generar oportunitats al territori. A l’exposició s’expliquen actuacions com l’ampliació del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal a les quatre comarques ebrenques, i el foment del sòl industrial, especialment el polígon Catalunya Sud.

(29.04.2010 - 02.05.2010)

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PROMOTOR DEL PROGRAMA MaB A LES TERRES DE L'EBRE

A la sala Mayor Zaragoza de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa es va constituïr el Consell Promotor del programa MaB a les Terres de l'Ebre. L'IDECE forma part del comité executiu i promotor d'aquesta candidatura. (26.04.2010)

SUBVENCIONS IDECE 2010

El 23 d'abril han sortit publicades al DOGC les següents subvencions: a associacions de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per a la promoció d'activitats culturals, lúdiques i esportives a les Terres de l'Ebre; a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre. (23.04.2010)

PRESENTACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L'EBRE

Avui dimarts dia 13 d'abril a les 12.00h. ha tingut lloc a la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, la presentació del Pla Director de Mobilitat de les Terres de l'Ebre .

La presentació a estat a càrrec del senyor Esteve Tomàs i Torrens, director del programa de mobilitat i grans infraestructures del DPTOP de la Generalitat de Catalunya. (13.04.2010)

BUSSEIG A L'EBRE

Com anys anteriors, un grup de bussejadors professionals faran immersions al riu Ebre, aquest cop a l’altura de Ginestar i Benissanet. Aquest grup de la empresa de busseig COSMODIVE realitzen immersions en cap de setmana per tot el litoral de la província de Barcelona i Girona, i des de fa dos anys també les realitzen al riu Ebre. (10.04.2010)

OBERTURA TRAM NAVEGABLE DE L'EBRE

Avui dia 1 d'abril i fins el dia 2 de novembre estarà oberta la via navegable de l'Ebre en el seu tram des d'Amposta fins a Ascó.
Per qualsevol emergència truqueu al Centre de control de la navegació, telèfon 977.40.30.55 (01.04.2010)

CURS DE PRIMERS AUXILIS

Aquest matí es celebra a la seu de l'IDECE un curs de primers auxilis adreçat principalment als treballadors que la empresa encarregada del manteniment de la via navegable té treballant pel riu tant fent la vigilància del tram com fent el corresponent manteniment. Aquest curs els servirà en cas de qualsevol emergència o accident al riu Ebre per tal que puguin prestar els primers auxilis als usuaris de la navegació. (31.03.2010)

RODA DE PREMSA PRESENTACIÓ CAMPANYA NAVEGACIÓ 2010 I PRESENTACIÓ A LA PREMSA DE LES RUTES PEDALANT

Aquest dilluns s'ha presentat a la premsa la temporada de navegabilitat del 2010 la qual s'obrira el proper dijous dia 1 d'abril. Així mateix també s'ha presentat als mitjans de comunicació la nova guia "Pedalant de l'Algars al Delta de l'Ebre" editada per l'IDECE. (29.03.2010)

REUNIÓ CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

El proper dijous a les 17.00 hores es reuneix el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Entre els diversos temes a tractar estarà l'exposició del Pla Nacional d'Infraestructures a càrrec del Secretari per a la Mobilitat, Sr. Manel Nadal. (18.03.2010)

PRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ DE VILALBA

Representants del Patronat de la Passió de Vilalba, l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs i la directora de l'IDECE han presentat a la seu del nostre organisme els actes de LA PASSIÓ DE VILALBA que tindran lloc a aquesta localitat durant les festes de Setmana Santa. (17.03.2010)

PRESENTACIÓ DE LES RUTES PEDALANT DE L'ALGARS AL DELTA DE L'EBRE

Dins de les jornades sobre el ciclisme en espais naturals "El Delta en bici", la directora de l'IDECE, Genoveva Margalef va fer la presentació de les rutes de l'Ebre "Pedalant de l'Algars al Delta de l'Ebre" editat per aquest organisme. (15.03.2010)

1a MOSTRA DE PRODUCTES LOCALS I 1a. CASSOLADA A LA TORRE DE L'ESPANYOL

Aquest matí la directora de l'IDECE, Genoveva Margalef, ha assitit a la presentació de la 1a. Mostra de Productes Locals i de la 1a. cassolada a la població de la Torre de l'Espanyol que es celebrarà a aquesta localitat el proper dia 14 de març a les 10.00 hores. (10.03.2010)

NOVES OPORTUNITATS PER AL SECTOR AGROALIMENTARI DE LES TERRES DE L'EBRE

El proper dia 11 de març l'IDECE organitza una jornada sobre "Noves oportunitats per al sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre" que es celebrarà a Amposta a la seu del Consell Comarcal del Montsià. Inscripcions i informació a l'IDECE, 977.51.05.46 o bé mitjançant un correu electrònic a idece@idece.cat (03.03.2010 - 11.03.2010)

CONSELL RECTOR IDECE

Dimecres 3 de març es celebrarà la reunió del Consell Rector de l'IDECE a les 11.30 del matí (03.03.2010)

COMISSIÓ DE TREBALL CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Dilluns 22 de febrer de 2010 va ternir lloc a la sala de reunions de l'IDECE, la reunió de la comissió de treball construccions en sòl no urbanitzable.
La reunió va estar dirigida pel director General d'Urbanisme, el Sr. Pere Solà. (22.02.2010)

COL·LABORACIÓ AMB L'ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT A TORTOSA

L'Idece ha col·laborat amb la cavalcada de Reis de Tortosa fent l'arribada dels Reis d'Orient pel riu Ebre fins a la platja fluvial de Ferreries (05.01.2010)

RESERVA DE SALA

L'IDECE va cedir la Sala de reunions a la Diputació de Tarragona per realitzar la reunió amb els secretaris d'ajuntaments de les Terres de l'Ebre (04.12.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE va cedir la sala de reunions al DARP per la reunió de les ADV (02.12.2009)

CONSELL RECTOR DE L'IDECE

El dia 22 de juliol de 2009 va tenir lloc, a la Sala de reunios, la reunió ordinària del Consell Rector de l'IDECE. (22.07.2009)

Programa MaB Reserva de la Biosfera

El dia 16 de juliol tindrà lloc a la Sala d'actes de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, la Jornada informativa del Programa MaB Reserva de la Biosfera a les Terres de l'Ebre.
(16.07.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la Sala de reunions al DAR per realitzar una de les reunions de laTaula sectorials dels Cítrics. (16.07.2009)

La travessia Nauticoturística per l'Ebre a Tortosa

El diumenge dia 5 de Juliol una vintena d'embarcacions van participar en la clàssica travessia nuticoturístics per l'ebre a Tortosa.
Els participants que van sortir de diferents ports nautics es van trobar molt a prop de la desembocadura del Riu Ebre per després fer el recorregut previst fins a Tortosa, on van ser rebuts per l'alcalde de Tortosa, el president de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació i per la directora de l'IDECE.
La pujada va transcórrer amb normalitat i amb un canal òptim per la navegació pel que fa el calat i a la neteja d'algues. (05.07.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE CEDEIX LA SALA PER REALITZAR LA PRESENTACIÓ DE "LA PASSIÓ" DE VILALBA DELS ARCS (31.03.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE CEDEIX LA SALA DE REUNIONS AL DAR PER REALITZAR LA REUNIÓ DE LA TAULA SECTORIAL DELS CÍTRICS. (26.03.2009)

JORNADA ENERGIA

L'IDECE organitza la Jornada "energia un recurs necessari per al progrés" al casal Municipal d'Ascó. (26.11.2008)

RESERVA DE SALA

(28.10.2008)

RESERVA DE SALA

(15.10.2008)

Reserva de Sala

L'IDECE cedeix la seva sala de reunions al Patronat de Turisme de Tarragona a les Terres de l'Ebre, per realitzar una reunió ordinària del Consell de Marca Terres de l'Ebre (01.10.2008)

Consell Rector

El proper dia 25 de setembre a les 11.00 h tindrà lloc el Consell Rector de l'IDECE.On es farà la Presentació de l'Avanprojecte del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre per part del Secretari per a la Planificació Territorial, Sr. Oriol Nel.lo i Colom.
(25.09.2008)

Comissió Avaluadora

El dia 18 de setembre de 2008 es va dur a terme a la sala de reunios de l'IDECE, la comissió avaluadora de les subvencions publicades al DOGC núm.5146 del 5-06-2008 ,dues convocatòries de subvencions per a actuacions de promoció de les Terres de l’Ebre, dotades en conjunt de 105.000 euros. D’aquesta xifra 90.000 euros serviran per a fomentar actuacions de promoció de les comarques ebrenques, mentre que 15.000 euros més es destinaran a promoure activitats culturals, lúdiques o esportives tant a ens locals com a associacions. (18.09.2008)

Reserva de sala

L'IDECE cedeix la seva sala de reunions, per cel.lebrar una roda de premsa, a la Mancomunitat del sénia. (17.09.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala de reunions al Departament de Treball, per fer la presentació d'un programa amb la finalitat d'incentivar la petició de petites empreses. INICIA, Xarxa per la Creació d'Empreses amb les possibles entitats que en formen part. (13.06.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala per fer una reunió de la Unitat de Sanitat Vegetal de les Terres de l'Ebre. (11.06.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala als Serveis Territorials DAR Terres de l'Ebre per realitzar la Taula sectorial dels Cítrics. (09.06.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala de reunions al Departament de Treball per fer la Presentació de l'Ordre reguladora del programa d'Igualtat d'Oportunitats (06.06.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala per la realització del curs "famílies multiproblemàtiques" organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre-Area Benestar Social i EAIA Terres de l'Ebre (30.05.2008)

VISITA DEL CONSELLER JOAQUIM NADAL

Visita del Hble. Sr. Joaquim Nadal conseller de Política Territorial i Obres Públiques, amb motiu de les obres de condicionament de les carreteres entre Horta de Sant Joan i l'encreuament de la C-12 a Xerta.
(29.05.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala per la realització del curs "famílies multiproblemàtiques" organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre-Area Benestar Social i EAIA Terres de l'Ebre (23.05.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala per la realització del curs "famílies multiproblemàtiques" organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre-Area Benestar Social i EAIA Terres de l'Ebre (16.05.2008)

JORNADA MEDIAMBIENTAL

COM DONAR VALOR AFEGIT ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS.
(15.05.2008 - 19.05.2008)

CASTELL DE MIRAVET

20 ANYS "Treball i Cultura" Festa dels geganters (03.05.2008 - 19.05.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala amb motiu de la reunió d'informació DAR-Sector cítrics (30.04.2008)

Firabril El Perelló 2008

Del 12 al 13 d'abril tindrà lloc al Perelló Firabril. Fira especialitzada en els productes típics de la terra com són la mel i l'oli. (12.04.2008 - 13.04.2008)

2a Fira de la Denominació d'Origen Terra Alta a Batea

La 2na Fira de la Denominació d’Origen Terra Alta es celebrarà a Batea, al Pavelló Poliesportiu Municipal durant els dies 6 i 7 d’abril. La primera jornada (el dia 6) estarà oberta al públic en general i la segona jornada (dia 7) estarà adreçada a professionals del sectors.
(06.04.2008 - 07.04.2008)

Reserva sal IDECE

IDECE cedeix la sala per la reunió del Consell de marca de Terres de l'Ebre. (03.04.2008)

PRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ DE VILALBA DELS ARCS

Demà divendres, 14 de març a les 10.30 h, tindrà lloc a la seu de l’IDECE la presentació de La Passió de Vilalba dels Arcs, a la qual també assistirà el director de l’obra, Rafel Esterueles (13.03.2008)

Nou tram navegable

L'IDECE obre a la navegació fluvial el tram entre Móra d'Ebre i Ascó. (03.03.2008)

IDECE presenta un projecte innovador perquè el vi de la Terra Alta guanye mercat local

Genoveva Margalef, directora de l'IDECE, presenta el projecte, El celler de les Terres de l'Ebre. (27.02.2008)

Ebre Bloc. 2a. Trobada de Blocaires ebrencs

Els dies 1 i 2 de febrer tindrà lloc a les Terres de l'Ebre la 2a. Trobada de Blocaires ebrencs. (01.02.2008 - 02.02.2008)

Consell Rector de l'IDECE

El proper dia 16 de gener a les 11.00 h tindrà lloc el Consell Rector de l'IDECE president per l'Hble. Conseller de PTOP i President de l'IDECE (16.01.2008)

Presentació de l'"Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat als canals de reg de Benissanet"

Presentació als mitjans de comunicació de '"Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat als Canals de reg de Benissanet" (12.12.2007)

Presentació del llibre Els Ports de Beseit de Mariano Cebolla i Silvestre Hernàndez

La presentació tindrà lloc el proper divendres 30 de novembre a les 19.30h a la seu de l'IDECE. (30.11.2007)

Jornada oberta "L'arquitectura al servei de la planificació urbanística"

Jornada oberta: L'arquitectura al servei de la planificació urbanística, tindrà lloc el proper dia 15 de novembre pel matí a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. (15.11.2007)

l'IDECE participa en la presentació de la Travessia del Centenari

La Cambra Oficial de Comerç,Indistría i Navegació de Tortosa, va presentar ahir al Saló Nàutic de Barcelona la 21 Travessia Nàutic Turística per l'Ebre a Tortosa, que es cel.lebrarà el 5 i 6 de juliol de 2008, i que serà un dels actes de commemoració del centenari de la Cambra. (09.11.2007)

Visita Secretari per a la Mobilitat a l'IDECE

Dijous, 25 d'octubre el Secretari per a la Mobilitat del DPTOP visita l'IDECE (25.10.2007)

Reserva sala IDECE

(25.05.2007)

Reserva sala IDECE

(16.05.2007)

Jornada Reptes de Futur

Móra d'Ebre (11.05.2007)

Reserva sala IDECE

(02.05.2007)

Reunió Consell Rector

(12.04.2007)

Reserva sala IDECE

(05.03.2007)

Catàleg de paisatge

(30.01.2007)

Reserva sala IDECE

(25.01.2007)

Curs AASS

(15.01.2007 - 23.01.2007)

Visita de l'IDAPA

(10.01.2007)

PARTICIPACIÓ DE L'IDECE a EXPOEBRE

L'IDECE ha participat a la 72a Fira de les Terres de l'Ebre. (28.04.2016 - 01.05.2016)

Expoebre ha tingut lloc a Tortosa el cap de setmana de l'1 de maig i l'IDECE un any més ha participat amb un stand dedicat a la promoció de la 7a Baixada Vogant per l'Ebre, la 4a Caminada Popular i els 5è Premis IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre. A més aquest any, una part de l'exposició ha estat dedicada al projecte MIGRATOEBRE.

Agenda IDECE

Visita de l'IDAPA

(10.01.2007)

Curs AASS

(15.01.2007 - 23.01.2007)

Reserva sala IDECE

(25.01.2007)

Catàleg de paisatge

(30.01.2007)

Reserva sala IDECE

(05.03.2007)

Reunió Consell Rector

(12.04.2007)

Reserva sala IDECE

(02.05.2007)

Jornada Reptes de Futur

Móra d'Ebre (11.05.2007)

Reserva sala IDECE

(16.05.2007)

Reserva sala IDECE

(25.05.2007)

Visita Secretari per a la Mobilitat a l'IDECE

Dijous, 25 d'octubre el Secretari per a la Mobilitat del DPTOP visita l'IDECE (25.10.2007)

l'IDECE participa en la presentació de la Travessia del Centenari

La Cambra Oficial de Comerç,Indistría i Navegació de Tortosa, va presentar ahir al Saló Nàutic de Barcelona la 21 Travessia Nàutic Turística per l'Ebre a Tortosa, que es cel.lebrarà el 5 i 6 de juliol de 2008, i que serà un dels actes de commemoració del centenari de la Cambra. (09.11.2007)

Jornada oberta "L'arquitectura al servei de la planificació urbanística"

Jornada oberta: L'arquitectura al servei de la planificació urbanística, tindrà lloc el proper dia 15 de novembre pel matí a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. (15.11.2007)

Presentació del llibre Els Ports de Beseit de Mariano Cebolla i Silvestre Hernàndez

La presentació tindrà lloc el proper divendres 30 de novembre a les 19.30h a la seu de l'IDECE. (30.11.2007)

Presentació de l'"Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat als canals de reg de Benissanet"

Presentació als mitjans de comunicació de '"Estudi sobre la proliferació del musclo zebrat als Canals de reg de Benissanet" (12.12.2007)

Consell Rector de l'IDECE

El proper dia 16 de gener a les 11.00 h tindrà lloc el Consell Rector de l'IDECE president per l'Hble. Conseller de PTOP i President de l'IDECE (16.01.2008)

Ebre Bloc. 2a. Trobada de Blocaires ebrencs

Els dies 1 i 2 de febrer tindrà lloc a les Terres de l'Ebre la 2a. Trobada de Blocaires ebrencs. (01.02.2008 - 02.02.2008)

IDECE presenta un projecte innovador perquè el vi de la Terra Alta guanye mercat local

Genoveva Margalef, directora de l'IDECE, presenta el projecte, El celler de les Terres de l'Ebre. (27.02.2008)

Nou tram navegable

L'IDECE obre a la navegació fluvial el tram entre Móra d'Ebre i Ascó. (03.03.2008)

PRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ DE VILALBA DELS ARCS

Demà divendres, 14 de març a les 10.30 h, tindrà lloc a la seu de l’IDECE la presentació de La Passió de Vilalba dels Arcs, a la qual també assistirà el director de l’obra, Rafel Esterueles (13.03.2008)

Reserva sal IDECE

IDECE cedeix la sala per la reunió del Consell de marca de Terres de l'Ebre. (03.04.2008)

2a Fira de la Denominació d'Origen Terra Alta a Batea

La 2na Fira de la Denominació d’Origen Terra Alta es celebrarà a Batea, al Pavelló Poliesportiu Municipal durant els dies 6 i 7 d’abril. La primera jornada (el dia 6) estarà oberta al públic en general i la segona jornada (dia 7) estarà adreçada a professionals del sectors.
(06.04.2008 - 07.04.2008)

Firabril El Perelló 2008

Del 12 al 13 d'abril tindrà lloc al Perelló Firabril. Fira especialitzada en els productes típics de la terra com són la mel i l'oli. (12.04.2008 - 13.04.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala amb motiu de la reunió d'informació DAR-Sector cítrics (30.04.2008)

CASTELL DE MIRAVET

20 ANYS "Treball i Cultura" Festa dels geganters (03.05.2008 - 19.05.2008)

JORNADA MEDIAMBIENTAL

COM DONAR VALOR AFEGIT ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS.
(15.05.2008 - 19.05.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala per la realització del curs "famílies multiproblemàtiques" organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre-Area Benestar Social i EAIA Terres de l'Ebre (16.05.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala per la realització del curs "famílies multiproblemàtiques" organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre-Area Benestar Social i EAIA Terres de l'Ebre (23.05.2008)

VISITA DEL CONSELLER JOAQUIM NADAL

Visita del Hble. Sr. Joaquim Nadal conseller de Política Territorial i Obres Públiques, amb motiu de les obres de condicionament de les carreteres entre Horta de Sant Joan i l'encreuament de la C-12 a Xerta.
(29.05.2008)

Reserva sala IDECE

IDECE cedeix la sala per la realització del curs "famílies multiproblemàtiques" organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre-Area Benestar Social i EAIA Terres de l'Ebre (30.05.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala de reunions al Departament de Treball per fer la Presentació de l'Ordre reguladora del programa d'Igualtat d'Oportunitats (06.06.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala als Serveis Territorials DAR Terres de l'Ebre per realitzar la Taula sectorial dels Cítrics. (09.06.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala per fer una reunió de la Unitat de Sanitat Vegetal de les Terres de l'Ebre. (11.06.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la sala de reunions al Departament de Treball, per fer la presentació d'un programa amb la finalitat d'incentivar la petició de petites empreses. INICIA, Xarxa per la Creació d'Empreses amb les possibles entitats que en formen part. (13.06.2008)

Reserva de sala

L'IDECE cedeix la seva sala de reunions, per cel.lebrar una roda de premsa, a la Mancomunitat del sénia. (17.09.2008)

Comissió Avaluadora

El dia 18 de setembre de 2008 es va dur a terme a la sala de reunios de l'IDECE, la comissió avaluadora de les subvencions publicades al DOGC núm.5146 del 5-06-2008 ,dues convocatòries de subvencions per a actuacions de promoció de les Terres de l’Ebre, dotades en conjunt de 105.000 euros. D’aquesta xifra 90.000 euros serviran per a fomentar actuacions de promoció de les comarques ebrenques, mentre que 15.000 euros més es destinaran a promoure activitats culturals, lúdiques o esportives tant a ens locals com a associacions. (18.09.2008)

Consell Rector

El proper dia 25 de setembre a les 11.00 h tindrà lloc el Consell Rector de l'IDECE.On es farà la Presentació de l'Avanprojecte del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre per part del Secretari per a la Planificació Territorial, Sr. Oriol Nel.lo i Colom.
(25.09.2008)

Reserva de Sala

L'IDECE cedeix la seva sala de reunions al Patronat de Turisme de Tarragona a les Terres de l'Ebre, per realitzar una reunió ordinària del Consell de Marca Terres de l'Ebre (01.10.2008)

RESERVA DE SALA

(15.10.2008)

RESERVA DE SALA

(28.10.2008)

JORNADA ENERGIA

L'IDECE organitza la Jornada "energia un recurs necessari per al progrés" al casal Municipal d'Ascó. (26.11.2008)

RESERVA DE SALA

L'IDECE CEDEIX LA SALA DE REUNIONS AL DAR PER REALITZAR LA REUNIÓ DE LA TAULA SECTORIAL DELS CÍTRICS. (26.03.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE CEDEIX LA SALA PER REALITZAR LA PRESENTACIÓ DE "LA PASSIÓ" DE VILALBA DELS ARCS (31.03.2009)

La travessia Nauticoturística per l'Ebre a Tortosa

El diumenge dia 5 de Juliol una vintena d'embarcacions van participar en la clàssica travessia nuticoturístics per l'ebre a Tortosa.
Els participants que van sortir de diferents ports nautics es van trobar molt a prop de la desembocadura del Riu Ebre per després fer el recorregut previst fins a Tortosa, on van ser rebuts per l'alcalde de Tortosa, el president de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació i per la directora de l'IDECE.
La pujada va transcórrer amb normalitat i amb un canal òptim per la navegació pel que fa el calat i a la neteja d'algues. (05.07.2009)

Programa MaB Reserva de la Biosfera

El dia 16 de juliol tindrà lloc a la Sala d'actes de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, la Jornada informativa del Programa MaB Reserva de la Biosfera a les Terres de l'Ebre.
(16.07.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE cedeix la Sala de reunions al DAR per realitzar una de les reunions de laTaula sectorials dels Cítrics. (16.07.2009)

CONSELL RECTOR DE L'IDECE

El dia 22 de juliol de 2009 va tenir lloc, a la Sala de reunios, la reunió ordinària del Consell Rector de l'IDECE. (22.07.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE va cedir la sala de reunions al DARP per la reunió de les ADV (02.12.2009)

RESERVA DE SALA

L'IDECE va cedir la Sala de reunions a la Diputació de Tarragona per realitzar la reunió amb els secretaris d'ajuntaments de les Terres de l'Ebre (04.12.2009)

COL·LABORACIÓ AMB L'ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT A TORTOSA

L'Idece ha col·laborat amb la cavalcada de Reis de Tortosa fent l'arribada dels Reis d'Orient pel riu Ebre fins a la platja fluvial de Ferreries (05.01.2010)

COMISSIÓ DE TREBALL CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Dilluns 22 de febrer de 2010 va ternir lloc a la sala de reunions de l'IDECE, la reunió de la comissió de treball construccions en sòl no urbanitzable.
La reunió va estar dirigida pel director General d'Urbanisme, el Sr. Pere Solà. (22.02.2010)

NOVES OPORTUNITATS PER AL SECTOR AGROALIMENTARI DE LES TERRES DE L'EBRE

El proper dia 11 de març l'IDECE organitza una jornada sobre "Noves oportunitats per al sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre" que es celebrarà a Amposta a la seu del Consell Comarcal del Montsià. Inscripcions i informació a l'IDECE, 977.51.05.46 o bé mitjançant un correu electrònic a idece@idece.cat (03.03.2010 - 11.03.2010)

CONSELL RECTOR IDECE

Dimecres 3 de març es celebrarà la reunió del Consell Rector de l'IDECE a les 11.30 del matí (03.03.2010)

1a MOSTRA DE PRODUCTES LOCALS I 1a. CASSOLADA A LA TORRE DE L'ESPANYOL

Aquest matí la directora de l'IDECE, Genoveva Margalef, ha assitit a la presentació de la 1a. Mostra de Productes Locals i de la 1a. cassolada a la població de la Torre de l'Espanyol que es celebrarà a aquesta localitat el proper dia 14 de març a les 10.00 hores. (10.03.2010)

PRESENTACIÓ DE LES RUTES PEDALANT DE L'ALGARS AL DELTA DE L'EBRE

Dins de les jornades sobre el ciclisme en espais naturals "El Delta en bici", la directora de l'IDECE, Genoveva Margalef va fer la presentació de les rutes de l'Ebre "Pedalant de l'Algars al Delta de l'Ebre" editat per aquest organisme. (15.03.2010)

PRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ DE VILALBA

Representants del Patronat de la Passió de Vilalba, l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs i la directora de l'IDECE han presentat a la seu del nostre organisme els actes de LA PASSIÓ DE VILALBA que tindran lloc a aquesta localitat durant les festes de Setmana Santa. (17.03.2010)

REUNIÓ CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

El proper dijous a les 17.00 hores es reuneix el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Entre els diversos temes a tractar estarà l'exposició del Pla Nacional d'Infraestructures a càrrec del Secretari per a la Mobilitat, Sr. Manel Nadal. (18.03.2010)

RODA DE PREMSA PRESENTACIÓ CAMPANYA NAVEGACIÓ 2010 I PRESENTACIÓ A LA PREMSA DE LES RUTES PEDALANT

Aquest dilluns s'ha presentat a la premsa la temporada de navegabilitat del 2010 la qual s'obrira el proper dijous dia 1 d'abril. Així mateix també s'ha presentat als mitjans de comunicació la nova guia "Pedalant de l'Algars al Delta de l'Ebre" editada per l'IDECE. (29.03.2010)

CURS DE PRIMERS AUXILIS

Aquest matí es celebra a la seu de l'IDECE un curs de primers auxilis adreçat principalment als treballadors que la empresa encarregada del manteniment de la via navegable té treballant pel riu tant fent la vigilància del tram com fent el corresponent manteniment. Aquest curs els servirà en cas de qualsevol emergència o accident al riu Ebre per tal que puguin prestar els primers auxilis als usuaris de la navegació. (31.03.2010)

OBERTURA TRAM NAVEGABLE DE L'EBRE

Avui dia 1 d'abril i fins el dia 2 de novembre estarà oberta la via navegable de l'Ebre en el seu tram des d'Amposta fins a Ascó.
Per qualsevol emergència truqueu al Centre de control de la navegació, telèfon 977.40.30.55 (01.04.2010)

BUSSEIG A L'EBRE

Com anys anteriors, un grup de bussejadors professionals faran immersions al riu Ebre, aquest cop a l’altura de Ginestar i Benissanet. Aquest grup de la empresa de busseig COSMODIVE realitzen immersions en cap de setmana per tot el litoral de la província de Barcelona i Girona, i des de fa dos anys també les realitzen al riu Ebre. (10.04.2010)

PRESENTACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L'EBRE

Avui dimarts dia 13 d'abril a les 12.00h. ha tingut lloc a la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, la presentació del Pla Director de Mobilitat de les Terres de l'Ebre .

La presentació a estat a càrrec del senyor Esteve Tomàs i Torrens, director del programa de mobilitat i grans infraestructures del DPTOP de la Generalitat de Catalunya. (13.04.2010)

SUBVENCIONS IDECE 2010

El 23 d'abril han sortit publicades al DOGC les següents subvencions: a associacions de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per a la promoció d'activitats culturals, lúdiques i esportives a les Terres de l'Ebre; a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre. (23.04.2010)

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PROMOTOR DEL PROGRAMA MaB A LES TERRES DE L'EBRE

A la sala Mayor Zaragoza de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa es va constituïr el Consell Promotor del programa MaB a les Terres de l'Ebre. L'IDECE forma part del comité executiu i promotor d'aquesta candidatura. (26.04.2010)

L'EXPOSICIÓ "PER LES TERRES DE L'EBRE, SOM-HI" A LA FIRA EXPOEBRE DE TORTOSA

El Govern de la Generalitat fa una aposta decidida per al desenvolupament de les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de generar oportunitats al territori. A l’exposició s’expliquen actuacions com l’ampliació del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal a les quatre comarques ebrenques, i el foment del sòl industrial, especialment el polígon Catalunya Sud.

(29.04.2010 - 02.05.2010)

INAUGURACIÓ ÀREA DE LLEURE A L'EMBARCADOR DE VINEBRE

La directora de l'IDECE, Genoveva Margalef ha assistit a la inauguració de la nova àrea de lleure de l'embarcador de Vinebre. Aquesta obra la ha realitzat i executat l'Ajuntament de la localitat. (02.05.2010)

REUNIÓ CONSELL DE MARCA TERRES DE L'EBRE

El dimecres dia 9 de juny l'IDECE cedeix la sala de reunions per tal de fer-se el Consell de Marca Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (08.06.2010 - 09.06.2010)

1a. BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

La directora de l'IDECE Genoveva Margalef ha presentat a la seu de l'IDECE la primera piraguada vogant per l'Ebre que es realitzara el 27 de juny des de Vinebre a Móra la Nova. Mes informació a la pàgina web de l'IDECE (09.06.2010 - 27.06.2010)

L'IDECE ATORGA 115.000 EUROS EN AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE

El conseller de PTOP, Joaquim Nadal, ha resolt dues convocatòries d’ajuts de l’IDECE destinats a impulsar el desenvolupament de les Terres de l’Ebre. Una de les línies atorgarà un total de 90.000 euros per a fomentar actuacions de promoció de les comarques ebrenques, mentre que 25.000 euros més es destinaran a promoure activitats culturals, lúdiques o esportives de la zona (03.09.2010)

JORNADA EMPRESARIAL OCUPACIÓ DE QUALITAT

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre organitza el proper dia 23 de setembre la "Jornada Empresarial OCUPACIÓ DE QUALITAT, una garantia de futur a les Terres de l'Ebre" que es celebrarà a Tortosa al Campus URV Terres de l'Ebre. Inscripcions al telèfon de l'IDECE 977510546 o a l'adreça de correu electrònic idece@idece.cat (17.09.2010 - 23.09.2010)

XIV FIRA D'ARTESANIA I TURISME DE TIVENYS

El proper dia 9 d'octubre a les 12.00 hores, la directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Genoveva Margalef inaugurarà la XIV Fira d'Artesania i Turisme de la població de Tivenys (09.10.2010)

PRIMER CURS DE PATRÓ D'AIGÜES CONTINENTALS A LA SEU DE L'IDECE

L’IDECE ha iniciat aquest mes d’octubre el primer curs de patró/ona, d’embarcacions dedicat al transport de persones passatgeres i mercaderies en aigües continentals. (18.10.2010)

Oriol Nel·lo presidirà el proper dilluns la reunió del Consell Rector de l'IDECE

El secretari de Planificació Territorial del DPTOP, Oriol Nel·lo, presidirà el proper dilluns, 25 d'octubre, la reunió del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).
La reunió tindrà lloc, a les 17.00 hores, a la seu de l'IDECE (Av. de la Generalitat, 116. Tortosa).

S'atendrà els mitjans de comunicació en finalitzar la reunió. (25.10.2010)

VIII TRANSEBRE - BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

Els propers dies 6 i 7 de novembre els vogadors de Calafell organitzen la VIII Baixada pel riu Ebre vogant. Aquesta baixada com tots els anys te la col·laboració de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. (26.10.2010 - 27.10.2010)

L’IDECE destina un ajut de 250.000 euros al polígon industrial El Molló

El Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Terres de l’Ebre (IDECE) ha informat avui de l’ajut de 250.000 euros que ha rebut del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per al polígon industrial El Molló. L’IDECE signarà posteriorment un conveni amb INCASÒL, propietari del nou sector d’activitat, per a transmetre-li aquest import. D’altra banda, l’IDECE ha iniciat aquest mes el primer curs de formació de patró d’embarcacions de transport en aigües continentals. El Consell Rector també ha recolzat la candidatura de les Terres de l’Ebre com a reserva de la biosfera. (28.10.2010)

JOSEP MARIA FRANQUET I BERNIS PRESIDIRÀ DEMÀ DIMECRES EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TTEE

Demà dia 3 de novembre a les 17.00 hores a la seu de l'IDECE es reuneix baix la presidència del seu president Josep Maria Franquet i Bernis el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. (03.11.2010)

CRESCUDA IMPORTANT DEL CABAL DEL RIU EBRE

Segons ens informa la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el proper dia 4 de novembre es realitzarà una solta important d’aigua per controlar la proliferació de macròcits a l’Ebre. Aquest nivell arribarà fins els 1450 m/3 per segon per la qual cosa i encara que la via navegable ja esta tancada per fi de temporada demanem la màxima precaució a l’Ebre a tothom. (04.11.2010)

L'IDECE RETIRA OBSTACLES DE LA VIA NAVEGABLE

Degut a la crescuda important del riu Ebre del passat 4 de novembre, van ser arrastrats per la força de l'aigua dos arbres de grans dimensions, un de 11 tones i l'altre de 8 tones i es varen quedar encallats al centre de Tortosa. Per tal de poder-los retirar es va tenir que necessitar dos remolcadors de riu i una grua de grans dimensions ja que comportaven realment un perill important tant per les embarcacions com per les barques de competicions esportives. (15.11.2010)

ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
L'IDECE resta adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat. (27.12.2010)

NOU PRESIDENT DE L'INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE

Lluís Recoder i Miralles
Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
(29.12.2010)

I DEBAT SOCIECONÒMIC DE LES TERRES DE L'EBRE

L'Associació Amics i amigues de l'Ebre, amb el suport de l'IDECE entre d'altres, organitzaen el primer debat socieconòmic, que tindrà lloc avui a les 17.00h a la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa. (28.02.2011)

TERRITORI I SOSTENIBILITAT ACTIVA L'IDECE PER IMPULSAR L'ECONOMIA DE LES TERRES DE L'EBRE

El Conseller Recoder obre la nova etapa de l'Institut.

Jordi Borràs, nomentat nou director de l'organisme. (08.04.2011)

S’INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGABILITAT DE L’EBRE PER AL 2011

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) obre el període de campanya el proper dia 20 d’abril fins al 2 de novembre. (19.04.2011)

EL NEDADOR MIQUEL SUÑER ES PREPARA PER AL REPTE DE LA TRIPLE CORONA EN AIGÜES DEL RIU EBRE

L’IDECE i la Secretaria General de l’Esport col·laboren en els entrenaments que el nedador gironí a dut a terme aquest diumenge a l’Ebre
Després de completar la travessia del Canal de la Mànega l’agost de 2010, Suñer preveu completar el proper mes de juny la Manhattan Island Marathon Swim
(15.05.2011)

EL CODE DURÀ A TERME UN NOU TRACTAMENT CONTRA LA MOSCA NEGRA AL TRAM CATALÀ DE L'EBRE

Serà demà dimecres 8 de juny en els sis punts habituals del riu, des de Riba-roja fins la desembocadura
(07.06.2011)

CONSELL RECTOR IDECE

El proper dia 7 de desembre de 2011 es celebrarà a Tortosa a la seu del Idece una sessió ordinària del consell rector. (07.12.2011)

EXPERIÈNCIES A-TÒPIQUES DE TURISME EN EL PAISATGE RURAL

El paisatge rural és un escenari adequat per al desenvolupament de moltes experiències turístiques, cada cop més valorat però, paral·lelament, cada cop més estigmatitzat. Les oportunitats turístiques que ens ofereixen aquests paisatges van molt més enllà que rutes excursionistes o casa de turisme rural, cada cop són més els turistes atrets cap a aquests entorns en busca de motivacions i experiències diverses. (14.12.2011)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA NAVEGACION COSTERA PASO A PASO"

L'IDECE acull la presentació del llibre "La Navegació costera paso a paso" de Julio Jimenez Blas.

El director de l'IDECE Jordi Borràs i el capità marítim de Sant Carles de la Ràpita Nicolau Caseny presenten l'obre aquest divendres 2 de març (02.03.2012)

REUNIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES TERRES DE L'EBRE EL PROPER 21 DE MARÇ A LES 18.00H

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre participa en la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (21.03.2012)

L'IDECE INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGABILITAT 2012 AL TRAM CATALÀ DEL RIU EBRE

Un total de 30.200 persones naveguen pel riu l’Ebre durant el passat 2011 (04.04.2012)

L’IDECE ORGANITZA LA I PEDALADA PER LA VIA VERDA: ARNES-PRAT DE COMTE

Serà el diumenge 13 de maig amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer la Via Verda, en motiu del Dia de les Vies Verdes
Tancament inscripcions dissabte 12 Maig a les 13:00. (18.04.2012)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR

El proper dia 20 d'abril es realitzartà una sessió ordinària del Consell Rector de l'IDECE a les 10.00h. (20.04.2012)

L'IDECE PRESENT A LA FIRA EXPOEBRE 2012 DE TORTOSA

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre participa a la 68à fira multisectorial i de les Terres de l'Ebre (Expoebre 2012) a Tortosa. (28.04.2012 - 01.05.2012)

I PREMI IDECE PER FOMENTAR LA PROJECCIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE

El delegat del Govern, el secretari de Territori i Mobilitat, el vicepresident primer i el director de l’IDECE lliuraran els premis als treballs seleccionats (11.07.2012 - 15.07.2012)

I Premi IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre

El delegat del Govern, el secretari de Territori i Mobilitat, el vicepresident primer i el director de l’IDECE lliuraran els premis als treballs seleccionats. (13.07.2012)

L'IDECE PRESENT A FIRA AMPOSTA 2012

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre participa a la 52à Fira de mostres d'Amposta. (05.12.2012 - 09.12.2012)

SANTI VILA I VICENTE nou conseller de Territori i Sostenibilitat i President de l'IDECE

El president de la Generalitat nomena els nous membres del Consell Executiu per tant es nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat el senyor Santi Vila i Vicente

(27.12.2012)

TROBADA ENTRE L'IDECE I L'IDAPA

Trobada de les dues entitats autònomes del Departament de Territori i Sostenibilitat: l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pireineu i Aran (IDAPA) i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). (11.01.2013)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE"

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l'IDECE farà la presentació del llibre "El sector primari a les Terres de l'Ebre" de Josep Maria Franquet i Bernis, aquest divendres 18 de juliol a les 7 de la tarda a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa (17.01.2013 - 18.01.2013)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE"

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l'IDECE ha fet la presentació del llibre "El sector primari a les Terres de l'Ebre" de Josep Maria Franquet i Bernis, aquest divendres 18 de juliol a les 7 de la tarda a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa, l'alcalde i senador Ferran Bel i el senyor Lluis Mora l'han acompanyat a l'acte. (18.01.2013)

Ricard Font Hereu, nomenat vicepresident de l'IDECE

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha resolt nomenar Ricard Font, Secretari de Territori i Mobilitat, com a vicepresident segon del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (23.01.2013)

2a Edició. Premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) organitza per segon any consecutiu el Premi IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre que té com a finalitat recompensar la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre (15.02.2013)

TANCAMENT VIA NAVEGABLE DE L'EBRE

L'IDECE informa que degut a que el cabal de l'Ebre supera els 800 m3 per segons es procedeix al tancament de la via navegable de l'Ebre i es demana màxima precaució. La resclosa també romandrà tancada (01.03.2013)

2a. EDICIÓ PEDALANT PER LA VIA VERDA

L'Idece organitza per segon any la 2a. edició de "Pedalant per la via verda" entre les poblacions de Benifallet i Tortosa (15.03.2013)

Dijous s’inicia la nova temporada de navegabilitat al riu Ebre, després de la reducció del cabal

Prop de 31.000 usuaris gaudeixen del riu Ebre durant la campanya de navegació el passat 2012 (26.03.2013)

El Delegat del Govern presentarà el llibre "A l'aixopluc de les Balmes" el proper 9 d'abril a Flix

Acte de presentació del llibre "A l'aixopluc de les balmes" de Berta Treig Carranza, guanyadora del primer premi IDECE (10.04.2013)

2a edició. Pedalant per la via verda entre Benifallet i Tortosa

El passat diumenge dia 14 d’abril l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) amb la col•laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha organitzat per segon any consecutiu Pedalant per la via verda entre Benifallet i Tortosa. (15.04.2013)

L'IDECE presideix el dia de les Terres de l'Ebre a ExpoEbre2013

L'IDECE ha presidit el dia de les Terres de l'Ebre en la 69a Fira de les Terres de l'Ebre.El senyor Jordi Borràs com a Director de l'Institut ha destacat totes les tasques realitzades per l'IDECE a les comarques de l'Ebre. (05.05.2013)

L'IDECE col·labora en rodatge anunci promocional

L'IDECE ha col·laborat en l'anunci promocional de la ciutat de Tortosa que s'ha enregistrat en aigües del riu Ebre al pas per la ciutat de Tortosa. Els actors locals Pere Ponce, Silvia Sabaté i Belen Fabra han estat protagonistes del mateix. Consulteu l'anunci promocional: Tortosa. Cultiva l'art de viure. (27.05.2013)

Ultra Marató al Riu Ebre CONSULTEU HORARI PAS APROXIMAT PER POBLACIONS

Els propers dies 10 i 11 d'agost Mauro Giaconia, farà la tentativa de rècord mundial d'ultra marató nedant sense parar 150 km al riu Ebre. CONSULTEU AQUI L'HORARI APROXIMAT DE PAS PER CADA POBLACIÓ (10.08.2013 - 11.08.2013)

Mauro Giaconia ha aconseguit batre el rècord mundial d'ultra marató de 150km nedant.

Aquest nedador sicilià ha aconseguit batre el seu propi rècord de 101 km que es va disputar a Xile al 2009 situant la marca en els 150 km actuals. (12.08.2013)

Lliurament del II Premi IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre

El delegat del Govern, el vicepresident primer i el director de l’IDECE lliuraran dimarts 29 d’octubre els premis als treballs seleccionats (24.10.2013)

Rosa Torrubiano, Joan Salas i Sandra Solé de l’Institut de l’Ebre guanyen el II Premi IDECE

El delegat del Govern, el vicepresident primer i el director de l’IDECE han fet el lliurament dels guardons als quatre premiats d’aquesta segona edició. (29.10.2013)

Navegació tancada per fí de temporada

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha procedir com tots els anys a tancar la navegació per a la temporada 2013 (04.11.2013)

L'IDECE present a la Fira de Mostres d'Amposta

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre serà present a la 53a Fira de Mostres d'Amposta que es celebrarà a aquesta ciutat durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre (04.12.2013)

Actuació de la coral de Tot Cor, del Departament de Territori i Sostenibilitat

El proper dia 16 de desembre a les 13 hores a la crípta de la Reparació de Tortosa (plaça dels Dolors) oferirà un concert de Nadal la coral de Tot Cor del Departament de Territori i Sostenibilitat (05.12.2013)

3a edició PREMI IDECE 2013

L'IDECE a obert la convocatòria per a la presentació dels treballs de recerca i Crèdit de Síntesi/Projecte que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre. (12.12.2013)

Convocatòria Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

El proper 16 de gener de 2014 a les 17.00 hores s'ha convocat el Consell econòmic i social de les Terres de l'Ebre a la seu de l'IDECE (16.01.2014)

Convocatòria del Consell Rector de l'IDECE

El proper 31 de gener de 2014 a les 10.00 hores s'ha convocat el Consell Rector de l'IDECE a la seu de l'ens. (31.01.2014)

3a. trobada IDAPA - IDECE

Trobada de les dues entitats autònomes del Departament de Territori i Sostenibilitat: l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pireineu i Aran (IDAPA) i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). (19.03.2014)

2a Caminada popular Idece 2014

Ja tornem a estar a punt per fer una altra sortida, aquesta vegada la farem caminant, concretament des d’Alcanar fins Sant Carles de la Ràpita, serà el proper dia 27 d’Abril. Ens vols acompanyar? (08.04.2014)

Aquest dijous s'inicia la campanya de navegació a l'Ebre

Prop de 27.000 usuaris gaudeixen del riu Ebre durant la campanya de navegació el passat 2013 (16.04.2014)

Presentació del projecte LIFE+ Nature: MIGRATOEBRE

Dimarts, 29 d’abril, a les 16.00h a la seu de la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre (25.04.2014)

L’IDECE rep gairebé 800.000 euros de la Unió Europa pel projecte LIFE+ Nature: MIGRATOEBRE

Millorar la connectivitat ecològica de la part baix del riu i recuperar poblacions sanes de peixos migratoris, principals objectius del projecte (30.04.2014)

L'IDECE present a la fira Expoebre de Tortosa

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre es present a la 70a Fira multisectorial de les Terres de l'Ebre (01.05.2014)

5a. BAIXADA VOGANT PER L'EBRE EL DIA 29 DE JUNY

La 5a. baixada vogant per l'Ebre que organitza cada any l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre es farà entre les poblacions de Tortosa i Amposta (06.05.2014)

El treball "La realitat augmentada: Una experiència real al Delta de l'Ebre" de Josep Marín

Dels 11 treballs participants en aquesta 3a. edició, el guanyador ha estat “La realitat augmentada: una experiència real al Delta de l’Ebre” de Josep Marín de Deltebre, que ha rebut el primer premi dotat amb 1.500 €.

(31.10.2014)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

El director de l’INCASÒL, Damià Calvet, participa en la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (04.03.2015)

L’alt cabal de l’Ebre retarda l’inici de la campanya de navegació pel riu aquest 2015

Les dades de la CHE preveu un cabal de 1.200m3/s per aquests dies festius de Pasqua (01.04.2015)

L'IDECE present a la fira EXPOEBRE

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre es present a la 71a fira de les Terres de l'Ebre (EXPOEBRE) que es celebra a Tortosa del 31 d'abril al 3 de maig de 2015. (30.04.2015)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

El secretari d’Empresa i Competitivitat participa en una sessió extraordinària del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (17.06.2015)

PLATAFORMA TRES DÍGNES. Primera reunió

Reunió dels membres de la Plataforma Trens Dígnes amb els representants de tots els grups de polítics a les Terres de l’Ebre.

(29.06.2015)

15/07/15 SIGNATURA DEL CONVENI DIPUTACIÓ/IDECE PER A L'INVENTARI DE RECURSOS TURISTICS

El Conveni permetrà realitzar un inventari de recursos de microturisme a les comarques de les Terres de l'Ebre.
Mitjançánt aquest Conveni, la Diputació de Tarragona atorga a IDECE la subvenció necessària.
L'acció s'incardina dintre del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (PECT)i a partir de la tasca feta al voltant de la marca Terres de l'Ebre en la qual treballa el Patronat de Turisme de la Diputació.
(15.07.2015)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

Nova reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. (04.08.2015)

JOAN MARTÍN MASDEU nou director de l'IDECE

El rapitenc Joan Martín Masdeu ha estat nomentat nou director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (07.08.2015)

INTERVENCIO EN EL DRAGAT ACCÉS EMBARCADOR DE TORTOSA.

Realització dels treballs de dragat d'accés al nou embarcador fluvial a Tortosa (01.10.2015)

TAULA DE COMPETITIVITAT. Primera Sessió

El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre convoca la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació.

El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE), Josep M. Franquet, ha presidit el dilluns, 5 d’octubre, a les 10.00 hores, la reunió de l’òrgan consultiu, que ha comptat amb la participació del director general d’Indústria, Antoni Grau, i la consellera delegada d’Acció, Núria Betriu, en motiu de la primera sessió de la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació de les Terres de l’Ebre. Ha intervingut, en nom de la URV, el catedràtic Sr. Joan Antoni Duro. (05.10.2015)

TAULA DE COMPETITIVITAT. Segona Sessió

El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre convoca la segona sessió de la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació
A la reunió han assistit com a convidats el senyor Pere Palacín i Farré, director general d’Energía, Mines i Seguretat Industrial i el senyor Jordi Puigneró i Ferrer, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i el Sr. Joan Antoni Duro (URV). (19.10.2015)

Lliurament de la 4a edició del Premi IDECE pel foment de la projecció de les Terres de l’Ebre.

El director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Joan Martín Masdéu, juntament amb el vicepresident de l’ens, Antoni Ferré; el director territorial d’Ensenyament, Antoni Martí i la directora de Territori i Sostenibilitat, Carme Bigorra; van presidir el dimarts dia 20 d’octubre a les 17.00 hores el lliurament de la 4a edició del Premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre.
(20.10.2015)

TAULA DE COMPETITIVITAT. Tercera Sessió

El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre convoca la tercera sessió de la Taula de Competitivitat per al seguiment del Pla Estratègic per a l’Empresa i l’Ocupació
A la reunió han assistit com a convidats el senyor Josep M. Recasens i Soriano, director general de Comerç i la senyora Marian Muro i Ollé, directora general de Turisme i el Sr. Joan Antoni Duro (URV). (22.10.2015)

PARTICIPACIÓ DE L’IDECE A LA 184 FIRA AGRÍCOLA, RAMADERA I INDÚSTRIAL DE MÓRA LA NOVA.

L’IDECE ha participat en la 184 fira de Móra la Nova, que va tindre lloc del 22 al 25 d’Octubre. (22.10.2015 - 25.10.2015)

PLATAFORMA TRES DÍGNES. Segona reunió

Reunió de seguiment dels membres de la Plataforma Trens Dígnes amb els representants de tots els grups de polítics a les Terres de l’Ebre.
(27.10.2015)

Lliurament dels “Premis als millors Projectes d’Emprenedoria". 3a Edició

S’adreça a l’alumnat dels instituts ebrencs participants, i s’ha patrocinat per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Diputació de Tarragona. (28.10.2015)

PARTICIPACIÓ DE L’IDECE A LA 28ena FESTA DEL VI DE GANDESA.

L’IDECE ha participat en la 28ena edició de la Festa del Vi de Gandesa, que va tindre lloc el del 30 a l’1 de novembre a la capital de la Terra Alta. (30.10.2015 - 01.11.2015)

CLOENDA DE LA JORNADA DE MOBILITAT ORGANITZADA PER CELIR I COL.LECTIU GRUP 2027

Jornada dedicada a debatre i exposar qüestions a l'entorn de la necessitat de millorar la Mobiltat a les Terres de l'Ebre, i en especial el transport públic tant per carretera i ferroviari, i també ha tractat la intermodalitat i les infraestuctures. La jornada ha estat organitzada per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV i el col•lectiu d'opinió Grup 2027 (13.11.2015)

PLATAFORMA TRES DÍGNES. Tercera reunió

Reunió dels membres de la Plataforma Trens Dígnes amb Francesc Xavier Hormigos, responsable dels serveis territorials de Transports de Tarragona.
(24.11.2015)

PARTICIPACIÓ DE L’IDECE A LA 55a FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA.

L’IDECE ha participat en la 55a Fira de Mostres d’Amposta, que va tenir lloc del 5 al 8 de desembre a la capital del Montsià. (05.12.2015 - 08.12.2015)

PLATAFORMA TRENS DÍGNES. Primera reunió de l'any

Nova reunió de la Plataforma Trens Dígnes amb representants del Govern de la Generalitat i partits polítics representants a les Terres de l'Ebre. (02.02.2016)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre

Reunió extraordinària del CESTE. S'han tractat temes com el seguiment del Pla Estratègic. Actuacions: Navegabilitat riu Ebre. Situació actual i reptes de futur.


(18.03.2016)

QUART FÒRUM DE L'OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA

L’objectiu d’aquesta jornada és la de realitzar una trobada entre empreses representatives del territori amb la primera generació de graduats del Campus Terres de l’Ebre, URV i posar en contacte les empreses del territori amb l’oferta de titulars de qualificació alta del territori.
Nombre de visites als estands 934
Entrega de currículums a les empreses participants 742
Entrevistes de treball realitzades 681
Estimació dels llocs de treball tancats 38
Valoració de la jornada per les empreses i institucions 4,4/5

(21.04.2016)

PARTICIPACIÓ DE L'IDECE a EXPOEBRE

L'IDECE ha participat a la 72a Fira de les Terres de l'Ebre. (28.04.2016 - 01.05.2016)

L’IDECE rep una delegació del govern hongarès interessat en el projecte LIFE MIGRATOEBRE.

La delegació, sota la coordinació de Anna Fidlóczky, mantinguè una reunió de treball a les dependències de l’IDECE i una visita de camp als trams del riu objecte del projecte LIFE Migratoebre. (13.05.2016)

Entra en funcionament l'embarcació que sega i recull les algues del riu Ebre al mateix moment

L’IDECE i la UTE responsable del manteniment de la via navegable del riu Ebre han presentat la nova embarcació que s'encarregarà de segar les algues i recollir-les al mateix moment.
L'adquisició de la nova màquina, de fabricació alemanya, ha suposat una inversió superior als 300.000 euros i era una de les condicions del plec de clàusules que va posar l’IDECE en la licitació del manteniment del riu. El fet que, fins ara, les algues es tallessin però no es recollissin al mateix temps provocava problemes per a algunes embarcacions a les ribes del riu i també a la desembocadura on els macròfits acabaven sent arrossegats per les corrents d'aigua provocant problemes en infraestructures com el port de Deltebre (Baix Ebre). La nova embarcació entrarà en funcionament tan aviat com baixi el cabal del riu i té una capacitat de recollida de fins a cinc tones d'algues.

Segons ha explicat el gerent de la UTE navegabilitat -sorgida de la unió d'Acsa del grup Sorigué, Servidel i Aqua Ambient- Xavier Vaqué, la màquina especialitzada no ha estat fàcil de trobar en el mercat i han hagut de recórrer a la fabricació alemanya per aconseguir una embarcació amb la innovació tecnològica requerida. La nova embarcació permet, d'una banda, automatitzar tasques, de sega i recollida a l'instant, de fins a cinc tones d'algues. Un cop recollides s'abocaran a la vora ja sense aigua per ser dipositades en uns contenidors que es traslladaran als abocadors com a compostatge. La màquina, d'unes deu tones de pes, deu metres de longitud i dos i mig d'ample, té una pala en forma de tall que és la que, un cop sota l'aigua, s'encarrega de segar les algues. L'eina les recull i les aboca en una cinta transportadora que les deixa a la part posterior de l'embarcació. A més, el seu motor dièsel de 140 cavalls permet aconseguir una potència per què riu amunt pugui arribar als 10 quilòmetres per hora. A més, també s'ha donat de mecanismes de seguretat com una sonda de profunditat que si detecta poca distància amb el fons s'atura, i un dispositiu que si detecta que algun operari s'aixeca de l'embarcació el sistema hidràulic s'aturi. Durant la presentació de la nova màquina a l'embarcador de Tortosa, tant el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), Joan Martín Masdéu, com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, han destacat la millora del servei que s'ofereix en la neteja del riu d'algues amb aquesta nova màquina, i han agraït a l'empresa que ho hagi fet possible complint amb una de les condicions de l'adjudicació. De fet, per rentabilitzar aquesta inversió, la Generalitat va decidir treure a concurs el manteniment de la via navegable amb un contracte plurianual d'entre tres i sis anys.
(19.05.2016)

Reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre.

La sessió, al voltant de la Mobilitat a les terres de l’Ebre, comptà amb l’assistència del Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat I dels senyor David Prat, Subdirector general D’Infraestructures de Transport Terrestre i la Sra. Míriam Moyés, Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport Ferroviari i per Cable.

En la reunió, presidida pel President del CESTE Sr. Josep M. Franquet i el Delegat del Govern a les TTE Sr. Xavier Pallarés, s’abordaren temes com situació actual de la mobilitat a les Terres de l’Ebre, les millores introduïdes i les actuacions previstes a curt termini. Es dona informació de primera mà sobre les iniciatives envers el Corredor del Mediterrani.

Prèviament va tenir lloc una reunió essencialment tècnica amb representants de la Plataforma Trens Dignes.
(27.05.2016)

L’IDECE a la presentació de l’Informe d’Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre

Es constata un creixement econòmic global al llarg del 2015
La indústria va ser el sector que va experimentar un impuls més destacat. L’Informe anual aprofita per recordar les potencialitats que té aquest sector en el territori i que encara no s’hi han desenvolupat. El document, que s'ha presentat aquest dilluns a l’Aula Magna del campus Terres de l’Ebre, assenyala molts altres avantatges intrínsecs de les Terres de l’Ebre per a generar oportunitats de treball, però també recorda que hi ha situacions en què cal la implicació de les administracions, com ara per a solucionar l’atur en les persones grans
(30.05.2016)

Visita a l’IDECE del nostre homònim a l’Alt Pirineu i Aran, lDAPA

La delegació, encapçalada pel Director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA ), Sr. Pere Porta, mantingué una reunió de treball amb el personal i el Director de l’IDECE, per intercanviar experiències, projectes i iniciatives com ara la elaboració dels inventaris municipals de camins o el mètode SENDIF, com a criteris per determinar el grau de dificultat dels itineraris a peu (01.06.2016)

Reunió amb tècnics de la CHE tema cargol poma

Reunió amb tècnics de la Confederación Hidrogràfica del Ebro per coordinar accions en la lluita contra el cargol poma. Es varen acordar estratègies de comunicació per alertar als usuaris del riu dels riscos inherents a la presència del cargol.En data 8 de juny aquestes estratègies es van presentar a la reunió promoguda pel departament d’Agricultura a Amposta
(02.06.2016)

4a EDICIO CAMINADA POPULAR

Exit de participació en la 4a edició de la Caminada Popular, enguany entre Prat de Compte i gandesa, tot passant per la Fontcalda. Gràcies ala UEC Tortosa pel seu gran treball organitzatiu. (05.06.2016)

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE L’IDECE

Amb l’assistència del Conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Josep Rull, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Rector de l’IDECE, amb el següent Ordre del Dia
1. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de data 11.12.14 i
de data 07.08.15.
2. Aprovació, si escau, de les memòries d’activitats de l’IDECE exercicis 2014 i 2015.
3. Pla d’activitats any 2016.
4. Informació sobre el contracte de serveis per al manteniment de la navegabilitat del riu
Ebre, entre Ascó i Amposta, 2015-2018. Treballs i gestió.
5. Informar dels suports atorgats a altres organismes públics.
6. Informar sobre la representació de l’IDECE al Patronat de Turisme.
7. Torn obert de paraules

Prèviament es va donar la benvinguda als nous membres del Consell Rector, fruit de la nova composició del Govern de la Generalitat:, Sr. Joan Ferran Grau i Verge, director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, Antoni Suárez Franquet, director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, José Luís Calderón Aisa, en representació del Grup Parlamentari Ciutadans al Parlament de Catalunya i Enrique Alado i Aleixandri, representant de l’Associació Empresaris Comarques de l'Ebre
PROPOSTA D’ACTUACIONS IDECE 2016
Pla Estratègic per al Desenvolupament Econòmic de les Terres de l’Ebre
Desenvolupament de la Navegabilitat a l’Ebre
Projecte LIFE MIGRATOEBRE
Foment i Promoció Turística
Seguiment del Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre
Taula Formacions Polítiques amb la Plataforma Transports Dignes
Seguiment d’Infraestructures previstes al PTPTE

El Consell Rector aprovà tots els punts i el Conseller Rull va apostar per un IDECE cada cop més proactiu.

Tot seguit, el Conseller Rull es va reunir amb una representació de la Plataforma Trens Dignes, arran dels incidents provocats per RENFE/ADIF aquestes darreres hores
(10.06.2016)

REUNIO DEL CONSELLER RULL AMB LA PLATAFORMA TRENS DIGNES

El Conseller Rull rep una representació de la PTD per tractar els darrers incidents que afecten al transport ferroviari (10.06.2016)

L’IDECE assisteix a la celebració dels 15 anys de Parc Natural dels Ports

Aquest dimarts 21 de juny es compleixen 15 anys de la declaració dels Ports com a Parc Natural. Per celebrar-ho, el departament de Territori i Sostenibilitat ha celebrat l’acte central de l’aniversari amb una xerrada a la seu del Parc a Roquetes i la presentació d’un audiovisual amb imatges inèdites preses des de l’aire. El president del Parc dels Ports, Joan Josep Malràs, ha afirmat que malgrat els entrebancs pressupostaris durant aquest 15 anys s’ha consolidat un organisme que protegeix i conserva aquest espai natural però potencia els pobles que hi formen part (21.06.2016)

Reunió del LIFE MIGRATOEBRE al Museu del Ter a Manlleu, seu d’un dels ens socis del projecte

Es va presentar la cartografia de les àrees de fresa a l’Ebre.
Exemple de fitxa
(29.06.2016)

7ª edició de la Baixada Vogant per l’Ebre

El diumenge 3 de juliol de 2016 s’ha celebrat amb molt d’èxit de participació i sense cap incident la 7ª edició de la Baixada Vogant per l’Ebre que organitza cada any l’IDECE. En aquesta ocasió des de Móra d’Ebre fins a Miravet.
Més de 1.000 persones van assistir a l’acte popular, on també van participar els Castellers de Tortosa fent una demostració
(03.07.2016)

Reunió del Jurat de la 5a edició del Premi IDECE pel foment de la projecció de les Terres de l’Ebre

Aquest premi recompensa la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior dels centres educatius de les Terres de l’Ebre sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. Concretament, pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, que presentin treballs elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d’interès social en el desenvolupament de les Terres de l’Ebre.

El premi IDECE compta amb una aportació econòmica (3.700 €) , que es reparteix entre els quatre primers treballs més ben valorats per un jurat de professionals dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Ensenyament, d’Empresa i Ocupació i de Joventut de les Terres de l’Ebre i del propi IDECE.

El veredicte serà anunciat el dia de lliurament dels premis, en principi previst per al mes de setembre.
(14.07.2016)

L’IDECE col•labora en la diada Via Blava, jornada de navegació turística a l'Ebre

La navegació fluvial per l’Ebre és una realitat des de fa anys però que continua necessitant reivindicar-se per captar l’atenció d’usuaris i turistes enllà de les Terres de l’Ebre. Amb aquest objectiu, el projecte “Via Blava. De l’arròs al vi”, basat en la col•laboració públic-privada, pretén remoure les aigües de l’Ebre entre Deltebre i Tortosa amb embarcacions turístiques, entre les quals hi haurà el llagut “Lo Sirgador”, en una iniciativa que ja compta amb més d’un centenar d’inscrits. Organitza la jornada el Club Nàutic Riumar, amb el suport dels ajuntaments de Deltebre i Tortosa, l’IDECE, la Cambra de Comerç i el Club de Rem. L’activitat va més enllà de la navegació pel riu i buscar maridar el turisme fluvial amb el patrimoni i la cultura del vi. (16.07.2016)

Visita del monitor del projecte europeu LIFE MIGRATOEBRE

Els dies 19 i 20 de juliol de 2016 ens ha visitat José Álvarez, monitor del projecte LIFE-MIGRATOEBRE, als efectes d’analitzar i supervisar la execució del mateix. Amb ell hem repassat l’estat de les accions fins ara.
Ens ha instruït a enfocar les noves actuacions i ha pogut visitar la Exposició sobre el riu Ebre i el projecte LIFE Migratoebre al Museu de les Terres de l’Ebre a Amposta.
També ha pogut comprovar com es fa la pesca elèctrica per fer el seguiment i marcatge dels peixos a l’Ebre
(19.07.2016)

El projecte LIFE MIGRATOEBRE continua treballant

El monitor del projecte, José Alvarez insta per a l'assoliment de les autoritzacions de la CHE, Comunitat de Regants i Elèctriques que retarden la execució de les obres (20.07.2016)

L’IDECE assisteix a la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre

Durant la Junta Rectora, a la que ha assistit el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, s’ha informat de les darreres novetats del parc: els censos d’hivern d’ocells aquàtics hivernants; la darrera campanya d’anellament de flamencs; el control del gavià argentat de potes grogues; la lluita contra el cargol poma; la neteja de les zones naturals; la senyalització de les platges naturals; les indemnitzacions per danys d’espècies protegides als arrossars; la renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible; o les relacions i col•laboracions institucionals. També s’ha donat compte dels plans tècnics de gestió cinegètica i dels contingents de fotges per a la campanya 2016/2017.La Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre ha donat també el vistiplau a la proposta de Pascual Chacon com a nou president de l’organisme, donant relleu a Carme Franch, que ho era des del setembre de 2012. (21.07.2016)

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE AL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE.

El 21 de juliol de 2016 s’ha inaugurat al Museu de les Terres de l’Ebre a Amposta la exposició itinerant sobre el riu Ebre i el projecte LIFE Migratoebre per part del Director dels Serveis Territorials del departament de Territori i Sostenibilitat Antoni Suárez i Franquet.

Posteriorment, la exposició visitarà els municipis de l’Ebre durant el 2016 i 2017, on s’aprofitarà per a rebre visites escolars de cada municipi i es realitzaran activitats educatives.
Amb això es pretén fer arribar a la població les solucions que projecte aporta.
El projecte Life MigratoEbre té com a objectiu recuperar al tram final del riu Ebre unes poblacions sanes i viables de les quatre espècies de peixos migradors de l’Ebre: l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila, i al mateix temps millorar la connectivitat de l’Ebre català adaptant i fent permeables als peixos les barreres fluvials que hi trobem, l’assut de Xerta-Tivenys, el d’Ascó i la presa de Flix. Per complir amb els objectius el Life MigratoEbre inclou un conjunt d’accions com la reintroducció d’espècies desaparegudes, el seguiment del conjunt de les poblacions de peixos, la millora dels hàbitats, la construcció de passos i la realització de campanyes de difusió per sensibilitzar la població local i aconseguir la seva implicació mitjançant la creació d’una xarxa de voluntariat.

L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida” ha estat produïda pel el Museu de les Terres de l’Ebre per encàrrec del socis promotors del projecte Life MigratoEbre: el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’IDECE, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’IRTA i el Museu del Ter. La mostra vol donar a conèixer a la població el Life Migratoebre i les seves actuacions, i al mateix temps explicar el marc històric i ecològic del tram final del riu Ebre i les espècies de peixos que hi viuen, incidint especialment en l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila.

La supervivència a l’Ebre d’espècies tan emblemàtiques i valuoses a escala mundial com l’esturió o la llampresa, dos fòssils vivents; l’anguila, una criatura que per reproduir-se creua l’Atlàntic en un viatge transoceànic, o la saboga, sens dubte el peix més popular a les Terres de l’Ebre durant segles, esdevé un projecte de futur. En el marc de la recuperació de l’Ebre com un símbol d’identitat i de diversitat mediambiental del nostre territori, depèn de les actuals generacions que puguem mantenir aquestes quatre espècies en un nou context orientat per un model de desenvolupament sostenible que hauria de preservar, com un dels eixos estratègics, un riu ple de vida (natural, cultural, de lleure...).

L’exposició inclou textos, fotografies, objectes originals i maquetes, que es complementaran amb dos audiovisuals, i itinerarà dins dels anys 2016 i 2017 per diferents municipis de les Terres de l’Ebre com Amposta, Tortosa, Flix, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla, Mora d’Ebre, Sant Jaume d’Enveja, Xerta i Tivenys.. Aquesta exposició, amb les accions de difusió i participació que l’acompanyen, vol contribuir a donar a conèixer i fer possible aquest projecte col•lectiu, que compta amb el suport de la Unió Europea i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’exposició es podrà visitar a Amposta fins el dia 9 d’octubre.
(21.07.2016)

L’IDECE AMB EL MÓN LOCAL

L’IDECE assisteix a l’acte de suport del món local al pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de Salou.
Una àmplia, diversa i representativa mostra del món local, turístic i empresarial del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha aplegat aquest dimecres al migdia a la Diputació de Tarragona per donar suport unànime al manifest impulsat per aquest organisme en favor del pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de Salou. El text valora positivament l'aprovació inicial, el passat 30 de juny, del pla urbanístic que ha de definir el projecte del Centre Turístic Integrat, anteriorment conegut com Barcelona World, i fa una crida a les forces econòmiques i socials, a les administracions i a la ciutadania en general per continuar-hi treballant: "És el tret de sortida d'un gran projecte necessari per a les nostres comarques, pel que representa de diversificació de l'oferta turística, de dinamització de la nostra economia i, molt principalment, de creació de milers de llocs de treball".

Municipis costaners del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, capitals de comarca i consells comarcals signen un manifest impulsat per la Diputació on es destaca l'avantatge econòmic i social vinculat a aquest projecte turístic
(27.07.2016)

L’IDECE assisteix al Consell de Marca del Patronat de Turisme

El fins ara director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Octavi Bono i Gispert, ha estat nomenat nou Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Després de 21 anys al capdavant de l'organisme autònom de la Diputació, deixa el càrrec per substituir Marian Muro, que desenvolupava aquestes funcions i que ara inicia una nova trajectòria professional al sector privat. Bono continuarà treballant per la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, però des d'una visió més global, amb l'objectiu de fomentar la dinamització i la competitivitat del sector turístic de tot Catalunya.
En la emotiva sessió del Consell de Marca es va mostrar l’agraïment per la tasca feta i la felicitació pel seu nou càrrec.
(27.07.2016)

INAUGURACIO DEL CENTRE DE TECNIFICACIO DE REM DE TORTOSA

President Puigdemont: "El Centre de Tecnificació de Rem de Tortosa és un equipament de país"
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquesta tarda a Tortosa el Centre de Tecnificació de Rem, que ha definit com “un equipament de país”, perquè va en la línia de “l’excel·lència i l’equilibri territorial”. “A tot el país hem de fer coses que liderin a nivell nacional i internacional i aquest equipament n’és un exemple”, ha reblat.

El cap de l’Executiu ha explicat que “quan posem en marxa un equipament d’aquestes característiques hi ha un efecte multiplicador per als beneficiats, en primer lloc els atletes, i la gent que competeix”, i ha afegit que “d’això se’n deriven conseqüències molt positives per al conjunt del país”, com ”la creació de llocs de treball qualificats, formació associada a aquests llocs de treball qualificats i, per tant, creació de riquesa i distribució de la riquesa”. El president ha destacat també el que representa la posada en funcionament d’aquest centre de tecnificació a Tortosa per a “l’equilibri territorial i l’equilibri i la cohesió social”. (04.09.2016)

REUNIO DE LA TAULA ESTRATEGICA DEL CORREDOR MEDITERRANI

ACN

Els presidents català i valencià, Carles Puigdemont i Ximo Puig, es reuniran en una cimera “d’altíssim nivell” a València el proper 19 de setembre per reclamar a l’estat espanyol que impulsi definitivament el corredor mediterrani ferroviari. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ho ha anunciat aquest dijous en una trobada de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani (CMED) i ha destacat que la “voluntat” del Govern és “buscar complicitats i sinergies” amb el País Valencià i altres territoris com les Illes Balears, Múrcia, Andalusia, Aragó o la regió francesa d’Occitània per defensar aquesta infraestructura. El conseller ha afegit que el president Puigdemont estarà acompanyat d’una delegació catalana d’un centenar de persones pertanyents a grups parlamentaris i entitats civils com cambres de comerç i col·legis professionals, que es trobaran a la cimera amb els seus homòlegs valencians.

En unes declaracions als mitjans de comunicació aquest migdia al Palau de Pedralbes, on ha tingut lloc la trobada de la CMED, Rull ha assenyalat que la Taula vol dissenyar un document de síntesis del corredor mediterrani que estarà enllestit a l’octubre. La CMED seguirà fent a partir de llavors seguiment de les novetats que hi hagi al voltant del corredor mediterrani davant de l’estat espanyol i davant de la Unió Europea.

“Si anem junts i sincronitzats i podem treballar plegats, som imparables, això ha de quedar clar. Per això volem tenir la feina enllestida el mes d’octubre, perquè el proper ministre de Foment del govern espanyol es trobi sobre de la taula que les prioritats de Catalunya són el corredor mediterrani i les Rodalies i Regionals”, ha conclòs Rull. El conseller ha recordat que desenvolupar aquest eix ferroviari significa generar prosperitat econòmica, crear llocs de treball i millorar l’Estat del Benestar. (08.09.2016)

REUNIO DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

PUNTS TRACTATS:
Proposta elecció president del CESTE.

Donar compte de les actuacions al si del CESTE i l’IDECE període agost’15 fins agost’16.

Taula de Treball Navegabilitat.

Taula de Treball Mobilitat.

Taula de Treball Pla Estratègic (PEEOTE).
(12.09.2016)

JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DELS PORTS

En la reunió es tractaren temes com informes del President i Vicepresident, informació sobre visitants al parc, i una xerrada a càrrec de Joan Moisés, alcalde de La Sénia sobre dinamització del territori. (13.09.2016)

REUNIO DEL CONSELL RECTOR DE L'IDECE

Territori i Sostenibilitat iniciarà aquest
octubre la redacció del Pla Director de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
 El conseller Rull anuncia aquest dimecres l’impuls del pla en el
marc del Consell Rector de IDECE
 El document s’elaborarà mitjançant un procés participatiu per
garantir el màxim consens amb el territori (14.09.2016)

ELECCIO DE JOSEP Mª FRANQUET COM A PRESIDENT DEL CESTE

El Dr. JOSEP Mª FRANQUET I BERNIS ha estat reelegit President del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre en la darrera reunió celebrada el passat dia 12 de setembre. JOSEP MARIA FRANQUET i BERNIS (Tortosa, 1950), és Enginyer Superior Agrònom per la Universitat Politècnica de València (1974), Doctor en CC. Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1995), Enginyer Tècnic en Explotacions Agropecuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997) i Doctor en Arquitectura per la Universitat Internacional de Catalunya (2007). Té el reconeixement professional d’European Engineer (EUR-ING, 1993). Ha estat assessor del Parlament de Catalunya per a temes hidrològics (1991) i d’organització territorial (2000), vocal per Tarragona del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms (1980-1990), vocal de la Cambra Agrària de Tarragona i President de l’Institut d’Estudis Dertosenses. Des de 1976 és Professor-Tutor de l’àrea de Matemàtiques i Estadística de la Divisió d’Economia i de Direcció i Administració d’Empreses del Centre Associat de Tortosa-UNED, del qual és actualment Director, així com Director del Campus Nord-est (Catalunya i Balears). També, des del curs 1999/00 al 2005/06 fou Professor Associat de la Universitat Internacional de Catalunya de l’àrea d’Hidràulica, Regs i Projectes. Ha sigut Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa i Vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre, així com membre del Consell Rector fundacional de l’IDECE i, també actualment President del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Ha estat Ponent de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (1995) i de la Universitat Tècnica d’Estiu de Catalunya (1995). És autor de nombrosos articles tècnics i més de 30 llibres i monografies sobre diverses matèries com ara agricultura, construcció, hidràulica, planificació territorial, administració local, narrativa, matemàtiques, climatologia, piscicultura, psicologia, topografia, folklore, poesia i economia.
En la mateixa reunió es va acordar diverses taules de treball sobre navegabilitat, mobilitat i desenvolupament del PEEOTE.
Franquet, persona de reconegut prestigi i consens s'ha mostrat especialment motivat per impulsar el Consell com a eina de desenvolupament. En Consell Rector de l'IDECE de data 14 de setembre, la proposta del CESTE també ha estat aprovada per unanimitat. (14.09.2016)

CONSELL RECTOR DE L'IDECE

Amb la presència del conseller Rull, el Delegat del Govern a TTE Xavier Pallarés, l'Alcalde de Tortosa Ferràn Bel, el Secretari d'Infrastructures Ricard Font i el Director de Polítiques Ambientals Ferràn Miralles
PUNTS TRACTATS:
Nomenament del Sr. Franquet com a President del CESTE
Reptes immediats:
a) Els problemes de la navegació a l’Ebre:Cargol poma i algues.
b) Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.
c) Relacions amb el Parc natural dels Ports.
d) Corredor del Mediterrani.
(14.09.2016)

Reunió de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Flix
Entre els temes tractats als punts de l'ordre del dia, hi havia els relacionats amb el Pla de Conca de l'Ebre impulsat per l'Estat Espanyol i els treballs de descontaminació del pantà de Flix.
Al respecte d'aquestes dos qüestions, en declaracions posteriors a la reunió, el conseller Josep Rull va explicar que “estem acabant de tramitar el recurs contenciós administratiu” contra el Pla de conca de l’Ebre que impulsa l’Estat amb la voluntat de “protegir els cabals ecològics del riu”. El conseller també va valorar les tasques de descontaminació que s’estan duent a terme a Flix. “Farem un seguiment exhaustiu d’aquests dos temes perquè són les dues prioritats bàsiques en matèria ambiental a les Terres de l’Ebre”, ha assegurat Rull, qui va retreure al Ministeri de Medi Ambient la manca d’informació. (14.09.2016)

València i Catalunya s’alien per impulsar el turisme conjuntament

La Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya acaben de signar un conveni de col·laboració en matèria de turisme, i a partir d’ara els dos territoris potenciaran l’intercanvi d’experiències i desenvoluparan estratègies conjuntes d’impuls i promoció del sector turístic.

Aquest conveni de col·laboració referma i consolida les iniciatives turístiques que ja es duen a terme en els espais i productes turístics que comparteixen Catalunya i el País Valencià per la seva confluència geogràfica, cultural i lingüística. (19.09.2016)

Cimera Catalunya/País Valencià per fer front comú pel Corredor Mediterrani

Els assistents a la cimera han acordat exigir al Ministeri de Foment un Corredor “d’alta capacitat, eficient, capil·lar i connectat amb la resta de territoris, que sigui multimodal i digitalitzable”. També han acordat demanar a l’Estat que concreti la configuració tècnica de la infraestructura, que es redacti una agenda creïble d’inversions que acceleri l’execució del Corredor i la creació i nomenament d’un coordinador tècnic d’execució de la infraestructura, que coordini administracions, operadors i agents econòmics.

Finalment, s’ha decidit acordar actuacions conjuntes dels dos governs per demanar a l’Estat que executiu de manera urgent actuacions a la via, especialment al tram Castelló-Tarragona, i demanar també a la Unió Europea que tingui una atenció especial a les actuacions que es facin del Corredor i que depenguin tan de l’Estat espanyol com del francès.

A la cimera d’aquest matí han participat el plenari de la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani, constituïda el 26 de maig passat, i del Fòrum Valencià del Corredor Mediterrani, creat el 6 de març. Es tracta de dos espais integrats per representants de tots els sectors implicats en aquesta infraestructura, com ara cambres de comerç, sindicats, patronals, universitats, administracions locals, diputacions i partits polítics. Per part de la Generalitat Valenciana, a banda del president Ximo Puig també hi ha pres part el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador
(19.09.2016)

REUNIO CONSELL DE DIRECCIO TERRES DE L'EBRE

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest matí la sessió ordinària del Consell de Direcció de la Generalitat al territori en què han valorat la trobada ahir a València dels representants institucionals i sectors socioeconòmics de Catalunya i el País Valencià, per reivindicar d’una vegada per totes la implementació del corredor mediterrani. La reivindicació des de Catalunya d’una “calendarització definitiva i real d’un projecte que és una oportunitat per als sectors socioeconòmics dels dos territoris, Catalunya i el País Valencià, i especialment per a les Terres de l’Ebre, zona de cruïlla i que també hem de ser beneficiaris de l’impacte econòmic que suposarà la infraestructura” – ha destaca Xavier Pallarès. (20.09.2016)

REUNIO DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Reunió per informar de l'estat dels projectes. (22.09.2016)

Les Terres de l'Ebre, escollides com una de les 100 millors destinacions sostenibles del món

El guardó reconeix el turisme responsable i verd de l'indret
L'associació internacional Global Green Destinations ha escollit les Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món. El President del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer, va recollir el guardó que acredita la ditinció aquest dimarts a la nit en un acte celebrat a Ljubljiana, capital d’Eslovènia.

El guardó a les 100 millors destinacions sostenibles del món té com a objectiu enfortir el perfil d’aquests indrets envers el turisme responsable i verd. (27.09.2016 - 28.09.2016)

NETEJA EMBARCACIONS IDECE

L'IDECE procedeix a la neteja de les embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu en prevenció dels riscos de cargol poma i musclo zebrat. (28.09.2016)

Fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible

Reunió del Fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible per treballar l’Estratègia dels pròxims cinc anys i definir el Pla d’Acció per presentar la candidatura.


4 octubre, de 10:00 a 14:00 h.
Conclusions del II Pla d’Acció i proposta bàsica del nou Pla d’Acció.
(04.10.2016)

Fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible

CONVOCATÒRIA DE LES COMISIONS DE TREBALL, ENTITATS I EMPRESARIS 5 OCTUBRE 2016
5 octubre, de 10:00 a 13:00 h. Taules sectorials de les diferents línies estratègiques i tractament de les propostes formulades pel Fòrum el dia anterior.
(05.10.2016)

6.10.16 Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en farà el suport administratiu • La majoria de les mesures de l’estudi de millora del transport públic de 2014 estan executades i el Departament ja treballa en un Pla Director de la Mobilitat que també es consensuarà amb el territori El Departament de Territori i Sostenibilitat crearà la Taula de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la Generalitat. L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) en farà el suport administratiu. La voluntat del Departament és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari. En aquest sentit, el projecte de la T-Mobilitat permetrà assolir, durant els pròxims dos anys, l’objectiu d’un únic sistema tarifari integrat a tot Catalunya. El Govern està desplegant un nou model tecnològic i tarifari per a tot el país que s’implementarà entre els anys 2017 i 2018. Abonaments a preu de bitllet integrat Mentre no s’assoleix la integració tarifària única, Territori i Sostenibilitat ha creat diversos abonaments que han reduït el preu del transport públic fins a situar-lo al preu de les integracions tarifàries. A les Terres de l’Ebre, la targeta T-10/120 permet fer tots els viatges amb autobús urbà i interurbà a 1 euro el trajecte. També s’ha avançat en la millora del règim tarifari dels serveis que comuniquen les Terres de l’Ebre amb Tarragona i Barcelona, amb l’establiment d’uns abonaments de 10 viatges que han reduït el preu dels bitllets fins a un 50% respecte el títol senzill. S’han millorat les condicions tarifàries dels serveis ferroviaris regionals amb importants reduccions sobre la tarifa del bitllet. I s’ha treballat, a més, en la millora de la intermodalitat i la integració tarifària amb els serveis urbans de Tortosa i Amposta i els serveis interurbans. Substitució dels trens Tots aquests avantatges tarifaris estaven inclosos en l’estudi de millora del transport públic del 2014, així com altres relacionats amb els serveis i la millora del material mòbil, com la substitució dels trens de la sèrie 470 de les línies R15 i R16 per trens de la sèrie 447 amb l’interior remodelat. La majoria de les mesures estan ja fetes o en execució, com la nova parada de bus a l’estació de tren de l’Aldea i la coordinació dels horaris entre els serveis de transport de bus i els regionals de l’R16, així com en la millora de la qualitat dels serveis ferroviaris; la constitució d’un grup de treball per estudiar la configuració de nous serveis sobre l’ample internacional; i la millora dels serveis regionals mitjançant la variant del Corredor Mediterrani. En el marc de la Taula de la Mobilitat, el Departament ha començat a treballar aquest octubre en la redacció del Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Terres de l’Ebre, tal i com va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en una recent visita a aquestes comarques. El PDM servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com el transport privat. El document es redactarà després d’un procés participatiu per garantir el màxim consens amb el territori. (06.10.2016)

Reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

A l'Espai KM 0 d'Amposta participem en la reunió ordinària de la CTUTE. (13.10.2016)

Pla Director dels "Masets" a les Terres de l'Ebre

A la tarde, participem en la Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Director de les construccions agrícoles tradicionals de les terres de l’Ebr, en aquest cas en l'àmbit comarcal del Montsià, amb presència dels alcaldes de la comarca i dels responsables i tècnics d'urbanisme del Departament (13.10.2016)

Taula de Treball Mobilitat

A les 13 h
Reunió amb el President del CESTE Sr. Josep Mª Franquet per preparar la 1º reunió de la taula de treball sobre Mobilitat i Corredor Mediterrani . La pràctica totalitat de membres del CESTE han mostrat la seva voluntat de participar-hi.
(13.10.2016)

REUNIO AMB COMISARI DE LA CHE

Seu de la CHE a Saragossa.
Reunió amb el Comissari de la Confederación Hidrogràfica del Ebro per tal de preparar la propera campanya 2017 de navegació a l’Ebre i coordinar accions en la lluita contra el cargol poma i musclo zebrat.
En la mateixa reunió es tractaren els expedients d’obres del programa LIFE MIGRATOEBRE.
(14.10.2016)

REUNIO DEL CONSELL DE DIRECCIO DE LES TERRES DE L'EBRE

Reunió ordinària del Consell de Direcció amb el Sr. Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre per tractar els assumptes que hi ha a l'agenda de les diferents delegacions territorials.
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, juntament amb els representants territorials que conformen el Consell de Direcció, han comprovat aquest matí, abans de la reunió ordinària mensual, l’estat de les obres del nou edifici de la Generalitat a Tortosa.
Les obres “continuen avançant dins els terminis previstos per acabar l’obra civil entre finals d’aquest 2016 i primers de 2017, quan començaran amb l’equipament interior, per poder entrar en funcionament el segon semestre del 2017 i centralitzar tots els serveis per facilitar i millorar l’atenció a la ciutadania” – ha comentat Xavier Pallarès.

D’altra banda, la sessió del Consell de Direcció ha fet un repàs a les diverses actuacions dels departaments de la Generalitat a les comarques ebrenques, entre els quals hi destaca el debat per definir, o bé la creació d’una Taula de Mobilitat (TM), o bé la creació d’una Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a les Terres de l’Ebre.
En aquest sentit, el delegat del Govern ha explicat que “la constitució d’una ATM suposa un nou consorci, que la RSAL no permet actualment, i que hauria de tenir un 85% de participació de la Generalitat i un 15% dels ajuntaments i consells comarcals, per tant, les limitacions jurídiques i econòmiques són molt importants i només seran superables amb el suport i el consens de tot el territori, mentre que la Taula de Mobilitat és una eina més viable i eficaç”. De moment, el Govern estudia quina de les dues opcions genera més consens i sigui més fàcil de gestionar “ja que també caldrà valorar si l’ATM ens solucionarà els problemes del transport ferroviari si Renfe no fa la inversió de desdoblar la via, entre d’altres qüestions que estudiem i posem a debat per arribar al màxim consens” – ha avançat Xavier Pallarès

Al mateix temps, el Govern també està valorant quina és la millor solució per a l’actual situació dels animals salvatges de l’Illa dels Bous, que han patit les conseqüències de manca de menjar a l’Illa a causa de la sequera dels darrers mesos. En aquest sentit, el delegat del Govern ha explicat que estan valorant la possibilitat “de mantenir-los a l’Illa dels Bous, on han viscut tota la vida, i estudiar com separar-los, mascles i femelles, per controlar la reproducció, ja que l’espai és limitat i no pot assumir més exemplars”. Amb tot, Xavier Pallarès ha destacat que es tracta d’animals salvatges, per la qual cosa cal ser previsors a l’hora d’apropar-se a aquests exemplars, i la qual cosa impedeix que siguin traslladats o reubicats a d’altres espais sense vulnerar la llei.


(18.10.2016)

LLIURAMENT DEL V PREMI PER AL FOMENT DE LA PROJECCIO DE LES TERRES DE L'EBRE

Aquest premi recompensa la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior dels centres educatius de les Terres de l’Ebre sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. Concretament, pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, que presentin treballs elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d’interès social en el desenvolupament de les Terres de l’Ebre.

El premi IDECE compta amb una aportació econòmica (3.700 €) , que es reparteix entre els quatre primers treballs més ben valorats per un jurat de professionals dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Ensenyament, d’Empresa i Ocupació i de Joventut de les Terres de l’Ebre i del propi IDECE.
(18.10.2016)

PREMIS IDECE 2016

Aquest dimarts, 18 d’octubre, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit, juntament amb el vicepresident de l’IDECE, Antoni Ferré, el lliurament dels guardons de la 5a edició del Premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre. En l’acte, hi ha participat també el director de l'IDECE, Joan Martín Masdéu, i de la coordinadora territorial de Joventut, Norma Pujol.

En aquesta 5a edició hi han participat un total de 24 treballs, que consoliden la implicació de l’alumnat dels diversos instituts de les quatre comarques ebrenques, aquests guardons que pretenen reconèixer la creativitat i l’esforç de l’alumnat dels cicles formatius de Grau Superior en els seus treballs de recerca i crèdit de síntesi – projecte, elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d’interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l’Ebre.

“La toponímia asconenca en l’obra de Carmel Biarnés i Andreu Carranza. Proposta de rutes literàries” de Montserrat Ferrús d’Ascó i estudiant a l’Institut de Flix, ha estat el treball guanyador d’aquesta nova edició del Premi IDECE, que ha rebut el primer premi dotat amb 1.500€.
El segon premi, dotat amb 1.000 €, ha estat per al treball “La història submergida del Delta de l’Ebre”, de Mar Mateu de l’Institut Els Alfacs de la Ràpita; mentre que el tercer premi també ha estat per a un altre alumne del mateix institut, Guillem Garriga pel treball “Reciclar per reutilitzar les petxines de mol•luscs. Una oportunitat de negoci que ens dóna la mar de l’Ebre”, dotat amb 700€.
I, finalment, el quart premi dotat amb 500€ ha estat per l’obra “52 x 52” de Laura Castell d’Ulldecona i estudiant de l’Institut Joaquim Bau de Tortosa.
(19.10.2016)

Món local i Govern reivindiquem el traspàs de la gestió de Rodalies i Regionals Renfe

Més de 200 alcaldes i alcaldesses de Catalunya s’han aplegat aquest migdia al Palau de la Generalitat en un acte per reclamar el traspàs íntegre del servei de Rodalies al Govern de la Generalitat.

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dit que “és el moment de dir prou. De queixar-nos, però de dir que hem de passar a l’acció com a país junts, perquè tenim raó, perquè tenim dret a fer-ho, perquè els nostres ciutadans exigeixen que ho fem i perquè estem preparats”, perquè “ja no és una qüestió de puntualitat, sinó que és una qüestió de dignitat”.

De la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que el proper 28 d,octubre el Govern presentarà un recurs contenciós administratiu contra l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) davant l’Audiència Nacional perquè “se l’insti a invertir d’una vegada per totes, perquè la Generalitat és titular d’un servei impossible”. L’obertura de la via judicial arriba després que l’Adif no atengués el requeriment previ que l’Executiu va presentar al juliol instant-lo a realitzar les actuacions necessàries per garantir un servei en condicions. I és que no només no s’ha executat el Pla de Rodalies 2008-2015 (s’ha executat només un 10% dels 4.000 milions d’euros pactats), sinó que el 2015 només es va executar un 26% dels pressupostos i de gener a juny d’enguany només s’ha executat el 9% del pressupost de tot el 2016. I només estan en servei un 4,1% de les actuacions previstes al Pla d’inversions que es va pactar l’any 2013 i que identificava les mancances de la xarxa i planificava les actuacions a dur a terme per corregir-ho.

La manca d’inversió d’Adif al sistema de Rodalies de Catalunya ha comportat un deteriorament important del servei ferroviari. Entre 2012 i 2016 hi ha hagut 1.597 incidències vinculades al mal estat de la infraestructura, en què s’han vist implicats 45.392 trens i més de 5,6 milions d’usuaris. I la puntualitat ha passat del 94 al 86 per cent a Rodalies i del 58 al 47 per cent al servei de Regionals. Una xifra que contrasta amb la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que és del 99 per cent.
(26.10.2016)

LO RIU ES VIDA AL PROGRAMA "TEMPS D'AVENTURA" CANAL E3

Temps d'aventura
Data i hora: 24 octubre 14:48
Entre Flix i la desembocadura, l’Ebre acumula una gran quantitat de punts d’interès. Els castells, els escenaris de la batalla, l’assut de Xerta o les reserves de fauna i flora en són alguns. Descobrir-los en caiac és la manera més directa. S’hi pot observar com de present és l’amenaça del Pla Hidrològic i com es vol potenciar el turisme actiu i la navegabilitat que havia tingut.
Dijous a les 22:30 a Esport3

(28.10.2016)

MUSEU DE TORTOSA. INAUGURACIO EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A TORTOSA

Exposició Migratoebre. Per un riu ple de vida
Data: 28/10/2016 - 27/11/2016
Lloc: Sala Antoni Garcia
Horari: De dimarts a divendres de 10 a 13.30h. Dissabtes de 16 a 18.30h Diumenges i festius d'11 a 13.30h
Inauguració el 28 d'octubre a les 19.30 h, a la sala Antoni Garcia del Museu.
(28.10.2016)

Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova : 28/10/2016 a 29/10/2016

Assistència de l'IDECE a la 185a edició de la Fira (28.10.2016 - 30.10.2016)

La Generalitat reformarà l'embarcador de Tortosa per impulsar les activitats al riu


La infraestructura es remodelarà per activar els esports nàutics i el turisme i integrar-la al passeig fluvial i la ciutat
El projecte en licitació té un pressupost de 88.000 euros i un termini d’execució de dos mesos (31.10.2016)

Els vuit trens Euromed faran parada a l'Aldea a partir del 12 de novembre

A partir del 12 de novembre vuit trens Euromed faran parada a l’estació de l’Aldea. Aquesta mesura, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) per millorar els serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre, permetrà reduir el temps del trajecte entre l’Aldea i Barcelona a 1 hora i 40 minuts. El preu del bitllet senzill serà de 12 euros, el mateix que el dels trens de Regionals, i la resta de condicions d’accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromed.
HORARIS:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/10/28/18/36/d41e0f9c-672b-441e-babe-56d2d4dcdafa.pdf (31.10.2016)

03.11.2016 REUNIO DEL CONSELL DE MARCA TERRES DE L’EBRE

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ens ha convocat com a membre del Consell de Marca Terres de l’Ebre a la reunió ordinària.
Com a fets destacats, s’ha posat l’accent en valorar el guardó a les nostres Terres per part de GLOBAL GREEN DESTINATIONS.

S’ha fet balanç de la temporada amb unes bones dades: 1316000 pernoctacions, amb una estada mitjana de 3,1 dies, destacant el turisme d’interior (català i estatal) 68 %, 16 % francès i 5 % Països Baixos.
S’han aprovat els convenis amb els Ajuntaments i Consells Comarcals i les subvencions a ens públics i entitats privades d’acord amb les bases aprovades el seu dia.
(03.11.2016)

REUNIÓ DEL PLA D'ACCIÓ CLIMÀTICA DEL DELTA DE L'EBRE

Participació en l'elaboració del PACDE als efectes de disposar d'unes directrius i accions concretes de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Projecte LIFE EBRO ADMICLIM coordinat per la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita. (03.11.2016)

NIT DE LA PESCA CATALANA A SANT CARLES DE LA RÀPITA

(ACN) Els XXVIII guardons de la Pesca Catalana, que atorga anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, han reconegut tres dones molt vinculades al sector pesquer: Carmeta Barberà Margalef, Isabel Comí Buil i Maribel Cera Chillida. Totes tres han rebut la Medalla de la Pesca Catalana durant l'acte de lliurament d'aquests premis que s'ha fet aquest dissabte alMuseu de la Mar de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita.També s'ha endut aquesta medalla Miquel Martí Llambrich, director del Museu de la Pesca des de 1991 i de la Fundació Privada Promediterrània. Enguany, el Departament ha concedit la Placa de la Pesca catalana per a l'any 2016 a Repsol i al programa MeteoMauri de Catalunya Ràdio.
L'acte de lliurament de la XXVIII edició dels guardons de la Pesca Catalana ha estat presidit pel vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.
(05.11.2016)

REUNIO DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Temes tractats
1. Execució de les accions previstes i replantejament del projecte
2. Organització del 3r Comitè Científic del projecte LIFE MIGRATOEBRE
3. Preparació de l’Informe Progress Report
(07.11.2016)

12-11-2016. EL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA VIATJAT EN EL PRIMER TREN DE BARCELONA QU

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha qualificat d’”històric” el fet que aquest dissabte, per primer cop i després d’anys de reivindicació territorial, els trens Euromed s’aturen a l’estació de l’Aldea (Baix Ebre). Rull, que ha fet el trajecte amb el primer tren que ha sortit de Barcelona a les 9 del matí i ha arribat a l’Aldea a les 10.36, ha insistit que la Generalitat ha pres la iniciativa de finançar amb 1,6 milions d’euros la parada dels Euromed a l’Aldea pel servei “deficient” de l’R16 de Rodalies. “És una línia que no presta el servei amb els estàndards de qualitats desitjats i per això hem plantejat aquesta mesura de xoc entre les Terres de l’Ebre i Barcelona, amb l’objectiu d’aconseguir fiabilitat i guanyar temps de trajecte de manera molt substancial”, ha dit.
(12.11.2016)

21.11.2016 ASSITÈNCIA A LA PRESENTACIÓ DEL BUTLLETÍ DEL 3R TRIMESTRE DEL 2016 CÀTEDRA D'ECONOMIA LOC

CONCLUSIONS:
1. Continua el creixement encara que menys que a Catalunya.
2. Creixement sectorial global a destacar construcció i Hostaleria-turisme.
3. Atur segueix baixant clarament, amb problemes per reduir volums als mes joves
4. Taxes d’atur heterogènies amb convergència interterritorial (p.ex. La Sénia) i casos molt rellevants com Batea.
5. Les xifres de contractació augmenten, amb un augment pes de la indefinida
6. Pujada contractes temporals de durada < 3 mesos.
(21.11.2016)

29.11.2016. REUNIÓ DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE.

Al Museu de Tortosa participem en la reunió ordinària de la CTUTE.
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el projecte per construir un nucli zoològic al Mas del Maco, a Tivissa (Ribera d’Ebre).
L’àmbit que acollirà la instal•lació és una parcel•la de 143.018 m2, situada al sud del terme municipal, lluny del nucli urbà, i a tocar del terme de l’Ametlla de Mar. Es tracta d’un paisatge rural de muntanya, amb arbres de secà avui abandonats, estructurat amb bancals de murs de pedra seca per adaptar el desnivell als usos agrícoles. En part de la finca també es troben pinedes amb un frondós sotabosc i elements patrimonials com un pou de reg, una bassa petita i una barraca de pedra seca.
Entre les edificacions que s’hi poden trobar hi ha l’originària, el Mas del Maco, de 257 m2 i que ha sofert ampliacions i afegits amb el temps. Actualment, té diverses construccions annexes al seu cos principal, de planta baixa amb planta primera. En conjunt, la superfície construïda suma 812 m2. L’accés a la finca es pot fer des de la C-44, sortint de Tivissa, o des de l’N-340 al seu pas per l’Ametlla de Mar.
Conservació de la finca i els bancals
El projecte preveu implantar un nucli zoològic rehabilitant i adequant el mas i els seus annexos, així com mantenint les masses forestals i els antics bancals agrícoles.
La Comissió d’urbanisme ha valorat les mesures correctores de l’impacte paisatgístic que incorpora el projecte i el fet que respecti tots els elements existents a la finca. La implantació d’aquest nucli zoològic incentivarà l’economia de Tivissa i ampliarà l’oferta turística, reforçant l’aposta per l’agroturisme i les rutes verdes

(29.11.2016)

(29.11.2016) PLA DIRECTOR DELS "MASETS" A LES TERRES DE L'EBRE. COMARCA DEL BAIX EBRE

A continuació de la reunió de la Comissió territorial d’Urbanisme, e, participem en la Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Director de les construccions agrícoles tradicionals de les terres de l’Ebre, en aquest cas en l'àmbit comarcal del Baix Ebre amb presència dels alcaldes de la comarca i dels responsables i tècnics d'urbanisme del Departament (29.11.2016)

02.12.2016. JORNADA DE TURISME AL TERRITORI SÉNIA. SANT CARLES DE LA RÀPITA

Oleoturisme al Territori Sénia. Ponent: Jaume Antich
Jornades Europees de Patrimoni. Ponent: TereAdell
Productes turístics del Territori Sénia :
1. Art rupestre llevantí al Territori. Ponent: Agustí Vericat
2. Productes turístics a les nostres muntanyes. Ponent: Alberto Moragrega
3. Parcs Naturals. Ponents: Josep Mª Forcadell i Xavier Abril
4. Transformant la gastronomia en producte turístic. Ponent: Kevin Salvador
5. Associació empresaris turístics Morella i comarca. Ponent: Joaquin Deusdad
6. Model de cooperació Estació Nàutica de la Ràpita. Ponents: Joan Barberà i Jordi López

Conveni marc entre la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya en matèria de Turisme.
Joan Aregio, secretari d’empresa i competitivitat de la Generalitat de Catalunya
Francesc Colomer, secretari autonòmic de turisme de la Generalitat Valenciana
(02.12.2016)

02.12.2016 PRESENTACIÓ D’EURECAT A LES TERRES DE L’EBRE.

En aquesta jornada de presentació a les Terres de l’Ebre, Eurecat dona a conèixer els seus àmbits d’especialització i quins són els reptes que hauran d’afrontar les empreses en la denominada Indústria4.0. També, alguns dels instruments que el centre posa a disposició de les pimes per ajudar-les a innovar.
(02.12.2016)

02.12.2016. REUNIO AMB LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE.

Temes:
Actuacions envers la plaga del cargol poma.
Preparació propera campanya de navegabilitat a l’Ebre.
Projecte Life-Migratoebre.
(02.12.2016)

02.12.2016. LLIURAMENT DELS PREMIS EMPREN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA.

Un total de 15 projectes empresarials del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre han estat reconeguts en la quarta edició dels Premis Emprèn, un certamen que la Diputació de Tarragona convoca anualment per fomentar l'esperit emprenedor i la innovació i promoure l'economia del territori amb la creació de noves empreses. La dotació total dels Premis Emprèn és de 35.000 euros. El lliurament d'aquests guardons s'ha dut a terme aquest divendres a la tarda a l'Auditori Diputació, en un acte encapçalat pel president de la institució, Josep Poblet, i en el qual el director de l'acceleradora d'empreses start-up Wayra, de Telefónica, Julián Vinué, ha pronunciat la conferència Com afrontar una ronda d'inversió.

Mediterranean Sake, elaboració de sake japonès a partir d'arròs del Delta de l'Ebre; Prokey Drinks, una beguda probiòtica a base de kèfir d'aigua; Ebredrone, una empresa especialitzada en drons; Estudi Nua SCP, d'arquitectura i disseny, i EP!, una empresa de gestió de projectes i formacions en temes socials i de salut, són els guanyadors de l'edició d'enguany dels premis. A més, deu projectes més d'arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han obtingut un reconeixement.
(02.12.2016)

05.12.16 Presentació del pla per disminuir l'erosió de la costa

El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han presentat aquest dilluns un projecte conjunt per disminuir el retrocés de la línia de la costa al Delta de l’Ebre. El pressupost és de 2,5 milions d’euros, el 60% del qual s’ha sol•licitat a Europa a través del Projecte Life. El pla preveu, entre d’altres, actuar en tres quilòmetres de platja del terme municipal de Deltebre, on els efectes de l’erosió són molt visibles.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha explicat que aquesta proposta és“excepcional” perquè institucions i organitzacions de diferents àmbits s'han posat d'acord per fer front conjuntament a l'erosió del Delta: "La nostra obligació és actuar. Per això hem portat el projecte a Europa: volem utilitzar la millor tecnologia per garantir la salut del Delta", ha dit. Rull ha destacat que la voluntat del Govern és “actuar amb cirurgia operativa en contra els efectes del canvi climàtic”. El conseller ha avançat que en cas de no rebre l’ajut europeu, el projecte es tirarà endavant igualment i s’ha compromès a trobar el finançament necessari.

El projecte, que s’anomena Life 2016 NBS Coastplan, el coordina l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en són socis el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l'Ebre, la UPC i la Universitat de Còrdova.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat el fet que per primer cop l’Ajuntament participa en un projecte Life: “Ho fem amb un tema tan cabdal com és la regressió en el nostre terme municipal, que ens afecta de l’ordre de 5 metres l’any de mitjana”. Soler ha precisat que, en cas de rebre el finançament europeu, el projecte començaria l’octubre de 2017 i finalitzaria el desembre de 2021.

Actuació en 3 quilòmetres de costa

Durant el projecte es desenvoluparan diverses actuacions amb l’objectiu de disminuir l’erosió costanera; millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals; incrementar la resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme.

Les accions que es preveuen desenvolupar són:
• Alimentació d’un tram de 3 quilòmetres de costa, entre la urbanització de Riumar i la punta del Fangar, a través del dragatge de la platja i posterior aportació de sorra. També es recuperaran 40 hectàrees de llacunes.
• Planificació de la recuperació d’un braç secundari del riu per aportar aigua i sediment a la costa en retirada, disminuir el procés d’erosió i incrementar la resiliència contra el canvi climàtic. Aquesta acció es durà a terme a través de la renaturalització d’hàbitats i la creació d’un corredor verd i d’ús per al turisme.
• Optimització hidrològica de la badia del Fangar (inclosa a la Xarxa Natura 2000) per millorar la qualitat ecològica de l’aigua i augmentar la diversitat de peixos (ictiofauna).
• Elaboració d’un pla del nord del delta, que inclou la franja de 6 quilòmetres de costa que va des de la punta del Fangar fins a Riumar (platja i llacunes rere la platja). Aquest pla, que redactarà la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, reunirà les accions que siguin factibles per incorporar-les en la planificació pública.

El professor d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, Agustí Sánchez-Arcilla, ha detallat que l’objectiu és “renaturalitzar el territori” a través d’accions concretes com són “aportar sorra en un tram petit de platja perquè duri el màxim i veure com es comporta; aprofitar una gestió intel•ligent de l’aigua a la badia del Fangar, i fer un pla que prioritzi les accions que millor resultats donin”.

A la presentació també hi han assistit la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra; el president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Francesc Casanova; el cap de costes de Tarragona de la Direcció General de la Costa i el Mar, Alfons Fors, i membres del govern municipal de Deltebre.
(05.12.2016)

07.12.2016 Balanç de navegabilitat any 2016

Navegació tram Ascó-Amposta
Embarcacions 2.763
Piragües 15.429
Usuaris 37.419
(07.12.2016)

12.12.16 Les Terres de l'Ebre entre les 100 millors destinacions sostenibles del món

Les Terres de l'Ebre són una de les 100 millors destinacions sostenibles del món. Així ho ha decidit recentment l'associació internacional Global GreenDestinations, en reconeixement a la seva gran biodiversitat i als seus valors mediambientals. Un reconeixement que coincideix amb el primer aniversari de la marca Terres de l'Ebre-Reserva de la Biosfera.
Aquest dilluns el sector turístic ho ha celebrat en una trobada organitzada conjuntament pel Patronat de Turisme de la Diputació i pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE). L'acte ha tingut lloc al restaurant Antic Molí d'Ulldecona, el qual recentment ha estat reconegut amb una estrella Michelin i el seu xef, Vicent Guimerà, ha estat distingit cuiner de l'any.
Tot i que el lliurament d'aquest guardó va tenir lloc a Eslovènia durant el mes de setembre, prop de 200 persones s'han aplegat aquest matí en una trobada que ha servit per fer extensiu aquest reconeixement a tots els agents públics i privats de l'àmbit turístic de les quatre comarques ebrenques. El nou distintiu arriba coincidint amb el primer aniversari de la marca Terres de l'Ebre-Reserva de la Biosfera que ja ha acreditat un centenar d'empreses i institucions. Totes elles, des d'aquest dilluns, tenen també el segell de la Global GreenDestination.
En aquest sentit, el president de la Diputació, Josep Poblet, ha destacat que aquest reconeixement internacional és fruit de "l'esforç col•lectiu i la feina coordinada" del sector turístic de les Terres de l'Ebre en el seu conjunt. I ha assenyalat que "cal una complicitat permanent amb tots els agents del sector turístic per reeixir amb l'estratègia".
En aquest acte, l'IDECE ha estat acreditat amb el segell de la GLOBAL GREENDESTINATION. (12.12.2016)

CELIR-URV. JORNADA D'AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT

Al Campus Terres Ebre, la CELIR ha organitzat una Jornada per conèixer casos de governança territorial que ens puguin servir com a exemple a les Terres de l'Ebre i les seves comarques.
Maneres de gestionar i governar els territoris Àmbits com la formació, la política d'emprenedoria, l'atracció d'empreses, la marca territorial i els projectes estratègics reclamen aquestes noves maneres de gestionar, més integrades i basades en la cooperació.
Participen: Itziar Salaberria, Gerent de UGGASA. Albert Sala, Director Desenvolupament territorial de DALEPH. Ariadna Villegas directora de DINAMING (Garrotxa) Isidre Also Conseller Delegat de NODE (Garraf) Jordi Paris gerent de CONCACTIVA i Xavier Barniol del Consorci del Lluçanés. (16.12.2016)

La Generalitat expedienta Renfe amb 6.000 € pel retard d'un tren de l'R16

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat un procediment sancionador contra Renfe després que, el passat 1 de novembre, el tren de l'R16 que surt de Tortosa cap a Barcelona a les 20.57h., va patir un retard de 90 minuts en la sortida per l’absència del maquinista.

L’expedient informatiu que la Generalitat va obrir en conèixer l’incident, per tal d’esbrinar-ne les causes, ha constatat l’incompliment de les condicions de prestació de servei per part de l’operador. Aquest és la causa que motiva ara l’inici d’un expedient sancionador per un import de 6.000 euros.

L’expedient qualifica l'incident d’infracció greu, en tant que s’han constatat deficiències en la planificació de les operacions, la qual cosa va ocasionar un perjudici per als usuaris. Concretament, un error en l’assignació del maquinista, que va impedir la sortida del tren a l’hora prevista.

D’acord amb el règim sancionador previst en la Llei ferroviària catalana, Renfe té ara un període de 15 dies per aportar les al•legacions que consideri abans que la Generalitat resolgui l’expedient.
(16.12.2016)

20.12.2016. CONSELL DE DIRECCIÓ TTE

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit avui el darrer Consell de Direcció d’aquest 2016, durant el qual han valorat la situació en què es troben actualment les obres de descontaminació de Flix, després que els experts de la Comissió de Seguiment creada entre l’Ajuntament i la Generalitat hagin fet palès que els treballs no han acabat i que resten unes 150.000 tones de llots tòxics.

Amb tot, el delegat del Govern ha volgut transmetre un missatge de tranquil•litat a la ciutadania “ja que la qualitat aigües avall del pantà és bona, tal com demostres les analítiques del CAT però, evidentment, exigim la represa immediata de les obres de descontaminació”. En aquest sentit, Xavier Pallarès ha exigit al Ministeri de Foment i a la mateixa empresa gestora Acuamed que “donin explicacions fidedignes, que concretin perquè han tret les dragues i maquinària del pantà si encara no estan finalitzats els treballs i, sobretot, que inicien de nou les obres”. I ha recordat que tant Ajuntament com el Govern català faran un seguiment exhaustiu de les obres i tenir una certificació final de l’acabament d’aquestes.

En aquest Consell de Direcció també han destacat l’adaptació de diversos municipis ebrencs a l’agrupament de secretaris per millorar la gestió administrativa. Així, els pobles de la Pobla de Massaluca i Prat de Comte ja han presentat la convocatòria de la plaça de secretari/a per als seus municipis, que destinaran un 60% de la feina a La Pobla i un 40% a Prat. A més a més, en breu també sortiran a concurs per aquest agrupament les places del conjunt Alfara de Carles – Paüls, que es repartirien en un 50%, i Benifallet – Arnes que seria també d’un 60 – 40% a la qual s’acullen diversos ajuntaments de les Terres de l’Ebre.
(20.12.2016)

Medalla al treball President Macià a Jacinto Romaní

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball President Macià 2016 a 15 persones i la Placa al treball President Macià 2016 a 4 empreses i entitats amb seu a Catalunya.

Aquests guardons reconeixen treballadors i treballedores i empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. També són un reconeixement als que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral.

Les medalles i plaques al treball President Macià es van crear l’any 1938 i són oberts a qualsevol persona o entitat.

Medalles al treball President Macià

El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les persones següents:

• Jacinto Romaní Serra (78 anys) - Amposta

Exemple de treballador incansable, l’any 1953, recent acabada l’escola, va començar a treballar com a administratiu a Talleres Lázaro d’Amposta. Posteriorment, va treballar com a tractorista i conductor de camió. L’any 1965 va entrar a treballar com a soci i conductor de la primera grua per a remolcatge de camions, i dos anys més tard els socis li van proposar que s’encarregués del negoci a canvi d’un arrendament.

L’any 1977, amb el seu germà, va constituir la societat Grues Romaní, que ha anat creixent i en l’actualitat disposa de 40 vehicles i d’una plantilla de 28 treballadors. L’any 1992 va constituir la societat Grues Ribera d’Ebre de Mora la Nova.

L’any 2015 va dissenyar i patentar unes pinces per manipular blocs de formigó i pedra d’entre 5 i 80 tones i altres estris de manipulació de càrregues i dragatges com a complement a la grua, com pops i bivalves que estan en procés d’homologació.

En l’actualitat, està al capdavant de l’empresa encarregant-se de les reparacions de les averies dels vehicles, supervisió de les maniobres i disseny de complements d’elevació.

(20.12.2016)

L’alliberament de les anguiles ja està als mitjans aqüícoles

Todas las noticias de misPeces
Cataluña - Repoblación
Liberan 1.200 ejemplares de anguila del proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE
Titulo del parrafo
Tarragona 23/12/2016 - El proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE ha finalizado el año con la liberación de 1.200 ejemplares de anguila europea (Anguilla anguilla). Según comenta el investigador Enric Gisbert, estos peces, que alcanzaron una biomasa aproximada de 17 kg, provienen de un estudio realizado en el IRTA en el que se investigó sobre el potencial uso de tecnologías de cultivo de peces en sistemas de biofloc, evaluándose dichos sistemas en la anguila, la tenca (Tinca tinca) y el múgil (Mugil cephalus).

En este proyecto trabajaron investigadores del IRTA de Sant Carles de la Rápita y el investigador brasileño Luis Vinatea de la Universidad Federal de Santa Catarina.

En el caso particular de las anguilas, fueron engordadas desde su etapa angula con un sistema de recirculación que posteriormente fue sustituido por un cultivo en biofloc durante la etapa de angulón, y una vez finalizado el ensayo se pusieron a disposición del proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE con el fin de que fueran retornadas al medio natural.

Como es bien conocido, las poblaciones de anguila europea se encuentran en un estado crítico de conservación y por tanto, acciones como éstas, enmarcadas dentro del Plan de Gestión de la Anguila europea que coordina el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, ayudan a la conservación de la especie.

Las anguilas liberadas fueron previamente marcadas con un PIT Tag con el fin de poder estudiar sus movimientos en el río una vez se lleven a cabo las mejoras de conectividad (rampa de peces en la zona de Ascó y elevador de peces en el azud de Xerta).

LIFE+ MIGRATOEBRE está coordinado por el IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre) y en él participan el IRTA de Sant Carles de la Rápita, el Parque Natural del Delta del Ebro, el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis (CERM) y la Fundació Catalunya-La Pedrera. Su objetivo es mejorar la conectividad del tramo bajo de río Ebro y el hábitat de especies migratorias, entre las que se encuentran la anguila y la alosa.
(28.12.2016)

El conseller Rull visita els treballs d’emergència realitzats per l’Ajuntament a l’accés al Fangar

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha visitat avui, acompanyat de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, les zones del litoral d’aquest municipi més malmeses pel temporal dels passats 19 i 20 de desembre, en el tram entre la platja de la Marquesa, la bassa de l’Arena i la platja de Riumar. L’Ajuntament de Deltebre ha finalitzat avui les obres d’emergència que va posar en marxa després del temporal.
Precisament, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Deltebre i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van presentar a principis de desembre un projecte conjunt, on també participen altres agents del territori, per disminuir el retrocés de la línia de la costa al Delta de l’Ebre. El pressupost és de 2,5 milions d’euros, el 60% del qual s’ha sol•licitat a Europa a través del Projecte Life. La convocatòria del Life Coastplan s’ha de resoldre en els propers mesos.
El pla preveu, entre d’altres, actuar en un espai de platja pilot, que posteriorment es pot ampliar, del terme municipal de Deltebre, on els efectes de l’erosió són molt visibles Així, es plantegen diverses actuacions per disminuir l’erosió costanera; millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals; augmentar la resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme.
En cas de rebre el finançament europeu, el projecte començaria l’octubre de 2017 i finalitzaria, com a molt tard, el desembre de 2021. Si finalment no s’aconseguís aquesta aportació de la UE, el conseller Rull es va comprometre a tirar-lo endavant igualment.
(Font Ajuntament de Deltebre) (03.01.2017)

Més trens Euromed s’aturaran a l’Aldea els caps de setmana

A partir de la setmana vinent els dissabtes i diumenges més trens Euromed s’aturaran a l’estació de l’Aldea de manera que quedaran garantides les vuit freqüències diàries entre aquesta ciutat del Baix Ebre i Barcelona. Les noves freqüències són tres anades a Barcelona i dues tornades els dissabtes i dues anades el diumenge. En aquests gairebé dos mesos de funcionament, 3.646 persones han viatjat amb Euromed entre l’Aldea i Barcelona.
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa aquest servei, històricament reivindicat pel territori, el 12 de novembre passat amb vuit freqüències de dilluns a divendres, tres els dissabtes i sis els diumenges. Ara el servei es reforça amb la incorporació de la resta de trens els caps de setmana amb l’objectiu que cada dia hi hagi quatre trens de pujada i quatre de baixada.
El preu del bitllet senzill entre l’Aldea i Barcelona és de 12 euros, el mateix que el dels trens de Regionals. Al llarg del mes de gener es concretarà la data a partir de la qual es podrà comprar també el bitllet entre l’Aldea i Tarragona, també a preu de Regional, que serà de 7 euros. La resta de condicions d’accés són les mateixes que les actualment establertes en els Euromed. El temps de trajecte del recorregut entre l’Aldea i Barcelona és d’1 hora i 40 minuts, i amb Tarragona, de 40 minuts.
Com a complement a la millora de l’oferta ferroviària, el Departament de Territori i Sostenibilitat també va millorar la tarifa del transport públic per carretera. El preu dels abonaments de 10 viatges dels autobusos que cobreixen el trajecte entre Tortosa i Barcelona i entre Tortosa i Tarragona es van equiparar als preus del tren. El viatge fins a Barcelona, que amb la T-10 sortia a 9,50 euros, costa ara 8,50, i el preu del trajecte amb bus fins a Tarragona, va passar de 6 a 5 euros.
horaris: http://rodalies.gencat.cat/ca/actualitat/Parada-trens-Euromed (05.01.2017)

Adif executa obres de millora de la R15

Adif iniciarà la nit de dilluns, 9 de gener, una nova fase del conjunt d'obres per a la modernització de la infraestructura a la línia d'ample convencional Barcelona-Móra la Nova-Saragossa.

L'objectiu d'aquestes actuacions és optimitzar l'estat i els paràmetres de les instal•lacions ferroviàries per augmentar els seus nivells de seguretat, fiabilitat, eficàcia, qualitat, disponibilitat, regularitat de les circulacions i eficiència de l'explotació, a més de reduir la probabilitat d'incidències que puguin alterar el trànsit ferroviari.

Aquests treballs formen part d'un pla de millora d'aquesta línia iniciat al setembre de 2014 i que s'està desenvolupant en diverses fases, mitjançant diferents actuacions, tant de millora com de manteniment preventiu i correctiu.

A més, s'emmarquen en el compromís manifestat pel Ministeri de Foment per a, a través de diversos contractes, modernitzar la infraestructura i les instal•lacions ferroviàries en aquesta línia, suprimir limitacions temporals de velocitat i millorar la qualitat i fiabilitat de l'explotació, amb el consegüent benefici per als usuaris i la reducció dels temps de viatge.

Entre altres operacions d'aquesta nova fase, figura la substitució del carril en diversos punts dels trajectes Riba-roja-Flix, Marçà-Pradell i Riudecanyes-Reus, així com la renovació de travesses entre Borges del Camp i Reus. A més, s'executarà el tractament de trinxeres en 5 punts del tram Ascó-Móra la Nova amb l'objectiu d'evitar despreniments. En aquest últim trajecte també es culminaran els treballs de condicionament de via per garantir així els seus òptims arguments que segueixen veure afectat per dos descarrilaments de trens de mercaderies.

Altres operacions en infraestructura i via consistiran en la substitució de desviaments o canvis d'agulla a les estacions de Flix i Ascó, i el tractament d'aquests aparells a Móra-la Nova, Marçà, Riudecanyes i Les Borges del Camp, així com treballs de renovació en dos túnels.

D'altra banda, es realitzaran operacions de manteniment preventiu, la substitució del fil de contacte, la millora de les proteccions i altres actuacions en el sistema d'electrificació en els trams Faió-Reus i Móra la Nova-Reus.

Finalment, s'actuarà en les instal•lacions de seguretat i comunicacions mitjançant la reposició d'aquests sistemes afectats per un despreniment en una trinxera entre Riba-roja d'Ebre i Flix, l'estesa de fibra òptica entre Móra la Nova i Reus i el manteniment de les instal•lacions de protecció civil al túnel de l'Argentera.

De la mateixa manera que en les fases anteriors i amb l'objectiu de reduir les afeccions al trànsit ferroviari, Adif ha planificat l'execució d'aquests treballs, previstos fins a final d'any, en horari nocturn, evitant així alteracions en els serveis de viatgers.
Font: Adif (06.01.2017)

Exposicio LIFE MIGRATOEBRE a Flix

El dijous 12 de gener, a quarts de set de la tarda i a la Sala Don Ventura de Flix s'ha dut a terme l'acte d'inauguració de l'exposició LIFE MIGRATOEBRE, amb la presència de l'Alcalde de la vila Sr. Marc Mur i del Director dels SSTT de Territori Sr. Antoni Suàrez.L'exposició romandrà fins al proper 25 de gener. (12.01.2017 - 25.01.2017)

13.01.17 Catalunya i València denuncien els nous retards en el Corredor Mediterrani

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del Govern valencià, Josep Vicent Boira, s’han reunit avui a Barcelona per tractar sobre l’estat del Corredor Mediterrani. Tots dos han denunciat un nou retard en l’execució de les obres i han reclamat que el coordinador del Corredor sigui una persona consensuada amb els territoris per on passa aquesta infraestructura.

(13.01.2017)

17 01 17 CONSELL DE DIRECCIO DEL GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest matí el primer Consell de Direcció d’aquest 2017, durant el qual han valorat la situació en què es troben actualment els braus de l’Illa dels bous al riu Ebre.

En aquest sentit, el delegat del Govern ha concretat que de moment no s’actuarà sobre els braus salvatges que viuen a l’Illa dels bous del riu Ebre a l’espera de nous informes, després que les primeres conclusions dels treballs tècnics dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, recomanessin el sacrifici d’aproximadament la meitat dels exemplars en pitjor estat de salut.

D’altra banda, en aquest Consell de Direcció també s’ha valorat la jornada sobre Governslocals.cat que es va dur a terme el passat 13 de gener i fou presidia per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, amb la participació de la major part de representants de les administracions municipalistes de les Terres de l’Ebre.


Finalment, el delegat del Govern també ha avançat que després dels acords entre la Generalitat i Renfe confia que en breu, “un cop solucionat per Adif els temes tècnics per la venda de bitllets”, la disponibilitat de l’Euromed Aldea-Tarragona sigui un realitat.
(17.01.2017)

Nova app de on es recolliran les incidències que denunciïn els usuaris de Rodalies Renfe

La Generalitat llança la nova app de Consum on es recolliran les incidències que denunciïn els usuaris de Rodalies de Catalunya.• L’objectiu d’aquesta iniciativa és identificar els incompliments en el servei i poder defensar amb més força els drets dels usuaris
• L’aplicació mòbil és InfoConsum i està disponible per a sistemes operatius Android i iOS
El conseller de Territori i Sostenibilitat (TES), Josep Rull, i el titular d’Empresa i Ocupació, Jordi Baiget, han presentat avui una nova aplicació mòbil de consum que inclou un espai específic per recollir les incidències que pateixen els usuaris de Rodalies de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és identificar millor les incidències que es produeixen en el servei i poder defensar amb més força els drets dels usuaris. L’apli InfoConsum, del Departament d’Empresa i Ocupació, és per a dispositius mòbils (smartphones i tablets) i està disponible per a sistemes operatius Android i iOS.

Per a Rull, l’app “és un mecanisme més clar i diàfan que ens permet treballar millor amb un doble objectiu: l’empara dels drets dels ciutadans i la millora del servei de Rodalies”. El conseller de Territori ha reconegut que la capacitat del Departament de TES per poder actuar defensant els drets dels usuaris i en contra dels responsables de les incidències “és molt limitada perquè tenim un traspàs amb moltes limitacions: Som titulars d’un servei però no tenim el control dels trens, ni de les vies, ni de les catenàries per un traspàs incomplert i incomplet”. “Amb aquesta col•laboració amb l’Agència Catalana del Consum volem que la Generalitat actuï globalment en relació amb Rodalies”, ha exposat. Rull ha insistit que amb un traspàs íntegre “tindríem més capacitat de gestionar millor les incidències”.
(18.01.2017)

24.01.17 3a Reunió del Comitè científic assessor del projecte Life MigratoEbre

Comité coordinat per IDECE a celebrar els propers dies 23 (dilluns) i 24 (dimarts) de gener al Centre d'Aqüicultura de l'IRTA a Sant Carles de la Ràpita (Delta de l'Ebre) i previst per establir un marc de cooperació conjunt entre les administracions implicades en relació a la possible reintroducció de l'esturió europeu en el tram final de l'Ebre.
Ens han acompanyat
- Gilles Adam, Cap de Servei de la DREAL-Aquitaine (França)
- Éric Rochard, IRSTEA Bordeaux (França)
- Casa-Laure Acolas, IRSTEA Bordeaux (França)
- Vanessa Lauronce, MIGADO, Association pour la Restauration et la gestió donis poissons migrateurs du basin de la Garonne et la Dordogne (França)
- Ricard Casanovas, Cap de Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, DTES, Generalitat de Catalunya
- Josep Piqué, Tècnic del MAGRAMA

A més, s’ha dut a terme la presentació sobre l'estat actual dels projectes de dispositius de pas per a peixos associats al projecte Life MigratoEbre, la nova exposició sobre els peixos migratoris de l'Ebre, s’ha visitat l'aquarium d'esturions de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre i els tancs de l'IRTA preparats per l'esturió europeu, les càmeres de vídeo per al monitoratge de peixos en les rescloses de navegació de l'Assut de Xerta, i s’ha fet una brillant presentació dels estudis recents sobre estat ecològic del tram final de l'Ebre i de disponibilitat d'hàbitat i estat de les poblacions de peixos, a càrrec de Marc Ordeix, Enric Gisbert i Nati Franch.
(24.01.2017)

REUNIO AMB LA JUNTA DE GOVERN DE L'AECE

El director de l'IDECE es reuneix amb la Junta de Govern de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre. Aquesta reunió, a instàncies del President de AECE Sr. Cortijo ha servit per exposar les funcions i organització de l'IDECE i els projectes endegats. Per la seva part, l'AECE ha mostra la seva predisposició a col.laborar amb l'IDECE, al que han considerat com l'eina clau per desenvolupar el Pla Estratègic, com a institució que aglutina als sectors institucionals, polítics i socials de les nostres comarques. (02.02.2017)

PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS FERROVIÀRIES DEL CORREDOR MEDITERRANI Barcelona, 3 de febrer de 2017

Actuacions en execució
Cal finalitzar-les 2017-2018

Les actuacions infraestructurals de les quals cal disposar amb més urgència són les corresponents a obres iniciades o adjudicades
Són les que representen un major consens
 Nou corredor de doble via Vandellòs – Tarragona
 Implantació ample estàndard europeu al Vila- seca – Castellbisbal
 Estació de la Sagrera (03.02.2017)

REUNIO AMB RESPONSABLES DEL DEPARTAMENT

Preparació d'expedients d'obres a l'assut de Xerta (07.02.2017)

Visita a les instal.lacions de CNR al Roine

Els responsables tècnics del projecte Life Migratoebre han visitat durant dos dies les instal·lacions per a passos de peixos i rescloses de navegació al Roine. És el primer pas per a la reformulació del projecte Life a Xerta.
Amb la visita s'han obtingut dades i models a seguir per garantir la connectivitat fluvial dels peixos migradors, els sistemes constructius dels passos de peixos, alternatius al projecte presentat per l'Assut de Xerta, i els mecanismes de control de la navegació fluvial amb els sistemes de rescloses. (14.02.2017 - 15.03.2017)

Inici d'accions per al trasllat de l'arxiu IDECE

Ja s'han iniciat les accions per traslladar l'arxiu de l'IDECE a les dependències del nou Edifici de la Generalitat a Tortosa. (17.02.2017)

CONSELL DE DIRECCIO A LES TTE

reunió del Consell de Direcció a la delegació de les Terres de l'Ebre per coordinar l'acció de govern. (21.02.2017 - 21.03.2017)

22/02/17 L’IDECE COL.LABORA I PARTICIPA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA TURÍSTIC

Es presenta el vídeo del projecte LIFE MIGRATOEBRE, dintre la competició de Comunicació Corporativa.
Es farà del 31 de maig al 3 de juny 2017 al Teatre Auditori Felip Pedrell
Terres Catalunya aplegarà tres competicions:
– COMUNICACIÓ TURÍSTICA, destinada a produccions audiovisuals de promoció turística.
– DOCUMENTALS, dedicada a l’exploració de la realitat i la promoció de l’experiència del viatge, posant especial èmfasi en el respecte pel medi ambient i la biodiversitat.
– COMUNICACIÓ CORPORATIVA, dedicada a les peces comunicatives sorgides d’organitzacions (institucions, ONG, empreses) que tracten temàtiques relacionades
Paral•lelament al festival se celebrarà terres LAB, Simposi Internacional de Destinació Turística i Audiovisual. Aquesta plataforma neix amb l’objectiu d’exposar i dialogar al voltant de les tendències més innovadores en la comunicació de l’experiència turística. El simposi, que compta amb la col•laboració de la Universitat de Barcelona (UB), la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i el Campus Terres de l’Ebre de la URV, estarà dirigit pel profesor de la UB Jordi Tresserras.


(22.02.2017)

Jornada de treball i validació del III pla d’acció DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE

L'IDECE s'en fa càrrec de noves mesures en línies de Mobilitat (23.02.2017)

REUNIO AMB RESPONSABLES D'ENDESA TEMA COMPORTES PRESA DE FLIX PER AL LIFE MIGRATOEBRE

La reunió s'ha mantingut a l'Ajuntament de Riba-roja, amb l'Alcalde Sr. Antoni Suàrez i els responsables tècnics i de patrimoni de ENEL. (28.02.2017)

REUNIO AMB RESPONSABLES DEL DEPARTAMENT TERRITORI OBRES A EXECUTAR

S'inicia l'expedient de contractació per A les obres de construcció de la Rampa per a peixos a l'Assut d'Ascó, dintre del programa LIFE MIGRATOEBRE, un cop obtinguda l'autorització de la CHE. (06.03.2017)

07/03/17. REUNIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET PER ULTIMAR ELS DETALLS DE LA PIRAGUADA 2017.

La reunió ha servit per fixar amb l’Ajuntament les zones d’aparcament i la logística derivada de la elevada previsió d’assistència a la prova.
Aquesta s'ha previst per al diumenge 2 de juliol de 2017, entre Miravet i Benifallet, l'anomenat pas de Barrufemes. (07.03.2017)

10/03/17. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A MÓRA D’EBRE.

Des del divendres 10 de març i fins al diumenge 2 d’abril, la Exposició itinerant sobre el riu i el projecte LIFE Migratoebre estarà a la sala del Teatre La Llanterna de Móra d’Ebre.
S’espera la visita de les escoles de municipi per a que els estudiants coneguin millor les problemàtiques que pateix el seu riu i les solucions que aporta el projecte LIFE Migratoebre.

(10.03.2017)

REUNIO DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE LES TTE SOBRE EL TRASLLAT AL NOU EDIFICI

S'ha informat dels canvis organitzatius i d'atenció al ciutadà amb la possada en funcionament del nou Edifici de la Generalitat (15.03.2017)

REUNIÓ AMB L'ACA I AGENTS IMPLICATS EN EL PAS PER A PEIXOS DE L'ASSUT DE XERTA

Es presenta el projecte alternatiu per a superar les diferències amb els regants, hidroelèctrica i al Confederación Hidrogràfica del Ebro. (17.03.2017)

21/03/17. VISITA DE LES AUTORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER VALORAR LES ACTUACIONS PROJECTE LIFE

Els dies 21 i 22 de març de 2017 ens ha visitat La Comissió Europea per veure i valorar l’avanç de les accions del projecte LIFE Migratoebre.
Ha pogut visitar i veure els punts on s’han de fer els passos per a peixos a l’Ebre (la resclosa de Flix, l’assut d’Ascó, l’assut i resclosa de Xerta), la Exposició itinerant sobre l’Ebre i el projecte LIFE Migratoebre a Móra d’Ebre, les instal•lacions de l’IRTA on s’acolliran els Esturions europeus, els aquaris de l’Ecomuseu on hi ha informació sobre els esturions i el projecte, i finalment ha realitzat una mostra de pesca elèctrica amb marcatge de peixos per als seus seguiments.
Amb tot, la Comissió ens encoratja a prorrogar el projecte per aconseguir els objectius de connectivitat del riu i per als peixos migradors.
(21.03.2017 - 22.03.2017)

23/03/17 SESSIO DE LA COMISSIÓ D'URBANISME A GANDESA

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat definitivament el projecte per convertir l’antic Mas de Catxina, ubicat a Deltebre, en un petit establiment hoteler.
La masia, que se situa a l’encreuament de les carreteres TV-3454 i T-340, està formada per un mas principal, de planta baixa i planta primera, i un magatzem annex, vinculat a l’antiga explotació agrícola de la finca.

El projecte preveu rehabilitar tot el conjunt edificat conservant els murs principals i les bigues de fusta, en aquest cas, sempre que sigui possible. Es reforçarà el forjat i es restauraran les façanes sud i oest, mentre que a la resta de les façanes es practicaran noves obertures verticals. La planta baixa tindrà vidres per donar transparència i continuïtat entre la sala d’estar interior i l’exterior. Pel que fa a la distribució, en planta baixa se situarà l’accés a l’hotel, recepció, la cafeteria-restaurant, cuina, magatzem, rebost, bany i una habitació. A la planta primera s’habilitaran altres vuit habitacions, mentre que el cos auxiliar acollirà una suite.
La Comissió ha valorat que la proposta respecta l’edificació existent, mantenint les característiques de la tipologia originària d’un mas, i incorpora mesures per garantir la integració del nou hotel en l’entorn.
(23.03.2017)

CONFERENCIA DE FEDERICO MAYOR ZARAGOZA PARC NATURAL DELS PORTS

Conferència de Federico Mayor Zaragoza sobre els espais naturals protegits a la Cambra de Comerç de Tortosa. La conferència és un dels actes de celebració dels 15 anys del Parc Natural dels Ports.
Els Ports van ser declarats parc natural el 21 de juny de 2001, pel que l'any passat va complir 15 anys Per celebrar-ho va organitzar un seguit d'actes a cada un dels nou pobles que l'integren: Tortosa, Roquetes, Alfara de Carles, Paüls, La Sénia, Mas de Barberans, Arnes, Prat de Comte i Horta de Sant Joan, repartits entre el maig de 2016 i el juny de 2017.
El President del Parc, Juanjo Malràs ha presentat l'acte amb una avaluació d'aquests 15 anys. (24.03.2017)

L'IDECE REALITZARÀ ACCIONS EN ORDRE A L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI D'OLIVERES SINGULARS

L'IDECE assumeix l'encàrrec d'avaluar els criteris de protecció de les Oliveres Singulars de les Terres de l'Ebre. (30.03.2017)

31/03//17 JORNADA DE RISCOS LABORALS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Els responsables de les unitats del departament de Territori i Sostenibilitat reben unes càpsules de formació en la prevenció de riscos laborals a càrrec del servei de Prevenció del departament (31.03.2017)

OBERTA LA 6A EDICIO DELS PREMIS IDECE

PREMIS IDECE PER A FOMENTAR LA PROJECCIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE. Adreçat als estudiants que cursin batxillerat i cicles formatius de grau superior.
Teniu al banner de la dreta tota la informació, bases, terminis de presentació i import dels premis.
Fins al 31 de maig de 2017 teniu temps. (31.03.2017)

01/04/17 EXPOSICIO MIQUEL PATON FORMES D'UN ANHEL

AL MUSEU DE TORTOSA, FINS AL 21 DE MAIG DE 2017
Les geografies de Miquel Paton ─les obres que precedeixen el seu trajecte, el de l’exposició “Cartografia (És)”─ segueixen perquè hi ha tractament espacial en l’elaboració de cada pintura, però és el cromatisme recuperat de l’obra de l’any 2005, amb una nova concepció, el que ara recobra protagonisme. Els colors terciaris s’ajusten on els primaris desapareixen, deixant tan sols referències. ¿Ens apropem potser al “cercle cromàtic” de Goethe (1810), on el context artístic de la seva època es ressituava entre la raó i l’emoció, la ciència i les vivències?
Es tracta del conjunt d’obra inèdita que presenta una retòrica mescla de sensacions, us invitarà a entrar a l’espectacle, a l’exhibició de força i opulència, a la presentació de tenacitat cap al trajecte marcat per l’ ésser humà, aquí l’home. Aquest conglomerat d’emocions ens equipara a la sinestèsia o equivalència sensorial i intuïtiva que proposava Baudelaire per als poetes, la inspiració de l’associació de tonalitats inspirades.
La comissària de l’exposició Núria Gil ha destacat la dimensionalitat de l’exposició i el fet que l’autor hagi fet les obres tenint en compte l’espai on es visualitzarien. La regidora de Cultura de Tortosa, Dolors Queralt, assenyalava que exposicions com la de Paton posaven de manifest que el Museu de Tortosa és un equipament de primer nivell (01.04.2017 - 21.05.2017)

05/04/17 PRESENTACIO INDEX CLIMA EMPRESARIAL

Durant el segon semestre de 2016 la producció ha augmentat, gairebé de forma idèntica a la del primer semestre, la qual cosa vol dir que el 2016 ha estat un any estable i de creixement moderat. Així ho estableixen les dades del quart Índex del Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre.
L’increment no ha estat igual en tots els sectors, si bé és positiu en tots ells, menys el del turisme, el que s’explica pel factor estacionalitat, però les previsions de cara el segon semestre són positives. El sector que recull un major creixement de la producció és el de la construcció, seguit del primari i els serveis. Per al proper semestre els empresaris preveuen un major increment, en tots els sectors. Respecte a l’ocupació, el segon semestre de 2016 ha tingut un comportament totalment estable i més del 60% de les empreses han mantingut l’estabilitat en les plantilles i només un petit percentatge declara lleugers increments situats sobretot en la construcció, serveis i primari, mentre que la indústria i el turisme han perdut força laboral aquest darrer semestre.
(05.04.2017)

PREPARACIO CAMPANYA DE NAVEGABILITAT

Dijous sant, 13 d'abril hi ha previst l'inci de la campanya de navegació 2017.
L'empresa adjudicatària del servei de manteniment i l'IDECE ultimen els detalls. (06.04.2017)

OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER A LA 5A CAMINADA POPULAR IDECE

la 5A caminada es farà el proper 14 de maig de 2017. A les 8:30 h acreditacions al costat del Camp de Futbol de Benifallet i us portaran en bus fins al Balneari, per començar la Caminada a les 10 hs.
La caminada surt del balneari de Cardó i arriba a Benifallet.
Al banner de la dreta teniu les dades i la informació necessària per inscripcions. (07.04.2017)

INICI DE CAMPANYA 2017 DE NAVEGABILITAT A L'EBRE

Període de la campanya
13 D'ABRIL FINS 1 NOVEMBRE

Atenció Nota Urgent !
Per a la present campanya de navegació 2017 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. Lloc desinfecció : embarcador antic Club de Rem de Tortosa.
La navegació restarà interrompuda quan hi hagin cabals inferiors a 78 m3/s i superiors a 800 m3/s.
(10.04.2017)

11/04/17 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT TERRES DE L'EBRE

ORDRE DEL DIA:
SITUACIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA DEL PANTÀ DE FLIX
LA REGRESSIÓ DEL DELTA I L'APORTACIÓ DE SEDIMENTS
EL PLA DE GESTIÓ DE CONCA A CATALUNYA
EL PROJECTE D'ABASTAMENT D'AIGUA A MUNICIPIS DE LA CONCA DE L'EBRE. (11.04.2017)

19.04.2017 XX TROBADA D’ECONOMIA DE LES TERRES DE L’EBRE

Organitzada per Campus Terres de l’Ebre de la URV i la Càtedra d’Economia Local i Regional.
Al voltant de l’economia circular, amb el repte d’aconseguir una economia sense residus, més eficient i sostenible.
Ponent: Anabel Rodríguez, directora executiva de la Fundación Economía Circular.
Taula rodona amb la participació de: Oriol Guimerà, director d’Estratègia de l’Escola de Design d’IED de Barcelona; Joan Antoni Blanc ecodissenyador; Julio Rodrigo, responsable d’R+D+I i Sosteniblitat del CENFIM de la Sénia i Margarita Wesells, fundadora de La Segona Volta.
(19.04.2017)

20.04.2017. JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DEL DELTA

PUNTS PRINCIPALS DE L’ORDRE DEL DIA
MOCIÓ CAMPANYA DE SEDIMENTS
INFORMES DEL DIRECTOR I PRESIDENT DE LA JUNTA RECTORA
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 2016
PRESSUPOST DEL PNDE 2017
(20.04.2017)

20.04.2017 JORNADA L’ESTRATÈGIA DEL PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT DE CATALUNYA

Amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte d’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya i els motius que en justifiquen la seva elaboració. Exposar el cronograma i les previsions d’aprovació . (20.04.2017)

Dia de les Esquadres a la Regió Policial Terres de l'Ebre

El conseller Jané presideix la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial Terres de l'Ebre
• S’han atorgat 167 felicitacions a membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, altres cossos policials i la societat civil, 31 de les quals per l’actuació en l’accident de Freginals

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presidit avui la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió Policial de les Terres de l’Ebre. Enguany, s’han atorgat 167 felicitacions a membres del cos de Mossos d’Esquadra, altres cossos policials i la societat civil en reconeixement a actuacions meritòries, 31 de les quals per l’actuació en l’accident de Freginals. (24.04.2017)

L'IDECE a la 73a Fira de les Terres de l'Ebre Expoebre

Expoebre obre portes divendres amb més superfície, expositors i nous sectors econòmics

De divendres 28 d'abril al dilluns 1 de maig, al pavelló firal de Tortosa.
Una edició que creix en superfície expositiva, en nombre d'expositors i en nous sectors empresarials. El president de Fira Tortosa, Emili Lehmann ha avançat que el sector de l'automoció destina enguany més de 4.000 m2 a exposició, un dels espais més grans de la història d'Expoebre. El volum d'expositors també creix, i es passa dels 164 de l'any passat als 180 d'aquesta edició. El calendari, amb l'1 de maig entre setmana, pot contribuir també a millorar els registres de visitants d'edicions anteriors, junt al mateniment de l'entrada gratuïta. (28.04.2017)

FINS AL 28 JUNY. OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER LA 8a PIRAGUADA

8a BAIXADA VOGANT L'EBRE. EL DIUMENGE 2 DE JULIOL DE 2017.
El descens transcorrerà entre Miravet i Benifallet. Ës un trajecte d'uns 12 Kms senzill i tranquil que travessa uns paratges de molt d'interès natural.
INSCRIPCIONs. IDECE Telf 977510546 www.idece.cat
PREU: 5 € PERSONA
TERMINI: FINS AL 28 DE JUNY O FINS ESGOTAR LA DISPONIBILITAT DE PIRAGÜES. PLACES LIMITADES PER RIGORÒS ORDRE D'INSCRIPCIÓ.
LA INSCRIPCIÓ INCLOU: PIRAGUA, PALES I ARMILLA SALVAVIDES. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. ESMORZAR AL PUNT DE SORTIDA.VEHICLES DE SUPORT TERRESTRES I AQUÀTICS. SERVEI D'AMBULÀNCIA. SERVEI DE BUS DE MIRAVET FINS BENIFALLET. (28.04.2017)

02.05.17 VIA BLAVA. REUNIO AMB AJUNTAMENTS DE DELTEBRE, TORTOSA, CAMBRA DE COMERÇ, NAUTIC DELTEBRE

S'ha previst per al proper 22 de juliol, tot coincidint amb la Festa del Renaixement. (02.05.2017)

02.05.2017. AL CAMPUS URV TERRES DE L’EBRE . CONFERÈNCIA 'CANVI CLIMÀTIC, IMPACTE I MESURES"

02.05.2017. AL CAMPUS URV TERRES DE L’EBRE . CONFERÈNCIA 'CANVI CLIMÀTIC, IMPACTE I MESURES DE MITIGACIÓ A CATALUNYA I TERRES DE L’EBRE', A CÀRREC DE SALVADOR SAMITIER, DIRECTOR DE L'OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC.


L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l'òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient, encarregat d'impulsar a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic.
Sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea, l'Oficina vetlla per a la integració de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i impulsa projectes i actuacions concertades amb d'altres governs en matèria de polítiques climàtiques.
En la conferència, Salvador Samitier ha exposat els indicadors i recomanacions del tercer informe sobre canvi climàtic elaborat per l’oficina.
(02.05.2017)

05.05.2017. INJECCIÓ SEDIMENTS AL RIU EBRE PER tal D’EVITAR LA REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA

Aquesta setmana s’han fet les proves per injectar fins a 80 tones de sediments al tram final del riu Ebre per analitzar el seu transport al riu i com es reparteix sobre la plana deltaica

Els treballs estan programats dins dels treballs de l Projecte LIFE Ebro-Admiclim, que pretén elaborar un model de transport de sediments al tram final del riu Ebre per fer, en elfutur, propostes d’alliberament de sediments des dels embassaments .

El projecte està liderat per l’IRTA, i hi participen també, com a socis, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), la Comunitat de regants del marge esquerra del Delta, i la Universitat de Còrdova.

(05.05.2017)

09/05/2017 Capturen a la Corunya un exemplar d'esturió extint a Galícia

Un exemplar d'1,13 metres i 6,3 quilos d'esturió europeu (Acipenser sturio), una espècie autòctona dels rius gallecs que segons l'última cita científica va desaparèixer fa més de 50 anys, va ser capturat fa un mes a una milla de la costa de la Corunya pel pesquer O Ariño, d'O Grove, patronejat per Francisco Padín, que immediatament es va posar en contacte amb els biòlegs de la Casa dels Peixos de la Corunya per comunicar la troballa i lliurar l'animal per al seu estudi.
Investigadors del Aquarium Finisterrae i de l'Estació de Hidrobioloxía Encoro do Amb de la Universidade de Santiago (USC) van assumir en col•laboració les anàlisis per caracteritzar l'exemplar, que al moment de la seva captura portava el xip d'identificació del Irstea francès, un institut de recerca de Bordeus amb el qual l'equip de la USC manté una estreta relació i en el qual l'individu va passar el seu primer any de vida abans de ser alliberat al mar en l'estuari de la Gironda en el 2010.
La informació obtinguda fins al moment és de «enorme importància per al programa de recuperació de l'espècie», va assenyalar un investigador de Encoro do Amb, perquè llança dades sobre la vida de l'animal en el mar durant aquests set anys.
El Acipenser sturio és una de les espècies de peixos migradores més amenaçades d'Europa per «la sobrepesca, la construcció de preses, la contaminació i les captures furtives per obtenir caviar», apunta Francisco Franco de l'Amo, director tècnic del Aquarium de la Corunya, on es custodia l'exemplar congelat a l'espera dels resultats de les proves genètiques que completaran l'estudi. «A partir d'aquest moment quedarà exposat al públic a la sala Maremágnum -va avançar Franco de l'Amo- amb tota la informació sobre la seva procedència i la problemàtica que existeix al voltant d'aquestes espècies, com la de les anguiles també, que emprenen un viatge d'anada i volta del riu al mar».
L'esturió europeu pot aconseguir 2,5 metres i 100 quilos i és apreciat per la seva carn i sobretot per les seves freses, de les quals s'obté el caviar, particularment apreciat en les varietats del Caspi. Galícia va comptar amb poblacions importants en el Miño, un dels rius espanyols més rics en esturions, juntament amb el Guadalquivir, fins a la seva desaparició en els anys 60.
(09.05.2017)

10.05.2017. CAMBRA DE COMERÇ DE TORTOSA.JORNADA FINANÇAMENT DE L'ICF PER A LES EMPRESES.

Presentació dels productes i instruments financers de l’ICF per a les empreses (inversió, circulant i capital).
Sra. Anna Àlvarez, directora general d’Inversions Creditícies i Risc de l’Institut Català de Finances (ICF)

Presentació de casos pràctics d’empreses de les Terres de l’Ebre finançades per l’ICF
Ous Roig i Flexoservei

Assessorament individualitzat a les empreses que ho desitgin, per part de l’equip comercial de l’ICF


(10.05.2017)

11.05.2017. Vè Fòrum d’Ocupació Universitària

El cinquè Fòrum d’Ocupació Universitària ha aplegat quasi quaranta empreses del territori. La trobada va dirigida als estudiants universitaris i de cicle i és, sovint, una oportunitat per trobar feina.
Organitzat per l’Oficina d’Orientació Universitària de la Universitat Rovira i Virgili, la Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre i l’IDECE, l’objectiu del Fòrum d’Ocupació és ajudar a les empreses a trobar i captar alumnes recent titulats i gent formada, i d’aquesta manera evitar la fuga de talent del territori.
Les 38 empreses participants, deu més que l’any passat, han posat taula en aquesta cinquena edició del Fòrum amb una oferta global de 148 llocs de treball, la gran majoria dels quals qualificats. També s’ha incrementat espectacularment la participació per part dels titulats o estudiants que busquen feina, ja que enguany durant les quatre hores que ha durat l’atenció als estands s’han realitzat 1.117 entrevistes, gairebé el doble que en la passada edició; i s’han lliurat 1.114 currículums, prop de 400 més que al Fòrum del 2016.
(11.05.2017)

12.05.17. SIGNATURA CONTRACTE RESCLOSA DE XERTA

Avui s'ha signat el contracte entre IDECE i la Comunitat de Regants de la Dreta, per tal de possibilitar el pas de la resclosa de Xerta a totes les embarcacions que disposen de les autoritzacions pertinents.

RESTA PROHIBIT L’US DE LA RESCLOSA A AQUELLES EMBARCACIONS QUE NO ES TROBIN EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS SEGÜENTS:

1r. Embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu prestat per IDECE, i que complidament els hi donarem compte de les actuacions de desinfecció de les mateixes.
2n. Embarcacions que facin en trajecte sentit desembocadura, ja que aquestes no provenen de zones amb risc de presència de caragol poma, en els termes emprats per la pròpia CHE, que és l’Administració que dona les autoritzacions per navegar.
3r. Embarcacions que facin el recorregut riu amunt i acrediten mitjançant un certificat emès pel propi IDECE, seguint el model aprovat per l’ACA, que acrediti que han estat objecte de control de cargol poma en el seu cas.
Només per a aquest tercer supòsit, el protocol a seguir serà el següent:

Les embarcacions que vulguin fer ús de la resclosa per navegar riu amunt hauran d’avisar al núm. de telèfon 673102097 –servei de manteniment de la via navegable– de dilluns a diumenge de les 10.00 fins a les 17.00 hores.

El servei de control de cargol poma, serà realitzat pels tècnics de l’empresa afecta al servei de manteniment de la navegabilitat, a l’embarcador situat a l’alçada del Club de Rem de Tortosa, entre el pont del Mil•lenari i el pont de l’antiga via del tren.

Un cop realitzat aquest control s’estendrà un certificat.

Aquest document serà imprescindible per utilitzar el servei de la resclosa de Xerta per a navegar aigües amunt de Tortosa.
(12.05.2017)

14.05.2017. EXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMINADA IDECE

Fins a tres-centes persones han participat enguany a la 5a Caminada Popular IDECE, que aquesta edició anava des d’El Balneari de Cardó fins a Benifallet. La organització i seguiment de la Caminada, a càrrec de la UEC Tortosa ha estat impecable. No s’ha produït cap tipus d’incident i l’opinió generalitzada ha estat que les vistes i el trajecte donava sentit a la prova, tot i les dificultats del terreny en alguns indrets. Molt bon temps i ambient.

Al voltant de les 15 hs. arribava el darrer participant . Felicitats a tots els participants, , a la companyia HIFE pel bon treball desplegat, a l’Ajuntament de Benifallet per les facilitats donades i en especial als responsables de la UEC que un any més han demostrat el seu coneixement de l’entorn i la seva capacitat organitzativa. Fins la propera !
(14.05.2017)

Exposició "MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida" a La Ràpita

Del 19/5/2017 al 25/6/2017 · Museu de la Mar de l’Ebre · Sant Carles de la Ràpita
L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida” ha estat produïda pel Museu de les Terres de l’Ebre per encàrrec del socis promotors del projecte LIFE MigratoEbre: el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’IDECE, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’IRTA i el Museu del Ter. La mostra dona a conèixer a la societat el projecte Migratoebre, finançat en el marc del programa Life de la Unió Europea, i les seves actuacions dirigides a millorar la qualitat del medi, a eliminar les barreres fluvials i a recuperar les poblacions de peixos migradors de l’Ebre. Al mateix temps, l’exposició també difon el context històric i ecològic del tram final del riu Ebre i les espècies de peixos que hi viuen, incidint especialment en l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila.

L’exposició inclou texts, fotografies, il·lustracions de gran format i maquetes, que es complementaran amb un audiovisual amb imatges aèries i subaquàtiques del tram final del riu Ebre comprès entre Riba-roja d’Ebre i la desembocadura. Un cop finalitzada a Amposta, Tortosa i Flix, l’exposició es mostra ara a La llanterna teatre municipal de Móra d’Ebre. Al llarg del 2017 també es podrà visitar a altres municipis de les Terres de l’Ebre com Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Ascó, Xerta i Riba-roja d’Ebre. Aquesta exposició, amb les accions de difusió i participació que l’acompanyen, vol contribuir a donar a conèixer i fer possible aquest projecte col·lectiu, que compta amb el suport de la Unió Europea i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Cooncidint en les dates de l’exposició s’ha programat una visita guiada a l’exposició i a les instal·lacions de recerca en ictiologia i aqüicultura que té l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita, un dels socis que participen en el projecte LIFE MigratoEbre. Aquesta activitat, també s’emmarca dins de les activitats que el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre ha programat en motiu del Dia Internacional dels Museus en els diferents equipaments que formen part de la xarxa Ebre, Natura & Cultura. Tindrà lloc el dia 20 de maig a les 10 h, és gratuïta i s’inicia al mateix Museu de la Mar de l’Ebre a les 10 h.
L’exposició es podrà visitar al Museu de la Mar de l’Ebre del 19 de maig fins al 25 de juny de 2017.
Horari: De dimecres a diumenge de 11.00 a 13.00 h i de 17.30 a 20.30h (19.05.2017)

25.05.17 COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LES TERRES DE L'EBRE

Ordre del dia de la sessió del 25 de maig de 2017. A Móra d’Ebre
1. Aprovació Acta anterior
2. Deltebre. Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal.

Informe favorable a l'avanç del nou planejament municipal de Deltebre
Limita el creixement al sòl ja classificat com a urbà, presta especial atenció a la preservació del teixit i les tipologies d’habitatge pròpies del delta, i inclou mesures de mitigació del canvi climàtic

3. L'Aldea.Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament per modificar distàncies a veïns i a fons de parcel.la clau 3 i clau 4,
4. L'Ametlla de Mar.Subrogació del Pla Parcial Urbanístic d'Ordenació del sector M "Artilleria o Torrent del Pi"
5. Freginals.Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal relativa a la delimitació del sistema hídric,
6. Garcia Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per canvi d'alineació del carrer de l'Ebre i desclassificació d'una zona de sòl en la zona d'eixample,
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
7. L'Ametlla de Mar.Pla d'ordenació urbanística municipal
8. L'Ampolla.Pla especial urbanístic del càmping Ampolla Playa,
9. Roquetes.Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana, creació nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e,
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 42, qualificació de l'àmbit del PMU-2 Cambra arrossera amb la clau 15d1,
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal canvi de les condicions generals d'ordenació i edificació clau SE.4
12. Santa Bàrbara. Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la futura rotonda ubicada entre la carretera de la Galera, passeig de la Generalitat i altres,

(25.05.2017)

26.05.2017. L’IDAPA PRESENTA EL II FESTIVAL DEL SENDERISME

La segona edició dels festivals de senderisme dels Pirineus s'amplia a sis certàmens
• Són esdeveniments de diversos dies de durada que ofereixen a un públic ampli rutes guiades a peu per conèixer un territori, amb activitats complementàries

• Un total de 600 persones van participar en la primera edició dels festivals, destacant la bona acollida tant de les activitats senderistes com de les mostres de gastronomia, productes locals i activitats lúdiques

• Els organitzadors dels festivals signen una carta d’adhesió on es comprometen a promoure una filosofia comuna

Imatge de la presentació, aquest matí a La Pedrera, dels festivals de senderisme.
El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, i el director de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, han presentat avui la segona edició dels festivals de senderisme dels Pirineus, que tindran lloc durant els mesos de maig, juny i juliol a la Vall de Siarb, la Cerdanya, Àreu-Pica d’Estats, Alinyà, Vall de Boí i Vall Fosca. A la presentació, que s’ha fet a La Pedrera de Barcelona, també hi ha assistit el director de l’Àrea Territorial i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, Miquel Rafa, i el director de màrqueting de l’Agència Catalana de Turisme.

Els festivals de senderisme són uns esdeveniments molt consolidats a països com el Regne Unit, amb l’Scottish Borders Walking Festival, o Suïssa, on se celebra el Villars Rando Festival. Els walking festivals, com es coneixen, són certàmens d’entre tres i cinc dies de durada. Ofereixen a un públic ampli un programa de rutes guiades a peu, amb preus molt inferiors als habituals, per conèixer un determinat territori.

El director de l’IDAPA, Pere Porta, ha explicat que “el senderisme és l’eix central de tots els festivals”, que “programen passejades amb guies locals, amb un preu, per donar valor a l’activitat”. Els certàmens “incorporen altres activitats, com ara gastronomia, fires o dansa, per difondre el territori”, ha enumerat.

(26.05.2017)

29.05.2017 PRESENTACIÓ A L’IDECE DE LA Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017.

A càrrec del Director dels serveis territorials de TES Sr. Antoni Suárez.
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Mobilitza’t per un aire més net!’, la Setmana del 2017 a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també reforça el potencial de la mobilitat intel•ligent a l'hora de contribuir al desenvolupament econòmic.
Els objectius principals de la Setmana són els següents:
• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
(29.05.2017)

29.05.2017 Marcatge i seguiment dels peixos migradors

Durant el més de maig de 2017 s’ha realitzat pesca elèctrica a l’Ebre per capturar peixos migradors, marcar-los amb els radiotransmissors i alliberar-los riu amunt.

En paral·lel també s’han col·locat estratègicament al riu, des d’Ascó i fins la desembocadura, els radioreceptors que permetran fer el seguiment d’aquests peixos marcats i conèixer els seus moviments a l’Ebre. (29.05.2017)

30.05.2017 Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les T. de l’Ebre del primer trimestre 2017

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre de la URV l’ha presentat aquest matí al saló de plens del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Per dotzè trimestre consecutiu ha crescut l’ocupació al territori.
Així, el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social al primer trimestre del 2017 a les Terres de l’Ebre ha assolit la xifra de 49.150, és a dir, 1.200 afiliats més que el primer trimestre de l’any anterior.
El creixement en termes relatius al territori ha estat d’un 2,5%, situant-se un trimestre més per sota de la mitjana catalana.

(30.05.2017)

31.05.2017. INAUGURACIÓ FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

Comença a Tortosa el festival Terres Catalunya analitzant el valor del món audiovisual com a promotor de les destinacions turístiques sostenibles

En la inauguració del congrés, Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat, ha apostat també per impulsar Tortosa i les Terres de l’Ebre aprofitant l’auge del turisme vinculat al paisatge i la sostenibilitat.
Jordi Treserras, director del Laboratori de Patrimoni, Turisme Cultural i Creativitat de la .Universitat de Barcelona, ha confirmat les possibilitats de Tortosa per convertir-se en un fòrum d’intercanvi d’experiències sobre turisme, paisatge i sostenibilitat que ja està generant interès a nivell europeu i llatinoamericà.
En el marc del mateix , l’IDECE organisme autònom adscrit al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya participa a les 12:30 en la Taula rodona. “El rol de la comunicació en el turisme sostenible”, amb Elena Roig (Cap de Canals On-line dins la unitat de Marketing Operacional de l’Agència Catalana de Turisme), presentant la ponència “La via dels fets: la millor manera de comunicar compromís amb el turisme sostenible” i Joan Martín Masdéu (Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre) presentant el projecte “Migratoebre”.
(31.05.2017)

31.05.17 REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE ACA

Reunió de treball en relació a les alternatives al projecte de rampa i elevador de peixos a Xerta. També s’ha tractat la problemàtica del caragol poma i l’aplicació del protocol. (31.05.2017)

01.06.2017 Reunió amb la Subdirección General de Medio Natural del MAGRAMA

Temes: Acord entre els governs d’Espanya, França i la Generalitat de Catalunya.
1.- Fruit de la reunió que es va mantenir amb els responsables del Govern francès per al Programa de recuperació de l'esturió europeu, al febrer passat al Delta de l'Ebre, queda pendent elaborar una "Declaració d'intencions" entre les administracions dels Governs d'Espanya, Catalunya i França.

Tenim el compromís del govern francès de traslladar uns primers exemplars juvenils pre-reproductors a les instal•lacions de l'IRTA a Sant Carles de la Ràpita a primers d'aquest mes de setembre, per sensibilització de la població local i també per poder avaluar la seva possible aclimatació i evolució en condicions diferents que a França. També s'han compromès per cedir altres exemplars, més joves, per a realitzar una solta pilot al tram final de l'Ebre a la primavera/tardor de 2018.

2.- Presentació estat actual obres del programa Life Migratoebre.
(01.06.2017)

02.06.2017. MIGRATOEBRE GUANYA EL PRIMER PREMI DE COMUNICACIO CORPORATIVA FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

El vídeo de presentació del programa Life Migratoebre ha resultat guanyador del primer premi de Comunicació Corporativa al festival de cinema Terres Catalunya. El vídeo, produït per la Fundació Catalunya la Pedrera es pot veure en l’enllaç de la nostra web www.idece.cat.
Mariano Cebolla ha representat el nostre grup en l’acte de lliurament.
(02.06.2017)

07/06/2017 Autoritzada la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Acords de Govern de 06/06/17

Autoritzada la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

El Govern ha autoritzat la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat. La voluntat del Govern és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari. (07.06.2017)

07.06.2017 EL LIFE MIGRATOEBRE INTERCANVIA EXPERIÈNCIES

El dies 7 i 8 de juny hem estat convidats al II Seminari del LIFE+ Conservación de la biodiversidad en el río Miera per explicar les accions de comunicació que realitzem per fer arribar al població el nostre projecte.Els responsables de comunicació del projecte han assistit convidats per la Fundació Naturaleza y Hombre.
El Projecte LIFE + Natura Conservació de la Biodiversitat en el Riu Miera va començar al juliol del 2014. Al llarg de quatre anys i mig, Fundació Natura i Home, com a beneficiari coordinador, treballarà al costat dels seus socis beneficiaris, Conselleria d'Universitats i Innovació , Medi Ambient i Política Social del Govern de Cantàbria i MARE, per a la millora de l'estat de conservació i de la superfície dels hàbitats naturals i de l'estat demogràfic de les espècies d'interès conservacionista a la conca hidrogràfica del riu Miera.

El riu Miera es localitza a Cantàbria i uneix, en un traçat de 41 quilòmetres, la serralada Cantàbrica i el Mar Cantàbric al golf de Biscaia. Aquest riu té un paper molt rellevant com a corredor ecològic a la regió, com a tal ha diferents espais de la Xarxa Natura 2000 al llarg de la conca hidrogràfica. (07.06.2017)

08.06.2017 REUNIO DEL CONSELL RECTOR DE L'IDECE

Sota la Presidència del Conseller Rull
Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 14.09.16.
2. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2016.
3. Pla d’activitats any 2017.
4. Informació sobre els ajuts de la Diputació de Tarragona.
5. Informar dels suports atorgats a altres organismes públics.
6. Torn obert de paraules


RESUM PROPOSTA DE PLA D’ACTUACIONS 2017

ACCIÓ 1. SEGUIMENT PEEOTE: SEGUIMENT I GESTIÓ DEL PLA. FÒRMULA DE GOVERNANÇA
ACCIÓ 2. III PLA D'ACCIÓ DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE
ACCIÓ 3. ACTUACIONS ENVERS LES OLIVERES SINGULARS A LES TTE
ACCIÓ 4. ESTUDI PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DELS PORTS.
ACCIÓ 5. NAVEGABILITAT. LLUITA CONTRA EL CARGOL POMA I MACRÒFITS.
ACCIÓ 6. SEGUIMENT D’INFRASTRUCTURES PREVISTES AL PTPTE. CORREDOR DEL MEDITERRANI.
ACCIÓ 7. TAULA DE MOBILITAT. SUPORT ADMINISTRATIU.
ACCIÓ 8. PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. REFORMULACIÓ ASSUT DE XERTA.
ACCIÓ 9. PROMOCIÓ TURÍSTICA.
ACCIÓ 10. ESTUDI AMB PROPOSTES CONCRETES PER CONFIGURAR UN NODE LOGÍSTIC A LES TERRES DE L’EBRE

Tots els punts foren informats i aprovats per unanimitat, destacant les aportacions dels membres al Pla d'Actuacions.
ADJUNTS PRESENTACIONS MEMÒRIA 2016 I PLA D'ACCIONS 2017


(08.06.2017)

IDECE SIGNA COMPROMIS D'ESTRATÈGIA PLA D’ACCIÓ DE TURISME SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE 2017-2021

ESTRATÈGIA I PLA D’ACCIÓ DE TURISME SOSTENIBLE
DEL DELTA DE L’EBRE 2017-2021
El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va acreditar amb la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) que atorga la Federació EUROPARC en el 2007 i des de llavors, en col•laboració amb els agents del territori, ha desenvolupat dos plans d’acció de cinc anys per millorar el turisme sostenible.
Per a la seva renovació, s’ha elaborat de forma participada la Estratègia i Pla d’Acció de Turisme Sostenible del delta de l’Ebre per al període 2017-2021, amb àmbit d’aplicació en els set municipis deltaics, i que suposa un marc comú i una Estratègia compartida que ha d’orientar, de forma coordinada, totes les planificacions, actuacions i inversions que realitzin les entitats públiques i privades al territori i que tinguin incidència directa o indirecta en l’àmbit del turisme en els pròxims cinc anys.
L’objectiu per al 2021 es consolidar els èxits aconseguits des de 2007, avançar cap a una creixent sostenibilitat turística, i contagiar aquest model a altres àmbits i sectors del territori, com a base per preservar les activitats socioeconòmiques en el context deltaic.
Simultàniament es pretén que el delta de l’Ebre sigui un referent per a altres espais deltaics de la conca mediterrània i territoris turístics litorals especialment vulnerables . Hem de contribuir amb l’esforç de tots els agents públics i privats a cercar solucions , amb criteris de sostenibilitat , que siguin un model de governança per garantir el futur d’aquests espais.
(09.06.2017)

14.06.2017 REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE L’ACA pel “CANON DE CONTROL DE VERTIDOS” QUE LIQUIDA LA CHE

Arran el debat suscitat al sí del passat Consell Rector, el Conseller Rull encomana a l’IDECE la gestió de cercar la informació i possibles solucions que ACA pugui donar per tal de pal•liar el conflicte per la coexistència de la taxa pel Cánon de Control de Vertidos que liquida la Confederación Hidrográfica del Ebro (i la del Xúquer) i l’impost del Cànon de l’Aigua que liquida l’Agència Catalana de l’Aigua, en aquells municipis que no disposen de depuradora.
La reunió ha estat fructífera i l’ACA ja hi té previstes fórmules d’ajut als municipis afectats. Durant el mes de juliol, ens avancen, ho posaran en comunicació dels ajuntaments.
(14.06.2017)

20 Jun 2017 El baix cabal de l'Ebre obliga a l'IDECE a augmentar mesures neteja d'algues

ACN Tortosa.-El baix cabal de l'Ebre que fa setmanes que castiga el riu durant aquesta primavera ha fet que la presència d'algues s'hagi incrementat dificultant també la navegabilitat. L'any passat, l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece) va adquirir una embarcació que permet tallar i recollir les algues d'una vegada però enguany el baix cabal que té el riu, amb 90 metres cúbics per segon aquest dimarts a Tortosa, fa inviable que pugui arribar a tots els racions. És per això que la Generalitat ha decidit doblar esforços i tornar a recuperar la màquina per segar algues que s'utilitzava abans. Per evitar que les algues tallades baixin riu avall fins a la desembocadura, s'ha comprat una barrera flotant que permetrà aturar les algues i recollir-les manualment. Des d'aquesta mateixa setmana s'intensificarà aquesta recollida de plantes, principal hàbitat de les larves de la mosca negra.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha qualificat de "dramàtica" la situació que està vivint el tram baix de l'Ebre amb xifres de cabal sota mínims que s'allarguen en el temps. "Ens està provocant problemes amb la navegabilitat però també amb les algues", ha afegit
(20.06.2017)

20 DE JUNY DE 2017 SESSIÓ CONSELL DE DIRECCIÓ

En el decurs d’aquest Consell la Sra. Carme Chacón, directora de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i la Sra. Mercè Bieto, subdirectora general de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre han presentat als assistents el Pla de Seguretat Alimentària 2017-2021 (20.06.2017)

22.06.2017 SESSIÓ INFORMATIVA A SECRETARIA D’HISENDA

Per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels procediments en l’àmbit dels pagaments tributaris i de les cotitzacions socials, el 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’Acord de Govern que crea el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. Aquest programa és d’aplicació directa a totes les entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com és el cas de l’IDECE. (22.06.2017)

26 DE JUNY DE 2017 TERRITORI I SOSTENIBILITAT MILLORA EL SERVEI DE BUS A LA TERRA ALTA


El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya millora el servei de Bus entre Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de Comte i Tortosa.
Hi haurà tres noves expedicions d’anada i tres de tornada per facilitar l’accés dels estudiants als centres formatius i al Campus de la Universitat Rovira i Virgili
• El Departament construirà una parada de bus a la carretera de T-330, a Horta de Sant Joan, just a la cruïlla d’accés al municipi de Lledó
(26.06.2017)

29.06.2017. Sessió extraordinària del CESTE

El Consell Econòmic i Social de les terres de l’Ebre, sota la Presidència del Sr. Josep M Franquet s’ha reunit el dijous 29 de juny per tractar com a temes principals el de donar compte de les actuacions de l’IDECE per a l’exercici 2017, la creació i estudi del règim de funcionament de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic i per últim de les darreres informacions en relació a la creació per part del govern de la Generalitat de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.
Com a punt clau hi ha la Proposta de creació - i el seu règim de funcionament - de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.
La Comissió de Seguiment del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, en endavant COMISSIÓ DE SEGUIMENT és una comissió dependent de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i es configura com un òrgan consultiu i d’assessorament en matèries sòcio-econòmiques, i com un òrgan de participació institucional.
La comissió s’ha d’organitzar en subcomissions per temàtiques, per dirigir, planificar i coordinar les actuacions supracomarcals i potenciar projectes comuns i compartits en el territori.
Es pretén crear una comissió amb una composició semblant a la del Consell Promotor però donant més importància si cal als sectors socioeconòmics, tot aprofitant l’actual estructura de l’IDECE per evitar crear cap altre nou ens.
En la propera reunió del CESTE a celebrar la primera quinzena de setembre es creu que, un cop presentades i debatudes les aportacions, podria posar-se en funcionament.

(29.06.2017)

01.07.2017 FIREBRE A BENIFALLET Inauguració de l'exposició de l'IDECE Migratoebre

És la Fira que anualment celebra el municipi de Benifallet i que té com a principals elements el riu, la jota i la gastronomia. Es tracta d'un esdeveniment que vol posar l'accent en la tradició que permet atorgar de valor una proposta turística que és fonamental per a la promoció econòmica del municipi.
Entre els nostres objectius és fer de FIREBRE l'aparador de tot un territori que és viu, emprenedor i carregat d'història. Que prenguin protagonisme el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per aquest motiu, a FIREBRE hi podreu trobar productes i propostes de cadascun dels indrets de les quatre comarques ebrenques. És el riu el nexe conductor d'una fira/festa que us apropa les Terres de l'Ebre. Riu i Jota, que ens vertebra i l'aposta per la millor gastronomia que és la que trobareu a Firebre en els estands on podreu degustar els productes més saludables, tots km 0. Oli, vi, préssecs, mel, cireres, pastissets... i també les millors tapes amb una restauració que sap combinar la tradició amb la innovació. En aquesta fira, a més, hi volem encabir tothom i, per això, els nostres restauradors també preparen tapes sense gluten. Pensant en la salut.
Per això, l'esport també hi serà present. Amb activitats gratuïtes al riu (tren caiac, pàdel surf, piragua, canoa...) i exhibició i pràctica de zumba. Amb motiu de FIREBRE, també es realitza el II Concurs de Jota Cantada de les Terres de l'Ebre, que s'organitza en col·laboració amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Eguany se celebrarà el dia 1 de juliol a les 19 hores.
A més, enguany FIREBRE coincideix amb la 8a Baixada Vogant per l'Ebre, que organitza l'IDECE, i que congrega més de 1.000 assistents el dia 2 de juliol, amb sortida des de Miravet i arribada a Benifallet a les 13 hores.
Durant el dos dies també es podrá visitar l’exposició de l’IDECE MIGRATOEBRE als safaretjos.
(01.07.2017 - 02.07.2017)

03.07.2017 REUNIÓ PREPARATÒRIA PARTICIPACIÓ EN II Fòrum Int. de Desenvolupament Sostenible

Organitzat per Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), Moviment Internacional d’ Excel•lència, Salut Empresarial i Sostenibilitat (MIESES), World Quality Organization (WQO) i Save the life & Save the Planet.Creant el futur.
L’IDECE dona suport institucional al II Fòrum de Salut i Desenvolupament Sostenible i Saludable que hi ha previst celebrar al Delta de l’Ebre (Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera) els dies 29 i 30 de Setembre i a Barcelona, el 2 d’Octubre.
Al Delta de l’Ebre, el Fòrum estarà focalitzat sobre“Territori i Activitat econòmica”, i a Barcelona, sobre“Ciutat i Empresa responsable”.
Cada tema serà tractat i debatut per experts en la matèria amb la participació dels assistents, interessats en la construcció d’un mon més saludable, just i solidari.
La inscripció al Fòrum es gratuïta i els participants no reben cap retribució econòmica.
(03.07.2017)

04.07.2017 TRASLLAT DE L’IDECE A LA NOVA SEU DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE.

A partir del proper dimecres 5 de juliol l’IDECE operarà desde les noves dependències a Plaça Gerard Vergés, 1 de Tortosa. Les actuals oficines de l’IDECE Av Generalitat 116 de Tortosa han tancat definitivament.
El nou telèfon on contactar amb l'IDECE és el 977 495 400. (04.07.2017)

06-07-2017 Territori i Sostenibilitat crea la Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit avui la reunió de constitució de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula està formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat. La voluntat del Govern és treballar conjuntament amb els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari.

Per a Rull, aquesta Taula és “una de les expressions més clares d’equilibri territorial. D’una banda, perquè dotem el territori dels instruments per governar-se ell mateix i, de l’altra, perquè podrem fer polítiques de planificació estratègica solvents”. El titular de Territori i Sostenibilitat ha destacat que el primer objectiu de la Taula és el d’elaborar el Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Terres de l’Ebre. “Elaborarem un diagnòstic per conèixer quina és la mobilitat interna i cap a altres territoris tant dels passatgers com de les mercaderies i això ens permetrà fer una planificació en matèria d’infraestructures i de serveis”. Rull ha manifestat que si aquest treball “es fa de manera participada i consensuada té molta més força, potència i estabilitat”.

Gestió conjunta de la mobilitat

La Taula permetrà gestionar conjuntament la mobilitat a les Terres de l’Ebre fins a l’establiment definitiu a tot Catalunya del nou model de mobilitat dins del projecte de la T-Mobilitat. La Taula elaborarà propostes per a la planificació dels serveis de transport públic, de les infraestructures de transport i de la política de tarifes, entre altres.

Tal i com ha explicat el conseller, un dels primers treballs que farà la Taula serà l’elaboració i tramitació, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), del PDM de les Terres de l’Ebre, que servirà per planificar la mobilitat a les quatre comarques, tant des del punt de vista del transport públic de viatgers i les mercaderies, com del transport privat. El document es redactarà després d’un procés participatiu per garantir el màxim consens amb el territori.

Els membres de la Taula seran el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, el director general de Transports i Mobilitat, el subdirector general de Transport Públic i Mobilitat, el director de l’IDECE, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, el director dels Serveis Territorials del DTES, el director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior i representants dels consells comarcals de la Terra Alta, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, i dels ajuntaments d’Amposta i Tortosa. (06.07.2017)

07.07.2017 · INAUGURACIÓ EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A SANT JAUME

Fins al 6 d’agost l’exposició LIFE MIGRATOEBRE es pot veure a la Biblioteca Francesc Balagué de Sant Jaume d'Enveja. (07.07.2017)

07.07.2017 CONSELL CONSULTIU RESERVA DE LA BIOSFERA

Tercer Consell Consultiu de la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de donar compte del Pla de Gestió de la Reserva Biosfera per tal de ser aprovat definitivament i de presentar l’estratègia agroforestal de la Reserva. La reunió es va celebrar al Cambra de Comerç de Tortosa i va ser presidida per Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.


(07.07.2017)

07.07.2017 PRESENTACIÓ DE LA LLEI DE TERRITORI

Més de 1.000 persones han participat en les set sessions de presentació de l’Avantprojecte de llei de territori que el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha conduït a Solsona, Tarragona, Barcelona, Girona, la Seu d’Urgell, Vielha, Lleida i Tortosa des del passat 6 de juny. El director ha tancat avui el calendari de presentacions territorials a la capital del Baix Ebre.

La Llei de territori abordarà 10 àmbits temàtics principals, concebuts com a principis rectors:
1. Integrar la legislació en matèria d’ordenació del territori.
2. Abordar la diversitat territorial de Catalunya.
3. Prioritzar el reciclatge urbà envers el creixement en extensió.
4. Adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal.
5. Millorar l’eficiència i competitivitat del sistema territorial
6. Fomentar una major integració de les variables socials, econòmiques i ambientals.
7. Planificar els espais oberts estratègica i proactivament.
8. Gestionar el parc edificat en els espais oberts.
9. Integrar el paisatge transversalment.
10. Abordar les urbanitzacions amb dèficits.

(07.07.2017)

10.07.2017 REUNIÓ A LA CASA DE L’ASSUT SOBRE CARGOL POMA

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat avui representats de les diferents administracions afectades per a revisar el protocol previst dins el Pla de lluita contra el cargol poma i consensuar actuacions de forma coordinada per a contenir el nou focus detectat en el riu Ebre, en el municipi de Miravet.

En la reunió d’avui s’ha acordat prendre mesures immediates per a aïllar el focus de Miravet. Totes les administracions, amb la col·laboració dels regants, treballaran per a fer una barrera física que aïlli uns 200 metres al voltant del focus, amb l’objectiu d’evitar que les postes puguin escampar-se. Alhora, s’intensificarà la vigilància i les prospeccions, així com la campanya de comunicació a la població.

Tot i que la competència en aquest tram del riu (Domini Públic Hidràulic) és de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el Departament d’Agricultura col·labora amb totes les administracions implicades per actuar amb la màxima efectivitat. En la reunió d’avui hi han participat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Agència Catalana de l’Aigua; la CHE; Forestal Catalana, les Comunitats de Regants i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).


(10.07.2017)

13.07.2017 SESSIÓ DE LA CTUTE

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Deltebre
Avanç del Pla especial urbanístic del port de Deltebre
3. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla especial port de l'Ampolla,

PLANEJAMENT
4. Camarles
Modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PAU-2 "Els Sequers"
5. Alcanar
2017 / 063283 / E
Pla de Millora urbana de regulació de la composició volumètrica del núm. 9 del carrer Barcelona,
6. Amposta
2017 / 063474 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 43, ampliació del sistema d'equipaments escolars (clau 3a) a l'àmbit del CEIP Consol Ferré,
7. Amposta
2017 / 063479 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 45, relativa al canvi de classificació dels sòls de l'àmbit del PAU-2 Eucaliptus,
8. Amposta
2017 / 063762 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 46, inclusió BCIL en el catàleg de patrimoni històric,
9. Sant Carles de la Ràpita
2017 / 063899 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la definició urbana de l'àmbit del centre d'establiment turístic,
10. Ulldecona
2017 / 063557 / E
Modificació de les Normes subsidiàries i de planejament relativa a la requalificació del sòl urbà a sistema general viari i sistema d'equipament comunitari,
11. Ascó
2017 / 062725 / E
Modificació Puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a part de l'illa delimitada pels carrers. carretera de la Fatarella, carrer Pintor Margalef i carretera Camposines,

(13.07.2017)

18.07.2017 REUNIÓ CONSELL DE DIRECCIÓ DEL GOVERN A LES TERRES DE ’EBRE.

S’han tractat, pel que fa l’IDECE, temes com el les mesures contra el cargol poma a Miravet, les obres per a la la rampa de peixos a Ascó, i la darrera reunió del Consell Econòmic i Social.
La resta de departaments han exposat les incidències i previsions per a les properes setmanes.

(18.07.2017)

18.07.2017 19ª reunió de seguiment del projecte LIFE Migratoebre a la nova seu de l'IDECE.

Estat de les accions del projecte
• Acció A.2. – Procediments legals, administratius i financers per a la construcció de l’ascensor i de la rampa per a peixos
o Nou projecte de dispositiu de pas per a peixos de l'assut de Xerta.
o Posició en relació a la proposta d'aixecament de l'assut.
• Acció C.1 – Obres
Estat i terminis previstos de les obres de la rampa per a peixos d'Ascó.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió

Estat dels tràmits administratius (franco-catalano-espanyols) per la portada dels esturions de França a l'IRTA
• Acció D.1 – Monitoratge de la prova pilot de reintroducció de l’esturió
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos

Estat del marcatge de peixos i dades preliminars dels moviments de peixos a l'Ebre.
• Acció D.3. – Monitoratge ecològic del riu
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació

Terminis per a la instal·lació de les càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta

• Acció E.1 – E.8 - Comunicació

Itineràncies de l'exposició, informació de la piraguada, etc...
2. Esmena al contracte (pendent de presentació)
Pròrroga del projecte
Replantejament dispositiu de pas per a peixos de l'assut de Xerta


(18.07.2017)

18.07.2017 Presentació del II Fòrum Internacional. Desenvolupament Sostenible i Saludable

Aquest II Fòrum de Desenvolupament Sostenible i Saludable es celebrarà al Delta de l’Ebre (Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera) els dies 29 i 30 de Setembre i a Barcelona, el 2 d’Octubre. Al Delta de l’Ebre, el Fòrum estarà focalitzat sobre “Territori i Activitat econòmica”, i a Barcelona, sobre “Ciutat i Empresa responsable”.
OBJECTIU
Davant dels greus desequilibris socials, ambientals i econòmics del planeta i la necessitat de profunds canvis en l’actual model de desenvolupament econòmic, generador de desigualtat i precarietat en el treball, tot això incrementat per l’última crisis econòmica internacional, s’analitzaran i debatran des de perspectives territorials i locals, experiències exitoses en curs de desenvolupament per fer front a aquests problemes. Es tracta d’evolucionar d’un model que beneficia a uns pocs a costa de molts altres, cap un altre, fonamentat en valors que beneficien a tots, especialment al be comú. Per aconseguir-ho é necessari treballar pel Desenvolupament Sostenible (DS) amb la implicació de les institucions, de la societat civil i del món empresarial, amb aliances a tots els nivells, i així poder donar compliment als objectius ODS de Nacions Unides per l’any 2030, amb la seva aplicació pràctica que aquest fòrum cuidarà de difondre.

Aquest II Fòrum donarà continuïtat al primer, celebrat a Maldonado (Uruguai) l’any 2016.
TAULES DE DEBAT AL DELTA DE L’EBRE (50 ponents):
• ELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030. TERRES
DE L’EBRE- RESERVA DE LA BIOSFERA.
• TERRES DE L’EBRE: RIQUESA AMBIENTAL I ACTIVITAT ECONÒMICA.
• PROTECCIÓ DE L’EBRE I EL DELTA EN UNA NOVA CULTURA DE L’AIGUA.
• VALOR DE MARCA DEL TERRITORI, PRODUCTES I EMPRESA.
• INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI: SECTORS
AGROPECUARI I TURÍSTIC.
Conferència de clausura: Federico Mayor Zaragoza, President de Cultura de Paz.

TAULES DE DEBAT A BARCELONA (40 ponents):
• L’EIXAMPLE CERDÀ: VIGÈNCIA D’UNA CIUTAT HUMANITZADA.
• CAP A UNA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE EN CIUTATS INTEL·LIGENTS.
• EL COMPROMÍS DE LES PERSONES MITJANÇANT EL VOLUNTARIAT.
• ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. GENERACIÓ DE RIQUESA I IGUALTAT.
• EMPRESES SALUDABLES I SOCIALMENT RESPONSABLES, RSE.
(18.07.2017)

19.07.2017 SIGNATURA CONVENI AMB L’ATC

19.07.2017 SIGNATURA CONVENI DEL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS AMB L’ATC
Per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels procediments en l’àmbit dels pagaments tributaris i de les cotitzacions socials, el 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’Acord de Govern que crea el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. Aquest programa és d’aplicació directa a totes les entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com és el cas de l’IDECE. (19.07.2017)

22.07.2017 L'IDECE COL.LABORA EN LA VIA BLAVA' EN PRO DE LA NAVEGACIÓ FLUVIAL

De l’arròs al vi, remuntant el riu des de la desembocadura a Tortosa per reivindicar la navegació fluvial. Sota aquest objectiu es va desenvolupar 'La Via Blava' que dissabte va reunir 14 embarcacions i més d’un centenar de persones. Una iniciativa lúdica però també esportiva que uneix turisme i gastronomia.
La sortida va ser des del port esportiu de Riumar, a Deltebre, fins arribar a Tortosa. Un cop desembarcats, es va dur a terme una visita guiada a la Festa del Renaixement, per a continuar fins al Pinell de Brai per a realitzar una visita guiada a la Catedral del Vi, incloent un tast de vins de la DO Terra Alta. Finalment, es va fer un dinar al restaurant Villa Retiro, a Xerta.
(FONT EBREDIGITAL) (22.07.2017)

24.07.2017. PROPOSTA DE LA GENERALITAT PER REDUIR L'ACCIDENTALITAT DE L'N-340

ACN Barcelona.-Els alcaldes de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat aquest dilluns el seu aval a la proposta de la Generalitat per reduir l'accidentalitat de l'N-340 a base de desviar obligatòriament els camions cap a l'AP-7 amb un descompte als peatges, alhora que es vol bonificar el 100% dels trajectes interns que els residents facin utilitzant l'autopista. En una reunió amb els consellers de Territori i d'Interior, Josep Rull i Joaquim Forn, els alcaldes han acceptat el projecte del Govern i s'han emplaçat al setembre per concretar-ne els detalls i l'aplicació. Durant la trobada d'aquest dilluns a la tarda, Rull ha assegurat que la setmana passada el Ministeri de Foment va donar el vistiplau a les dues mesures proposades. La Generalitat resta ara a l'espera d'aconseguir l'entesa amb els transportistes.
Durant la reunió d'aquest dilluns a la tarda al Departament de Territori i Sostenibilitat, els consellers Josep Rull i Joaquim Forn han exposat als alcaldes la doble proposta que l'ACN va avançar el passat mes de febrer: desviació obligatòria dels camions per a què abandonin l'N-340 i utilitzin l'AP-7, i bonificació del 100% dels peatges per als residents que facin un viatge d'anada i tornada entre Alcanar i Vilafranca el mateix dia. A diferència de la proposta inicial, aquest cop s'ha ampliat la bonificació que s'aplicarà als transportistes per utilitzar l'autopista, que finalment serà d'entre el 42,5% i el 50% -en funció del tipus de desplaçament-.Rull ha aplaudit el suport aconseguit dels alcaldes i ha assegurat que es tracta de mesures que s'aplicaran "de manera immediata". Fonts de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han assegurat que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'ha compromès personalment amb Rull a aplicar i finançar aquestes dues mesures per descongestionar l'N-340. Davant aquest compromís de l'estat espanyol, el calendari amb què treballa la Conselleria és que els desviaments dels transportistes i les bonificacions podrien estar en marxa entre finals d'any i principis del 2018
(24.07.2017)

BAIX CABAL DE L'EBRE. RECOMANACIO NO NAVEGAR

Datos analógicos en Tiempo Real
Descripción Fecha Valor Unidad Tendencia
NIVEL EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,92 m
CAUDAL RIO EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 79 m³/s
PRECIP. QM. EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
PRECIP. ACUM. DIA EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
PRECIPITACIÓN. EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 0,0 l/m²
TEMPERATURA AGUA EBRO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 23,6 º C
VELOCIDAD VIENTO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 5,7 m/s
DIRECCION VIENTO EN TORTOSA 25/07/2017 09:00 59,0 º

(25.07.2017)

INSTAL.LADA LA BARRERA FLOTANT DE L'IDECE

Avui ja ha entrat en funcionament la barrera flotant adquirida per l'IDECE als efectes de retenir les algues i macròfits i evitar que baixin riu avall després de les feines de sega que necessita el manteniment de la via navegable. En aquesta ocasió, però, s'ha col·locat en les actuacions que per donar resposta a la presència de cargol poma a Miravet, el grup de treball creat ad hoc per neutralitzar el focus detectat prop del pas de barca ha considerat oportú. (26.07.2017)

ES RECOMANA MOLTA PRECAUCIO EN ACTVITATS AL RIU

S'ha detectat un nombre molt elevat d'algues i troncs baixant pel riu fruit del darrer temporal que ha superat la barrera de la central de Xerta. MOLTA PRECAUCIO EN ACTIVITATS AL TRAM BAIX AVALL XERTA TANT A MOTOR COM EN LLEUGERES. (29.07.2017)

S'INCREMENTEN ELS SERVEIS CONTRA LES ALGUES AL RIU

Avui s'ha dictat la resolució declarant la emergència d'actuacions d'increment del servei d'eliminació sega i recollida d'algues i macròfits en el tram baix del riu Ebre. (31.07.2017)

SIGNATURA DEL CONTRACTE D'OBRES RAMPA DE PEIXOS D'ASCÓ

Aquest matí s'ha signat el contracte d'obres per construir una rampa per a peixos a l'assut d'Ascó, que servirà per al pas de caiacs canoes i piragües i també per al control de peixos migradors. (10.08.2017)

L'EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A L'AJUNTAMENT D'ASCO

Dintre la itinerància de la exposició, i amb tota la col.laboració de l'Ajuntament d'Ascó, que s'ha implicat molt en el projecte de construcció de la rampa de peixos de l'Assut a Ascó, fins al 21 d'agost es pot visitar la exposició a l'Ajuntament. Segui la web turisme Ascó. La propera inauguració, el proper dijous 24 d'agost a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre. (11.08.2017 - 21.08.2017)

NOU MODEL DE CERTIFICAT PER PASSAR LA RESCLOSA DE XERTA

Donada l'aparició del focus de cargol poma a Miravet i dintre de les mesures de prevenció, les embarcacions que pretenguin utilitzar els serveis de la resclosa es veuran obligades a passar un control per part de l'IDECE, segons model.
D'altra banda, s'han previst dues noves estacions de control, a part de l'antic embarcador del Club de Rem de Tortosa: Embarcador de Xerta i per a les que circulin riu avall, antic pas de barca de Benifallet.Per a la present campanya de navegació 2017 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. (21.08.2017)

23.08.17 LES OBRES DE LA RAMPA DE PEIXOS A L'ASSUT D'ASCÓ, AL RITME PREVIST

Aquest matí s'ha realitzat una visita a les obres que l'IDECE dintre del projecte LIFE MIGRATOEBRE impulsa. El ritme de les obres és l'adequat i sembla que es compliran els terminis per possar en funcionament la rampa aquest mes d'octubre. (23.08.2017)

INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A RIBA-ROJA

Càlida acollida a la inauguració de la exposició del LIFE Migratoebre a Riba-roja d'Ebre. La podreu visitar fins al dia 2 de setembre, a les dependències de l'Ajuntament.

(24.08.2017 - 02.09.2017)

Impuls al nou model de sanejament al Baix Ebre

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del consell d’Administració de l’ACA abans de l’estiu, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció del projecte constructiu esmentat, inclòs en el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.
L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 68.500,00 euros.
L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals. (24.08.2017)

Acord per a la millora del sanejament al Montsià

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Montsià han signat diversos convenis per impulsar a actuacions destinades a la millora del sanejament a la comarca.
L’acord garanteix el finançament per part de l’ACA per iniciar la redacció dels projectes de sanejament del nucli l’Eucaliptus a Amposta i l’optimització del sistema de sanejament de Santa BàrbaraL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració del nucli l’Eucaliptus així com també per a redactar el projecte destinat a l’optimització del sistema de sanejament de Santa Bàrbara.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del Consell d’Administració de l’ACA, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció d’ambdós projectes, inclosos en el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.


L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 92.000 euros, dels quals 43.500 corresponen a la redacció del projecte de l’Eucaliptus i 48.500 al de Santa Bàrbara. L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació. L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals.

El sanejament a CatalunyaEl Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, el seu Programa de mesures associat i el Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.
Pel que fa al Montsià, la comarca compta amb 13 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població (25.08.2017)

Segona visita d'obres a la nova rampa de peixos d'Ascó.

L'obra, en el marc del programa LIFE MIGRATOEBRE, avança satisfactòriament. Ja s'ha pogut comprovar, de manera provisional, que les diferents espècies piscícoles es senten atretes per la rampa, confirmant els estudis tècnics de disseny de la construcció. (31.08.2017)

01.09.2017. Treballs de millora de la connectivitat pas de peixos a la resclosa de Xerta..

El sistema consisteix en la instal·lació d'uns equips consistents en sis mini càmeres submergibles ubicades a la resclosa de Xerta i d'un equip vídeo gravador que detectarà els diferents exemplars de peixos que migren pel nostre riu. (01.09.2017)

Els alcaldes avalen la proposta de la Generalitat per a la reducció de l’accidentalitat a l’N-340

25 municipis de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han donat el vistiplau definitiu a la proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat per al desviament dels vehicles pesants cap a l’AP-7 i la bonificació per als desplaçaments interns a l’autopista • Rull ha anunciat que la mesura serà efectiva a partir de gener del 2018, “un cop hem acreditat que compta amb el consens del territori”
Les mesures incloses a la proposta de la Generalitat pretenen descongestionar l’N-340, molt saturada, especialment pel pas habitual de camions. Així, la implantació d’aquestes mesures permetrà desviar uns 3.800-4.000 camions diaris de la N-340 a l’AP-7 entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, la qual cosa millorarà la seguretat i fluïdesa en la carretera. Concretament, la proposta inclou:
• Desviament obligatori de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola i Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
• Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.
Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T). Aquesta proposta de la Generalitat serà vigent fins al desplegament del nou model de peatges que el Govern vol implementar en el territori a partir del gener de 2019, basat en una tarifa plana que permetrà homogeneïtzar el sistema de peatge a Catalunya.

(05.09.2017)

07.09.2017. REUNIÓ AMB EL SECRETARI D’INFRASTRUCTURES I MOBILITAT PER PREPARACIÓ TAULA DE MOBILITAT

Es fixen els criteris i temes a tractar per part del Departament en la primera reunió de la Taula (07.09.2017)

08.09.2017. ACTE INSTITUCIONAL DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.

Vicenç Villatoro i el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre Sr. Xavier Pallarés presideixen l'acte, a la seu de les Delegacions Plaça Gerard Vergés de Tortosa. Actuació musical del Quintet del Professorat de la Unió Filharmònica d’Amposta, que clourà amb la interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya. (08.09.2017)

12.09.2017. REUNIÓ DE LA TAULA DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE.

Ordre del dia:


1.- Constitució de la Taula de Mobilitat. Nomenament de membres i secretari. Determinació del règim de reunions i funcionament.
2.- Informe situació del transport públic a Terres de l’Ebre.
3.- Pla director de mobilitat de Terres de l'Ebre: proposta de metodologia i calendari
4.- Enquesta de mobilitat a les Terres de l'Ebre.
5.- Encàrrec al Departament de Territori i Sostenibilitat de l’anàlisi de millores tarifàries i la integració dels serveis urbans i interurbans de bus.
6.- Precs i preguntes
(12.09.2017)

14.09.2017. TROBADA A TREMP AMB L’IDAPA.

Intercanvi anual de projectes i experiències entre ambdues institucions que pretenen la projecció dels seus territoris. (14.09.2017 - 15.09.2017)

18.09.2017. REUNIÓ DEL JURAT DELS PREMIS IDECE.

S'ha reunit el Jurat dels premis IDECE per als instituts ebrencs. S'han contrastat les diferents graelles de puntuació i en breu s'anunciarà el resultat, durant l'acte de lliurament dels premis. (18.09.2017)

REUNIÓ AL DEPARTAMENT AMB ELS TÈCNICS DE SMART CATALONIA

S'ha exposat per l'IDECE les mancances i projectes a desenvolupar d'acord amb les funcions encomanades a IDECE. Especial atenció a les zones rurals, desenvolupament d'infraestructures de transport, TIC, i aspectes mediambientals. (06.10.2017)

17.10.2017 COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LES TERRES DE L'EBRE

Ordre del dia de la sessió del 17 d'octubre de 2017
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
1. Deltebre.- Pla especial urbanístic CST núm. 9 Pont del Rei
2. El Perelló. Consulta d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic d'un càmping de primera categoria
3. Xerta. Avanç de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, àmbit deixalleria
4. Ascó Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT
5. Riba-roja d'Ebre Avanç de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament, per regular els usos i l'adaptació del SNU al PTPTE,

PLANEJAMENT
6. L'Ampolla. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 5, sector Z3
7. Tortosa. Correcció d'errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt històricoartístic
8. Xerta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 005, àmbit Casa Bayot, Plaça Major 2
9. Amposta. Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 43, ampliació del sistema d'equipaments escolars (clau 3a) a l'àmbit del CEIP Consol Ferré,
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 47, canvi de qualificació a sistema d'equipaments a l'àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia de Sant Isidre,
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació a l'accessibilitat universal i a la incorporació del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre
12. Sant Carles de la Ràpita. Pla especial urbanístic per a concretar i definir els usos a les instal.lacions de l'antic sindicat agrari,
13. Ginestar. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
(17.10.2017)

20.10.2017 LLIURAMENT DELS SISENS PREMIS IDECE

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat la 6a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, que premia la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.

És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi. I, en aquesta sisena edició del premi IDECE s’hi han presentat 15 treballs d’alumnat dels centres de secundària d’Alcanar, Amposta, Flix, El Perelló, La Ràpita, Roquetes i Tortosa.

La seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre ha acollit l’acte de lliurament dels 4 premis d’aquest 2017 que han atorgat el director de l'IDECE, Joan Martín Masdeu; juntament amb les directores territorials d’Ensenyament, Manolita Cid, i d’Empresa i Coneixement, Mercè Miralles; la coordinadora territorial de Joventut, Norma Pujol, i el director de l’IDECE, Joan Martín.

Concretament, els premiats han estat:
• Primer premi, el treball A flor de pell. Creació d’una empresa de cosmètica natural de Maria Fibla Juan i Laia Fibla Bosch de l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar, dotat amb 1.500 €.
• Segon premi dotat amb 1.000 € s’ha lliurat a l’obra titulada Anàlisi de productes farmacèutics en aigües. Ús de polímers d'impressió molecular, de la qual és autora Mar Fàbregues Martí estudiant de l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta.
• Tercer premi, dotat amb 700 €, s’ha atorgat a l’obra titulada La desmemòria històrica. Els desapareguts de la guerra civil espanyola, de Júlia Martí Moreso de Rasquera, alumna de l’Institut Blanca d’Anjou.
• I, finalment, el quart premi, dotat amb 500 €, ha estat per a l’obra titulada L'herència mediambiental de Flix, de la qual és l’autora l’Ariadna Julian Martos de Flix.
(20.10.2017)

23.10.2017. FINALITZADES LES OBRES DE LA RAMPA DE PEIXOS D’ASCÓ

Les obres de la rampa de peixos a Ascó es donen per finalitzades. Avui s'ha fet una reunió amb els tècnics per ultimar els detalls de la recepció de l'obra i els petits detalls per finalitzar. (23.10.2017)

24.10.2017. JORNADA DE MARQUES A LA URV

Marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores de desenvolupament.Organitzada per la Càtedra d'Economia local i regional de la URV. Experiències del Matarranya i Baix Aragó, Morella, Hostalric, Manresa, Olot, Vendrell, Ass. Boscos, Bruixes i Bandolers.
(24.10.2017)

25.10.2017 PRESENTACIÓ A LA FIRA MUNICIPALIA DE LLEIDA DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DEL RIU

El gerent de la UTE NAVEGABILITAT DE L’EBRE, Xavier Vaqué, ha presentat dintre de l’espai MUNICIPALIA a Lleida en què consisteixen les seves funcions, posant en valor l’esforç de l’IDECE per tal de superar els problemes de proliferació d’algues al riu i la lluita contra el cargol poma. (25.10.2017)

2.11.2017 INAUGURACIO EXPOSICIO LIFE MIGRATOEBRE A XERTA

Coincidint amb les Festes Majors de Sant Martí de Xerta, s’ha programant la Exposició del LIFE Migratoebre a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
La exposició està oberta a tothom en horari lliure, de manera que la població pugui visitar-la en el moment del dia que desitgi.
(02.11.2017)

09.11.2017 Consell de la Marca Terres de l'Ebre

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la
Marca Terres de l’Ebre del dia 19 de juliol de 2017.
2. Donar compte del canvi de diputat per part del grup polític PSC.
3. Informe de presidència.
4. Informe de direcció.
5. Proposta d’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat
de Turisme – Terres de l’Ebre per a l’exercici 2018.
6. Proposta d’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de
l’Organisme Autònom Patronat de Turisme – Terres de l’Ebre per a
l’exercici 2018.
7. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2018.
8. Donar compte la proposta de concessió del XXVIiè Premi Jordi
Cartanyà d’acord amb les Bases específiques que regulen la
concessió del Premi Jordi Cartanyà.
9. Proposta d’aprovació de la subvenció a l’Ajuntament de Deltebre per
promoure l’arròs del Delta de l’Ebre a la XXIII edició del Saló Manga a
Barcelona.
10. Proposta d’aprovació de la subvenció amb el Consell Comarcal de la
Terra Alta per la campanya de publicitat a la Via Verda de la Terra
Alta.
11. Proposta d’aprovació de la subvenció amb el Consell Comarcal del
Baix Ebre per la campanya de publicitat a la Via Verda del Baix Ebre.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera
sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.Pressupost Terres de l’Ebre
Pressupost ingressos:
Capítol 4: Transferències corrents 730.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 730.000,00 €
Pressupost de despeses:
Capítol 1: Despeses de personal 237.783,02 €
Capítol 2: Despeses de béns corrents i 439.816,98 €serveis
Capítol 3: Despeses financeres 0,00 €
Capítol 4: Transferències corrents 50.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 2.400,00 €
Capítol 7: Transferències de capital 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 730.000,00 €
(09.11.2017)

10.11.17 FORUM CREANT FUTUR A DELTEBRE i ST. JAUME

(10.11.2017 - 11.11.2017)

28.11.17 CTUTE A TORTOSA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Sant Carles de la Ràpita
Consulta d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic per implantar una estació de servei a les parcel·les 25 i 26 del polígon 2
3. Ascó
Consulta d'avaluació ambiental de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, MP3-17, per autoritzar l'ús ramader en zona
d'especial protecció
4. Horta de Sant Joan
2015 / 057991 / E
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre
l'ús de càmping
PLANEJAMENT
5. Deltebre
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Deltebre,
referent a la definició de l'àrea de nova centralitat Parc Fluvial-PAU "Lo
Passador",
6. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 06, clau 2c, zona
residencial unifamiliar aïllada o ciutat jardí,
7. Roquetes
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana creació nova clau 4d.
1 en l’àmbit industrial PADESA,
8. Amposta
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 48, referent a la
disposició transitòria 8a
9. Ulldecona
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la
UA-4,
10. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP2-17, per a
la implantació d'una zona amb clau hotelera en l'illa d'equipaments definida
entre els carrers Margarita Sevil, Josep Mur, Joan XXIII i Ctra. de Camposines
11. Móra d'Ebre
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a
l'ordenació de centres de culte,
12. Móra d'Ebre
Pla especial urbanístic del càmping "glamping La Perla llits al bosc", polígon 5,
parcel.la 42,
13. Arnes
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 03, referent al
núm.21-23 del carrer Onze de setembre
14. Bot
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, canvi d'usos, sala de
vetlles,
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
15. L'Ametlla de Mar
Pla d'ordenació urbanística municipal
16. L'Ampolla
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 05, sector Z3
17. Roquetes
Modificació del Pla general d'ordenació urbana, segregació àmbit de la clau E
a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre i definir una nova clau E,
18. La Fatarella
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament núm.2 relativa
al sistema de vialitat en sòl urbà i a l'ajust del límit del polígon d'actuació
urbanística núm.6,
EXPEDIENTS D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
19. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització i inclusió al catàleg de
masies d'una caseta agrícola
20. Deltebre
Projecte millora del sistema de recollida d'aigües pluvials a l'estació Biològica
del Canal Vell,
21. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la millora del camí d'accés a la Punta del
Fangar
22. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a allotjament rural i agrobotiga al polígon
54, parcel.la 25, partida Burgà,
23. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a centre d'estudis i experimentació en
tecnologies d'autosuficiència rural polígon 58, parcel·les 167 i 168,
24. L'Ampolla
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un magatzem agrícola a
la parcel.la 38 i polígon 88,
25. Paüls
Projecte en sòl no urbanitzable per l'estesa de nova línia de fibra òptica per
atendre l'estació base,
26. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa de línia aèria de baixa tensió,
polígon 95, parcel.la 47
27. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa d'una línia aèria, polígon 90,
parcel.la 57,
Comarca Montsià
28. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'estesa de cable aeri al polígon 52,
parcel.la 11,
29. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'un cobert per una
assecadora d'arròs al polígon 65, parcel.la 75,
30. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una granja d'engreix
porcí al polígon 43, parcel·les 1 i 7,
31. La Sénia
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una nova nau per
l'ampliació d'una granja al polígon 47, parcel·les 56, 59 i 60,
32. Santa Bàrbara
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'una nau agrícola que es
dedicarà a engreix de gall d'indi, polígon 15, parcel.la 7,
Comarca Ribera d'Ebre
33. La Palma d'Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d'infraestructures
bàsiques per a la promoció turística i esportiva al polígon 1 i parcel·les
86,87,90,
34. Miravet
Projecte en sòl no urbanitzable per a la reforma d'una coberta inclinada per un
terrat, polígon 16, parcel·la 37,
35. Móra d'Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització de la sala polivalent "la
Molinera" polígon 10, parcel.la 13,
INFORMES SOBRE USOS I OBRES PROVISIONALS
36. Alcanar
Projecte en sòl no urbanitzable per a l'obertura d'un taller mecànic a la
carretera de l'estació s/n,
37. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització d'un taller mecànic de
vehicles a motor avinguda Sant Jaume, 81,
TORN OBERT DE PARAULES

(28.11.2017)

12.12.17 REUNIO GRUP LIFE A TORTOSA

Acció A.1
Necessitat de fer un estudi sobre els llocs de posta en el
tram Flix-Riba-Roja, l’IRTA està disposat a analitzar el tram esmentat durant la
primavera de 2018.
Acció A.2
Les negociacions amb ENDESA son inexistents, tot i la insistència per part de
l’IDECE.
Acció E.6
La xarxa de voluntaris que esmenta la Comissió en la seva carta, pel projecte ja
ha estat creada ja que es tracta de totes les entitats públiques i privades que han
estat contactades i implicades en el projecte per part de la Fundació Catalunya –
La Pedrera.

2. Execució de les accions previstes
Acció A.1
Punt ja comentat amb anterioritat.
Acció A.2: Estudis tècnics i permisos
En relació al nou projecte de Xerta, aquest consistirà en una millora de la rampa
actual d’ACUAMED. L’IDECE s’ha reunit fa pocs dies amb la CHE i aquesta veu
bé el nou enfocament del projecte i es planteja, fins i tot, prendre un rol més actiu,
com de promotor del projecte per a accelerar els tràmits i permisos.
Per altra banda, el projecte que va presentar en el seu moment la Hidroelèctrica
(que incloïa el recreixement de l’Assut) queda descartat.
L’IDECE demanarà una memòria valorada del futur projecte en les properes
setmanes (lliurament previst a principis de gener). Demanarà també una reunió
amb la CHE (conjuntament amb la Hidroeléctrica) per tal de poder presentar-los el
nou projecte a mitjans-finals del mateix mes.
Acció C.1: Obres
La rampa d’Ascó està finalitzada.
Acció C.2: Prova pilot de reintroducció dels esturions
L’acord administratiu de cooperació entre el govern espanyol i francès està en un
punt molt avançat i conté dos acords tècnics (un per a portada d’esturions a l’IRTA
i l’altre per a l’alliberament d’esturionets marcats al riu l’any 2019). S’espera que
es formalitzi en les properes setmanes.
Acció D.2 – Monitoratge de la població de peixos
S’han comprat un total de 2000 pit tags dels quals en queden aproximadament
1,500 per a ser utilitzats i 500 han estat usats per marcar diferents tipus de peixos.
Per altra banda, l’acord de cessió de 48 receptors per part del govern francès i
l’IDECE s’ha prorrogat un any més, fins el març 2019. El març de 2018, però,
s’hauran de canviar les bateries dels mateixos ja que tenen una durada d’un any.
A més, el Parc Natural té el vist-i-plau per a la compra de 30 transmissors pel
projecte durant la primavera de 2018.
Finalment, els representants de la DG Pesca demanen que se’ls informi de totes
aquelles actuacions que poden tenir una incidència directe sobre el Pla de gestió
europeu de l’anguila.
Acció D.4 – Monitoratge rescloses de navegació
Durant el matí s’ha visitat la resclosa de Xerta i s’ha pogut comprovar el
funcionament de les càmeres instal·lades. Cal posar una enganxina del programa
LIFE al monitor instal·lat dins la caseta.
Accions E.1-E.8 – Comunicació
Les accions de comunicació del projecte han arribat fins ara a 160.000
persones.
El document de l’exposició ha estat traduït a l’anglès i al castellà.
L’exposició té previst a partir de 2018 fer itineràncies fora de les Terres de
l’Ebre. A partir de l’1 de març serà al Museu del Ter. Altres possibles
destinacions són el Museu Blau, La Seu d’Urgell, etc... Aquestes itineràncies
no estaven pressupostades inicialment en el projecte i tenen un cost
aproximat de 2.500€ cadascuna d’elles.El catàleg de l’exposició estarà enllestit per principis de 2018 i se’n faran 500 exemplars.
La
futura comunicació a les confraries de pescadors (una vegada hi hagi
esturions al riu, l’any 2019) serà centralitzada per la DG Pesca.
3. Nous co-finançadors
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 20.000€ al projecte.
4. Properes gestions
Presentació
1a esmena al contracte amb la CE (canvi estatus legal del
CERM) > desembre 2017
Visita
de seguiment de la Comissió Europea > mitjans febrer 2018
Presentació
2a esmena al contracte amb la CE (pròrroga, nou projecte
Xerta, canvis associats al pressupost, co-finançadors) > finals de febrer 2018
Informe
de seguiment (i sol·licitud de 2on pagament a la CE) > març 2018.
5. Data propera reunió
S’acorda que la propera reunió serà el dia 31 de gener de 2018.
(12.12.2017)

18.12.17 REUNIO TREBALL TAULA DE MOBILITAT A BARCELONA

Reunió de treball preparatòria per a la Taula de Mobilitat. (18.12.2017)

19.12.2017 BALANÇ NAVEGACIÓ TEMPORADA 2017

19.12.2017 BALANÇ NAVEGACIÓ TEMPORADA 2017
Embarcacions 2.873
Piragües 17.890
Usuaris 38.928

PAS PER LA RESCLOSA DE XERTA:
1327 embarcacions (19.12.2017)

22/12/2017 Revocació apoderament atorgat a favor de l'ATC.

De conformitat amb el que disposa l'apartat segon, punt tercer de l'acord del Consejo de Ministros celebrat el dia 15 de desembre de 2017 i publicat en el BOE el dia 21 de desembre de 2017, les entitats heu de donar de baixa a través de la seu electrònica de l'AEAT l'apoderament atorgat a favor de l'ATC.
Es per això que adjuntem en el present correu una breu guia per a poder realitzar aquest tràmit de revocació que cal que realitzeu amb la major brevetat possible. Agrairem que ens notifiqueu la revocació un cop duta a terme.

Tanmateix, us informem que l’accés al portal de l’ATC a partir del dia d’avui i fins aproximadament mitjans de gener serà únicament a efectes de consulta dels models presentats amb anterioritat a l'entrada en vigor del acord del Consejo de Ministros.(22.12.2017)

28/12/2017 PLE LIQUIDACIÓ DEL CODE

Avui s'ha procedit a l'aprovació de les operacions de a liquidació del CODE, assumint el COPATE totes les seves funcions i obligacions. (28.12.2017)

03/01/2018/ MARCATGE D’ANGUILES A L’EBRE

Aquest passat novembre de 2017 s’ha tornat a fer pesca elèctrica a l’Ebre per capturar i marcar amb radiotransmisors els peixos migradors que anem trobant, però especialment les anguiles adultes.
D’aquesta espècie, especialment migratòria, s’han capturat i marcat uns 60 exemplars que serveixen per fer seguiment dels seus moviments dintre del riu Ebre i com aprofiten els passos per peixos creats pel projecte LIFE Migratoebre, com la rampa d’Ascó

(03.01.2018)

11.01.18 GRUP DE TREBALL NOU CESTE

Primera reunió amb els sindicats per establir una nova composició del CESTE. Presidida pel Sr. Franquet i amb assistència de CCOO UGT i USOC. (11.01.2018)

11.01.2018 Desactivació a la seu electrònica de l'ATC del conveni

11.01.2018 Desactivació a la seu electrònica de l'ATC de l'accés al Programa homogeneïtzació de tributs.

Per tal de donar compliment al que disposa l’apartat cinquè de l’acord segon de l’Ordre PRA/1248/2017, de 18 de desembre que publica l’Acord del Consell de Ministres pel que queda sense efecte determinats acords en matèria de tramitació dels tributs i de les cotitzacions socials (BOE núm.309 de 21 de desembre de 2017), ens informen que el proper dia 19 de gener es desactivarà l’accés a l'àrea de gestió habilitada per a les entitats que vàrem signar conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya, en relació amb el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

(11.01.2018)

1.02.18 JORNADA Nova llei de Contractació Pública.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat aquest matí el nou curs 2018 a les Terres de l’Ebre amb la Jornada sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic. En aquesta primera sessió formativa, que ha tingut lloc a la seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, hi participen un total de 77 treballadors públics del territori.

(01.02.2018)

1.02.18 REUNIO NOU CESTE

En aquesta reunió, els sindicats han fet aportacions per a la nova estructura de la composició del Consell Econòmic i Social de les terres de l'Ebre. (01.02.2018)

6.02.18 INFORME informe sobre demografia i atur a les Terres de l’Ebre de la CELIR

Amb una òptica territorial interna, la comparativa de disminució de població i atur
entre 2011 i 2016 permet una orientació complementària, a partir de la identificació
de casos singulars que incideixen en el conjunt. Alguns elements a destacar:
• És clara la incidència de la reducció de població estrangera, especialment al
Montsià i la Terra Alta, incidint en el darrer cas especialment en la reducció de
la població i de la població potencialment activa.
• La reducció més àmplia de l'atur és especialment destacada al Baix Ebre
(propera al percentatge català). Aquesta comarca és, alhora, la que té una
disminució més moderada de la població (apropant-se més al cas català); per
tant, també s’han de buscar altres determinants de la baixada de l’atur a més
del de la població, lligats per exemple amb l’ocupació.
• Són clares les concentracions d'atur en determinats municipis, lligats a la seva
dimensió.
• En general, la Ribera d'Ebre presenta un comportament diferenciat, tant per la
seva estructura com per l'evolució recent d'algunes situacions empresarials
específiques (i per la menor presència d'un determinat perfil d'estrangers).
• En xifres absolutes, els saldos negatius exteriors són geogràficament localitzats
(en els dos grans components). És clara la incidència de la desindustrialització
en municipis com la Sénia, Ulldecona i Flix. En el cas d'Ulldecona, sembla que la
relació és la més directa. A Flix la reducció de l'atur sí que té una relació directa
amb la minva de l'activitat química. En el cas de Roquetes, la proximitat a
Tortosa distorsiona en part els efectes de la crisi industrial.
• Algunes de les situacions de pèrdua de població se centren clarament en el
retorn d'un determinat tipus de població estrangera, i per tant tenen menys a
veure amb motivacions laborals. És el cas de retorn de britànics de municipis
com l'Ametlla de Mar, el Perelló i Riba-roja d'Ebre (com també de Ginestar i
Rasquera entre els municipis de menys de 1.000 habitants).
• Es detecta una clara dualitat entre demografia i atur en municipis com Sant
Jaume d'Enveja, per la seva particular estructura econòmica (que coincideix en
part amb la de Deltebre pel pes relatiu de la construcció).
D'altra banda, cal tenir en compte que en molts municipis petits (especialment a
l'interior) s'observa que el baix atur que habitualment s'hi detecta no és un indicador
de baix estrès econòmic, sinó més aviat d'una població extremadament envellida i
d'una dinàmica productiva molt feble. És un fet general a Catalunya.

(06.02.2018)

19.02.18 REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. : 19 I 20 DE FEBRER DE 2018

Assistents:
NEEMO (José Álvarez)
IDECE (Joan Martín, Juan Carlos Alemany, Maite Porta)
CERM (Marc Ordeix, Marta Basco)
Fundació Catalunya – La Pedrera (Miquel Rafa, Mariano Cebolla, Gemma Monclús)
IRTA (Enric Gisbert)
GENCAT (Nati Franch i Jesús Gómez)
Rosa Padern

Revisió tècnica
Acció A.1
Davant les explicacions donades, José Álvarez entén que analitzar els llocs de posta entre Flix i Ribaroja no té sentit per raons diverses:
La resclosa no funciona i, per tant, no hi ha viabilitat biològica; la baixada dels esturions hauria de ser per la turbina i quedarien triturats;
Els esturions s’alimentarien malament per la contaminació de la zona i això seria perjudicial per a ells;
ENDESA no es presta a col·laborar en el projecte.
Per tot això, s’acorda que no es durà a terme el treball de l’Acció A.1 entre Flix i Ribaroja.

S’acorda també que la DG Pesca analitzarà la possibilitat de definir unes zones d’exclusió de pesca a l’Ebre per a esturions, saboga i llamprea d’acord amb les àrees de posta detectades en l’Acció A.1.

Accions C.2 i A.1
Rampa de Xerta
S’explica a José Álvarez els dos avantprojectes rebuts per a la nova rampa de Xerta i la selecció del projecte de l’enginyer Albacar que consisteix en la reforma de l’actual rampa d’Aquamed. Aquesta proposta de rampa suposa que el màxim d’aigua que necessita la rampa són 15m3/segon. La Comunitat de Regants no pot oposar-s’hi ja que es tracta d’aigua que passa per sobre de l’assut i, per tant, no els afecta.

Es preveu que seran necessaris entre 7-8 mesos per a l’obtenció de permisos i 6 mesos per a l’obra. L’IDECE presentarà el nou projecte a la CHE el més aviat possible (l’avantprojecte estarà enllestit per mitjans de març).

Per tot això, s’acorda demanar una esmena per a prorrogar el contracte amb la Comissió Europea de 24 mesos (fins 30 de juny de 2020).

Acció C.2
El Serveis Jurídics del MAPAMA han donat llum verda a l’acord entre els governs francès i espanyol per a la portada d’esturions a l’Ebre. En breu es trametrà a França. El govern francès té molt interès en l’acord per dos motius: d’una banda, per temes de conscienciació i sensibilització de la població local i, de l’altra, per assegurar un stock d’esturions fora de França.
Una data possible per a l’alliberament d’esturions a l’Ebre seria la tardor-hivern de 2018 o la primavera de 2019. Marc Ordeix insisteix que és més important crear a mig termini un stock d’esturions a l’Ebre que no pas alliberar uns pocs juvenils al riu. En el cas de que no es poguessin alliberar esturions, es proposa el marcatge de sabogues com a substitutiu.
Els deliverables previstos en aquesta Acció queden posposats a més endavant.

Acció D.1
Com que no s’han alliberat esturions, aquesta Acció queda parcialment posposada així com els seus Deliverables.

Acció D.2
Pels seguiment dels peixos, s’han instal·lat 40 boies de formigó, de 500kg cadascuna al llarg del riu. Dins de cada boia s’ha instal·lat un radiotransmissor Vemco (cedit pel govern francès davant la impossibilitat d’adquirir-ne en aquesta fase per part de la Generalitat). En breu s’haurà de procedir a la recàrrega de les bateries dels radiotransmissors i a la descàrrega d’informació els mateixos.
A més dels radiotransmissors, el govern francès també ha cedit transmissors per a marcar peixos a través d’un conveni amb l’IDECE vigent fins desembre 2018.
Durant l’any 2017, s’han dut a terme dues campanyes de marcatge (maig i setembre). S’ha doblat els punts de marcatge establerts en la proposta. En total, s’han marcat 386 peixos de 12 espècies amb pit tags i també 13 llises, 12 anguiles i 5 sabogues amb radiotransmissors (cedits pels francesos). El marcatge amb radiotransmissors estava inicialment pensat pels esturions però s’ha considerat interessant marcar altres espècies per a provar el sistema de telemetria.

Acció D.3

L’Informe corresponent a l’estat biològic del riu de l’any 2017 elaborat pel CERM – UVIC està penjat a la web del projecte.

Acció D.4
S’han instal·lat 6 càmeres a la resclosa de Xerta. L’IDECE té un contracte amb la Comunitat de Regants per a l’obertura de la resclosa per a la navegació. Durant el període crític d’abril-maig caldria obrir la resclosa periòdicament (cada hora aproximadament). L’IDECE assegurarà que sigui així fent-hi passar una embarcació quan sigui necessari. José Álvarez demana si és possible una Declaració de conformitat dels Regants al respecte. L’IDECE comenta que això no és necessari atès que hi ha un contracte vigent amb ells.
Pel que fa a la resclosa de Flix, i atesa la impossibilitat de fer-hi res per l’actitud d’ENDESA i també per les males condicions mediambientals de la zona pels esturions, es comenta amb José Álvarez la possibilitat de passar els diners previstos en material a Flix (llums, etc...) a la rampa d’Ascó i a la futura de Xerta (antenes). José Álvarez comenta que aquest canvi s’ha de tractar com una canvi d’elements elèctrics d’un lloc a un altre del riu.

Accions E
S’han editat dues newsletters fins a l’actualitat. La tercera s’editarà durant el mes de març 2018.
El nombre de seguidors a les xarxes socials segueix incrementant-se.
Es preveu fer una roda de premsa per a la inauguració de la rampa d’Ascó.
La web disposa del vídeo del projecte traduït a l’anglès.
El panell informatiu de la rampa d’Ascó s’instal·larà en breu. Un altre panell anirà a la rampa de Xerta. Un tercer podria anar a Flix (al Club nàutic).
L’exposició del LIFE MIGRATOEBRE continua la seva itinerància, ara fora de les Terres de l’Ebre. Durant el proper mes de març s’inaugurarà al Museu del Ter a Manlleu. Després s’exhibirà al Museu Blau, a Barcelona.
S’està fent un catàleg de l’exposició (no previst inicialment) i se’n produiran 500 exemplars.
S’ha traduït i maquetat 5 exemplars d’explicació de l’exposició en castellà i 5 en anglès.
La Xarxa de voluntaris del projecte està constituïda pels seguidors a les xarxes socials i les entitats locals i els seus membres que han estat contactades pel GNF (des de desembre 2017 ja no treballen pel projecte).
Underwater Hide (Acció E.7): aquesta acció no es farà. L’acció prevista a l’IRTA amb els esturions pot, en certa manera, substituir-la.
El vídeo del projecte ha guanyat un premi al millor vídeo corporatiu en el Festival Internacional de Cinema Turístic de Catalunya.
Han passat per l’exposició un total de 1036 alumnes i 26 professors que han utilitzat el material educatiu del projecte.

Acció F.2
S’ha participat en diferents actes (seminari MAPAMA a Madrid, visita a la Companyia Nacional del Rhône (febrer 2017), etc....
La revista Sturio de l’IRSTEA/MIGADO ha dedicat una contraportada al projecte.
S’ha parlat amb Fernando Cobo de la Universitat de Galicia per un projecte de monitoratge de les llamprees a l’Ebre. Aquest monitoratge tindria lloc el setembre de 2018 i, en funció del seu resultat, es podrien alliberar llamprees a l’Ebre marcades amb transmissors al gener-febrer de 2019.Revisió administrativa i financera

S’acorda amb José Álvarez que en les properes setmanes (termini màxim de lliurament a la Comissió Europea 23 de març) es sol·licitarà una esmena al contracte pels temes següents:
Pròrroga al contracte fins juny 2020;
Estatus jurídic del CERM;
Nou projecte a Xerta.
S’acorda amb José Álvarez que durant el mes de maig 2018 (una vegada aprovada l’esmena) es presentarà un Informe de progrés a la Comissió Europea amb sol·licitud de pagament.
Revisió documentació UVIC
Revisió documentació GENCAT (tot en ordre)
Revisió documentació IRTA
La descripció dels consumibles, equipaments,etc... ha de ser en anglès.
Revisió documentació FUNCAT
Revisió documentació IDECE
José Álvarez demana de fer un inventari de tot el material comprat en el marc del projecte. Tot aquest material ha de portar les adhesius LIFE, Natura 2000 i també del LIFE MIGRATOEBRE. L’inventari s’haurà adjuntar a l’informe de progrés que s’ha d’enviar a la Comissió Europea el proper mes de maig.

(19.02.2018 - 20.02.2018)

06-03-2018 11.20 La xarxa de bus exprés.cat guanya un 58% de viatgers l'any 2017 i arriba a més de 1

L’any passat es van posar en servei 6 noves línies que es van afegir a les 30 que ja estaven en funcionament L’increment mitjà de viatgers

La xarxa de busos d’altes prestacions exprés.cat que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat ha transportat l’any 2017 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que l’any 2016, quan el nombre d’usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s’explica tant per l’augment de la demanda com per la posada en servei de noves línies. Concretament, l’any passat en van entrar en funcionament 6, repartides per tot el territori, que s’afegien a les 30 que ja donen servei des de l’any 2012. L’increment mitjà de viatgers en aquests 36 corredors l’any 2017 ha estat del 9,6%.

A banda de l’increment de l’oferta, la incorporació dels serveis a la xarxa exprés.cat comporta un seguit d’avantatges per als usuaris, com ara millores en la informació, comoditat i capacitat dels serveis. (06.03.2018)

08.03.2018. Inauguració de l’exposició “Migratoebre" al Museu del Ter a Manlleu

A càrrec dels Srs. Il·lm. Sr. Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu, Miquel Rafa,Director de l’àrea de territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, i Sr. Jordi Montanyà, Rector de la Universitat de Vic
(08.03.2018 - 27.05.2018)

13.03.2018. REUNIÓ A LA CHE AMB ENTITATS PER LA NOVA RAMPA DE XERTA

A la reunió han estat presents la CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL EBRO, LES DUES COMUNITATS DE REGANTS I la HIDROELECTRICA DE XERTA S’ha informat als possibles afectats dels aspectes generals de la proposta encarregada pel Grup Life. (13.03.2018)

28.03.2018. L'IDECE COL.LABORA EN LA EDICIÓ DEL LLIBRE SOBRE LA BATALLA DE L'EBRE

EBRE, relats d'una batalla
En el projecte hi han participat 26 persones, entre elles escriptores i escriptors que han creat una història fictícia, però que hagués pogut passar, sobre cada un dels 16 personatges fets per al joc.
El llibre conté 270 pàgines de ficció, passió, sofriment i amor ambientat a la històrica Batalla de l’Ebre que alguns van patir tant i d’altres van viure com una victòria.
(28.03.2018)

08.04.2018. L’IDECE COL.LABORA EN LA FESTA DE LA CLOTXA ORGANITZADA PEL CONSELL COMARCAL RIBERA EBRE

Població: LA SERRA D'ALMOS (TARRAGONA)
Dates d'ús: DIUMENGE 08/04/2018
Model: CARPA POLIGONAL 700 m2
Dimensions: 20m x 35m
(08.04.2018)

09.04.2018.SEGUIMENT DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I BIOLÒGICA DE L’AIGUA I ELS HÀBITATS DE L'EBRE

CONCLUSIONS GENERALS 2014 - 2017
Les dades recollides fins als primers tres trimestres de 2017 es poden resumir amb els punts següent:
 La qualitat de l’hàbitat fluvial al tram final de l’Ebre obtinguda a partir de l’índex d’hàbitat fluvial (IHF) és bona o molt bona.
 La qualitat del bosc de ribera (QBR) hi és millorable a alguns trams dels quals es disposa de dades, sobretot al curs principal del riu Ebre. D’altra banda, les dades dels afluents de les quals es disposa, el Siurana i l’Asmat, constaten la
presència d’un bosc de ribera molt ben consolidat en aquests cursos fluvials.
 Les dades fisicoquímiques recollides constaten un nivell de sals, clorurs i components nitrogenats (nitrats i nitrits) força elevats, superiors als que serien desitjables. Amb alguns valors força extrems de nitrats puntualment. Puntualment també s’ha assolit algun valor extrem de sulfats.
 Els nivells d’alguns metalls pesats en peixos a l’embassament de Flix superen lleugerament els barems desitjables per al consum humà. Concretament, el mercuri i el metilmercuri són els principals contaminants detectats en peixos, sobretot a Flix i aigua avall d’aquest embassament. A banda d’això, es detecta cadmi en mol·luscs de les badies del Delta.
 Pel que fa als plaguicides, diazinon i clorpirifos són els compostos que més apareixen al sediment. Els valors més elevats a l’aigua corresponen al Delta de l’Ebre, sobretot terbutrina i clorpirifos, amb una gran variabilitat anual de les seves concentracions associades al cabal i la precipitació.
 Pel que fa als indicadors biològics, els macroinvertebrats aquàtics (mesurats a Flix, Móra d’Ebre, Xerta i Tortosa i del riu Siurana a Bellmunt i els índexs basats en les diatomees (mesurats a Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet, Xerta i Tortosa i dos afluents, el Siurana a Bellmunt i l’Asmat a Capçanes) determinen una qualitat de l’aigua bona o molt bona a excepció de Flix, on la població de diatomees i fitoplàncton va mostrar nivells millorables els anys 2014 i 2015. A partir dels índex basats en la densitat del fitoplàncton (mesurats a l’embassament de Riba-roja, Flix, Ascó, Móra d’Ebre, Benifallet i Xerta), totes les masses d’aigua es consideren oligotròfiques, amb bon estat, amb l’excepció de l’embassament de Riba-roja, que presenta un nivell d’eutròfia massa elevat.
 Els índexs basats en els macròfits (IVAM i IVAM-CLM) mesurats a Xerta i Tortosa determinen un nivell elevat de nutrients als sediments.

Avaluació de l'impacte en els peixos de la tala de macròfits al tram final del riu Ebre
Les conclusions principals són les següents:
• Absència d’individus juvenils i laves d’espècies autòctones de peixos entre les masses de macròfits mostrejades. Els individus de mida més gran fugien abans de poder ser capturats, de la mateixa manera que es pressuposa que ho farien davant de la barca de sega.

• La gambúsia, invasora d’origen americà, és l’espècie de peix clarament predominant entre els macròfits del tram final de l’Ebre.

(09.04.2018)

OBERTA LA INSCRIPCIO PER A LA 6A CAMINADA POPULAR. INSCRIPCION A LA WEB DE UEC TORTOSA

Aquest any amb data 29 d’abril de 2018, proposem la caminada entre els pobles de Godall i Ulldecona. Descobrirem una gran desconeguda la Serra de Godall. Passejarem entre cultius d’oliveres i matolls a les parts no cultivades. Trobarem la font de Cap d’Àsens, un oasis en mig del paisatge dur i sec de la serra. Podrem veure marges de pedra seca i els típics tancats o corrals per als ramats coneguts com “Paridores”. Passarem per l’ermita de la Pietat d’Ulldecona , on en grups de 25 o 30 persones visitarem el centre d’interpretació de les pintures rupestres i després amb un guia visitarem les pintures. Remuntarem la serra i veurem les canteres de Pedra d’Ulldecona i arribarem al poble d’Ulldecona on haurem deixat el cotxe, si aixequem el cap podrem veure el Castell que domina el poble.

(09.04.2018)

(19.04.2018)

26.04.2018 COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE. SESSIÓ A MORA D’EBRE.

INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Comarca Baix Ebre

2. Alfara de Carles
2018 / 066099 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, regulació de construccions ramaderes,


3. L'Ametlla de Mar
2018 / 065812 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Artilleria,


4. L'Ametlla de Mar
2018 / 065819 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació puntual del POUM, àmbit Port Olivet,


5. Tortosa
2018 / 066041 / E
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada sobre la Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10

PLANEJAMENT

Comarca Baix Ebre

6. L'Ametlla de Mar
2007 / 028570 / E
Correcció d'errada material del Pla d'ordenació urbanística municipal, relativa a les claus de sòl no urbanitzable 21 i 22, i al plànol de detall de sòl urbà del nucli de Cala Nova


7. L'Ampolla
2018 / 065866 / E
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 07, zona Incasòl plurifamiliar (Zic),


8. Xerta
2018 / 065830 / E
Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal 006, àmbit TV-3541 carretera de Paüls

Comarca Montsià

9. Amposta
2018 / 065963 / E
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de les persones

Comarca Ribera d'Ebre

10. La Torre de l'Espanyol
2018 / 065780 / E
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,


11. Móra la Nova
2018 / 065680 / E
Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector S-17, illa 4


12. Móra la Nova
2018 / 065687 / E
Modificació puntual del pla parcial urbanístic del sector S-17, illa 6

(26.04.2018)

28.04.2018. ASSISTÈNCIA A LA INAUGURACIÓ D’EXPOEBRE 2018.

La 74a edició d'Expoebre ha tancat portes aquest dimarts, 1 de maig, al vespre amb xifres molt satisfactòries tant de visitants com de nombre d'expositors. Segons informen fonts municipals, tot i que en aquests quatre dies de fira hi ha hagut algunes hores de pluja, Fira Tortosa ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició que superarà el nombre de visitants i amb més expositors que mai.

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada del regidor de Promoció Econòmica i president de Fira Tortosa, Emili Lehmann, i el director de Fira Tortosa, Ramon Ferrando, s'ha mostrat molt satisfeta de la 74a edició d'Expoebre poques hores abans de tancar portes. L'increment d'expositors, prop de 200, s'ha aconseguit gràcies, en bona part, a la posada en marxa del nou saló Celebrem, dedicat a nuvis i tot tipus de celebracions. Segons ha explicat Roigé, tot i que algunes vendes, com és en el sector de l'automoció, es produeixen els dies després d'Expoebre, "estem satisfets perquè els resultats sembla que seran bons".
(28.04.2018)

29.04.2018 EXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA 6A CAMINADA POPULAR IDECE.

Fins a un nombre de 260 persones han participat en la edició d’enguany de la Caminada Popular IDECE. Malgrat un temps que amenaçava inestable, la participació ha estat un èxit i no s’ha registrat cap incident. Tot i això es va preveure un servei de transport cas que la climatologia fos adversa. Felicitats a la UEC per la perfecta organització i als participants pel seu esforç i interès en conèixer la Serra de Godall i els seus atractius naturals. Igualment donar les gràcies als Ajuntaments de Godall i Ulldecona per la seva col·laboració.(29.04.2018)

02-05-2018 INAUGURACIÓ FESTIVAL TERRES CATALUNYA.

El director general de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier Espasa, ha inaugurat aquest matí a Tortosa el Terres Catalunya, el festival internacional especialitzat en pel·lícules que difonen i promocionen destinacions turístiques. Durant la inauguració, Espasa ha declarat que “la candidatura del Terres Catalunya a ser membre del Comitè Internacional de Festivals de Films Turístics és una gran oportunitat per la projecció i el posicionament que ofereix a Catalunya”. A l’acte també ha assistit la directora de serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles.

Enguany, al terres Catalunya hi participen cent films de divuit països convocats en dues competicions diferents: una secció de documentals focalitzats en l’experiència del viatge i el respecte al medi ambient; i una altra de comunicació turística, pensada per difondre accions i projectes impulsats per fundacions, ONG’s, associacions o empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible, el manteniment de l’entorn natural, el paisatge i la biodiversitat.

En el marc del festival es realitzen les jornades professionals Terres LAB, que acullen conferències i estudis de cas per explorar tendències innovadores en la representació audiovisual de l’experiència del viatge. L’esdeveniment ofereix un marc de debat per reflexionar sobre les interrelacions entre la indústria del turisme i la de l’audiovisual amb l’objectiu d’anticipar i analitzar les tendències comunicatives més exitoses, així com explorar noves sinergies. La Generalitat dona suport a iniciatives com el Festival terres Catalunya i el Terres LAB, per ser un esdeveniment que fomenta la creació de sinergies entre empreses catalanes del sector turístic i audiovisual i ajuda a projectar Catalunya arreu del món
(02.05.2018)

3.05.2018. PRESENTACIÓ XARXA DE CIUTATS DE LES TERRES DE L'EBRE

L'informe que porta per títol "La Xarxa de Ciutats a les Terres de l'Ebre: de realitat incipient a motor de desenvolupament" posa èmfasi en la necessitat d'una major col·laboració entre les ciutats i municipis ebrencs per tal d'afavorir el desenvolupament econòmic d'un territori perifèric i amb poc pes demogràfic; però amb unes potencialitats importants de creixement i de captació de talent.
L'informe el presenta el seu autor, Josep Maria Piñol, de la Fundació URV i de la Càtedra d'Economia Local i Regional URV (CELiR); i el director de la CELiR, el catedràtic del Departament d'Economia de la URV, Juan Antonio Duro.
(03.05.2018)

05.05.2018 LLIURAMENT DE PREMIS DEL FESTIVAL TERRES LAB.

El Gran Premi del festival ha estat per al vídeo promocional de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme en el que s’explica com a través de les notes trobades en un diari de viatge extraviat, dos amigues comparteixen una aventura que els porta per Catalunya a la recerca del seu destí. El premi Terres de l'Ebre al Millor Film que promou la sostenibilitat ha estat per la breu pel·lícula documental sobre el Parc Natural dels Esculls Tubbataha, a les Filipines, un espai declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. (05.05.2018)

09.05.2018. PREPARATIUS PER A LA 9A BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

La present edició del 2018, entre Xerta i Tortosa, prevista per al diumenge 1 de juliol de 2018. Properament obrirem les inscripcions. (09.05.2018)

10.05.2018. FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA.

Un total de 45 empreses, cinc més que la passada edició, participaran enguany en el sisè Fòrum d’Ocupació Universitària que se celebrarà al campus Terres de l’Ebre de la URV. Aquesta trobada serveix per posar en contacte els estudiants recent titulats i tota la gent formada que hi estigui interessada amb les empreses del territori, i vol ser una eina de captació de talent intel·lectual per a les empreses i evitar-ne la fuga fora del territori. Els interessats poden portar els currículums a les empreses d'11:30 a 13:30 i de 15:00 a 17:00 hores
Al llarg del matí hi haurà xerrades, tallers i conferències.
(10.05.2018)

11.05.2018.S'INICIA LA CAMPANYA DE NAVEGACIÓ

Un cop els cabals de l'Ebre han baixat dels 800 m3/seg la campanya de navegació 2018 s'ha iniciat. S'han condicionat els diferents embarcadors afectats per la riuada, s'ha tornat l'embarcador de Tortosa un cop reparat i s'ha obert la resclosa de navegació de l'Assut de Xerta. Esteu atents a la web ebrenavegable.
https://youtu.be/eYuoPVSJtwg (11.05.2018)

14.05.18 Índex Clima Empresarial de les Terres de l'Ebre

L'Índex del Clima Empresarial a les Terres de l'Ebre, és un estudi que elabora, amb una periodicitat semestral, la Càtedra d’Economia Local i Regional (CELiR) de la URV a partir d’enquestes qualitatives realitzades més d’un centenar d’empreses del territori.
L'informe que es presenta dilluns correspon al segon semestre del 2017. A l'acte hi intervindran el director de la CELiR, Juan Antonio Duro; Pau Galiana, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV; i Daniel Cortijo, president de l’ACECE. (14.05.2018)

Dos freqüències més de tren per sentit amb la doble via en marxa i connexions amb TGV i aeroport

Les freqüències de trens entre Tortosa i Barcelona incrementaran de 10 a 12 i es reduirà el temps mitjà de viatge per anar des de la capital ebrenca a la capital catalana. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha avançat la nova organització ferroviària que el Departament de Territori preveu desplegarà l’R-16, un cop es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona (previst per a la tardor, segons la darrera promesa del Ministeri de Foment). Hi haurà 8 trens per sentit que aniran de Tortosa a Tarragona i Barcelona i que, per primer cop, connectaran amb l’enllaç de l’aeroport a l’estació del Prat de Llobregat. També hi haurà 4 trens per sentit, semi-ràpids (Alvia), que no passaran per Tarragona ciutat, però tindran parada a l’estació de l’AVE de la Secuita i Perafort. El temps de viatge dels trens que passaran per Tarragona escurçarà 10 minuts la durada mitjana actual (2 hores i 25 minuts), i els semi-ràpids uniran Tortosa i Barcelona en 1 hora i 48 minuts.
L’actual línia R-16 passarà a tenir dos trajectes paral·lels quan es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona. Com ha explicat a l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el Secretari de Mobilitat, Ricard Font, en una reunió aquest dijous, les Terres de l’Ebre tindran per primera vegada connexió ferroviària amb l’aeroport i amb l’estació del Tren de Gran Velocitat (TGV) del Camp de Tarragona (a la qual només s’hi pot connectar ara, des de l’Ebre, amb vehicle privat). A més a més, es reduirà la durada mitjana dels viatges, entre 10 i 37 minuts, segons el recorregut.
Per altra banda, Roigé ha reclamat a l’estat espanyol que amb la posada en marxa de la nova infraestructura ferroviària mantingui les parades que fan actualment 4 Euromed (que connecten amb Barcelona amb 1 hores 53 minuts) i 6 Talgos a l’estació de l’Aldea. La Generalitat paga 2,1 milions d’euros per equiparar provisionalment el preu del Bitllet de l’Eruomed al Regional de l’R-16, mentre no acabi l’obra de la doble via. A més de mantenir aquest servei al preu corresponent, s’insisteix des de Tortosa que s’habiliti poder viatjar cap al País Valencià des de l’Aldea amb aquests trens Euromed (actualment s’ha d’adquirir un bitllet com si es viatgés des de Tarragona).
L’alcaldessa ha avançat que la Taula de Mobilitat està treballant en una proposta d’horaris per aquesta nova combinació de freqüències i modalitats de trens, amb franges horàries que intentaran alternar els trens més ràpids amb els més lents. Roigé també ha apuntat que els preus no s’han de veure afectats per aquesta reducció dels temps de viatge. (14.05.2018)

24.05.2018 Institut de l´Ebre. Organització d´un Simulacre d´un incident amb Múltiples Víctimes. I

En la edició d’enguany, l’accident consisteix en un incendi a bord del llagut “Lo Sirgador”. Els serveis d’ajuda a la navegació de l’Ebre de l’IDECE fa una primera intervenció d’extinció, suport als serveis mèdics i remolc fins al port fluvial d’Amposta.
Objectius a assolir:
- Formar, mitjançant la realització de diferents simulacres, Tècnics en Emergències Sanitàries amb les competències professionals, personals i socials, i les capacitats clau, incloses en el seu perfil professional.
(24.05.2018)

L'Ebre necessita aportar entre 1,2 i 3,5 milions de tones més de sediments per frenar la subsidència

• El projecte europeu Life Ebro Admiclim demostra que és possible frenar la subsidència i la regressió de la costa aplicant mesures d’adaptació

• Un canvi en la gestió dels arrossars reduiria en gran mesura l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle

• El document ‘Accions per al Clima al Delta de l'Ebre’ aposta per un procés transparent i participatiu amb els actors socials, econòmics i les administracions que faciliti la governança per reduir la vulnerabilitat del Delta de l’Ebre

Les proves pilot realitzades al curs baix de l’Ebre i als canals de reg del seu delta en el marc del projecte europeu Life Ebro Admiclim demostren que cal una aportació suplementària de sediments al riu d’entre 1,2 i 3,5 milions de tones anuals. Aquesta és una de les conclusions del projecte, coordinat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), tots tres del Departament de Territori i Sostenibilitat; la Universitat de Còrdova (UCO); el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, que s’han presentat aquest divendres a Barcelona.

El Life Ebro Admiclim, que s’ha desenvolupat al llarg de quatre anys, planteja diferents accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre, una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència. I ho fa amb un enfocament innovador a escala internacional a partir de la gestió integrada de l'aigua, dels sediments i dels hàbitats –arrossars i zones humides– per optimitzar l'elevació del sòl, mitjançant l'aportació de sediment i de matèria orgànica, reduir l'erosió costanera, augmentar l'acumulació –segrest– de carboni al sòl, minvar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), i millorar la qualitat de l'aigua.

Retrocés de la costa de fins a 10 metres anuals

El Delta de l’Ebre és una zona humida de gran importància internacional, considerada un dels sistemes costaners més vulnerables al canvi climàtic de la Mediterrània i de tota la Unió Europea. Actualment pateix una pèrdua de zones humides i d’arrossars degut a la regressió de la costa per la falta de sediments fluvials, que queden retinguts als embassaments de la conca.

El retrocés costaner és superior als 10 metres per any a la zona de la desembocadura, on la pèrdua d’aiguamolls s’ha avaluat en 150 hectàrees entre els anys 1957 i 2000. Aquest problema s’accentua per la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic, i per la subsidència –enfonsament–de manera que gairebé un 50% de la superfície del Delta podrà quedar afectada per aquest fenomen durant aquest segle.

Mapa de zonificació de la subsidència de la plana deltaica

L’ICGC ha elaborat un mapa del Delta que detalla les zones més vulnerables a l’enfonsament, dades que permetran prioritzar les àrees d’actuació per pal·liar aquest problema. Aquest mapa de zonificació de la subsidència s’ha elaborat gràcies a un model geològic 3D del delta elaborat amb l’adquisició i processat de dades del subsòl i dades de moviment a partir d’imatges de satèl·lits.
La taxa de subsidència de la plana deltaica s’ha determinat en 0,3 centímetres anuals de mitjana, similar a la d’altres zones deltaiques del món, tot i que localment hi pot haver valors superiors. Les imatges corresponen al període 1992-2010 i a informació actual més acurada dels satèl·lits Sentinel. També gràcies a diversos reflectors artificials que retornen amb gran intensitat el senyal emès per aquests satèl·lits per obtenir una millor estimació de la distribució espacial de la subsidència.

D’aquesta manera, s’ha comprovat que l'interior s’enfonsa pràcticament un mil·límetre per any mentre que la subsidència va augmentant progressivament cap a la desembocadura fins als tres mil·límetres anuals aproximadament. Si al fenomen se li afegeix la pujada del nivell del mar, la pèrdua d’elevació seria superior al metre durant el present segle, per la qual cosa, si no es prenen mesures, la meitat de la seva superfície quedarà per sota del nivell del mar l’any 2100.

Frenar la regressió mobilitzant sediments

Tant la regressió de la línia de costa com la pèrdua d’elevació només es poden compensar amb mesures d’adaptació enfocades a recuperar l’arribada de sediment a través del riu i amb la generació de matèria orgànica als aiguamolls i als arrossars, uns processos naturals que es poden optimitzar amb tècniques innovadores d’enginyeria ecològica. Les solucions habituals de protecció de la costa mitjançant dics comportarien la dessecació de la plana deltaica, una gran despesa econòmica i un impacte ambiental de gran magnitud.

El Life Ebro Admiclim planteja com a solució mobilitzar a través del riu els sediments que queden retinguts als embassaments, per una banda, i els fangs resultants del procés de potabilització de l’aigua a la planta del CAT situada a l’Ampolla, transportant-los i injectant-los a la xarxa de canals, per l’altra. Les proves pilot d’injecció de sediment realitzades a Móra d’Ebre i a Benifallet , amb solatges provinents de terrasses fluvials d’aigües amunt, han permès calcular, amb un model de simulació, com seria la distribució dels sediments fins al Delta i afinar l’aportació suplementària que cal al riu perquè n’arribin prou a la costa per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del nivell del mar: una aportació mínima d’1,2 milions de tones anuals fins a l’any 2100.

Si la pujada del nivell del mar fos superior als 53 centímetres estimats actualment, les aportacions haurien de situar-se entre 2,5 i 3,5 milions de tones anuals. Cal tenir en compte que els càlculs estimen que l’embassament de Mequinensa rep anualment uns 2 milions de tones de sediments. I, sobretot, que, a dia d’avui, tan sols n’arriben a la desembocadura 100.000 tones, menys d’un 10% de l’aportació necessària per frenar la subsidència i la regressió.

Reduir les emissions dels arrossars

Els llots de la potabilitzadora de l’Ampolla del CAT que, de fet, no són sinó sediments procedents dels cabals del riu captats a Campredó, i mobilitzats a través dels canals, ajuden al fenomen d’acreció, aportant gruix al sòl dels arrossars. Segons ha constatat l’IRTA, la producció d’arròs no es veu influenciada per l’aportació d’aquests llots, si bé contribueixen a mitigar les emissions dels arrossars gràcies a l’augment de capacitat de segrest de carboni de la matèria orgànica provinent d’aquests llots.

Justament en els camps amb més profunditat de sòl s’hi pot realitzar un reg intermitent que, en comparació amb el sistema d’inundació permanent dels arrossars, pot arribar a reduir les emissions de metà –un dels principals gasos amb efecte d’hivernacle– fins a un 90% durant la temporada de creixement del cereal. El reg intermitent també permet una reducció en les aportacions d’aigua per comparació a la inundació.

Altres mesures de mitigació que es poden prendre en la gestió dels arrossars passen per retirar les restes vegetals que queden a l’aigua després de la sega. El projecte quantifica que un 70% del metà que es produeix en els camps d’arròs és en la postcollita, produït pels processos de metabolització i fermentació de la palla. És per això que l’equip investigador recomana incorporar la palla al novembre o al desembre, ja que s’ha observat que es produeix menys emissions que si es fa l’octubre.

Aquestes dades són de gran interès internacional de cara a establir mesures per reduir les emissions si es té en compte que els sistemes predictius actuals estimen que el cultiu d’arròs és el responsable d’una quarta part de les emissions de metà de l’agricultura a nivell mundial.

Llacunes que fan de filtres verds

En el marc del projecte s’han posat en funcionament i monitoritzat dos aiguamolls, un en cada hemidelta, per millorar la seva eficàcia com a filtres biològics. Aquestes llacunes han permès millorar la qualitat de l'aigua, reduint-ne la quantitat de nutrients –entre el 70 i el 80% de nitrogen i fòsfor– i de contaminants.

Gràcies a la vegetació aquàtica que han afavorit, han actuat alhora com a grans magatzems de carboni. El ràpid creixement de les plantes i algues provoca l’absorció de diòxid de carboni (CO2) de l’aire que necessiten per fer la fotosíntesi i acaba acumulant-se al sòl de la zona humida en forma de carboni orgànic. Per tant, aquesta vegetació acaba actuant com a embornal d’un dels gasos responsables de l’efecte hivernacle i de la pujada de les temperatures a nivell global.

Finalment els aiguamolls han esdevingut també una bona eina per retenir els sediments i guanyar elevació del terreny –acreció vertical– per compensar la pujada del nivell del mar i la subsidència.

Acció Climàtica per al Delta de l’Ebre

Tant l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Unió Europea com l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic(ESCACC) consideren el Pirineu i el Delta de l'Ebre com els dos territoris més vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya. És per això que plantegen l'elaboració de documents de treball específics d'adaptació per a cadascun d’ells.

Des del Life Ebro Admiclim s’ha redactat el document “Accions per al Clima al Delta de l’Ebre” (ACDE), que identifica els quatre grans reptes que ha d’afrontar per esdevenir menys vulnerable als impactes del canvi climàtic en particular, i del canvi global, en general. Mitjançant cinc mesures i 44 accions, l’ACDE –elaborat amb la participació no només dels socis del projecte, sinó també amb la dels actors del Delta– té com a objectiu que la segona zona humida més important de la Mediterrània Occidental no desaparegui, i fa una crida a fer possible un riu de qualitat, amb més cabal i més sediments, i un model d’adaptació dinàmica a la canviant morfologia de la línia de costa. L’ACDE proposa com a primera mesura la implicació activa de tots els actors socials i econòmics, i de totes les administracions involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori per mitjà d’un procés transparent i participatiu que faciliti la millora en les formes de governança, defugint de dogmatismes, tot i trencant l’individualisme i fomentant un projecte comú del territori i per al territori, consensuat i assumit per tot els actors.


https://youtu.be/ank42bkiaDA
(25.05.2018)

04.056.2018 S’AIXECA L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155 I DE LES MESURES QUE SE’N DERIVEN

Amb la publicació del Decret 3/2018 de nomenament pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i la seva presa de possessió, s’aixeca automàticament l’aplicació de l’article 155.

L’aixecament de l’article 155 deixa sense efectes l’Ordre HFP/1281/2017, de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de desembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en execució de la resolució del Senat de 27 d'octubre de 2017, per la qual s'acorda l'aplicació de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'article 155 de la Constitució.

En conseqüència a partir d’avui 4 de juny de 2018:
- El MINHAFP no retindrà els lliuraments a compte del sistema de finançament i per tant el Tresor deixarà de pagar directament les obligacions econòmiques i en conseqüència, lliurarà les bestretes a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
- Es deixarà d’emetre els certificats pels que es certifica que les despeses no es dirigeixen al finançament d’actuacions il·legals o contràries a les decisions dels Tribunals i que s’havien de realitzar pels pagaments efectuats mitjançant les entitats de crèdit per part de la Generalitat i el seu sector públic.
- Es deixarà de fer la declaració responsable dels òrgans de contractació, del Interventors i responsables de les entitats del sector públic en el moment de l’adjudicació que certifica que els bens o serveis no estan relacionats amb actuacions il·legals o contràries a les decisions dels Tribunals.
(04.06.2018)

01.05.2018 CAMPANYA PER DIFONDRE BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS DE DRONS EN ELS PARCS NATURALS

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha posat en marxa una campanya informativa per difondre bones pràctiques en l’ús de drons en espais naturals d’aquest àmbit, amb l’objectiu de compatibilitzar aquesta activitat amb la conservació d’hàbitats i espècies, i evitar impactes en la biodiversitat.

Així, davant la popularització d’aquesta pràctica, tant des d’una vessant lúdica com professional, la Generalitat ha editat material divulgatiu destinat a particulars, empreses i entitats interessades en fer volar aquestes petites aeronaus en espais d’interès paisatgístic com el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Les directrius incideixen en la necessitat de volar sempre en condicions meteorològiques òptimes, mai amb vent, pluja, tempestes; evitar apropar-se a qualsevol infraestructura perillosa o sensible (línies elèctriques, torres de telecomunicacions, carreteres) i a menys de 8 km d’aeroports i aeròdroms. També recorden la necessitat de tenir el dron sempre a vista, a menys de 500 metres i no superar els 120 metres d’alçada. També cal disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a l'aeronau.
(04.06.2018)

05.06.2018 COMISSIÓ D’URBANISME A AMPOSTA

PLANEJAMENT
2. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, DT8 definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques,
3. L'Ametlla de Mar Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, dinamització polígon industrial,
4. L'Ametlla de Mar Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per la inclusió en el catàleg de masies l'edifici
del polígon 34, parcel·la 5,
5. Tortosa Modificació del Pla parcial urbanístic Temple Sud,
6. Sant Carles de la Ràpita Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació al PAUt.04 "Avinguda
Sagrat Cor",
7. Ulldecona Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament art. 2.12 projectes enderroc i article 15.15 jaciments arqueològics,
8. Ginestar Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptar al Pla director de les construccions agrícoles tradicionals.
COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME
9. Amposta
Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal 50, adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre l'accessibilitat de
les persones
10. Amposta
Modificació puntual del Pla especial urbanístic La Vall de Cabiscol 002
11. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT

(05.06.2018)

05.06.2018. ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2018 .

Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat organitza l'acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2018. Tindrà lloc el proper dimarts 5 de juny a les 18 h, al Palau de la Generalitat. L’acte serà presidit pel M. Hble Sr. Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya.
En l’acte, presentat per la periodista especialitzada en medi ambient Cori Calero, es lliuraran els premis en les modalitats de “Projectes de recerca, desenvolupament i innovació” i “Iniciatives de protecció i millora del medi ambient”, aquest any emmarcades en la temàtica de l’economia circular; i en la modalitat de “Trajectòries de protecció i millora del medi ambient”.
LA GENERALITAT RENUNCIARÀ ALS ENVASOS DE PLÀSTIC D’UN SOL ÚS Com a alternativa s'utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta.
Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície. Les Nacions Unides han volgut dedicar el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, a aquest problema i han instat els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir urgentment la producció i l'ús excessiu de plàstics d'un sol ús.
Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya deixarà de fer servir ampolles de begudes, coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes de plàstic d'un sol ús. Com a alternativa s'utilitzaran prioritàriament productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta. Aquesta prohibició s'aplicarà als departaments i ens del sector públic de la Generalitat, tant en els productes d'ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de difusió.
Aquesta proposta, que s'ha anunciat amb motiu del Dia del Medi Ambient, s'aprovarà durant la pròxima reunió del Consell Executiu.
(05.06.2018)

5.06.2018 Nou empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

• Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el Parc Natural del Delta de l’Ebre ha celebrat l’acte de lliurament d’aquesta certificació, que mostra el compromís amb els principis del turisme sostenible en l’àmbit del parc natural

• També ha inaugurat una nova exposició permanent a l’Ecomuseu del parc, que s’endinsa en els hàbitats singulars d’aquest espai natural protegit
El director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, ha lliurat avui la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) a nou empreses vinculades a activitats turístiques dins d’aquest àmbit, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Concretament, les empreses que han superat l’auditoria necessària per aconseguir aquest distintiu són :

1. Empreses d’activitat turística:

· Deltacleta
· Aula de Natura Plegadis
· Riu a l’Ebre
· Rutes Muntanya

2. Allotjaments:

· Apartaments Turístics Ornis
· Barraca Vilbor
· Casetes del Delta

3. Empreses agroalimentàries amb visita turística:

· Kensho Sake
· Mirador Badia
Tres de les noves empreses acreditades són de Sant Carles de la Ràpita, dues de Sant Jaume d’Enveja, dues de Deltebre i dues de l’Ampolla.

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits és un instrument de la Federació EUROPARC per acreditar el compromís per aplicar els principis del turisme sostenible en l’àmbit d’un determinat parc. El Parc Natural del Delta de l’Ebre està acreditat amb la CETS en espais protegits des de l’any 2007. Des de 2010, les empreses turístiques que operen en un espai Carta poden acreditar-se amb aquest guardó. Les nou noves empreses acreditades se sumen a les 29 empreses adherides a la Carta en l’àmbit del Parc Natural del Delta de l’Ebre.
(06.06.2018)

08.06.2018. L’IDECE S’INCORPORA AL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA.

L’IDECE s’incorpora al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, atès el canvi d’adscripció de l’IDECE, d’acord amb l’article 3.2.19 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda el DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda adapta l'estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial, i en la seva virtut, l’IDECE s’adscriu al departament mitjançant la Secretaria General.

(08.06.2018)

15.06.18 INAUGURACIÓ RAMPA DE PEIXOS ASSUT D'ASCÓLa rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a Ascó, una de les claus per recuperar l'esturió a l'Ebre
Presentada aquesta infraestructura, que millorarà la connectivitat fluvial al tram final del riu, afavorirà el retorn d’espècies migratòries desaparegudes a la zona, i en consolidarà d’altres com l’anguila, la llamprea i la saboga

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat anuncia que l’any que ve podria entrar en servei una altra rampa a l’assut de Xerta


La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada de l’alcalde d’Ascó (Ribera d’Ebre), Josep Maria Buixeda; el vicepresident segon del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gil Martí, i el director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Joan Martín i Masdéu, ha presentat aquest divendres la rampa per a peixos més gran de Catalunya, situada a l’assut d’Ascó. A l’acte també hi han assistit el director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre, Antonio Suárez, i representants dels diferents socis del projecte LIFE MigratoEbre, en el marc del qual s’ha construït la rampa.

Connectivitat ecològica

Aquesta infraestructura servirà perquè els peixos puguin salvar la barrera que representa l’assut, de 170 metres i uns dos metres d’altura, i que capta aigua per a la refrigeració de les centrals nuclears Ascó 1 i Ascó 2. Amb cabals baixos i mitjans, la resclosa els representava un obstacle, així que, des del LIFE MigratoEbre, s’ha impulsat la construcció d'una rampa perquè es puguin desplaçar riu amunt i riu avall, millorant la connectivitat ecològica del tram final de l’Ebre.

La rampa per a peixos d’Ascó, que també garantirà el pas de piragües i caiacs, és la més gran de Catalunya i una de les de majors dimensions de tota la península Ibèrica. Té una longitud total de 50 metres, amb una amplada de 10, una profunditat mínima de 50 centímetres, i un pendent del 3,5 per cent. El cabal circulant és d’entre 4.000 i 8.000 litres d’aigua per segon i ha costat 93.000 euros, que han aportat els socis del projecte amb cofinançament de la Unió Europea.

14 espècies afectades

Les preses i els assuts afecten negativament els moviments dels peixos, imprescindibles per al seu cicle vital, ja que s’han de desplaçar estacionalment pel riu. Alguns fins i tot s’han de moure entre el mar i els rius i aiguamolls. Per això, és important establir algun dispositiu que els faciliti el pas quan troben grans obstacles.


A l’entorn d’Ascó s’hi poden trobar moltes espècies pròpies dels trams finals dels gran rius. Uns mesos a l’any n’hi poden coincidir fins a 14, però algunes s’hi han rarificat molt o s’hi han arribat a extingir, bàsicament per la sobrepesca. Totes les espècies autòctones s’han vist afectades per la competència amb invasores, –com el silur (Silurus glanis), la gambúsia (Gambusia affinis), la perca americana (Micropterus salmoides), o el peix sol (Lepomis gibbosus)– la sobreexplotació de l’aigua i la mala connectivitat derivada del gran nombre d’assuts i preses.

Recuperar l’esturió

El projecte LIFE MigratoEbre duu a terme accions beneficioses per a les espècies autòctones, però se centra principalment en la recuperació de l’esturió europeu (Acipenser sturio), la saboga (Alosa fallax), la llamprea (Petromizon marinus) i l’anguila europea (Anguilla anguilla).

En el cas de l’esturió, que va desaparèixer de l’Ebre fa una quarantena d’anys, es preveu que l’any vinent comenci un projecte pilot per a la repoblació amb exemplars provinents de l’estuari de la Gironda, a la confluència entre els rius Garona i Dordonya, prop de Bordeus (França), l’únic lloc d’Europa on la població ha sobreviscut a la construcció de preses, la contaminació i la sobrepesca. Enguany està previst traslladar cinc esturions mascles des de l'estació d'experimentació de l'IRSTEA a Saint Seurin-sur-l'Isle (la Gironda, Nova Aquitània, França) fins a al centre d'aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) per a projectes d’educació i sensibilització ambiental. Aquests exemplars es podran observar en continu a través de càmeres subaquàtiques i fins i tot visitar en dates assenyalades.

Per comprovar el nivell de millora de la connectivitat fluvial, el LIFE Migratoebre inclou la captura de peixos per marcar-los i tornar-los al riu. Se’ls instal·la uns radiotransmissors que permeten fer-ne un seguiment a través de la xarxa de radioreceptors instal·lats en diversos punts del tram final de l’Ebre. De moment, se n’han col·locat en espècies com la saboga o l’anguila i, més endavant, també en duran els esturions.
Nova rampa a Xerta

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha anunciat que s’està ultimant la redacció del projecte per construir una altra rampa al tram final del riu, concretament a l’assut de Xerta. Aquesta quadruplicarà la dimensió de la d’Ascó, superant els 200 metres de longitud, esdevenint la més gran de la península i una de les més grans d’Europa. El pressupost de l'obra ronda els 900.000 euros i haurà de reformar una escala preexistent, construïda fa uns anys per Acuamed, que ha resultat ineficaç. La infraestructura podria entrar en servei al llarg de l’any vinent.

Mentrestant, a les comportes de la resclosa de Xerta s'han instal·lat sis càmeres subaquàtiques que permetran avaluar regularment el pas de peixos per mitjà d'un comptatge visual. En funció dels resultats obtinguts, es podran ajustar els temps d'obertura i tancament de la resclosa perquè hi pugui passar la major quantitat possible, com fa, per exemple, a França, la Companyia Nacional del Roine, compaginant les resclosades per a la navegació fluvial amb les dels peixos.

Cinc socis implementant mesures

El projecte LIFE Migratoebre el coordina i lidera l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) i té com a socis beneficiaris la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Fundació Catalunya-La Pedrera; el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (CERM); i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). A més, compta amb la col·laboració del Parc Natural Delta de l’Ebre, de la Reserva Natural de Sebes i del Museu de les Terres de l’Ebre i amb el suport dels ajuntaments de Xerta, Ascó i Flix, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, de la Hidroelèctrica de Xerta SL, i de l’Institut Nacional de Recerca de Ciència i Tecnologia per al Medi Ambient i l’Agricultura (IRSTEA) de Bordeus.

El període d’execució del projecte havia de ser de quatre anys i finalitzar aquest 2018, tot i que la Unió Europea ha aprovat una pròrroga de dos anys més. (15.06.2018)

18.06.18 REUNIÓ DEL GRUP LIFE MIGRATOEBRE

Els socis del grup Life Migratoebre han mantingut la reunió de treball periòdica per actualitzar l'estat de desenvolupament del projecte. (18.06.2018)

19.06.2018. TREBALLS DE RESTITUCIÓ DE L’EMBARCADOR DE TORTOSA UN COP NORMALITZATS ELS CABALS

En data d’avui, el servei d’ajuda a la navegació de l?IDECE ha fet els treballs per restituir l’embarcador de Tortosa a la seva ubicació. El passat 1 de juny, i atenent al elevats cabals ( 1.300 m3/s) -amb tendència a augmentar- que podien desplaçar-lo, es va decidir assegurar-lo i mantenir-lo en un indret del riu amb menys corrents. Amb els cabals actuals (513 m3/s) es pot considerar estabilitzat el nivell. (19.06.2018)

21.06.2018 L'IDECE COL.LABORA EN LA XVII BAIXADA DEL RENAIXEMENT

EL DISSABTE 21-07-2018, ORGANITZADA PEL CLUB NATACIÓ TORTOSA.

XVII Baixada del Renaixement és una esdeveniment de natació que consisteix en recórrer el trajecte del riu Ebre entre Xerta i Tortosa, amb un total de 12,522 metres. Forma part del circuit català de travesses de la Federació Catalana de Natació. La prova s'emmarca dins les Festes del Renaixement de Tortosa i festes majors de Xerta. Un ambient esportiu i festiu únic. (21.06.2018)

21.06.2018 NORMALITZADA LA NAVEGABILITAT A L'EBRE CATALA

Per a la present campanya de navegació 2018 les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt o riu avall la resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del Caragol Poma. Telèfon contacte : 673 102 097. .
Resclosa de Xerta
La resclosa de Xerta està oberta.
Horari de pas de 10:00 fins 19:00
Informació cabals on-line
CONSULTEU ESTAT CABALS ACTUALS

La navegació restarà interrompuda quan hi hagin cabals inferiors a 78 m3/s i superiors a 800 m3/s.
(21.06.2018)

25.06.2018. reunió organització 9a BAIXADA VOGANT PER L'EBRE

Aquest matí s'ha dut a terme la darrera reunió per coordinar la 9a edició de la Baixada Vogant per l'Ebre, entre Xerta i Tortosa el proper diumenge 1 de juliol. La cadena SER ha gravat la seva entrevista al Director per a la seva emissió en data d'avui. Els cabals actuals de l'Ebre al seu pas per Tortosa són de 237 m3/s, òptims per a la navegació. Les inscripcions van al ritme previst. (25.06.2018)

La 7a edició dels premis IDECE a punt de convocar-se i publicar-se.

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha organitzat per aquest any 2018 la 7a edició del Premi IDECE, amb l’objectiu de fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre, i materialitzat amb uns guardons que premien la qualitat dels treballs de recerca i crèdit de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.

És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi obtingut el primer premi.
Enguany s’han confeccionat unes bases que regeixen el premi, i que tan sols resta la seva publicació als diaris oficials, que entenem serà imminent. Un cop feta la publicació, ho comunicarem al web i als instituts de les nostres comarques.
(29.06.2018)

02.07.2018. LA 9a BAIXADA VOGANT PER L’EBRE, ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.


Ahir diumenge 1 de juliol, va tenir lloc la 9a edició de la baixada Vogant per l’Ebre, entre Xerta i Tortosa. Amb una participació de més de 700 persones, les condicions climatològiques i de cabals del riu – 221 m3/s al seu pas per Tortosa – han propiciat una jornada sense incidents. A partir de les 8:30 hs els autobusos de Tortosa fins a Xerta varen sortir amb total puntualitat i fluïdesa. Un cop a Xerta, els participants varen poder prendre un petit esmorzar i els castellers de Tortosa ens varen oferir un pilar. La sortida dels participants també va ser puntual a 10:30 hs.
A les 13:30 hs arribaven les darreres piragües a la platja fluvial de Ferreries a Tortosa.
Felicitem a les empreses que desenvolupen activitats al riu, que un any més s’han implicat en aquesta piraguada, als serveis mèdics i ambulàncies, tot i que sortosament no varen haver d’intervenir mes que per qüestions molt menors, a l’empresa HIFE, i a l’empresa de manteniment de la via navegable contractada per IDECE i als seu personal, i en especial a Lluís García i Montse per la logística que ha fet possible un matí que posa en valor el nostre riu.
(02.07.2018)

02.07.2018. REUNIÓ AMB CN RIUMAR, ORGANITZADORS DE LA VIA BLAVA 2018.

El proper 21 de juliol, entre el Club Nàutic Riumar/Deltebre i Xerta. Les embarcacions navegaran fins a l’embarcador de Tortosa, on podran gaudir de la festa de Renaixement. L’IDECE facilitarà els treballs d’atracada, i de guia des d’Amposta fins Tortosa. (02.07.2018)

03.07.2018. REUNIO AMB RESPONSABLES DE BOMBERS DE LA GENERALITAT TEMES NAVEGACIÓ FLUVIAL.

Aquest matí s’ha mantingut una reunió de treball per establir mecanismes de coordinació en ordre a possibles incidents al curs del riu Ebre. Per part de IDECE s’ha donat informació sobre els mitjans materials i personals dels que es disposa, protocols d’actuació emprats en temes d’avisos d’emergències, desinfecció musclo zebrat, inspeccions cargol poma i servei de vigilància i ajuda a la navegació. (03.07.2018)

10.07.2018. MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA EL CARGOL POMA.

Per possibilitar el pas de la resclosa de les embarcacions de ruta turística del riu Ebre.
El protocol subscrit, a efectes de adaptar-lo a les embarcacions de ruta turística del riu Ebre, i als llaguts en particular, per al cas de que no puguin ser extrets de l’aigua mitjançant remolc s’efectuarà el següent:

- la fotografia en prendrà en la seva versió subaquàtica, garantint que la fotografia reflexi amb claredat que l’estat de neteja del casc és òptim, fixant la matrícula, fixant la data i l’hora d’obtenció de la fotografia, en el moment de la inspecció.
- La fotografia es farà arribar per via telemàtica al telèfon o al correu electrònic que la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre estableixi (dins de les 5 hores de vigència del certificat).
- Les despeses que comporti aquest procediment fotogràfic subaquàtic seran a càrrec de l’usuari.

(10.07.2018)

12.07.2018. Sessió de la Comissió d'urbanisme

Sota la presidència de la nova Directora General d’Urbanisme, Elisabet Cirici.
ORDRE DEL DIA.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. L'Ametlla de Mar.
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental sobre el Pla especial urbanístic càmping Eco-fundació Plater,
PLANEJAMENT
3. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, Ribes Altes 2a fase, àmbit sector E
4. Roquetes
Modificació del pla general d'ordenació urbana referent al carrer Lleida,
5. Tortosa
Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10
6. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 1/2017, relativa a la cessió de terrenys pel vial públic i incorporació a la trama urbana,
7. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 2/2017, carrer Nou, carrer Pla de Corany i nou carrer,
8. La Torre de l'Espanyol
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,
9. Batea
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, sobre la regulació de l'ús de magatzem agrícola en sòl urbà
10. Horta de Sant Joan
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre l'ús de càmping
(12.07.2018)

12.07.2018. RECULL FOTOGRÀFIC DE LA 9 BAIXADA DE L'EBRE

En l'enllaç lateral dret "9a Baixada Vogant per l?Ebre" teniu un complet recull fotogràfic de l'esdeveniment. Gràcies a tots els participants i a l'equip organitzador. (12.07.2018)

13.07.2018. PREPARATIUS A L'EMBARCADOR DE L'ANTIC CLUB DE REM

Aquest matí s'han mantingut reunions amb els responsables del CN RIUMAR organitzadors de la Via Blava dsel proper dia 21 de juliol, per preveure l'arribada de les embarcacions i evitar els problemes que els sediments provinents dels alts cabals del riu d'aquestes darreres setmanes. Tanmateix, s'ha cercat la millor ubicació de l'arribada dels nedadors participants en la Baixada de Renaixement del mateix dia 21 de juliol. (13.07.2018)

13.07.2018. INICI OBRES EMBARCADOR DE TORTOSA


Ports Generalitat
‏ @portsgencat
42 minHace 42 minutos

Inici de les obres de l’embarcador de Tortosa per impulsar la pràctica dels esports nàutics, el turisme i la integració amb la ciutat, amb una inversió de més de 100.000 €.
(13.07.2018)

17.07.2018. Presentació de la VIA BLAVA 2018

AJUNTAMENT DE TORTOSA. Presentem una nova edició de la 'Via Blava de l'Arròs al Vi' que es farà dissabte 21 de juliol. Hi participaran una vintena d'embarcacions que sortiran de #Riumar a #Deltebre amb prop de 100 persones que podran gaudir de la Festa del #Renaixement18 de #Tortosa Ajuntament de Deltebre.

Per part de l’IDECE es procedirà a un acompanyament de les embarcacions des d’Amposta fins a Tortosa, ajuda a l’amarrament de les barques a l’embarcador de la plaça del Mercat de Tortosa, un abaorlament de les de més calat a la part de Ferreries i una coordinació amb la prova de natació Baixada del Renaixement organitzada pel Club Natació Tortosa.
(17.07.2018)

18.07.2018 PROTECCIÓ OLIVERES MIL.LENÀRIES

(18.07.2018)

20.07.2018 ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU PANTALÀ FLOTANT MODULAR.

L’IDECE ha possat en servei un nou pantalà flotant modular, que tindrà caràcter multidisciplinar i per a dferents localitzacions per millorar els serveis als esdeveniments esportius que s’organitzen a l’Ebre.
Es tracta d’un pantalà modular, no fixe i transportable, de 6x3 metres, format per 36 mòduls amb protecció als raig UVA per tal donar servei a activitats que es puguin portar a terme al riu Ebre,
Tant el mòduls com els seus components d’unió estan construïts en polietilè d’alta densitat, amb una extraordinària resistència a l’impacte, inclemències del temps, als raig UVA i indeformables. Els mòduls tenen una mida de 100x50x40, es pot muntar qualsevol configuració i amb possibilitat d’ampliació, amb escala de 5 graons.
La primera prova la tindrem aquest dissabte amb motiu de la 7a Baixada del renaixement, competició de natació entre Xerta i Tortosa.
(20.07.2018)

20-07-2018 PRESENTACIO A TORTOSA LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA FEDER

La consellera de la presidència, Elsa Artadi, ha presentat aquest matí als Serveis Territorials del Departament de Presidència a Tortosa la propera convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a representants municipals de les Terres de l’Ebre. La consellera, que ha estat acompanyada del Secretari general d’administracions locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, ha explicat que més enllà la presentació de la convocatòria la intenció de la visita també és explicar la orientació del departament en aquesta nova legislatura “on hem incorporat la relació amb les administracions locals des de Presidència per poder donar més transversalitat i poder treballar amb col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals pel bé de la cohesió territorial i la riquesa que tenim al nostre país”.

Artadi ha recordat que el termini per presentar els projectes acaba el cinc de desembre i ha posat el departament a disposició dels ajuntaments “per oferir tot el seu suport” alhora que ha subratllat el “compromís de tot l'equip per poder treballar en aquells projectes més ambicioses i que requereixen musculatura econòmica i administrativa”.
(20.07.2018)

21-07-2018. 7A BAIXADA DE RENAIXEMENT

Exit en la 7a edició de la Baixada del Renaixement de Tortosa, organitzada pel CN Tortosa. (21.07.2018)

24.07.2018. REUNIÓ DEL CONSELL DE MARCA DE LES TERRES DE L'EBRE.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la Marca Terres de l’Ebre del dia 9 de novembre de 2017.
2. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Baix Ebre.
3. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Montsià.
4. Informe de presidència.
5. Informe de direcció.
6. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió del XXVII Premi Jordi Cartanyà, any 2018.
7. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2018.
8. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió del productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2018.
9. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per la promoció conjunta i coordinada d’una campanya de publicitat per a l’any 2018.
10. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita per la dinamització i promoció de l’Estació Nàutica per a l’any 2018.
11. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament Sant Carles de la Ràpita per la promoció de turisme de creuers i xàrter a les Terres de l’Ebre a través del port de Sant Carles de la Ràpita per a l’any 2018.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.
(24.07.2018)

31.07.2018. INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ “MIGRATOEBRE, PER UN RIU PLE DE VIDA” AL PONT DE SUERT.

Aquesta exposició, iniciativa del Life Migratoebre coordinat per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), l’hem volgut apropar al Pirineu en tant que amb l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran) hem estat col·laboradors molt propers. Servirà per donar a conèixer el nostre riu i la problemàtica que ens afecta, als veíns i visitants d'aquestes comarques del nord del país. La inauguració tindrà lloc el proper dimarts dia 31 de juliol, a les 18:30h, al Centre de Piscícola i de Fauna de Pont de Suert.

(24.07.2018)

26.07.2018. ENLLESTIDA LA DOCUMENTACIÓ DEL MID-TERM REPORT DEL LIFE MIGRATOEBRE

S'ha enllestit la documentació corresponent al Mid-Term Report que fa referència al periode 22/12/16 fins a 31/03/18. (26.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, AMB LA PIRAGUADA DE LA URV.

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili organitza per al dissabte 6 d’octubre la IV PIRAGUADA DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE, que s’ha previst vagi de Miravet fins a Benifallet.
L’IDECE, com cada edició, col·labora a l’esdeveniment donant el suport logístic a la navegació, cedint les barques de suport i el servei de vigilància i ajuda a la navegació.
(30.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, DINTRE DEL PROGRAMA LIFE, DOTA DE NOUS EQUIPS AL PROJECTE.

Condicions de manteniment d’esturions per sensibilització a l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita:
A França ja tenen reservats en ferm, a punt per a ser transportats cap a Catalunya, 4 o 5 esturions de la cohort del 2007 (tenen, doncs, uns 11 anys), prereproductors, tots mascles, que fan entre 1,20 i 1,30 m, i de 10 a 13 kg, cadascun. MIGADO i DRÉAL-Nouvelle Aquitaine demanen que al Centre de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita es mantinguin en un dipòsit circular o cilíndric i amb una altura mínima superior als 2 metres, amb l’objectiu que els peixos puguin nedar a tota la columna d’aigua. La proposta de Direcció de l’IRTA a la Ràpita consisteix en un nou dipòsit de 62 m3, 2.25 m d’altura x 6.1 m de diàmetre. Inclourà un filtre de tambor, un de biològic, desinfecció per llum ultraviolada, una unitat de refrigeració de l’aigua, una capa d’enfosquiment i un RAS, un sistema control de la temperatura de l'aigua, oxigen dissolt, salinitat i cabal, incloent un sistema d’alarma i d’enregistrament automàtic d’aquestes dades.

Es tracta d’un acord per a la sensibilització del públic en general en relació a la necessitat de recuperació de l’esturió, no per a la reproducció en captivitat d’aquesta espècie. (30.07.2018)

31.08.2018 El Govern nomena els representants de la Generalitat al Consell Rector de l’IDECE

El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE a aquest Departament.
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles.

(31.07.2018)

31.08.2018. INAUGURADA LA EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A AL CENTRE DE FAUNA DEL PONT DE SUERT.

L’Alcalde de Pont de Suert, el Director General de Polítiques de Muntanya i Litoral, els Directors de l’IDAPA i del Centre Piscícola i de Fauna, el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà han assistit a la inauguració de la exposició Life Migratoebre.La instal.lació s’ha portat fins all Centre de Fauna del Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça. Actualment, el centre es dedica al manteniment en captivitat d’exemplars de les següents espècies: visó europeu (Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Entre els seus objectius hi ha la informació, la divulgació i la sensibilització de la població en general sobre la importància i la conservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat, així com l'augment del coneixement i el suport de la ciutadania i les institucions envers la conservació del visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, com a espècies emblemàtiques dels nostres rius, així com la reproducció en captivitat de la truita comuna mediterrània i la substitució gradual de la truita comuna atlàntica per la mediterrània per a les repoblacions. (31.07.2018)

01.08.2018. REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN.

Aprofitant la inauguració de la exposició Life Migratoebre al Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert, s’ha celebrat la reunió anual entre els dos Instituts de desenvolupament (idece I Idapa) per tal d'intercanviar projectes i iniciatives. Problemàtiques com la mobilitat i els transport públic,
Aquesta reunió s’ha complementat amb una visita al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici on hem estat rebuts per la seva directora, Mercè Aniz i Montes. En aquesta reunió s’han plantejat les solucions que el Parc Nacional ha adoptat per a la bona gestió del parc i la seva possible aplicació als nostres parcs naturals - dels Ports i del Delta de l’Ebre- . Per la seva part s’han interessat sobre els procediments relacionats amb la declaració per la Unesco com a reserva de la Biosfera de les nostres comarques.

(01.08.2018)

27.07.2018 DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

L’IDECE col·labora en la III edició del Festival Internacional de Música de Cambra @DeltaChamberMF. Del 3 a 5 d'agost al Museu de les Terres de l'Ebre a #Amposta
(03.08.2018 - 05.08.2018)

08.08.2018. PUBLICADES DEL BASES DELS PREMIS IDECE.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1691015.pdf

JA PODEU COMENÇAR A ENLLESTIR ELS VOSTRES TREBALLS. ESTEU ATENTS A LA CONVOCATÒRIA DINTRE LES PROPERES SETMANES.

1. Objecte i finalitat
L'objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres de l'Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior als centres d'ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior a la resta d'Instituts de Catalunya o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que estiguin empadronats/des en algun dels municipis de les Terres de l'Ebre.
3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en CD o en llapis de memòria USB en què s'hagi enregistrat el treball en format .pdf. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l'autor/a, sense firma. Han d'acompanyar el treball d'un sobre tancat, en la part exterior del qual s'hi ha de fer constar el títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a. En l'interior del sobre, s'hi ha d'incloure el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l'acompanya s'han de presentar en les dependències que es determini en la resolució de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l'acompanya comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la president/a de l'IDECE que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s'ha d'adjuntar.
b) Els criteris d'avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual s'imputen.
5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta) i amb el seu desenvolupament.

La previsió de la convocatòria -pendent d'aprovar-se- estableix:
Criteris de valoració

El jurat tindrà en compte els criteris següents a l’hora d’atorgar el premi:

• El caràcter innovador del treball.
• La projecció sobre el territori.
• L’anàlisi de l’entorn.
• La creativitat.
• L’esforç.
• La metodologia amprada.
• Els continguts.

7. Premis als projectes guanyadors

El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la forma següent:

1r. premi dotat amb 1.500 €
2n. premi dotat amb 1.000 €
3r. premi dotat amb 700 €
4t. premi dotat amb 500 €

(08.08.2018)

27.08.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES – LLAMPREES - EN EL TRAM FINAL DE L'EBRE

En col·laboració amb el DEPARTAMENTO DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela.

ESTIMACIÓ: Al setembre d'aquest any i, en funció dels resultats que surtin, planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.

(27.08.2018)

28.08.2018 LIFE MIGRATOEBRE(28.08.2018)

31.08.2018 Es restringeix la circulació de vehicles pesants a l'N-340 i l'N-240

A partir de diumenge 2 de setembre, els vehicles pesants no poden circular per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 al seu pas per les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona.

La mesura es fa efectiva després que s’apliquin bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2. La resolució que estableix les restriccions es va publicar al DOGC el 3 d’agost passat.

Aquesta mesura permet resoldre una reivindicació històrica als municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams.

La restricció s’aplica en aquests trams:
•N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
•N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
•N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

Les bonificacions acordades
•Desviament de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
•Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.

Pel que fa a l’N-240:
•Bonificacions per a vehicles pesants entre les sortides de l’AP-2 número 7, a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria: per als camions de pas, del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals, del 50%.

Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
(31.08.2018)

03-09-2018. FEDER 2014-2020

El Govern publica la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per ens locals
La convocatòria d'ajuts publicada està dotada amb 37 milions d'euros
Els projectes beneficiaris han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7698/1692964.pdf).
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6 del programa operatiu d’aquests fons que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.


(03.09.2018)

04.09.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES DE LAMPREA MARINA (PETROMYZON MARINUS) AL TRAM FINAL DE L'EBRE.

L’IDECE,dintre del projecte LifeMigratoEbre, el DEPARTAMENT DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela i la ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON”, han desenvolupat un treball per recuperar la llamprea a l’Ebre.
Abast: El treball consisteix en el mostreig en els hàbitats adequats per al desenvolupament d’ammocetes de lamprea marina (Petromyzonmarinus) en el riu Ebre, estimant la densitat i l'estat metamòrfic dels exemplars. Contempla la prospecció i la localització de les àrees de mostreig i els mostrejos específics de ammocetes.
Metodologia: La captura dels possibles exemplars es realitza mitjançant pesca elèctrica.
L'equip és format per sis persones: cinc doctors i un llicenciat en Biologia, sota la direcció del Director de la EHEC Sr. Fernando Cobo Gradín

Època: Per les particularitats del cicle vital de l'espècie és recomanable que els mostrejos es realitzin en el mes de setembre.
(05.09.2018)

12,13 D'OCTUBRE DE 2018 XVII FESTA DE L'AIGUARDENT PRAT DE COMTE

L'IDECE col.labora en la present edició. Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals stands firals.

(13.09.2018)

19.09.2018. L'IDECE PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE DESPOBLAMENT RURAL

Jornada: Despoblació rural i desenvolupament sostenible en zones menys densament poblades.
Organitzada per la Diputació de Tarragona en el marc de la pertinença a les xarxes europees d’administracions intermèdies Partenalia i Arc Llatí.
El desenvolupament econòmic i sostenible de les zones rurals és un dels eixos de treball de la Diputació de Tarragona. Cal reforçar la connexió entre desenvolupament territorial i polítiques de cohesió i vetllar per tal que el proper pressupost de la UE permeti l’impuls de nous projectes i iniciatives de cooperació territorial cofinançades amb fons europeus.
(19.09.2018)

20.09.2018. S'obre convocatòria dels Premis IDECE

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre fins al 22 d'octubre de 2018.

Ja s'ha publicat la convocatòria dels premis IDECE 2018.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7710 - 20.9.2018
CVE-DOGC-A-18261055-2018
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE
RESOLUCIÓ VEH/2114/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, per a l'any 2018 (ref. BDNS 415514).
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha creat els Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
D'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i, alhora, afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants i fomentar la projecció de les comarques esmentades.
En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú fomentar l'elaboració de projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques de l'Ebre, mitjançant l'atorgament dels premis IDECE.
Aquests premis s'han creat per reconèixer la creativitat i l'esforç dels alumnes, els treballs dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre.
Per tots aquests motius, es creu especialment interessant dedicar aquesta nova edició dels Premis IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
De conformitat amb les competències que m'atorga el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre,
Resolc:
Article 1. Convocar la setena edició dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.


Podeu consultar el DOGC aquí:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7710/1694517.pdf
(20.09.2018)

27.09.2018 REUNIÓ TÉCNICA LIFE MIGRATOEBRE

A les Oficines del Parc natural, s'ha mantingut una reunió técnica per paralr sobre la recuperació dels transmissors al riu, el projecte de reintroducció de la llamprea i els tràmits en ordre a la portada d'esturions de França. (27.09.2018)

28.09.2018. REUNIÓ CONSELL RECTOR DE L'IDECE

ORDRE DEL DIA CONSELL RECTOR 28.09.2018
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 8/06/2017.
2. Presentació del nou Consell Rector.
3. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2017.
4. Ratificar l’acord del Ple del Consorci CODE del dia 28 de desembre de 2017, de dissolució i liquidació del Consorci per la creació del nou consorci COPATE
5. Ratificar els suports donats a diferents administracions.
6. Proposta de nomenament del càrrec de director.
7. Torn obert de paraules. (28.09.2018)

01.10.2018. Continua el tràmit d'autoritzacions per la CHE tema rampa de Xerta.

Aquest dilluns s'han presentat contestacions a les al.legacions formulades en l'expedient davant la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el projecte de Rampa de peixos a l'Assut de Xerta (01.10.2018)

05.10.2018. 23a REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE

Temes:
• Acció A.2 - Permisos nova rampa de Xerta
o Negociacions amb la CHE, ACA i altres actors implicats.
o Terminis previstos.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió
Estat dels tràmits per la portada dels esturions i altres accions a fer.
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos
Estat del sistema de seguiment dels peixos. Accions a fer.
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació
Seguiment funcionament càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta.
• Acció E.1 – E.8 – Comunicació
2. Revisió de la carta Comissió Europea sobre el Mid-Term report. Accions a fer.
3. 2on pagament de la subvenció als socis.
4. Data propera reunió.
5. Visita a les instal·lacions pels esturions.

(05.10.2018)

09.10.2018. REUNIO AMB AJUNTAMENT DE TORTOSA I CLUB DE REM TORTOSA

Amb motiu de la coordinació per al 3r. Trofeu Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa + XXXIII Regata Descens de l’Ebre
27 i 28 d'octubre
Informació general
DATA: 27 i 28 d’octubre de 2018
LLOC: TORTOSA. Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
ORGANITZA: Club de Rem Tortosa, Club Nàutic Amposta i Federació Catalana de
Rem.
COL·LABOREN: Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Amposta i l’IDECE
info@clubnauticamposta.org
remtortosa@gmail.com

Aquest any el Descens es durà a terme des de Campredò i fins Amposta Un total de 9km, ja que s'estan fent obres a la zona del club de RemTortosa que impossibiliten realitzar la sortida a la zona habitual
(09.10.2018)

Lliurament de Premis IDECE

El proper 14 de desembre a les 17:30 a l'edifici de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre es realitzarà acte de lliurament de la setena edició premis IDECE.
DATA : 14 Desembre 2018
HORA: 17:30
LLOC: Plaça Gerard Vergés,1 Tortosa
Es prega confirmació assitència als telèfons 977 495 495 / 977 495 496 (14.12.2018 - 14.11.2018)

CAMINADA IDECE

La caminada popular IDECE 2019 es realitzarà el proper mes de setembre per motius de calendari. Disculpeu les molèsties i resteu atents a les inscripcions.
(30.05.2019 - 30.08.2019)

ÚLTIMA HORA NAVEGACIÓ RIU EBRE

Degut als molt baixos cabals de l'Ebre aigües avall de Xerta (78m3), l'IDECE recomana NO navegar amb les embarcacions a motor per motius de seguretat. (20.07.2019)

Agenda IDECE

ÚLTIMA HORA NAVEGACIÓ RIU EBRE

Degut als molt baixos cabals de l'Ebre aigües avall de Xerta (78m3), l'IDECE recomana NO navegar amb les embarcacions a motor per motius de seguretat. (20.07.2019)

CAMINADA IDECE

La caminada popular IDECE 2019 es realitzarà el proper mes de setembre per motius de calendari. Disculpeu les molèsties i resteu atents a les inscripcions.
(30.05.2019 - 30.08.2019)

Lliurament de Premis IDECE

El proper 14 de desembre a les 17:30 a l'edifici de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre es realitzarà acte de lliurament de la setena edició premis IDECE.
DATA : 14 Desembre 2018
HORA: 17:30
LLOC: Plaça Gerard Vergés,1 Tortosa
Es prega confirmació assitència als telèfons 977 495 495 / 977 495 496 (14.12.2018 - 14.11.2018)

09.10.2018. REUNIO AMB AJUNTAMENT DE TORTOSA I CLUB DE REM TORTOSA

Amb motiu de la coordinació per al 3r. Trofeu Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa + XXXIII Regata Descens de l’Ebre
27 i 28 d'octubre
Informació general
DATA: 27 i 28 d’octubre de 2018
LLOC: TORTOSA. Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa.
ORGANITZA: Club de Rem Tortosa, Club Nàutic Amposta i Federació Catalana de
Rem.
COL·LABOREN: Ajuntament de Tortosa, Ajuntament d’Amposta i l’IDECE
info@clubnauticamposta.org
remtortosa@gmail.com

Aquest any el Descens es durà a terme des de Campredò i fins Amposta Un total de 9km, ja que s'estan fent obres a la zona del club de RemTortosa que impossibiliten realitzar la sortida a la zona habitual
(09.10.2018)

05.10.2018. 23a REUNIÓ PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE

Temes:
• Acció A.2 - Permisos nova rampa de Xerta
o Negociacions amb la CHE, ACA i altres actors implicats.
o Terminis previstos.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió
Estat dels tràmits per la portada dels esturions i altres accions a fer.
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos
Estat del sistema de seguiment dels peixos. Accions a fer.
• Acció D.4.– Monitoratge funcionament de les rescloses de navegació
Seguiment funcionament càmeres subaquàtiques a la resclosa de Xerta.
• Acció E.1 – E.8 – Comunicació
2. Revisió de la carta Comissió Europea sobre el Mid-Term report. Accions a fer.
3. 2on pagament de la subvenció als socis.
4. Data propera reunió.
5. Visita a les instal·lacions pels esturions.

(05.10.2018)

01.10.2018. Continua el tràmit d'autoritzacions per la CHE tema rampa de Xerta.

Aquest dilluns s'han presentat contestacions a les al.legacions formulades en l'expedient davant la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el projecte de Rampa de peixos a l'Assut de Xerta (01.10.2018)

28.09.2018. REUNIÓ CONSELL RECTOR DE L'IDECE

ORDRE DEL DIA CONSELL RECTOR 28.09.2018
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 8/06/2017.
2. Presentació del nou Consell Rector.
3. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2017.
4. Ratificar l’acord del Ple del Consorci CODE del dia 28 de desembre de 2017, de dissolució i liquidació del Consorci per la creació del nou consorci COPATE
5. Ratificar els suports donats a diferents administracions.
6. Proposta de nomenament del càrrec de director.
7. Torn obert de paraules. (28.09.2018)

27.09.2018 REUNIÓ TÉCNICA LIFE MIGRATOEBRE

A les Oficines del Parc natural, s'ha mantingut una reunió técnica per paralr sobre la recuperació dels transmissors al riu, el projecte de reintroducció de la llamprea i els tràmits en ordre a la portada d'esturions de França. (27.09.2018)

20.09.2018. S'obre convocatòria dels Premis IDECE

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre fins al 22 d'octubre de 2018.

Ja s'ha publicat la convocatòria dels premis IDECE 2018.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7710 - 20.9.2018
CVE-DOGC-A-18261055-2018
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE
RESOLUCIÓ VEH/2114/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, per a l'any 2018 (ref. BDNS 415514).
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha creat els Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
D'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i, alhora, afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants i fomentar la projecció de les comarques esmentades.
En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú fomentar l'elaboració de projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques de l'Ebre, mitjançant l'atorgament dels premis IDECE.
Aquests premis s'han creat per reconèixer la creativitat i l'esforç dels alumnes, els treballs dels quals hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre.
Per tots aquests motius, es creu especialment interessant dedicar aquesta nova edició dels Premis IDECE per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
De conformitat amb les competències que m'atorga el Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre,
Resolc:
Article 1. Convocar la setena edició dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.


Podeu consultar el DOGC aquí:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7710/1694517.pdf
(20.09.2018)

19.09.2018. L'IDECE PARTICIPA EN LA JORNADA SOBRE DESPOBLAMENT RURAL

Jornada: Despoblació rural i desenvolupament sostenible en zones menys densament poblades.
Organitzada per la Diputació de Tarragona en el marc de la pertinença a les xarxes europees d’administracions intermèdies Partenalia i Arc Llatí.
El desenvolupament econòmic i sostenible de les zones rurals és un dels eixos de treball de la Diputació de Tarragona. Cal reforçar la connexió entre desenvolupament territorial i polítiques de cohesió i vetllar per tal que el proper pressupost de la UE permeti l’impuls de nous projectes i iniciatives de cooperació territorial cofinançades amb fons europeus.
(19.09.2018)

12,13 D'OCTUBRE DE 2018 XVII FESTA DE L'AIGUARDENT PRAT DE COMTE

L'IDECE col.labora en la present edició. Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals stands firals.

(13.09.2018)

04.09.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES DE LAMPREA MARINA (PETROMYZON MARINUS) AL TRAM FINAL DE L'EBRE.

L’IDECE,dintre del projecte LifeMigratoEbre, el DEPARTAMENT DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA de la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela i la ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON”, han desenvolupat un treball per recuperar la llamprea a l’Ebre.
Abast: El treball consisteix en el mostreig en els hàbitats adequats per al desenvolupament d’ammocetes de lamprea marina (Petromyzonmarinus) en el riu Ebre, estimant la densitat i l'estat metamòrfic dels exemplars. Contempla la prospecció i la localització de les àrees de mostreig i els mostrejos específics de ammocetes.
Metodologia: La captura dels possibles exemplars es realitza mitjançant pesca elèctrica.
L'equip és format per sis persones: cinc doctors i un llicenciat en Biologia, sota la direcció del Director de la EHEC Sr. Fernando Cobo Gradín

Època: Per les particularitats del cicle vital de l'espècie és recomanable que els mostrejos es realitzin en el mes de setembre.
(05.09.2018)

03-09-2018. FEDER 2014-2020

El Govern publica la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per ens locals
La convocatòria d'ajuts publicada està dotada amb 37 milions d'euros
Els projectes beneficiaris han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7698/1692964.pdf).
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6 del programa operatiu d’aquests fons que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.


(03.09.2018)

31.08.2018 Es restringeix la circulació de vehicles pesants a l'N-340 i l'N-240

A partir de diumenge 2 de setembre, els vehicles pesants no poden circular per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 al seu pas per les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona.

La mesura es fa efectiva després que s’apliquin bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP-7 i AP-2. La resolució que estableix les restriccions es va publicar al DOGC el 3 d’agost passat.

Aquesta mesura permet resoldre una reivindicació històrica als municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams.

La restricció s’aplica en aquests trams:
•N-340 des del límit amb la província de Castelló a Alcanar fins al PK 1.122 a l’Hospitalet de l’Infant. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre els recorreguts provinents de Castelló, i la sortida número 38, a l’Hospitalet de l’Infant.
•N-340 des del PK 1.176,4 a Altafulla fins al PK 1.209,5 a Vilafranca del Penedès. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-7/E-15, entre les sortides número 32, Altafulla, i la número 30, a Vilafranca del Penedès (sud).
•N-240 des del PK 69 a les Borges Blanques fins al PK 36,5 a Montblanc. Els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l'AP-2/E-90, entre les sortides número 7,a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria.

Les bonificacions acordades
•Desviament de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals serà del 50%.
•Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar en període de 24 hores com a màxim.

Pel que fa a l’N-240:
•Bonificacions per a vehicles pesants entre les sortides de l’AP-2 número 7, a les Borges Blanques, i número 10, al Pla de Santa Maria: per als camions de pas, del 42,5% i per als que fan desplaçaments locals, del 50%.

Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T).
(31.08.2018)

28.08.2018 LIFE MIGRATOEBRE(28.08.2018)

27.08.2018. MOSTREIG DE AMMOCETES – LLAMPREES - EN EL TRAM FINAL DE L'EBRE

En col·laboració amb el DEPARTAMENTO DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E ANTROPOLOXÍA FÍSICA Facultade de Bioloxía Universidade de Santiago de Compostela.

ESTIMACIÓ: Al setembre d'aquest any i, en funció dels resultats que surtin, planificar una translocació de llamprees adultes per a gener-febrer de 2019.

(27.08.2018)

08.08.2018. PUBLICADES DEL BASES DELS PREMIS IDECE.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1691015.pdf

JA PODEU COMENÇAR A ENLLESTIR ELS VOSTRES TREBALLS. ESTEU ATENTS A LA CONVOCATÒRIA DINTRE LES PROPERES SETMANES.

1. Objecte i finalitat
L'objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres de l'Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior als centres d'ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior a la resta d'Instituts de Catalunya o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que estiguin empadronats/des en algun dels municipis de les Terres de l'Ebre.
3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en CD o en llapis de memòria USB en què s'hagi enregistrat el treball en format .pdf. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l'autor/a, sense firma. Han d'acompanyar el treball d'un sobre tancat, en la part exterior del qual s'hi ha de fer constar el títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a. En l'interior del sobre, s'hi ha d'incloure el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l'acompanya s'han de presentar en les dependències que es determini en la resolució de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l'acompanya comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la president/a de l'IDECE que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s'ha d'adjuntar.
b) Els criteris d'avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual s'imputen.
5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història, economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta) i amb el seu desenvolupament.

La previsió de la convocatòria -pendent d'aprovar-se- estableix:
Criteris de valoració

El jurat tindrà en compte els criteris següents a l’hora d’atorgar el premi:

• El caràcter innovador del treball.
• La projecció sobre el territori.
• L’anàlisi de l’entorn.
• La creativitat.
• L’esforç.
• La metodologia amprada.
• Els continguts.

7. Premis als projectes guanyadors

El premi consistirà en una aportació econòmica per als estudiants. L’aportació total serà de 3.700 €. Els premis quedaran distribuïts de la forma següent:

1r. premi dotat amb 1.500 €
2n. premi dotat amb 1.000 €
3r. premi dotat amb 700 €
4t. premi dotat amb 500 €

(08.08.2018)

27.07.2018 DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

L’IDECE col·labora en la III edició del Festival Internacional de Música de Cambra @DeltaChamberMF. Del 3 a 5 d'agost al Museu de les Terres de l'Ebre a #Amposta
(03.08.2018 - 05.08.2018)

01.08.2018. REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALT PIRINEU I L’ARAN.

Aprofitant la inauguració de la exposició Life Migratoebre al Centre Piscícola i de Fauna del Pont de Suert, s’ha celebrat la reunió anual entre els dos Instituts de desenvolupament (idece I Idapa) per tal d'intercanviar projectes i iniciatives. Problemàtiques com la mobilitat i els transport públic,
Aquesta reunió s’ha complementat amb una visita al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici on hem estat rebuts per la seva directora, Mercè Aniz i Montes. En aquesta reunió s’han plantejat les solucions que el Parc Nacional ha adoptat per a la bona gestió del parc i la seva possible aplicació als nostres parcs naturals - dels Ports i del Delta de l’Ebre- . Per la seva part s’han interessat sobre els procediments relacionats amb la declaració per la Unesco com a reserva de la Biosfera de les nostres comarques.

(01.08.2018)

31.08.2018 El Govern nomena els representants de la Generalitat al Consell Rector de l’IDECE

El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE a aquest Departament.
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles.

(31.07.2018)

31.08.2018. INAUGURADA LA EXPOSICIÓ LIFE MIGRATOEBRE A AL CENTRE DE FAUNA DEL PONT DE SUERT.

L’Alcalde de Pont de Suert, el Director General de Polítiques de Muntanya i Litoral, els Directors de l’IDAPA i del Centre Piscícola i de Fauna, el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà han assistit a la inauguració de la exposició Life Migratoebre.La instal.lació s’ha portat fins all Centre de Fauna del Pont de Suert, a la comarca de l’Alta Ribagorça. Actualment, el centre es dedica al manteniment en captivitat d’exemplars de les següents espècies: visó europeu (Mustela lutreola), llúdriga euroasiàtica (Lutra lutra) i tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Entre els seus objectius hi ha la informació, la divulgació i la sensibilització de la població en general sobre la importància i la conservació dels ecosistemes fluvials i la seva biodiversitat, així com l'augment del coneixement i el suport de la ciutadania i les institucions envers la conservació del visó europeu, la llúdriga, la truita comuna i el cranc de riu, com a espècies emblemàtiques dels nostres rius, així com la reproducció en captivitat de la truita comuna mediterrània i la substitució gradual de la truita comuna atlàntica per la mediterrània per a les repoblacions. (31.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, AMB LA PIRAGUADA DE LA URV.

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili organitza per al dissabte 6 d’octubre la IV PIRAGUADA DEL CAMPUS TERRES DE L’EBRE, que s’ha previst vagi de Miravet fins a Benifallet.
L’IDECE, com cada edició, col·labora a l’esdeveniment donant el suport logístic a la navegació, cedint les barques de suport i el servei de vigilància i ajuda a la navegació.
(30.07.2018)

30.07.2018. L’IDECE, DINTRE DEL PROGRAMA LIFE, DOTA DE NOUS EQUIPS AL PROJECTE.

Condicions de manteniment d’esturions per sensibilització a l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita:
A França ja tenen reservats en ferm, a punt per a ser transportats cap a Catalunya, 4 o 5 esturions de la cohort del 2007 (tenen, doncs, uns 11 anys), prereproductors, tots mascles, que fan entre 1,20 i 1,30 m, i de 10 a 13 kg, cadascun. MIGADO i DRÉAL-Nouvelle Aquitaine demanen que al Centre de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita es mantinguin en un dipòsit circular o cilíndric i amb una altura mínima superior als 2 metres, amb l’objectiu que els peixos puguin nedar a tota la columna d’aigua. La proposta de Direcció de l’IRTA a la Ràpita consisteix en un nou dipòsit de 62 m3, 2.25 m d’altura x 6.1 m de diàmetre. Inclourà un filtre de tambor, un de biològic, desinfecció per llum ultraviolada, una unitat de refrigeració de l’aigua, una capa d’enfosquiment i un RAS, un sistema control de la temperatura de l'aigua, oxigen dissolt, salinitat i cabal, incloent un sistema d’alarma i d’enregistrament automàtic d’aquestes dades.

Es tracta d’un acord per a la sensibilització del públic en general en relació a la necessitat de recuperació de l’esturió, no per a la reproducció en captivitat d’aquesta espècie. (30.07.2018)

26.07.2018. ENLLESTIDA LA DOCUMENTACIÓ DEL MID-TERM REPORT DEL LIFE MIGRATOEBRE

S'ha enllestit la documentació corresponent al Mid-Term Report que fa referència al periode 22/12/16 fins a 31/03/18. (26.07.2018)

24.07.2018. REUNIÓ DEL CONSELL DE MARCA DE LES TERRES DE L'EBRE.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la Marca Terres de l’Ebre del dia 9 de novembre de 2017.
2. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Baix Ebre.
3. Donar compte del canvi de representant del Consell Comarcal del Montsià.
4. Informe de presidència.
5. Informe de direcció.
6. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió del XXVII Premi Jordi Cartanyà, any 2018.
7. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2018.
8. Donar compte la proposta d’aprovació de la convocatòria de les bases específiques del procediment de concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió del productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2018.
9. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per la promoció conjunta i coordinada d’una campanya de publicitat per a l’any 2018.
10. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita per la dinamització i promoció de l’Estació Nàutica per a l’any 2018.
11. Proposta d’aprovació de la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament Sant Carles de la Ràpita per la promoció de turisme de creuers i xàrter a les Terres de l’Ebre a través del port de Sant Carles de la Ràpita per a l’any 2018.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera sessió del Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.
(24.07.2018)

31.07.2018. INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ “MIGRATOEBRE, PER UN RIU PLE DE VIDA” AL PONT DE SUERT.

Aquesta exposició, iniciativa del Life Migratoebre coordinat per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), l’hem volgut apropar al Pirineu en tant que amb l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran) hem estat col·laboradors molt propers. Servirà per donar a conèixer el nostre riu i la problemàtica que ens afecta, als veíns i visitants d'aquestes comarques del nord del país. La inauguració tindrà lloc el proper dimarts dia 31 de juliol, a les 18:30h, al Centre de Piscícola i de Fauna de Pont de Suert.

(24.07.2018)

21-07-2018. 7A BAIXADA DE RENAIXEMENT

Exit en la 7a edició de la Baixada del Renaixement de Tortosa, organitzada pel CN Tortosa. (21.07.2018)

20.07.2018 ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU PANTALÀ FLOTANT MODULAR.

L’IDECE ha possat en servei un nou pantalà flotant modular, que tindrà caràcter multidisciplinar i per a dferents localitzacions per millorar els serveis als esdeveniments esportius que s’organitzen a l’Ebre.
Es tracta d’un pantalà modular, no fixe i transportable, de 6x3 metres, format per 36 mòduls amb protecció als raig UVA per tal donar servei a activitats que es puguin portar a terme al riu Ebre,
Tant el mòduls com els seus components d’unió estan construïts en polietilè d’alta densitat, amb una extraordinària resistència a l’impacte, inclemències del temps, als raig UVA i indeformables. Els mòduls tenen una mida de 100x50x40, es pot muntar qualsevol configuració i amb possibilitat d’ampliació, amb escala de 5 graons.
La primera prova la tindrem aquest dissabte amb motiu de la 7a Baixada del renaixement, competició de natació entre Xerta i Tortosa.
(20.07.2018)

20-07-2018 PRESENTACIO A TORTOSA LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA FEDER

La consellera de la presidència, Elsa Artadi, ha presentat aquest matí als Serveis Territorials del Departament de Presidència a Tortosa la propera convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a representants municipals de les Terres de l’Ebre. La consellera, que ha estat acompanyada del Secretari general d’administracions locals i Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, ha explicat que més enllà la presentació de la convocatòria la intenció de la visita també és explicar la orientació del departament en aquesta nova legislatura “on hem incorporat la relació amb les administracions locals des de Presidència per poder donar més transversalitat i poder treballar amb col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals pel bé de la cohesió territorial i la riquesa que tenim al nostre país”.

Artadi ha recordat que el termini per presentar els projectes acaba el cinc de desembre i ha posat el departament a disposició dels ajuntaments “per oferir tot el seu suport” alhora que ha subratllat el “compromís de tot l'equip per poder treballar en aquells projectes més ambicioses i que requereixen musculatura econòmica i administrativa”.
(20.07.2018)

18.07.2018 PROTECCIÓ OLIVERES MIL.LENÀRIES

(18.07.2018)

17.07.2018. Presentació de la VIA BLAVA 2018

AJUNTAMENT DE TORTOSA. Presentem una nova edició de la 'Via Blava de l'Arròs al Vi' que es farà dissabte 21 de juliol. Hi participaran una vintena d'embarcacions que sortiran de #Riumar a #Deltebre amb prop de 100 persones que podran gaudir de la Festa del #Renaixement18 de #Tortosa Ajuntament de Deltebre.

Per part de l’IDECE es procedirà a un acompanyament de les embarcacions des d’Amposta fins a Tortosa, ajuda a l’amarrament de les barques a l’embarcador de la plaça del Mercat de Tortosa, un abaorlament de les de més calat a la part de Ferreries i una coordinació amb la prova de natació Baixada del Renaixement organitzada pel Club Natació Tortosa.
(17.07.2018)

13.07.2018. PREPARATIUS A L'EMBARCADOR DE L'ANTIC CLUB DE REM

Aquest matí s'han mantingut reunions amb els responsables del CN RIUMAR organitzadors de la Via Blava dsel proper dia 21 de juliol, per preveure l'arribada de les embarcacions i evitar els problemes que els sediments provinents dels alts cabals del riu d'aquestes darreres setmanes. Tanmateix, s'ha cercat la millor ubicació de l'arribada dels nedadors participants en la Baixada de Renaixement del mateix dia 21 de juliol. (13.07.2018)

13.07.2018. INICI OBRES EMBARCADOR DE TORTOSA


Ports Generalitat
‏ @portsgencat
42 minHace 42 minutos

Inici de les obres de l’embarcador de Tortosa per impulsar la pràctica dels esports nàutics, el turisme i la integració amb la ciutat, amb una inversió de més de 100.000 €.
(13.07.2018)

12.07.2018. Sessió de la Comissió d'urbanisme

Sota la presidència de la nova Directora General d’Urbanisme, Elisabet Cirici.
ORDRE DEL DIA.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. L'Ametlla de Mar.
Consulta sobre el procediment d'avaluació ambiental sobre el Pla especial urbanístic càmping Eco-fundació Plater,
PLANEJAMENT
3. L'Ametlla de Mar
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, Ribes Altes 2a fase, àmbit sector E
4. Roquetes
Modificació del pla general d'ordenació urbana referent al carrer Lleida,
5. Tortosa
Modificació del POUM, admissió nou ús a la clau 10
6. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 1/2017, relativa a la cessió de terrenys pel vial públic i incorporació a la trama urbana,
7. Freginals
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, número 2/2017, carrer Nou, carrer Pla de Corany i nou carrer,
8. La Torre de l'Espanyol
Modificació puntual de les Normes de planejament urbanístic municipis de les Terres de l'Ebre referent a la qualificació del sòl urbà,
9. Batea
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, sobre la regulació de l'ús de magatzem agrícola en sòl urbà
10. Horta de Sant Joan
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament, per admetre l'ús de càmping
(12.07.2018)

12.07.2018. RECULL FOTOGRÀFIC DE LA 9 BAIXADA DE L'EBRE

En l'enllaç lateral dret "9a Baixada Vogant per l?Ebre" teniu un complet recull fotogràfic de l'esdeveniment. Gràcies a tots els participants i a l'equip organitzador. (12.07.2018)

10.07.2018. MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA EL CARGOL POMA.

Per possibilitar el pas de la resclosa de les embarcacions de ruta turística del riu Ebre.
El protocol subscrit, a efectes de adaptar-lo a les embarcacions de ruta turística del riu Ebre, i als llaguts en particular, per al cas de que no puguin ser extrets de l’aigua mitjançant remolc s’efectuarà el següent:

- la fotografia en prendrà en la seva versió subaquàtica, garantint que la fotografia reflexi amb claredat que l’estat de neteja del casc és òptim, fixant la matrícula, fixant la data i l’hora d’obtenció de la fotografia, en el moment de la inspecció.
- La fotografia es farà arribar per via telemàtica al telèfon o al correu electrònic que la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre estableixi (dins de les 5 hores de vigència del certificat).
- Les despeses que comporti aquest procediment fotogràfic subaquàtic seran a càrrec de l’usuari.

(10.07.2018)

03.07.2018. REUNIO AMB RESPONSABLES DE BOMBERS DE LA GENERALITAT TEMES NAVEGACIÓ FLUVIAL.

Aquest matí s’ha mantingut una reunió de treball per establir mecanismes de coordinació en ordre a possibles incidents al curs del riu Ebre. Per part de IDECE s’ha donat informació sobre els mitjans materials i personals dels que es disposa, protocols d’actuació emprats en temes d’avisos d’emergències, desinfecció musclo zebrat, inspeccions cargol poma i servei de vigilància i ajuda a la navegació. (03.07.2018)

02.07.2018. LA 9a BAIXADA VOGANT PER L’EBRE, ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.


Ahir diumenge 1 de juliol, va tenir lloc la 9a edició de la baixada Vogant per l’Ebre, entre Xerta i Tortosa. Amb una participació de més de 700 persones, les condicions climatològiques i de cabals del riu – 221 m3/s al seu pas per Tortosa – han propiciat una jornada sense incidents. A partir de les 8:30 hs els autobusos de Tortosa fins a Xerta varen sortir amb total puntualitat i fluïdesa. Un cop a Xerta, els participants varen poder prendre un petit esmorzar i els castellers de Tortosa ens varen oferir un pilar. La sortida dels participants també va ser puntual a 10:30 hs.
A les 13:30 hs arribaven les darreres piragües a la platja fluvial de Ferreries a Tortosa.
Felicitem a les empreses que desenvolupen activitats al riu, que un any més s’han implicat en aquesta piraguada, als serveis mèdics i ambulàncies, tot i que sortosament no varen haver d’intervenir mes que per qüestions molt menors, a l’empresa HIFE, i a l